Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

Értelmiségiek sorsa Tordán

Tordával kapcsolatosan többször elhangzott, hogy sok jelentős értelmiségit adott a világnak, de ezeket nem tudta megtartani. Így hát úgy döntöttem, hogy megvizsgálom ennek a megállapításnak a történelmi háttereit, és bemutatok néhány értelmiségit, aki a tudományok, irodalom és a művészetek terén alkotott, olyan embereket, akiknek életműve már lezárult.

Torda a középkorban szabad királyi város volt, Erdély politikai központja, hadi szemlék és országgyűlések helye. Régi címerében szerepelt a sarló és kalapács, ami a mezőgazdaságot és sóbányászatot jelképezte. Erdély fejedelmei támogatták a tordai iparosokat, vásártartási jogot, és vámmentességet biztosítottak számukra. Ennek folytán erős iparos-kereskedő réteg alakult a városban, ezenkívül még jelentős politikai személyiségek, főurak tartózkodtak itt. Az erdélyi fejedelemség megszűntével, miután az osztrák császári udvar beolvasztotta Erdélyt a birodalmába, Tordán is változások történtek. Torda elvesztette politikai szerepét, és más városok váltak politikai, kereskedelmi, oktatási központokká. A főurak elköltöztek, de Torda tovább is megőrizte jelentős gazdasági szerepét, és az oktatásra tovább is gondot fordítottak. Az ifjak az elemi iskola után más városokban tanultak, majd képzettségüknek megfelelő munkahelyet is csak más városban találhattak.


Kemény Judit Kornélia: Repülés, fémszobor

A tudós emberek bemutatását Köteles Sámuel (1770–1831) nevével kezdeném. Az Enyedi Kollégium rektora és a Magyar Tudós Társaság tagja volt. Szerepe volt a magyar filozófiai gondolkodás megteremtésében.

Kőváry László (1819–1907), író, történetíró, a statisztikai tudományok megalapozója. Erdély történetéről több könyvet írt.

Viski Károly (1882–1945), néprajzkutató, egyetemi tanár.

Tulogdy János (1891–1979), egyetemi tanár. Több földrajzi szakkönyv szerzője. kezdeményezője a védett nemzeti parkrendszer létrehozásának.

Nagy Miklós (1913–1988), mezőgazdasági szakíró. A romániai mezőgazdaságot próbálta európai összefüggésbe hozni és tanácsaival segíteni.

Deményné Szabó Piroska (1917–1994), népzenei gyűjtése Aranyosszék népzenéje címmel jelent meg.

Csetri Elek (1924–2010), történész. Több tanulmánykötet társszerzője, amelyekben Erdély hiteles történelmére helyezték a hangsúlyt.

Tóth Samu (1918–1967), szerkesztő, könyvtervező, tapasztalatait A nyomtatott könyv című kötetben összegezte.

A Tordán született írókat Jósika Miklóssal (1794–1865) kezdem. Ő az első modern magyar írói életmű megteremtője. Az ő írása az Abafi, amely az első magyar történelmi regény.

Anavi Ádám (1909–2009), több verseskötete jelent meg, amelyekben helyet kap a filozófiai és nyelvi játék.

Székely János (1929–1992), író, költő, szerkesztő. Kiemelkedő alkotása a Dózsa-poéma, regénye A nyugati hadtest, drámái: Caligula helytartója, Protestánsok – Hugenották, Irgalmas hazugság, Profán passió, Vak Bottyán. Munkásságát a filozófiai igény, gondolati teljesítmény, a konvenciókon túlhaladó, felfedező magatartás jellemzi.

Lászlóffy Aladár (1937–2009), költő, író, szerkesztő. Földes László kritikus szerint költészetének fő jellegzetessége, hogy ő is személyes ügyének tekinti az emberiség leggyötrőbb létkérdéseit. Lászlóffy írta: „A kultúra alapszabályává vált, hogy állandóan emlegetni kell azokat, akikre építkezünk, akiknek szellemi összefüggése és együtthatása az emberiség egyetlen megingathatatlan birtoka, immár békés és építő nagyhatalma.”

Lászlóffy Csaba (1939–2015), költő, drámaíró, fordító. Kereső és kísérletező író, a groteszk és ironikus történelmi jelentéseket kedveli. Pomogáts Béla kritikus szerint a Dunatájon élő népek történelmi sorsát vizsgálja, kivált azokat a súlyos következményekkel járó összeütközéseket, amelyek évszázadokon keresztül megszabták a kelet-közép-európai régió szomorú elmaradottságát.


Jósika Miklós szülőháza Tordán

Képzőművészek is sokan indultak Tordáról. A sort Apáti Abt Sándorral kezdem, (1870–1916). Tanulmányait Budapesten és Münchenben végezte. A Zsolnay porcelángyár tervezője volt, úttörője a modern magyar kerámiának.

