Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

Népek tavasza, 1848

Az 1848-as magyar forradalomra s az erdélyi eseményekre emlékezve nem feledkezhetünk meg az európai összefüggésekről. A forradalmi hullám, mint köztudott, európai jelenség volt. Nem volt olyan ország vagy nép, amelyet valamilyen formában ne érintett volna. A küzdelem a régi rendszerek megreformálásáért, esetenként teljes megváltoztatásáért a nemzeti és polgári szabadság követelésének jelszavával folyt. A történelem nem véletlenül nevezte az európai forradalmakat Népek tavaszának. Ezzel az elnevezéssel nemcsak a nagy népmozgalmakra utal, hanem arra is, hogy a hatalom birtokosai a népek számára kénytelenek voltak olyan jogokat adni, amelyekről korábban csak álmodozni mertek. Gondoljunk a számos országban végrehajtott jobbágyfelszabadításra.


Egyed Ákos

Az európai forradalmak kronológiája közismert: 1848. január 12-én Palermo indította el az olasz forradalmat, s 27-én már Nápolyban is felkelés robbant ki, aztán február 23-án Párizs, március 4-én München, 11-én Prága, 13-án Bécs, március 15-én Pest-Buda, 17-én Berlin, 21-én Lwow (Lemberg), 21-én Kolozsvár, 27-én Jászvásár (Iaşi) lépett forradalmi útra.

Az előbbi felsorolásunkkal kapcsolatban joggal vetődik fel az a kérdés, hogy szolidárisak voltak-e a forradalmak egymáshoz, segítették-e egymást? Mielőtt erre a kérdésre megpróbálunk válaszolni, nézzük meg a forradalmak programját, célkitűzéseit.

A Népek tavaszán semmi sem látszott lehetetlennek. Ezért nagy és merész tervek születtek, de ezek országonként és népenként sajátosak voltak. Az olaszok mindenekelőtt a Habsburg-hatalomtól szerettek volna megszabadulni, egységes nemzeti államban kívántak élni, s céljaikért készek voltak fegyverre kelni. A franciáknak nem kellett külső ellenség ellen harcolniuk, a polgárosodásban élen jártak, de ebben szerettek volna tovább lépni; elűzték a királyt és kikiáltották a köztársaságot. A francia forradalmat annyira elfoglalták a társadalom belső küzdelmei, hogy nem is akart, nem is nyújthatott semmiféle segítséget a különböző európai forradalmaknak. A németek egységes államban, széleskörű polgári jogokban gondolkodtak: sajtószabadságot, általános választójogot, az oktatás ingyenességét írták zászlójukra. A Habsburg-birodalomban élő csehek anyanyelvüknek a némettel való egyenjogúsítását, a német és cseh nyelv párhuzamos használatát, sajtószabadságot, a robot állami megváltását és saját felelős minisztériumot kértek Prágában. Az április nyolcadikán kibocsátott császári leirat a kérésekből többet teljesített, és bár a külön cseh kormány gondolatát elutasította, az engedményekkel sikerült a cseh mozgalmat lecsendesítenie. A lengyelek szabadságmozgalmát Ausztria gyorsan elfojtotta, amit az orosz cár sietett üdvözölni. Ezért sok lengyel kénytelen volt emigrálni Európa különböző országaiba. A bécsi felkelés megbuktatta az abszolutista kormányzást megtestesítő Metternich kancellárt, s alkotmányos kormányt követelt. A magyar forradalom március 15-én kihirdette tizenkét pontos programját, amely egyebek mellett felelős kormányt, jobbágyfelszabadítást, közös teherviselést irányzott elő. A román forradalom egészen sajátos volt, Havasalföldön öltött jelentős méretet, különösen azzal, hogy fő törekvése az orosz befolyás visszaszorítása volt, azzal is az országgyűlés összehívását kérte az alkotmány kidolgozására.

Visszatérve fenti kérdésünkhöz: jól látható, hogy a forradalmak céljai mennyire változatosak, országonként sokfélék voltak. Bárha a háttérben a polgári haladás és a nemzeti szabadságeszme közös is volt, annak belső és külső feltételei annyira különböztek, hogy azok akadályt képeztek a kölcsönös szolidaritás kialakulásának útjában. Ez alól csak az etnikumok kapcsolatai képeztek kivételt. Például a magyarországi és erdélyi magyarok, illetve a romániai és erdélyi románok szolidaritása már a forradalom kezdetekor létrejött. Főként mégis az volt a segítségnyújtást feltételező kölcsönös szolidaritás elmaradásának legjelentősebb oka, hogy a nagyhatalmak kezdettől fogva kiállottak a Habsburg Monarchia fenntartása mellett. Vonatkozik ez Franciaországra és Angliára különösen. Ekkor ezek az országok még nem tartották kívánatosnak a Habsburg Monarchia felbomlását és a területén kisebb nemzeti államok kialakítását. És ne feledkezzünk meg Oroszország szerepéről. Miklós cár megpróbálta újjáéleszteni az ellenforradalmi jellegű Szent Szövetséget, és félreérthetetlen proklamációban fejezte ki, hogy elítéli a törvényes hatalmak megbuktatását és az arra tett kísérleteket, és nem késett 300 000 újonccal megerősíteni a haderejét, hogy készen állhasson az intervencióra a szabadságmozgalmak ellen. Tudjuk, hogy a magyar szabadságharc, amely a forradalmat 1848 őszétől követte, ennek esett áldozatul. De tényként fogadhatjuk el, hogy a magyar forradalom sikeres volt, rendszerváltást eredményezett, a feudalizmust, a jobbágyrendszert polgári rendszer váltotta fel, amit a Habsburg hatalomnak csak átmenetileg sikerült elodáznia.

