Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

A kolozsmonostori címzetes apáti titulus

Az alábbi publikációban a Boldogságos Szűz Máriáról nevezett kolozsmonostori apátság (abbatia B. M. V. [Beata Maria Virginis] de Kolos-Monostor) címzetes apáti titulusról, illetve annak viselőiről, a tituláris apátokról (abbas titularis B. M. V. de Kolos-Monostor) szeretnék röviden szót ejteni.
A kolozsmonostori apátsági templom a 19. században

A címzetes apáti és préposti titulusok adományozása egy sajátosan magyar egyházjogi képződmény volt. A csaknem másfél évszázados török megszállás után – de még a jóval korábban, a tatárjárás, vagy más történelmi okból kifolyólag – megszűnt szerzetesrendi prépostságok és apátságok, valamint a társaskáptalani prépostságok javait a világiak foglalták le, és így csak azok címeit adományozhatták az arra érdemes papi személyeknek. Abban az esetben, ha valamilyen javadalom is megmaradt, akkor javadalmas, vagy más néven reális – azaz valóságos – apátokról és prépostokról beszélünk. Bizonyos szempontból azonban őket is a tituláris prépostok, illetve apátok közé kell sorolnunk, hiszen egyrészt nem a szerzetesek, hanem világi papok voltak, másrészt pedig se szerzetesrendi, se társaskáptalani tagok felett nem rendelkeztek semmiféle joghatósággal.

Az első személy, aki a hazai egyháztörténelem során először részesült ilyen típusú adományban, az éppen az utolsó tényleges kolozsmonostori apát, Kolosvári János volt. Őt 1557-ben nevezték ki kolozsmonostori címzetes apáttá. Ettől kezdve – tehát a 16. század közepétől – vált gyakorlattá ezen egyházi intézmény működtetése.
Szabó János

Az adományozó minden esetben a magyar uralkodó volt, aki az úgynevezett főkegyúri jogánál fogva gyakorolta ezen privilégiumot. Ebben a rendszerben csak az 1921-ben történt trónfosztás hozott változást, amely megszüntette IV. Károly királynak ezen jogát is. Ettől kezdve az egyes egyházmegyék ordináriusai nevezhették ki a címzetes apátokat és prépostokat. Ezt később, 1934. július 25-én XI. Pius pápa is megerősítette egy brévéjében. Az egyes főpásztorok azonban csak azoknak az apátságoknak és prépostságoknak a címeit adományozhatták az arra érdemes papoknak, amelyek területe valamikor a saját egyházmegyéjük területén feküdt. A kolozsmonostori apátság esetében ezt a jogot az erdélyi (1932-tól gyulafehérvári) római katolikus püspökség (1991-től érsekség) mindenkori ordináriusa gyakorolhatta, illetve gyakorolhatja.

Csak az érdekesség kedvéért említem meg, hogy 1880-ban 151 címzetes apátság és 92 címzetes prépostság létezett Magyarországon. A 20. század végére – „köszönhetően” a trianoni békediktátum rendelkezéseinek – ez a szám jóval kevesebb lett. 1990-ben például 101 címzetes apáti és 73 címzetes préposti címet adományozhattak Magyarországon.
Szőke János

Az 1556-ban megszűnt, Boldogságos Szűz Máriáról nevezett apátság címét tehát először közvetlenül az apátság megszűnése után egy évvel, 1557-ben adományozta oda az uralkodó, I. Ferdinánd magyar király egy arra érdemes egyházi személynek, nevezetesen – a fentebb már említett – Kolosvári Jánosnak. Ezt követően azonban igen-igen hézagosan töltötték be a titulust. (Például 1597 és 1776 között, azaz majdnem 180 évig üresedésben volt az „apáti szék”.)

