A Szeben megyei EMKE történetéből

Az EMKE 1887-1888. évi jelentéseiből tudjuk, hogy a Nagy-Küküllő vármegyei EMKE székhelye Segesvár volt. Összesen 412 taggal indult, amelyből 15 alapító volt, és öt fiókkör tartozott hozzá. A segesvári a szervezet központi választmányát képezte, hatásköre az egész megyére kiterjedt. Elnöke  gr. Bethlen Gábor főispán volt, alelnöke  pedig Horváth  László tanfelügyelő. A medgyesi fiók körének elnöke gr. Haller Jenő, alelnöke dr. Kein  Adolf ügyvéd, jegyzője pedig Jenne  Ede általános iskolaigazgató volt. A medgyesi fióknak egy állandó, három alapító és 138  rendes, valamint egy  támogató tagja volt. Állandó és alapító tagjai Medgyesen Dr. Klein, Lendvay Sándor szolgabíró és Mauks Gyula ügyvéd voltak, mindhárman száz-száz forint adománnyal támogatták az egyesületet. A kiskapusi  fióknak két alapító, 52 rendes és három támogató tagja volt, elnökként gr. Bethlen Kálmán, jegyzőként  Koncz József tanító tevékenykedett. A kőhalmi fiók elnöke Simai Salamon kiályi aljárásbiró, jegyzője Téglás István iskolaigazgató, alelnöke Boér Mihály, pénztárosa pedig  Lukovszky József volt. Ez a fiók 40 rendes és nyolc támogató tagot számlált. A bürkösi fiók elnöke Horváth István református lelkész, jegyzője  Tiszovszky Dániel iskolai vezértanító, pénztárosa pedig Zsigmond Gyula volt.

A medgyesi Millennium Ház

Az igazgatóság által megszavazott segélyezésekből Segesváron létesítettek egy  óvodát és  óvónőt is alkalmaztak. Népi könyvtárakat is létesítettek Bürkösön, Kőhalomban, Halmágyon és Medgyesen. Újraszervezték a kiskapusi fiókkört, amelyet a  Bolya-völgyi veszélyeztetett magyarság érdekében hoztak létre, élére olyan férfiakat állítottak, akik buzgóságuknak és érdeklődésüknek már többször jelét adták, különösen a szegény gyermekek ruházása és táplálása terén.

Medgyesen az 1900-as évek elején a Magyar Kaszinó a Főtér 6. szám alatt működött. Elöljárója Dr. Novák Rezső királyi közjegyző, igazgatója Árkosy Mihály Károly nyugállományú vasúti főfelügyelő, titkára Rácz Tibor ügyvédi irodai fogalmazó, pénztárosa pedig Gajzágó Kálmán bírósági hivatalnok, gazdasági gondnoka Salati József állami telekkönyvvezető volt. A Medgyesi Magyar Polgári Körnek a Neugasse (Új, ma Dózsa György) utca 24. szám alatt volt az otthona. Elöljárója Salati József állami telekkönyvvezető, titkára Pánczél János állami iskolai tanító, pénztárosa pedig Phülöp Mózes díjnok volt.

A medgyesi  EMKE a többi erdélyi szervezethez hasonlóan a medgyesi és a környékbeli magyarság művelődési életének gazdagításában, a magyar anyanyelv ápolásában és megtartásában vállalt fő szerepet. 1918 után a román állam keretei között is igyekezett helytállni, szervezeti formáját megtartani, kiteljesíteni. 1948-ban a kommunista hatalom az EMKE szervezeteket megszüntette, vagyonát, leltárát államosította.

A medgyesi EMKE újraindu­lása és főbb tevékenységei

1991. április 20-án a Brassóban megtartott közgyűlésen az EMKE felébredt negyvenhárom esztendős Csipkerózsika álmából. Ezen az összejövetelen a Szeben megyei magyarság képviseletében Szabó M. Attila, Szabó M. Erzsébet és Kalmár Zoltán vett részt. A közgyűlés után az EMKE központi szervének (Kolozsvár, elnöke Dávid Gyula) tanácsai alapján és alapszabályának ismeretében Medgyesen újraalakult az EMKE Szeben megyei szervezete. Elnöke Szabó M. Attila tanár lett, vezetőségi tagjai: Kiss Károly unitárius lelkész (az EMKE jegyzője), Gazdag Sándor jogász, Fazekas Mihály mérnök, Posta László mérnök.

