Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

Gróf Gyulaffy László halálának és temetésének bécsi anyakönyvi forrásai

Gróf Gyulaffy [Gyulafi, Gyulaffi] László (1699–1754) erdélyi kancellár életútja jórészt ismert és feldolgozott. Bécsben bekövetkezett halálának anyakönyvi forrásait azonban eddig senki nem kereste.

Jómagam tehát arra vállalkoztam, hogy megleljem, kutatásaimat siker koronázta, és így az alábbi rövid publikációban megismerkedhetünk a rátóti gróf Gyulaffy család utolsó fisarjának eredeti halotti- és temetési anyakönyvi bejegyzéseivel.

Gyulaffy László halála és temetése

A legújabb – de a régebbi – életrajzi lexi­konok és a genealógiai szakirodalom közlése szerint gróf Gyulaffy László Bécsben, 1754. szeptember 27-én távozott az élők sorából. Néhány egyéb, a 19. században megjelent publikáció viszont azt állítja, hogy Gyulaffy kancellár egy nappal korábban, azaz 1754. szeptember 26-án hunyt el a császári fővárosban. A korabeli bécsi újság, a Wienerisches Diarium 1754. október 2-ai számában pedig az olvasható, hogy 1754. szeptember 28-án hunyt el „Ladislaus Graf Gyulaff[y], Freyherr von Ratoth”, azaz gróf Gyulaffy László, Rátót bárója.
A gróf Gyulaffy család címere

A legmegbízhatóbb – és véleményem szerint a valós dátumot közlő – „forrás” a grófnak a gyulafehérvári székesegyházban 1908-ban megtalált koporsója. Pontosabban az abban található és az elhunyt belső részeit tartalmazó urnája, amelynek vörösréz sírtábláján a következő szöveg olvasható: „Hic recondita iacent intestina excellentis / simi ac illustrissimi domini comitis Ladis- / lai Gyulaffi cancellarii aulici Tran / sylvanici camerarii nec non consili- / arii intimi, qui Vienae ano MDCCLIV. / die vero XXVII mensis septembris anno aetatis suae quinqua- / gesimo quinto, cursum / suum consumavit.” Tehát e szerint gróf Gyulaffi László 1754. szeptember 27-én, életének 55. évében távozott az élők sorából.

Az utolsó Gyulaffy gróf sírköve a századok során megsemmisült. Entz Géza 1958-ban, a gyulafehérvári székesegyházról szóló monográfiájában ugyanis ezt a műalkotást a már elpusztult sír­emlékek között sorolja fel.

Summa summarum, rátóti gróf Gyulaffy László erdélyi kancellár Bécsben, 1754. szeptember 27-én hunyt el és a földi maradványait először – mint arról majd az alábbiakban olvashatunk – 1754. szeptember 30-án a bécsi Szent István római katolikus főszékesegyház kriptájában, majd – ismeretlen időpontban – a gyulafehérvári római katolikus székesegyház alatti sírboltban helyzeték örök nyugalomra.

Halálának és temetésének bécsi anyakönyvi forrásai

Mivel Gyulaffy László gróf római katolikus vallású volt, ezért a figyelmem az osztrák főváros római katolikus plébániái felé fordult. Nehézséget okozott azonban, hogy a 18. század elején Bécs belvárosában, azaz a „Ring”-en belül négy római katolikus egyházközség (Hofburgpfarre, Pfarre St. Michael, St. Stephan, Schottenpfarre), valamint négy, saját anyakönyvekkel rendelkező kórház, illetve templom (Bürgerspital, Hofspital, Armenhaus, Kirche Maria am Gestade) működött. A külvárosában, azaz a „Gürtelen” belül pedig további négy plébánia (Pfarre Gumpendorf, Pfarre St. Leopold, Pfarre St. Ulrich) és egy kórház (Spital St. Marx) vezetett matrikulákat.

Hosszas kutatás után, végül a Szent István Érseki- és Székesegyházi Levéltárban (Archiv der Metropolitan- und Domkirche zu St. Stephan in Wien), a Szent István Plébánia (Pfarre St. Stephan in Wien I.) matrikuláiban találtam meg Gyulaffy László gróf eredeti halotti- és temetései anyakönyvi bejegyzéseit.