Említésre méltó tény – ami a címzetes apáti és préposti intézmény történetében igen ritkán fordult elő –, hogy a 19. században egyszerre több egyházi személy is viselte, viselhette a kolozsmonostori címzetes apáti titulust. Történt ugyanis, hogy amikor 1852-ben elnyerte az uralkodótól (I. Ferenc József) báró Geramb Antal nyitrai kanonok az apáti címet, még életben volt az előző apát, Szabó János erdélyi kanonok, nyugalmazott kolozsvári plébános, aki e titulusát – a gyászjelentése szerint – egészen az 1858-ban bekövetkezett haláláig viselte. Az ő elhunyta után, 1861-ben pedig egy újabb címzetes apátot, baróthi Keserű Mózes erdélyi kanonokot nevezte ki a király Kolozsmonostor „élére”, aki a „hivatalát” – a gyászjelentése és a sírkövének felirata szerint – szintén egészen a haláláig, azaz 1874-ig töltötte be. Geramb báró viszont csak 1883-ban hunyt el és – a gyászjelentése, valamint a halotti anyakönyvi bejegyzése szerint – pontosan eddig viselte a titulust. Úgy látszik, hogy csak az ő halála után igazították ki és rendezték e párhuzamos kinevezéseket, Devich József veszprémi kanonok 1884-ben történt kinevezése óta ugyanis mindig csak egyetlen címzetes apátja volt Kolozsmonos­tornak.

Lássuk tehát – elsősorban a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában, az esztergomi Prímási Levéltárban és a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltárban található dokumentumok szerint –, hogy pontosan kik is viselték a Boldogságos Szűz Máriáról nevezett kolozsmonostori címzetes apáti titulust:

1557–1562: Kolosvári (Poch) János (+ 1562) – volt kolozsmonostori apát, 1561-től csanádi címzetes püspök

1562–1592: „széküresedés”

1592–1597: Stroppa Lajos (+ 1597) – Ernst von Habsburg főherceg udvari káplánja

1592–1776: „széküresedés”

1776–1797: Delpini János Teofil (1721–1797) – jezsuita szerzetes, majd tiszteletbeli erdélyi kanonok, 1782-től nagyszebeni plébános, 1784-től nyitrai kanonok

1797–1818: „széküresedés”

1818–1858: kászonújfalvi Szabó János (1767–1858) – erdélyi kanonok, kolozsvári plébános

1852–1883: báró Geramb Antal (1805–1883) – pozsonyi kanonok

1861–1874: baróthi Keserű Mózes (1801–1874) – erdélyi kanonok, 1871-től arbei választott püspök

1884–1898: Devich József (1819–1898) – veszprémi kanonok

1899–1909: dr. theol. Újfalusi (Tódor) József (1852–1909) – erdélyi kanonok

1909–1935: szentkatolnai Pál István (1854–1935) – gyulafehérvári gimnázium igazgató, majd tiszteletbeli erdélyi kanonok, 1911-től székelyudvarhelyi főesperes-plébános

1935–1993: „széküresedés”

1993–2012: Szőke János (1927–2012) – szalézi szerzetes, tiszteletbeli nagyváradi kanonok, tiszteletbeli szatmári kanonok stb.

2012-től: „széküresedés”

Végezetül szeretnék még említést tenni két olyan egyházi személyről, akik a legújabb Magyar Katolikus Lexikon közlése szerint szintén kolozsmonostori címzetes apátok voltak. Ezek, báró Apor József erdélyi kanonok és kolozsvári plébános, valamint dr. Hirschler József pápai prelátus, erdélyi kanonok és kolozsvári főesperes-plébános. A valóság azonban az, hogy Apor báró a jánosi címzetes apáti titulust viselte, Hirschler József pedig – mint az erdélyi székeskáptalan tagja – a kolozsmonostori levéltár őre volt.

Tetszik önnek az oldal? Segítsen egy lájkkal. Köszönjük!

Új hozzászólás

További írások

Az 1841-ben beindult Magyar Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyűlési mozgalma Pesten (I., II. gyűlés), Besztercebányán (ma: Banská Bystrica, Szlovákia) tartott III. összejövetelük után 1843 nyarán, Temesváron tartották IV. vándor-, azaz nagygyűlésüket. A mozgalom történetének mindmáig legmegbízhatóbb áttekintése a budapesti Orvostörténeti Közlemények hasábjain jelent meg 1969-ben.

Szilágyi Andrást 1956. december végén legációba1 küldték a karácsonyi ünnepek idejére, a távoli Háromszékre, Papolcra a bűnbánati hétre. Brassón át Barátosra érkezett vonattal, és mivel szekér nem várta az állomáson, városi öltözetben gyalogolt el a havas országúton. Czegő V. András lelkész fogadta, és kérte, hogy egyéb tennivalói miatt vállalja át az ő feladatait is erre az időre. Szilágyi András bűnbánati prédikációi alkalmával az 1956-os magyarországi eseményekről is beszélt, a szabadságharcról, a lelkesedésről, az összeomlásról, a megtorlásokról. Nem is sejtette, hogy a gyülekezetben is lehetnek „téglák”. 

