Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

Zeneoktatás Kodály Zoltán szellemében


Gergely Zoltán

„Jó ízlést örökölni nem lehet, de igen korán meg lehet azt rontani. Ezért kell már az iskolában, sőt óvodás korban megindítani a jó zenére nevelést” – írta 1946-ban Kodály Zoltán, akit népzenekutatóként, zeneszerzőként, de ugyanakkor a magyar zenei nevelési rendszer irányítójaként is számon tartunk. A négy évtizeden keresztül tartott pedagógiai és nevelői munkásságának eredményeit tükrözik írásai, beszédei, nyilatkozatai, művei. A legyen a zene mindenkié alapelvből kiindulva, Kodály legfőbb célja minden gyermeknek olyan zenei alapműveltséget adni, amelyre építeni lehet a MAGYAR ZENEKULTÚRÁT. Ez csakis a közoktatás révén valósulhat meg, alapja az éneklés, valamint a kotta írás, -olvasás elsajátítása. Kodály már korán felismerte, hogy a zenei nevelés nemcsak a tanulási folyamatot segíti elő és könnyíti meg, hanem pozitívan hat a gyermekek lelki fejlődésére is. Ma már számtalan felmérés és gazdag szakirodalom támasztja alá mindezt.

Kodály szerint a zenei nevelést már az anyaméhben kell elkezdeni. Ezt a feladatot később az óvónő veszi át. Kevés az olyan szülő, akit foglalkoztat a gyermeke zenei érzékének a fejlesztése. Ennek egyik oka az időhiány, másrészt sok szülő nem rendelkezik gyermeke zenei nevelését elősegítő zenei készségekkel. Sok esetben a gyermek az óvodában kapja az első, alapvető, zenei élményeit, amelyeket soha nem felejt el. Ezért pótolhatatlan az óvónő munkája a zenei nevelésben. Később ezt a munkát a tanítónők folytatják, adott esetben igyekeznek bepótolni azt, amit a családban vagy az óvodában ki- vagy elmaradt.

Mi valósult meg Kodály Zoltán százéves tervéből? „Bizton remélhetjük, hogy mire 2000-et írunk, minden általános iskolát végzett gyermek folyékonyan olvas kottát” – olvassuk egyik írásában, ám ezzel szemben a mai valóság: szomorú. Bizony, sok még a tennivaló! Erőteljesen él még az a téves felfogás – amit 20 éve magam is megtapasztaltam –, miszerint a zeneórákra nincs szükség, az időfecsérelés. Erre olyan „érveket” hallani, hogy „a gyermek amúgy is megtanul énekelni, adott a világháló, a Youtube”; „a zene úgysem fontos, inkább matematikát vagy idegen nyelvet tanuljon a gyermek, aminek majd hasznát veszi”; s hogy „a zeneóra csak leterheli a gyermeket”. Talán ezt a felfogást a legnehezebb, nekünk, zenetanároknak megváltoztatni.

Középiskolákban kevés az olyan diák, aki a továbbépítéshez megfelelő zenei alappal-tudással rendelkezik, és igen nagy azoknak az aránya, akik nem jutottak birtokába ezeknek az alapoknak. Így a tanár kénytelen az elejétől kezdeni a zeneoktatást. Kodály sokszor hangsúlyozta írásaiban, beszédeiben, hogy a tanterv szerinti heti egy óra kevés ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk zenét tanítani. 50-60 év távlatában ez alig változott, sőt, arra is volt példa, hogy nyolcadik osztályban a heti egy órát is megszüntették, mondván, hogy a gyermekeket amúgy is túlterheli a tananyag.