A halotti anyakönyv bejegyzése

A bécsi Szent István Plébánia halotti matrikuláiban található, német nyelvű bejegyzés adatai szerint az – 1754. szeptember 17-én – elhunyt „Ihre Excell[enz] der Hoch und Wohlgebohren Herr Herr Ladislaus Gyulaffy Freiherr v[on] Ratoth”, azaz, kegyelmes, méltóságos és nagyságos gróf Gyulaffy László úrnak, Rátót bárójának a földi maradványai 1754. szeptember 30-án 2. osztályú temetésben részesültek.
Gyulaffy László halotti anyakönyvi bejegyzése

A bécsi Szent István Plébánia temetési anyakönyveiben található, német nyelvű bejegyzéséből megtudhatjuk továbbá, hogy a Szent István főszékesegyház kriptájában, 1754. szeptember 30-án eltemetett 55 éves „Ihre Excell[enz] der Hoch- und Wohlgebohren Herr Herr Ladislaus Gyulaffy Freiherr v[on] Ratoth, Ihre Römis[ch] Kayserl[ich] Königl[ich] Majes[tät] Cammerer, wirckl[ich] geheimer Rath und der Fürstenthums Siebenbürgen Hoff-Canzler”, azaz, kegyelmes, méltóságos és nagyságos gróf Gyulaffy László úrnak, Rátót bárójának, a Római Császári Királyi Fenség kamarásának, valóságos titkos tanácsosának és erdélyi udvari kancellárjának a temetési költségei összesen 62 forint 69 krajcárt tettek ki. A kiadások tételes felsorolásából pedig kiderül, hogy a sírhely 30 forintba, a rajta elhelyezett kereszt 5 forintba került. A négy pap 4 forint, a zenészek 12 forint, a nyolc koporsóvivő 2 forint 6 krajcár anyagi juttatásban részesültek. De fizetni kellett a ravatalért, a koporsóért és a szemfedőért is.

Tetszik önnek az oldal? Segítsen egy lájkkal. Köszönjük!

Új hozzászólás

További írások

Kiss András írása jó olvasmány, ezt nagyon sok összetevője biztosítja. Mint például a semmilyen árnyalást, szerzői önépítést nem tűrő őszinteség. Minden bekezdéséből, oldaláról bizonyítható, megkínlódott krónikás gondolatiság, s ezt a szükségképpen véges létezést a magyar és az erdélyi történelem személyes meghatározottságában éli és rögzíti, szorgosan, részletesen. Mert különbözhetnek a családi és társadalmi mikrokörnyezetek, de egyeznek a történelmi makrotérben.

Felvetődik a kérdés, hogy egy roppant gazdag, vagyonos és híres család tagjáról, esetünkben Bocskay Kláráról lehet-e még valami újat írni. Arról a személyről, aki Erdély egyik legelőkelőbb családjából származott, mégpedig olyanból, amely vajdákat, fejedelmet adott a középkori országrészünknek, és neveik, tevékenységük mind a mai napig a magyar történelemtanításunk része. Hiszen tagjaik életét, sikerekeit és kudarcaikat már több tucatnyi történelemkutató, genealógus, irodalmár részletesen kinyomozta, földolgozta és közzétette. Átolvasva az 1586-ban kelt végrendeletet, rájött e sorok írója, hogy igen, még mindig lehet róla új – igaz, csak apró – emlékeket írni. 

Zsigmond a nevezetes Haller családnak azon tagjai közé tartozott, akik nem viseltek semmilyen jelentős politikai-társadalmi, katonai rangot, nem tettek szert hírnévre. Rövid életéhez nem köthető egyetlen híres – akár pozitív, akár negatív – esemény sem. Talán ezért is feledkezett meg a személyéről még a család is, amikor adatokat küldtek a nemesi családfákat összeállító genealógusoknak.