A medgyesi EMKE a Johannes Hon­terus utcában az RMDSZ által bérelt székházban működött. A tagsági könyvvel rendelkezők száma a 90-es években csupán ötven körül mozgott. A megyei szervezet működtetése akkor nyert nagyobb fontosságot, amikor elindultak a pályáztatások az akkor sokrétű tevékenységet felvállaló Illyés Közalapítvány részéről. A szervezet segítségével a medgyesi iskolákat és óvodákat, így az üveggyári negyedben a 10. számú általános, a későbbi Báthory-iskola, akkor még létező I–IV. osztályos magyar tannyelvű tagozatát és a Dózsa György utcai óvodát sikerült korszerűen felszerelni. A 10-es számú általános iskola nagy mennyiségű szemléltető eszközt, televíziókészüléket és video-lejátszót kapott. Ez utóbbiból részesült a bolyai Bolyai Farkas Emlékház is. Esetenként szemléltető eszközökkel, vetítőgépekkel, diafilmekkel, könyvekkel, év végeken jutalomkönyvekkel leptük meg a gyermekeket. Hasonlóképen támogattuk az erzsébetvárosi I–VIII. osztályos – azóta I–IV. osztályosra zsugorodott – általános iskolát, az ott működő magyar óvodás csoportot is, valamint a balázstelki és a kiskapusi iskolákat is. Az RMDSZ az oktatásügyi bizottsággal együtt módszertani napokat szervezett a város és a környék magyar tanárainak, tanítóinak.

A Vándorcsizma néptáncfesztivál. Képek: Medgyesi Millennium Ház

Támogatásban részesítettük az 1997-ben megalakult Nefelejts Néptánccsoportot. Indulásakor Veress Károllyal az élén Kiss Mihály, Mezei Károly, Lukács Levente és Gyöngyi voltak az oktatói. Az akkori EMKE tagja volt a Pro Schola Mediensis Alapítvány kuratóriumának, a Szeben Megyei Magyar Napok előkészítéséből és lebonyolításából is jócskán kivették részüket, nemzeti ünnepeinken (március 15., október 23.) emlékbeszéddel, verses irodalmi műsorral jelentkeztek. A Nagy-Küküllő című időszakos újság szerkesztésben, cikkek megírásában is több EMKE-tag részt vett, a lapot akkor a Pro Professione Alapítvány támogatta és Medgyesen, valamint Segesváron terjesztette. Az akkori lap egymás után öt évfolyamot ért meg, 1998-ban szűnt meg.

A  Honterus utcában lévő RMDSZ–EMKE székházban könyvtárat rendezett be a szervezet. Nagyon sok jó kiadvány került ide a Teleki Alapítványnak köszönhetően, akik a Magyarországon felszámolt szakszervezeti tékák állományából látták el könyvekkel az erdélyi magyar helységeket. A székházban hetente video filmvetítéseket rendeztek, ezek az alkalmak mind gyérebbekké váltak a helyi kábeltévé térhódításának következtében. A medgyesi folyamatosan támogatta a kiskapusi EMKE szervezetet, ennek vezetője Czika Béla technikus volt. A kiskapusiak színjátszó csoportot, hagyományőrző együttest is működtettek, műsoraikkal felkeresték Erdély, Magyarország és Kárpátalja egyes helységeit is. A kiskapusiak nemzeti ünnepeinken rendezett összejöveteleiken rendszerint részt vett a medgyesi szervezet. Ezeknek a rendezvényeknek színhelye általában a kiskapusi evangélikus templom volt.

A piacgazdaság törvényeinek köszönhetően 1990 után a termek bérlése sokszor óriási pénzösszegekbe került, aminek híján templomainkban szerveztük meg eseményeinket. Egyik vezetőségi ülésen Szabó M. Attila magyar ház létesítésének a lehetőségét ajánlotta, amit a testület felkarolt.