Ma a Kolozs megyei általános és középiskolákban alig létezik karéneklés. Megdöbbentett, amikor két éve a megyei gyermekkórusversenyre csak két magyar kórus nevezett be. Hol vannak Kolozsvár többi gyermekkarai? Márpedig a zenei tevékenységek közül a karéneklés fejleszti a legjobban a koncentrációt, a figyelmet, a csapatmunkát, a közösségérzetet, a felelősségérzetet. És jelent egyben örömforrást! Kodály pedagógiai célzatú művei, két-, háromszólamú népdalfeldolgozásai nagy segítséget nyújthatnak ezen a téren a tanárnak. Másrészt: hiába van operánk, hangversenytermünk, ha nem nevelünk arra való közönséget. Ezt a feladatot csakis az iskola láthatja el: vigyük el a gyermekeket operába, hangversenyekre; s mert a sajtó, a világháló hemzseg a zenei ponyvától, elsősorban nekünk, tanároknak kötelességünk felhívni a figyelmet az értékesre, a szépre, s ha ez sikerül, a gyermek zenei ízlése jó irányba fog alakulni. Évek óta nem rendelkezünk magyar nyelvű tankönyvekkel, ezt sürgősen pótolni kell. Szervezzünk zenetanár továbbképzőket, ahol nemcsak mi, a szaktanárok, hanem az óvónők, a tanítónők is tanulhatunk egymástól, és közösen felismerhetjük a tanításban felmerülő gondokat.

Akkor hát hogyan tovább? Hogyan tudnánk a heti egy órát a lehető legjobban a diákok javára fordítani? Például így: nehézségek árán, sok munkával, odaadással. Pár iskolában ez működik. Annak ellenére, hogy kevés a heti egy óra, az éneklés mellett igyekezzünk megismertetni a diákkal a zenei írást-olvasást, hiszen Kodályt idézve „zenekultúra ma már írás-olvasás nélkül csakúgy nem lehet, mint irodalmi kultúra”. A zenetanítás akkor tölti be hivatását, ha szervesen illeszkedik az iskola nevelői célkitűzéseibe, és munkánknak csakis akkor lesz értelme, ha már nagyon zsenge kortól megalapozzuk a gyermekek zenei műveltségét.

Idén Kodály Zoltánra emlékezünk születésének 135., halálának 50. évfordulóján. Végezzünk úgy hivatásunkat, hogy tudjunk megállni előtte.

 

 

Tetszik önnek az oldal? Segítsen egy lájkkal. Köszönjük!

Új hozzászólás

További írások

Máté Erzsébet

Nos, mi is lenne ez a magyar sarok?! Egy olyan részlege a megyei könyvtárnak, ahol egy emeletnyi teremben folyamatosan történik valami. Kulturális tér – amely zordon hangzása ellenére nagyon is vidám, mert miért is kellene a kultúrának kimértnek, fennköltnek lennie –, egy olyan tér, ami egyszerűen a miénk. 

Egyed Ákos

A történelem nem véletlenül nevezte az európai forradalmakat Népek tavaszának. Ezzel az elnevezéssel nemcsak a nagy népmozgalmakra utal, hanem arra is, hogy a hatalom birtokosai a népek számára kénytelenek voltak olyan jogokat adni, amelyekről korábban csak álmodozni mertek. Gondoljunk a számos országban végrehajtott jobbágyfelszabadításra.

Dáné Tibor Kálmán

Az RMDSZ január 22-én, a Magyar Kultúra Napján immár hetedik alkalommal adott át Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért Díjakat. A hagyományossá vált kitüntetéseket eddig három kategóriában: az irodalom, a képzőművészet és az előadó művészet terén kiemelkedőt alkotóknak ítélték oda. 

Dáné Tibor Kálmán

Jubileumi esztendőt tudhat maga mögött a Művelődés Az elmúlt év júliusában töltötte a 70. születésnapját a folyóirat. Emberi mértékkel mérve nem kevés idő. S ha arra gondolunk, hogy az 1989 karácsonyán kirobbant sajátos demokrácia hány romániai magyar sajtótermék agóniájának a kezdetét, aztán később a teljes kimúlását is jelentette, akkor elégedettek lehetünk, hogy lám-lám, folyóiratunknak sikerült átvészelnie a társadalmi „jobbra fordulás” nem könnyű időszakát. 

pozsony ferenc

Az elmúlással és a halál utáni léttel kapcsolatos képzetek, rítusok, tárgyak, objektumok, szimbólumok végül is egy‑egy kultúra mélyrétegéhez tartoznak. Az Erdélyben élő magyarok, románok, szászok, örmények, zsidók és cigányok sajátos magyarázatokat, válaszokat fogalmaztak meg az elmúlással és a túlvilági élettel kapcsolatban. 