Nagy Albert (1902–1970) festőművész eredetileg gépészmérnöknek készült. De átment a Képzőművészeti Főiskolára, ahol neves művészek tanították. Olaszországi tanulmányútra ment, ahol reneszánsz-neorealista hatások érték, amelyek meghatározták későbbi festészeti stílusát. A szocialista rendszer csak későn ismerte el munkásságát, de az erdélyi értelmiségiek mindig támogatták. Művei megtalálhatók Erdély múzeumaiban.

Étienne Hajdú (Hajdú István, 1907– 1996), Budapesten, Bécsben és Párizsban tanult. 1930-ban francia állampolgár lett. A francia Rodin és a román Brâncuși volt rá hatással. Többféle fémből és féldrágakövekből készítette szobrait, amelyekkel nemzetközi hírnevet szerzett.

Kemény Judit Kornélia, (1918–2009) apja, Kemény Gábor pedagógus volt Tordán, de a trianoni diktátum után kiutasították az országból. Egyik lánya, Kemény Katalin író és műfordító Hamvas Béla író, filozófus felesége lett. Kornélia művészeti tanulmányokat végzett. Elsősorban szobrász, de készített divatterveket és grafikai munkákat is. Több szobra a repülés témájával foglalkozik. Szemlélete modern, nonfiguratív. Életében nem kapott elismerést a család baloldali nézetei és szobrászatának absztrakt jellege miatt. Szobrai közgyűjteményekben találhatók.

Darkó László (1924–1970), festő, restaurátor és művészettörténész. A Bolyai Tudományegyetemen francia–német szakot végzett, 1948-ban művészettörténeti doktorátust szerzett. Festészetet Gáll Ferenc festőművésztől tanult. Főleg arc- és tájképeket festett. Több művészettörténeti tanulmányt írt. Foglalkozott a kolozsvári Szent Mihály-templom és a nagyváradi püspöki palota freskóinak restaurálásával.

Gross Arnold (1929–2015), apja festő és rajztanár volt Tordán. Ő a budapesti Képzőművészeti Főiskolán szerzett grafikusi diplomát. Több nagyméretű festményt készített középületek részére. Ismertté vált rézkarcai nyomán, amelyek felidézik a gyermekkor, az erdélyi táj emlékeit. Az utóbbi években Tordán és Kolozsváron is kiállította grafikáit. A magyar állam több kitüntetésben részesítette: Kossuth-díj, Munkácsy-díj, Nemzet Művésze díj. Tordán megkapta a díszpolgári címet.


Gross Arnold grafikája

Király József (1930–2013), iparművész, belsőépítész. A háború idején Magyarországra költözött, ahol elvégezte az Iparművészeti Főiskolát. A családi öröksége az asztalosmesterség volt, amit édesapjától elsajátított. Tervezett szériabútorokat, és kisebb-nagyobb egyedi használati tárgyakat, de monumentális épületdíszítő kompozíciókat is. Diákjai az iránta való tisztelet jeleként a székkirály névvel illették. Kossuth-, Munkácsy-, Ybl-díjban részesítették, továbbá a Magyar Formatervezési Tanács életműdíját is megkapta.

Meg kell említenem Tőrös Gábort (1934) is, aki nemrégiben a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át a magyar államtól. Ő Kolozsváron végezte a szobrászati tanulmányait Kós András tanítványaként, és Nagybányán telepedett le. Abban a városban, ahol az a nevezetes Alkotótelep működött, amelyik nagy hatást gyakorolt a kor művészetére. Itt alkotott a festőkön kívül Vida Géza szobrász, aki jó hatással volt az ifjú művészekre. Tőrös több köztéri és beltéri szobrot alkotott, ilyen a csíkszeredai jégpálya előtti szoborcsoport is, de nagyon ismertek bronzból készült érmei is, amelyek a kultúra nagyjait ábrázolják.

Néhány sorban a tordai oktatásról írnék. Az idők folyamán Torda polgárai önfeláldozóan támogatták a helyi iskolákat, melyek kezdetben felekezeti iskolák voltak. Az Unitárius Egyház megjelenésével az elemi oktatáson kívül algimnáziumi osztályok is alakultak. 1878-ban indult az állami polgári fiúiskola, és 1883-ban az állami elemi leányiskola. 1884-ben az iparos tanulók iskolája, 1908-ban a Magyar Királyi Állami Főgimnázium. Mint látható, a tordaiak igyekeztek lépést tartani a fejlődéssel. Tíz éve nagy harcok árán létrehozták a Jósika Miklós Elméleti Líceumot, ahol fogadják a gyermekeket óvodás kortól a líceum befejezéséig. Bízunk abban, hogy az itt végzett tanulók is megállják helyüket, akárcsak elődjeik.