Az EMKE-ház létrejötte

A medgyesi unitárius egyházközség és az EMKE Szeben megyei szervezete 1993. május 3-án szerződést kötött egy Szeben megyei Magyar Ház építésére. Az Illyés Közalapítvánnyal folytatott hosszas levelezést követően elismerték igényeink jogosságát. Mind az EMKE központi szervezete, mind az Illyés Alapítvány pozitívan állt mellénk, és támogatandónak ítélte a medgyesi származása révén Koszta Árpád neves marosvásárhelyi építészmérnök által ingyen elkészített terveket. Az építkezés különböző szakaszait is ő felügyelte. Négy részletben megérkeztek az építkezés különböző szakaszainak fizetéséhez szükséges összegek, emiatt az építés igencsak elhúzódott. A kivitelezésnek egy erdőszentgyörgyi építő cég látott neki,  majd a munkálatok túlnyomó részét a marosvásárhelyi Aramis Kft. végezte el. A cég tulajdonosa, Molnár Antal becsülettel karolta fel az ügyet, pontos és minőségi munkát végeztetett, több munkafázist szponzorként saját költségére számolt el. A szervezet hálás neki, valamint Posta László medgyesi mérnöknek, aki a munkálatokat kuratóriumi tagként felügyelte.

Szabó M. Attila a vezetőségnek és a kuratóriumnak 1998-ban bejelentette, hogy amint a ház kulcsra készen elkészül, lemond elnöki tisztségéről, ami 1998. november 10-én meg is történt. Időközben az Illyés Közalapítvány Budapestről kiküldött bizottsága szemrevételezte az épületet, amit az iratokkal együtt rendben talált. Minden elszámolást hiánytalanul bemutattuk. A ház berendezése, az irodák, az előadóterem, a könyvtár, az udvar kialakítása 1999-re maradt. A székely kapukat, valamint a ház lépcsőzetét Dimény Dávid és Nemes Zsolt fafaragók készítették Vargyason.

A ház hivatalos és ünnepélyes avatása 2000. június 25-én volt. Az épület fennállásának 10. évfordulóján az épület előcsarnokában emléktáblát állítottunk, amelynek szövege: ,,EMKE Millenium Ház Medgyes. Tervezte Koszta Árpád műépítész. Kivitelezte Aramis Kft. Marosvásárhely. Épült 1995–1999 között az Unitárius Egyház telkén. Az építést szervezte és felügyelte a kuratórium Szabó M. Attila, tanár, EMKE megyei elnök, Kiss Károly lelkész, EMKE jegyző, Posta László, mérnök, Fazakas Mihály, mérnök, Gazdag Sándor jogász.”

A Szeben megyei EMKE 2000 és 2015 között

A medgyesi Millennium Ház átadása új távlatokat nyitott a környék magyarsága életében. Teret adott a már hagyománnyá vált kulturális eseményeknek és új lehetőségeket nyújtott a közművelődésnek. A Szeben megyei EMKE vezetését 2000 és 2005 között Jakab Elek, 2005 és 2007 között Dr. Balázs Béla Attila látta el. A kuratórium tagjai cselekvőn vettek részt a Szórványtengely-mozgalom fellendítésében, a Pro Schola Mediensis medgyesi iskolaalapítvány támogatásában, pályázatírásokban, tanácskozásokon, képzéseken. Fontosabb kulturális eseményeink, a Szeben Megyei Magyar Napok, nemzeti ünnepeink, a néptánc- és kórustalálkozók, a Medgyes és környéki anyanyelvű oktatás fejlesztése, valamint a Nagy-­Küküllő című, havonta megjelenő, közéleti újság szerkesztése igen fontos részei munkájuknak.

A Vándorcsizma néptáncfesztivál. Képek: Medgyesi Millennium Ház

A Szeben megyei EMKE vezetőségében 2007 áprilisa változást hozott. Az elnöki teendőket Mezei Károly István látta el, továbbá a kuratórium tagjai lettek: Dr. Balázs Béla Attila alelnök, Cseh Dénes titkár, Kiss Mihály, Iszlay László és Nagy Ferenc György. Áldozatos munkájukkal tovább szolgálták a medgyesi, Szeben megyei közművelődés érdekeit.