Idén emlékezünk meg Pákei Lajos építész százhetvenedik születésnapjáról, s mivel építészként, főmérnökként, iparmúzeumi igazgatóként, előadóként, műemléki értékek közvetítőjeként oly sokat köszönhetünk neki, emlékezni is csak ünnepelve tudunk. A szakipari képzéssel kapcsolatos felvetései mai napig érvényesek, hiszen a mesterségbeli tudásnak, az iparos szorgalomnak, lelkiismeretességnek, s mindezek alapján a mesterember társadalmi megbecsülésének ma is híján vagyunk – az alábbi sorokban is kiáll ezek mindenkori szükségszerűsége mellett. Legyen hát ez az „ünnepi beszéd” Pákei Lajos születésnapi köszöntője.

Szilágyi András 1956-ban érettségizett Nagyenyeden. Már akkor tudta, hogy nem lesz könnyű szigetként megmaradni magyarnak, főleg hogy egy kis, mindenből kirekesztett sziget tagjaként élt addig is. Büntetett előéletű, elítélt apával az egyetemekre nem is pályázhatott a református kollégiumokat megjárt, művelt, olvasott fiú, akinek nagyapja a medgyesi református templom harangjának öntéséhez gyűjtött adományt a legszigorúbb időkben a maroknyi gyülekezettől. Az unoka megtalálta az egyetlen helyet, ahova ezzel a múlttal is fogadták, és ő jelesen meg is felelt ennek a bizalomnak. Felvették a kolozsvári református teológiára, ahol barátokra lelt.

A kor szokásaival ellentétben a festő magánéletére a diszkréció volt jellemző, a társaság nem pillanthatott be a mú­zsák­hoz, modellekhez főződő kapcsolatába. Bár Grigorescu portréi között sok a férfitanulmány, úgy tűnik, hogy kedvenc modelljei mégis a nők voltak. Észrevette lényükben a költészetet, tekintetükben az álmodozást, a várakozást, a titkot. Dancs Máriát sokáig nézte, tudta, hogy megtalálta a legszebb modellt, akit valaha látott: az ifjúság állott előtte minden szépségével.

Szexualitást és vallást egy címben, még inkább egy tanulmányban említeni sokak számára meghökkentő, netán egyenesen megdöbbentő lehet. Ez azonban abból adódik, hogy az európai kollektív mentalitásban a két fogalom a kereszténység felvételével élesen elkülönült, így számunkra a hétköznapi, vulgáris, bohém, laikus, hedonista és materiális világ sajátosságaként értelmezett szexualitást nehéz egy térbe hozni a szakralitással, isteni ágenciával azonosított vallásossággal. A két fogalomnak ez az éles elkülönülése és jogi, térbeli és gyakorlati szétválasztása azonban nem minden történeti korban volt ennyire evidens. 

A címben felsorakoztatott három fogalom furcsa társításának közös nevezője egy név: Babos Sándor. A Babos név a békebeli Kolozsvár egyik leggazdagabb polgárának, az órás és ékszerkereskedő Babos Sándornak a Szamos-híd Széchenyi téri sarkán ma is álló palotájának köszönheti fennmaradását a kolozsvári köztudatban. A mai kolozsváriak közül csak kevesen tudják, hogy ki is volt ő, azt pedig még kevesebben, hogy a szintén Babos Sándor nevet viselő fia és unokája milyen sikeres pályát futott be a magyar székesfővárosban.

Napjainkban a múlt kutatása sokak számára nem tűnik vonzó területnek, a régészeti felfedezésekről szóló hírek mégis rendre népszerűvé tudnak válni a nyilvánosságban, és felkeltik a társadalom érdeklődését. A megtalált leletekről gyakran hallunk és sokat olvashatunk, de tudunk-e eleget a régészek munkájáról vagy a szakterület jelenéről is?