Benkő Levente

Maga volt a varázslat. Az ember(i)ség huszadik századi történetének az a pillanata volt ez, amely joggal vált példává, mintává, egyfajta világítótoronnyá, irányjelzővé, ha úgy tetszik: mérföldkővé, amely után a kommunizmus dolgában Európa eme szegletében más időszámítás kezdődött. Egészen pontosan: visszaszámlálás.

Dáné Tibor Kálmán

„ ... mindig furcsa szorongás kapott el, amint átkeltem a Kárpátok karéján, vagy felszállt velem a repülő Kolozsvárról. S bár nagyon élveztem a nyaralás minden pillanatát, a feledhetetlen élményeket, a barátaim társaságát, de az a különös bizonytalan érzés kitartott mindaddig, amíg magam mögött nem tudtam újra Erdély felől a Kárpátok vonulatát, vagy meg nem hallottam a repülő kerekeinek surrogását, amint landolt a kolozsvári reptéren.”

Adorjáni Anna

Kissé csalódottak voltunk, amikor nem a négy napig tartó pezsgésről, a tanulás lehetőségéről és a gazdag zenei kínálatról, hanem a jó levegőről áradoztak. Időbe telt, amíg megértettük, miért volt a gyermekeknek igazuk: Mérában lélegzik a hagyomány. Él és éltet.

Rácz Éva

Kívánom, hogy a most felnövekvő fiatal újságírók is találjanak hozzá témát, amelyről szívesen írnának. S kívánom, hogy a mostani szerkesztőknek is legyen erejük a szerzőkből kicsalni azokat a művelődés-cseppeket, amelyekből összeáll a következő lapszám.

Rostás Péter István

Jelentéstartalmában, de főképp küllemében a ballagás az utóbbi két évtizedben jócskán odébb ballagott valahai mintájától: felturbósított-ultradizájnolt változatával azon igyekszik, hogy újra révbe érjen a tanoda–végzős–család határolta Bermuda-alakzatban

Pozsony Ferenc

A pünkösd mozgó ünnep, mely minden évben ötven nap után követi húsvétot. A keresztény egyház ezen a napon a szentlélek eljövetelét ünnepli. A szentlélek megjelenését megelőző erős szélzúgást a középkor idején Európában kürtökkel és harsonákkal utánozták. A tüzes nyelveket pedig sok helyen égő kanócok dobálásával, tüzes kerekek gurításával jelenítették meg. A szentlélek jelképeként a csíki falvakban ilyenkor a mise alatt fehér galambokat röpítettek szabadon a templomban.

Hegedüs Csilla

Akkor van jövőnk Erdélyben, ha a fiatalok hisznek abban, hogy az övék itt a tér. Bíznunk kell bennük, segítenünk kell nekik, hogy megmutathassák: ismerik értékeinket és felelősséget vállalnak értük.

Van valami sajátosan – és jó értelemben vett! – magyaros az 1848-49. évi magyar, szabadságharccá váló forradalom kirobbanása évfordulójának megünneplésében. Kétségtelen, azzal együtt, hogy mi, magyarok nem vagyunk sem jobbak, sem rosszabbak másoknál, európai, de akár világviszonylatban is egyedülálló nemzetnek számítunk, ha egyébért nem, hát például az anyanyelvünk tekintetében mindenképpen. Abban is, ahogyan egymással marakodunk, de ez most nem tartozik ide.

Lakatos Artur

(...) a jogokat tárgyaló pontok nem teljesülése nem feltétlenül a gyűlés résztvevőinek a hibájából vagy mulasztásából történt, mivel a bukaresti törvényhozást a gyulafehérvári határozat jogi szempontból nem kötelezte.

Dáné Tibor Kálmán

Miközben az Európai Unió politikai elitje egyre jobban törekszik kontinensünk közösségeinek a társadalmi-gazdasági szabványosítására, általánosságban a globalizációra, addig a vallási és nemzeti identitások egyre karakteresebben követelnek maguknak érvényesülést földrészünkön.