 

Könyvészet

Keszeg Vilmos: Aranyosszék magyarsága, Kriterion Kiadó, Kolozsvár, 2006

Tetszik önnek az oldal? Segítsen egy lájkkal. Köszönjük!

Hozzászólások

Én is Tordához tartozónak tartom magam, bár már szinte 3o éve Tatabányán élek.Budapesten születtem ,de a családomról a  MŰVELŐDÉS c.lapjuk már  írt, a Tordán 2 évszázaddal ez előtt befogadott menekült családok révén. 

Új hozzászólás

További írások

Az erdélyi magyar közösség érdekeinek kép­viseletéért és intézményeinek fenntartásáért folytatott több évtizedes mun­kájának elismeréseképpen Kerekes Sándor a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült.

Dáné Tibor Kálmán közösség- és művelődésszervező, közíró, a Művelődés című közművelődési havilap nyugalmazott főszerkesztője, az EMKE korábbi országos elnöke, az RMDSZ egykori Művelődési Főosztályának vezetője, több országos és helyi, közművelődéssel és felnőttképzéssel foglalkozó civil szervezet alapítója, az erdélyi magyar kulturális és társadalmi életben végzett több évtizedes sokrétű munkája elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült.

Laczkó Vass Róbert kiváló szakmai tevékenysége, a prózai színészet és az operajátszás, valamint a pódiumművészet terén elért kimagasló eredményei mellett a munkásságát átható közművelődés iránti fogékonyság, a közösségépítés fontosságának tudata elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült.

Killyéni András Péter az erdélyi magyar sporttörténet terén végzett kutatása és eredményei publikálása során szerzett elévülhetetlen érdemei és oktatói, szerkesztői tevékenysége, a magyarság megmaradásáért végzett önzetlen és odaadó munkája elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült.

Az összefogás eredményeként megújult közösségi házuk, az Apafi-ház, amelyet Apafi Mihály fejedelem adományozott 1672-ben a magyar tanulóműhely céljaira. A református parókia, a református templom ismét eredeti pompájában uralja a főteret, folyamatban van a katolikus templom és plébánia felújítása, és a verespataki református parókia újjáépítése is. Ezek a munkálatok nem önmagukért való presztízsberuházások, hanem a közösségi élet és a turizmus felélénkítésének, illetve a gazdasági alapok megerősítésének állomásai.

Református létemre eddig másfél tucatszor vettem részt a csíksomlyói búcsún. A Csíksomlyói Szűzanya azt üzeni az erdélyi főpapok által a Csík, Székelyföld, Erdély, Csángóföld, a Részek, az anyaország, a határon túli területek, a nagyvilágban szétszóródott magyarság számára, hogy ezeréves kereszténységünk megtartása nemcsak vallási, hanem nemzeti feladat is. A pünkösdszombati búcsú a világ magyarságának a legfontosabb gyülekezőhelye, ahol a protestáns hívek is nagyon nagy számban vannak jelen. Mindannyiunknak szól a – több mint négyszázötven éves hagyomány alapján – Salvator-kápolna előtti keresztre vésett szöveg: „Isten! Tarts meg minket őseink szent hitében és erényeiben!”

A székelyudvarhelyi Balázs Árpád televíziós, rádiós szerkesztő új könyve* a környékbeli tűzoltók történetét foglalja össze. Ezzel a témával mindeddig senki nem foglalkozott, a kiadvány másfélszáz oldalán a szerző számos régi dokumentumot (fényképet, oklevelet, jegyzőkönyvet) is közöl. A nyomdából már kikerült munkáról a szerzővel beszélgettünk.

2010. március 12-én, Sárospatakon a Makovecz Imre tervezte A Művelődés Háza és Könyvtára belső folyosóján ünnepélyes keretek között népes közönség előtt hullt le a lepel arról az emléktábláról, amely hirdeti, hogy az épület nemcsak a helybéli közösség kulturális intézménye, hanem az EMKE Észak-Magyarországi Képviseleti Pontja is. 2020-ban a világjárvány miatt nem sikerült a tízéves jubileumon ünnepélyes rendezvény keretében emlékezni, ezért a sárospataki intézmény egy évfordulós kötet kiadását tervezi, amelyben az EMKE és Sárospatak több évtizeden átívelő kulturális kapcsolatairól jelennek meg írások.

Buchwald Amy

A munkahelyemre vezettem, és közben szokásomhoz híven a rádiót hallgattam. Azaz, az elmúlt pár évben már nem a rádiót, hanem podcastot. Podcastot? Igen, podcastot. A világhálón és a mobiltelefon elterjedése óta ez egy egyre népszerűbb műfaj. Tulajdonképpen egy hanganyag, amit az interneten érhetünk el, és akkor hallgathatunk meg, amikor akarunk.