Kránics Ervin és Mezei Károly Szeben megyei EMKE-elnök kezdeményezésére 2010-ben beindult a www.medgyes.ro honlap, amellyel újabb kommunikációs csatorna nyílt az egyházak, a civil szervezetek és a medgyesi közönség között. Web-oldalunk lehetőséget nyújt a környező települések, egyházak és civil szervezetek bemutatkozására, rendezvényeink hirdetésére. A minél szélesebb közönség megszólítása érdekében 2011-ben Facebook-profilt is nyitottunk Medgyes Szeben névvel, amelynek baráti tábora megközelítette már a 800 tagot.

Mezei Károly a városból való elköltözése miatt 2010-ben lemondott elnöki tisztségéről, amelyet Kránics Ervin vett át. A kuratórium összetétele is megváltozott: Mózes Attila lett az alelnök, Iszlay László a titkár, kuratóriumi tagokká váltak: Kiss Mihály, Orosz Csaba, Grézer Péter, Fazekas Attila és Balázs Botond.

A Szeben megyei EMKE, a Báthory István általános iskola és a Pro Schola Mediensis Alapítvány közreműködésével 2011-ben beindult a hímestojás-festés Medgyesen. A gyergyószentmiklósi Kissné Portik Irén által szervezett húsvéti tojásfestésen a medgyesi pedagógusok is részt vettek, és továbbadták a hagyományt a gyermekeknek.

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere és Kránics Ervin, a Szeben megyei EMKE elnöke 2011. május 27-én aláírták a Szeben és Kovászna megyék közötti együttműködési szerződést. A megállapodásnak köszönhetően szervezeti és egyesületi kapcsolatok, színesebb programok jöttek létre.

Újra felelevenedtek 2011-ben a Med­gyesi Magyar Kultúresték a Szeben megyei EMKE, a medgyesi református, unitárius, illetve római katolikus gyülekezetek és a Medgyesi MADISZ szervezésében. A kiemelkedő rendezvényekre egy-egy meghívott érkezett, kitűnő előadásaik ünnepi jellegűvé tették az estéket, amelyek szeretetvendégséggel és tartalmas beszélgetésekkel zárultak. Szintén 2011-ben a Szeben megyei EMKE ernyője alatt megalakult a Medgyesi Nyugdíjas Egyesület, amely közösségépítő célokat tűzött ki magának. Vezetői: Takács Ilonka elnök, Márton Elza alelnök, Lőrinci Sándor titkár és Harter Erzsébet pénzügyi felelős.

Kránics Ervin és Mózes Attila alelnök segítségével soproni példára 2012-ben Kattints rá, nagyi! címmel informatika szakkör indult a Báthory István általános iskola közreműködésével.

Kránics Ervin elnök és Mózes Attila alelnök 2013-ban lemondtak a Szeben megyei EMKÉ-ben betöltött tisztségeikről Csifó Levente ideiglenes elnök és Fazekas Attila ideiglenes alelnök javára, hogy teljes odaadással támogathassák Nt. Harai Pál esperes, kanonok úr végakaratát, a Böjte Csaba ferences szerzetes által működtetett dévai Szent Ferenc Alapítvány medgyesi Adolf Kolping Gyermekotthon beindítását.

Napjainkban a Szeben megyei EMKE vezetősége, a kuratórium és az egyesület cselekvő tagjai felelősségteljes munkájukkal tovább támogatják a medgyesi Millennium Ház fenntartását, a magyar közművelődést és anyanyelvű oktatást Medgyesen, a Báthory István általános iskolát és a magyar óvodákat, a Pro Schola Mediensis Alapítványt, a medgyesi Gyöngyvirág néptánccsoportot, a medgyesi nyugdíjas egyesületet, a medgyesi MADISZ tevékenységeit, a Nagy-Küküllő megjelenését, a nemzeti, kulturális és hagyományőrző eseményeket. Ezek közé tartoznak a Szeben Megyei Magyar Napok, a Vándorcsizma néptáncfesztivál, nemzeti ünnepi megemlékezéseink, farsangi és szüreti báljaink, a hímestojás-festés, a gyermeknapok stb.

Új hozzászólás