Általános és helytálló a genealógusok ama megfigyelése, hogy ha egy nemesi család férfiágon, azaz magtalanul kihal, akkor a története is előbb-utóbb a homályba vész, a múltja szinte feledésbe merül. (...) Így van ez az erdélyi Sükösd családdal is. Tagjai a maguk korában híres emberek voltak, nagy birtokokkal rendelkeztek, más ismert, jelentős családokkal kerültek házassági kapcsolatba, fejedelmeket és királyokat szolgáltak hűségesen; mégis elfeledte őket az utókor, pedig a Sükösd családról sokan írtak és megemlékeztek, és amit sikerült velük kapcsolatban kikutatni, azt közzétették. 

Gyönyörű, verőfényes nyári reggelre ébredt 1944. június 2-án Kolozsvár lakossága. (...) Ezt a viszonylagos csendet azonban kilenc óra körül a légi veszélyt jelző szirénák sikító hangja zavarta meg. Rövid idő múlva félelmetes morajlás, zúgás hallatszott, és a tiszta, kék égbolton amerikai katonai repülőgépek jelentek meg, mint valami „acélmadarak”. Mire az emberek közül sokan ráeszméltek arra, hogy mi fog következni, már elszabadult a pokol. Hullani kezdtek a bombák a városra, és szinte mindent megsemmisítettek, ami az útjukba került. 

Az első világháború idején a magyar katonák élelmezése is korszerűbbé vált. Megjelentek a tartósan eltartható élelmiszerek (konzervek, kétszersültek), főzőládákat, mozgókonyhákat és modern tábori sütödéket rendszeresítettek. A katona napi élelemadagja 2 db. kávékonzervből (92 g), 44 dkg marhahúsból, 14 dkg rizsből, kásából, darából, hüvelyesből, pohánkából vagy szárított tésztából, 70 dkg kenyérből, fél liter borból és 36 g dohányból állt.

Néha, amikor nagyon közelről látjuk a halált, ha megsiratunk valakit, aki elmúlt, s akit szívükben hordozunk, akkor megértjük azt a végtelen szerelmet, amellyel a ma művészete csüng az életen. Mikor – akár aranyszárnyakon elénk gurul fehér vagy fekete, élet vagy halál és látjuk, hogy mindnyájan rokonai vagyunk a nagy ismeretlennek, akkor az élet és a hús jogát legjobban tagadó is remegve és kacagva tapogatja végig a testét. Örülve, hogy ő van, ő megmaradt, ő magához szoríthatja, akit szeret, mert ő maga a fény, a világosság, a szerelem, a mindenség, az élet.

A székelykeresztúri múzeumnak van egy csodálatos képeslapgyűjteménye. Ezek közt művészlapok, üdvözlőlapok, más települések képeslapjai is megtalálhatók, de a helytörténet kutatójának a gyűjtemény legértékesebb részét a székelykeresztúri képeslapok jelentik. Mintegy 80 db. képeslapot számlál a keresztúri gyűjtemény, és ehhez még hozzászámolok néhány olyant, amelyek Keresztúr vonzáskörzetéhez tartozó falvakról készültek. 

Juhos Mihály, Szék

Juhos Mihály 1925. július 26-án született Kolozs megyében, Szék községben. Négy elemi osztályt járt, ez után az iskolából kimaradt, és Kolozsváron szolgalegényként dolgozott. 1943-ban visszatért szülőfalujába, és 1944 őszéig aktívan részt vett a helyi leventemozgalomban. 1944. szeptember 28-án önkéntesként jelentkezett a magyar hadseregbe. 1945 áprilisától 1948 júliusáig orosz fogságban volt. 1949-től 1951-ig két évig román katonaként szolgált, majd egy év kényszermunkára vitték. 1953-tól különböző helyeken dolgozott: a széki tanácsnál volt gazdasági felelős, a helyi szövetkezetnél anyagbeszerző, majd a marosvásárhelyi cukorgyár alkalmazásában termény-, azaz cukorrépabegyűjtő. Ezért a székiektől a „répás” ragadványnevet kapta (Répás Minya). Később egy kolozsvári építőtelepre szegődött el kubikosként, onnan ment nyugdíjba. Két gyermeke van, egy fia és egy lánya. Unokákkal is megáldotta a sors. Békés, szelíd öregség után 2019-ben hunyt el. Az alábbi elbeszélést eredeti szóbeli és írásos vallomások, valamint riportbeszélgetések alapján a széki tévé szerkesztőjeként foglaltam írásba. Mihály bácsi majdnem szó szerint, páratlan szókinccsel mesélte el az emlékeit. Alább közölt írásos vallomását, valamint a 2005-ben készített videofelvételt továbbra is kegyelettel őrzöm.