Sándor József, EMKE

Sándor József ott volt az EMKE létrehozásakor, 1885-ben. Ő dolgozta ki a létesítendő egyesület alapszabály-tervezetét, titkáraként, majd főtitkáraként, később örökös alelnökeként úgyszólván mozgató rúgója volt mindannak, ami az egyesületben és akörül történt. Az első évtizedek az ő céltudatos fáradozása nyomán az építkezés évtizedei voltak: a művelődés körét szélesre nyitva az erdélyi, s kiemelten a szórványmagyarság megmaradását szolgálva. Az EMKE iskolákat, óvodákat, könyvárakat létesített, anyagilag is támogatva azokat, akik a műveltséget elvitték a nép közé, akik áldozatos munkásai voltak a tudásnak, s általa a felemelkedésnek. 

Az 1956-os magyar mártírok emléksírja Párizsban

1958. február 5-én a Fő utcai katonai bíróság épületében megkezdődött a Nagy Imre-per. 1958. június 15-én a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa Nagy Imrét halálra és teljes vagyonelkobzásra ítélte, továbbá halálra ítélte Gimes Miklóst és Maléter Pált. Másnap, június 16-án, hajnalban a budapesti Gyűjtőfogház udvarán mindhármukat kivégezték, majd holttestüket ugyanott eltemették. 

barót

Ahogy telik az idő, mind gyakrabban kapom magam az emlékek olyatén keveredésén, hogy bizonyos történésekről találgatom, azokat vajon iskolásként vagy kezdő tanárként éltem át. Ez a bizonytalanság abból adódik, hogy a baróti iskola számomra több rétegű élményanyag. Egyik rétege az iskoláskorom, amely 1956 nyarával zárult, akkor érettségiztem, a másik a tanári pályám ideje. Ez maga is rétegzett, mert amikor 1960-ban kihelyeztek Barótra, kollégája lettem jó néhány volt tanáromnak is. Néha nehéz eldönteni, hogy bizonyos események a volt tanáromhoz vagy a későbbi kollégához kapcsolódnak.

Akinek van jó táboros élménye – és itt most nem az ereszd el a hajamat típusú, korlátok nélküli táborokra gondolok –, az tudja, hogy ezeknek az eseményeknek a varázsát, a lényegét az együttlét, a találkozás, az ismerkedés, a közös programok, kirándulások, csapatjátékok, az éjszakába nyúló beszélgetések adják. Ez, ha lehet, még hatványozottabban érvényes a Magyarországon az Anyanyelvápolók Szövetsége, itt Erdélyben pedig a Georgius Aranka Társaság által szervezett ifjúsági táborokra, amit egyszerűen csak a mosolyok, a szeretet, a bizalom táborának szoktunk emlegetni, és ahonnan nem egy középiskolás vagy egyetemista ment úgy haza, hogy bevallása szerint több szeretetet és megértést kapott az egy hét alatt, mint otthon az osztálytársaitól egy egész év alatt. 

A Közösségért Alapítványt (Fundaţia Pentru Comunitate) 2008-ban, Kolozsváron alapították azzal a céllal, hogy hozzájáruljon a tehetség, a szorgalom, a tudás, a szolidaritás, a közösségben rejlő értékek kibontakozásához, egy élhetőbb és humánusabb környezet kialakításához. Az Alapítvány elnöke Gazda Árpád újságíró, a Magyar Távirati Iroda (MTI) erdélyi tudósítója, alelnöke Molnár-Bánffy Kata, kommunikációs szakember, aki több mint húsz év tapasztalattal rendelkezik a média, közigazgatási, politikai és üzleti kommunikációban. A kuratórium tagja Brîndușa Armanca újságíró, egyetemi tanár, valamint Ferencz Szabolcs, a Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FGSZ Zrt.) elnök-vezérigazgatója.

Balázs Bécsi Attila

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2016/2017-es tanévben indította Hétköznapi hőseink – írjunk történelmet! elnevezésű kezdeményezését. Ennek lényege, hogy iskolások saját szülőfalujukból mutassanak be olyan embereket, akik bár nem kerültek reflektorfénybe, szélesebb körben nem kerültek az érdeklődés középpontjába, de munkájuk révén sokat tettek a helyi közösségekért, és rendkívüli képességeikről, kiemelkedő tulajdonságaikról, átlagon felüli jellemvonásukról tettek tanúbizonyságot. A projekt erdélyi lebonyolítója az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, ezen belül a Közép-Erdélyi Magyar Művelődési Intézet, résztvevői romániai magyar iskolás csapatok. Új, Hétköznapi hőseink című sorozatában a Művelődés szerkesztősége a kezdeményezés során eddig született, helytörténeti adalékokat is tartalmazó dolgozatok szerkesztett, esetenként tömörített változatát teszi közzé.