Madách Imre korán érő fiatalember volt, gyenge egészsége visszatartotta őt a virtuskodástól, tizennégy évesen már Pesten tanult a jogi akadémián, majd joggyakornok (patvarista) volt. Édesanyja iránt tisztelettel vegyes szeretetet érzett, mindenben meghallgatta tanácsát. Húszévesen már fontos hivatalt töltött be, ügyvéd, majd táblabíró volt Balassagyarmaton, Nógrád vármegyében. A nőkkel nem volt sok szerencséje, barátjával, Szontágh Pállal részt vettek a város társasági életében, Madách azonban halk szavú, visszahúzódó maradt.

Tanári és emberi volta megkülönböztette Killyéni Pétert egy olyan időszakban, amikor az edzők „pofozógépek” hírében álltak. Sohasem idegeskedett, sohasem kiabált: „Nyugodt, csendes ember volt, ritkán emelte fel a hangját, a durvaság nagyon távol állt tőle, ellentétben azokkal, akik naponta leordították a fejünket, vagy szétpofoztak… Tőle tanultuk meg azt, hogy mi is az atlétika”. 

A magyar történelemben, s különösen Erdély múltjában kevés olyan előkelő, magas rangú családot találunk, mint a Rhédeyeké. Királytól származtatják magukat, fejedelmet adtak Erdélynek, s még az angol királyi családdal is rokonságba kerültek.

Az 1848. március 15-i pesti események híre március 19-én ért Enyedre – Gaetano Biasini gyorskocsiutasai hozták a hírt. A kollégium diáksága nyomban megindult, népgyűlést hívtak össze a református vártemplomban, miközben Rákóczi-indulót énekeltek, hatalmas nemzeti színű zászlót bontottak, és felolvasták a Nemzeti dalt. Március 30-án, hatalmas tömeg részvételével megtartották a vártemplomban a Megyei Közgyűlést, majd kimondták Erdély unióját Magyarországgal. A kollégium bezárta kapuit, diáksága beállt nemzetőrnek, a tanárok egy része pedig honvédnek.

A Batthyány család 1398-ban Battyán faluról (ma Szabadbattyán) kapta a nevét. Eredetileg Kővágóörsi volt a nevük, és a Veszprém megyei Felsőörsről származtak. A török uralom idején a család nyugatabbra húzódott, Németújvárra tette át a székhelyét (Güssing, Burgenland), s azontúl a németújvári Batthyány megnevezést használták. A család első grófja Batthyány Ádám volt, aki 1630-ban kapott grófi címet.

„Erdély fővárosában végigsétáló idegen, a patinás, címerekkel ékeskedő, főúri paloták megtekintése után talán csodálkozva áll meg a Szent György-téren díszelgő egyetemi könyvtár hatalmas épülete előtt. Az idegen azonban jólesően veszi tudomásul, hogy a szerencsés elgondolással felépített könyvtár egy cseppet sem képez kirívó ellentétet a régi idők hagyományait híven őrző – Mátyás király szelleméről regélő – ódon város falai között.” E szavakkal jellemezte 1942-ben Csengery János klasszika-filológus professzor lánya, S. Csengery Ilona a kolozsvári Egyetemi Könyvtár palotáját. Az intézmény fennállásának 150., valamint az építési munkálatok befejezésének 115. évfordulója alkalmából érdemes feleleveníteni az első modern erdélyi könyvtár történetét, amely 1990-ben felvette Lucian Blaga nevét.

Báthory István erdélyi fejedelem 1581. május 12-én emelte akadémiai rangra a kolozsvári Jezsuita Nagykollégiumot. A 441. évforduló alkalmából négynyelvű – magyar, román, német és angol – emléktáblát lepleztek le a Farkas utcai romkert kerítésén, a Kolozsvári Református Kollégium épülete felőli sarkon. Az ünnepségen beszédet mondott Kovács Gergely gyulafehérvári érsek is, aki hangsúlyozta: „az emléktábla ösztönzés kell legyen arra, hogy egyetemes tartalommal, értékkel, élettel töltsük meg”1 az Academia Claudiopolitana utódját, a mai Babeș–Bolyai Tudományegyetemet. Ezen értékek egyike az elődök tisztelete. Mi most a Kolozsvári Egyetem közvetlen elődjére, az 1872-ig működő orvos-sebészi tanintézetre, és annak „sokat tudó” professzorára, Nagel Emilre (1817–1892) emlékezünk.