Erdély több mint száz éves történelmét fogja át néhai Levey Ferenc élete. Hűen tükrözi mindazt, amit a magyarság átélt ebben az időszakban. Erdély több mint száz éves történelmét fogja át néhai Levey Ferenc élete. Hűen tükrözi mindazt, amit a magyarság átélt ebben az időszakban. Levey Ferenc szűk két esztendővel az impériumváltás előtt, 1917. január 14-én született Besztercén, a Levey család harmadik gyermekeként. A román impérium alatt ún. premilitar, azaz katonai előkészítő kiképzésen vett részt, majd hegyivadászként szolgált a román katonaságnál. Megélte Észak-Erdély, beleértve szülővárosa, Beszterce visszacsatolását Magyarországhoz, ezt követően magyar határvadászként teljesített szolgálatot, amikor szovjet hadifogságba esett. ​

Mivel Tasnádon a vállalkozókedvben nem volt hiány, a 19. század végén és a 20. század elején végül négy újság is napvilágot látott. A siker kulcsa pedig a helyi, aránylag kis számú értelmiség kreatív erejében keresendő. Bár az első három lap élettartalma kérészéletűnek bizonyult, a negyedik több mint egy évtizedig látta el megfelelő híranyaggal a városiasodás útjára lépett Tasnádot. Ezek hasábjain olyan családneveket találunk, mint Nóti, Bíró, Keresztessy, no és Ady, amelyek időközben messze túlszárnyalták az Alföld és dombvidék találkozásánál épült kisváros határát.

Úgy gondolok vissza a múltra, mintha csak ma történt volna. Az első világháború második felében születtem, az elejétől kezdve életem, ifjúságom, tanulmányaim, munkám, katonaságom tele volt érdekes történetekkel, esetekkel. Voltam katonai előkészítőn (premilitar), román hegyi vadász, magyar határvadász és orosz hadifogoly. Hosszú életem során – 94 és fél éves vagyok – bejártam sok helységet, sokféle emberrel találkoztam, mint katona és hadifogoly, jó és rossz emlékeim maradtak. Ezt próbálom kissé rendbe szedni, egybe foglalni, és a mai fiatalság tudomására hozni.

A család kezdetben Békés megyében élt és volt birtokos. A 16. századig az egyes okiratok alapján nem sikerült folyamatos családfát összeállítani, de nevekkel, évszámokkal és birtokhelyekkel igazolható a jelenlétük. Ezek közül említünk néhányat a Hungaricana dokumentumai közül.

A nevezetes zilahi eseményt elsőként 1853-ban ismertette egy újságcikk egy kolozsvári napilapban. Ennek a cikknek az adatait vette át Felházy Károly, aki 1867-ben egy pesti folyóiratban emlékezik meg a svéd uralkodó zilahi tartózkodásáról. Szilágyi Ferenc vitte tovább a téma kutatását, amelyet egy kötetben meg is jelentetett. Ez a munka döntő módon befolyásolta a hagyomány további alakulását. Hogy kinél is szállt meg az uralkodó, az információk teljesen ellentmondóak. 

Csupán véletlen lehet, hogy az 1533-ban magyarként bejegyzett első diák épp erdélyi származású volt: Johannes Georgy Honterus4, azaz Honter János György, aki Brassóban született. Előtte már volt Bécs, majd Krakkó diákja is. A második beiratkozott Brenner Márton Besztercéről jött az intézménybe orvostanhallgatónak. A negyedik sorszámú Bogner(us) Péter szintén brassói származású volt.