 

Tetszik önnek az oldal? Segítsen egy lájkkal. Köszönjük!

Új hozzászólás

További írások

Péter István

Wuhanból jött egy éve: valaki nyitva hagyta a laborajtót, netán denevért, tatut készített ebédre és nem szűrte le a levét… De távoli… különben is, ami kínai, úgyis elromlik.

 

Mert nem igaz, hogy a mai tizen-huszonéveseket „semmi sem érdekli”, s „bezzeg a mi időnkben…” Csak meg kell találni velük a közös utat, a közös hangot, legalább arra pár percre, amíg számukra ez fontos és hasznos.

Vallasek Júlia

Idén március 10-én felfüggesztették Romániában a frontális oktatást. Mondhatni március 11-én mindenki átállt online oktatásra, noha ez az állítás több sebből is vérzik.

Gergely Zsuzsa

Tizenkilenc évvel ezelőtt, amikor néhány bukaresti fiatal bejelentette, nemzetközi filmfesztivált szervez Kolozsváron, sokan szkeptikusak voltak: miért nem a fővárosban? Minek fesztiválozni, ha zárnak be a mozik, és mindenki otthon, laptopról néz filmeket? A kételkedőket hamar elhallgattatta a vérprofi szervezés, már az első kiadásban megmutatkozott a seregszemle minden értéke.

Dáné Tibor Kálmán

Csakis a magyarságtudatom szűrőjén keresztül vagyok képes megérteni a körülöttem élő más anyanyelvű embertársaim nemzeti érzelmeit, a saját kultúrájukhoz való ragaszkodásukat.

Száz év telt el a trianoni békediktátum óta, de mi még mindig a hibásokat és a kifogásokat keressük, a miérteket és hogyanokat boncolgatjuk, és a lehetséges alternatívákon töprengünk.

Hetvenöt évvel ezelőtt értek véget a második világháború európai harcai. Akkor, azon a májusi napon tette le a fegyvert a náci Németország, amelyet mind a köztudat, mind a közbeszéd mai napig felelőssé tesz ama rettenetes világégés kirobbantásáért. Kétség nem fér hozzá, hogy a Nagy Háborúként is emlegetett és ismert első világégés gefreitere, azaz tizedese, a bécsi autodidakta festő diktálta német politikai és katonai vezetés az elsőszámú felelőse annak, ami 1939 kora őszén kirobbant. És utána történt. 

Dáné Tibor Kálmán

Kijárási tilalom – soha nem hittem volna, hogy egyszer én is megérem. Szüleimtől, nagyszüleimtől hallottam erről, igaz, olyankor mindig a háborúról meséltek. De hát most is háború van. Nem ember–ember elleni, nem egyik politikai hatalomnak egy másikkal szemben vívott csatájáról, hanem az egész emberiség viaskodik most egy láthatatlan, sok milliárd mikroszkopikus katonával rendelkező ellenséggel. 

Benkő Levente

Napokon át töprengtünk a szerkesztőségben, hogy márciusi lapszámunkban mivel köszöntsük a tavaszt. És az Olvasót, természetesen. Európa népeinek 1848. évi csodálatos tavasza felemelő pillanatainak és tanulságainak felelevenítésével, tolmácsolásával induljunk? Rendben, de ezt már megtettük, s bár ismételgetni nem árt, mégis kivártunk. 

Dáné Tibor Kálmán

Miénk lesz a napfényes jövő!” – ezzel a forradalmi maszlaggal (is) bíztattak minket, kisiskolás pionírokat, a hatvanas évek kommunista propagandistái. Húsz év múlva, már a nyolcvanas években, az egyre jobban kiürülő boltokat látva, a fűtés nélküli lakásokban az esti egyre hosszabb áramszüneteket tudomásul véve be kellett lássuk, hogy az egykori elvtársaknak mennyire igazuk volt: mert lassan csak a napfény maradt nekünk, csak az volt biztos, hogy a miénk. Ennek ellenére hittünk, bíztunk a jövőben.

Dáné Tibor Kálmán

Az elmúlt esztendőkben a Művelődés januári vezércikkei általában a folyóirat szerkesztőségének a jövőbe tekintése volt, terveinkről, elképzeléseinkről írtunk.

Mégis, valamit várok még. Annyi karácsony múlt el, egészen sötétek, s aztán mások, csillogók, melegek és szagosak, annyi ünnep, s még mindig itt állok, a férfikor delén, őszülő fejjel, tele kötelezettséggel és ígérettel, melyeket az Angyal sem tudna már beváltani; s még mindig várok valamire.

Dáné Tibor Kálmán

Negyedik alkalommal szervezte meg a Művelődés folyóirat szerkesztősége, az EMKE Györkös Mányi Albert Emlékházával együtt a múlt hónapban, azaz október 11-én, a Régiók bemutatkozása című programját. 

Széman Emese Rózsa

A világ egyik legelterjedtebb babonája, talán nincs is olyan kultúra, amelyben nem honosodott meg. De hogyan, mikor alakult ki a félelem péntek 13-tól? Kik és miért tartották először szerencsétlennek? Van-e valamilyen történeti alapja, vagy „csak” babona az egész?

Rácz Norbert Zsolt

Közel egy hónap telt el az avatás óta, pedig úgy tűnik, mintha Dávid Ferenc szobra mindig ott állt volna. Kinyújtott jobb keze beszélgetésre, okos vitára, mély fohászra hív. Ha képzeletben folytatom a kar lendületét, a templom felé mutat. Ott bent valami más van, amire a zsúfolt utcán sietősen áthaladó embernek talán ma inkább szüksége van, mint bármikor.