Az Európa Tanács Kulturális Útvonalai

A Kulturális Útvonal egy kulturális, oktatási, örökségi és turisztikai együttműködési projekt. Célja egy történelmi útvonalon, kulturális koncepción, személyen vagy jelenségen alapuló, a közös európai értékek megértését és tiszteletben tartását szolgáló transznacionális jelentőséggel bíró útvonal vagy útvonalak sorozatának fejlesztése és támogatása.

A Gellért Gyógyfürdő Budapesten

A Kulturális Útvonal fenntartója az Európa Tanács egy vagy több tagállamában törvényesen bejegyzett szervezet, vagy szervezetek csoportja, illetve egy állami intézmény, amely jogi, pénzügyi és erkölcsi felelősséget visel a Kulturális Útvonal irányításáért és működéséért, valamint képviseli az útvonalat az Európa Tanács előtt. Az Európa Tanács Kulturális Útvonala minősítés egy tanúsítvány, amelyet azok az útvonalak kapnak meg, amelynek megfelelnek a Miniszterek Bizottsága CM/Res(2013)67. sz., Az Európa Tanács Kulturális Útvonala minősítés odaítélésnek szabályainak felülvizsgálatáról szóló határozatában lefektetett kritériumoknak. Eddig 29 Kulturális Útvonal kapta meg az Európa Tanács Kulturális Útvonala minősítést. Az útvonalak megvalósításával megbízott hálózatok tevékenysége folyamatosan növekszik, átível az európai kontinens nagy részén. A Kulturális Útvonalak jelenleg kulturális események, oktatási csereprogramok és körutazások százait valósítják meg minden évben, emberek százezreit, szervezetek és helyi közösségek százait bevonva.

Magyarország 4 Kulturális Útvonal tagjaként büszkélkedhet: ViaSanti Martini, Szent Márton Európai Kulturális Útvonal, Történelmi Fürdővárosok Útvonala, Európai Zsidó Kulturális Örökség Útvonala, valamint az Art Nouveau, a Szecesszió Európai Útvonala.

Kibővített Részleges Megállapodás

2010. december 8-án az Európa Tanács Miniszterek Bizottságának miniszterhelyettesi ülése határozatot hozott a Kulturális Útvonalakról szóló Kibővített Részleges Megállapodás (KRM) létrehozásáról, amelyet 2013. december 18-án megerősített. A KRM-hez az Európa Tanács bármely tagállama csatlakozhat. Jelenleg 23 ország tagja, köztük Magyarország. Országunk kormányhatározat értelmében 2013. március 1-jén csatlakozott, Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások minisztere a Nemzeti Művelődési Intézetet bízta meg a kibővített részleges megállapodás magyarországi megvalósításával. A KRM székhelye Luxembourg, az Európai Kulturális Útvonalak Intézetének épülete. Végrehajtásáért a Kormányzó Testület felelős. Ez a testület a KRM tagállamainak egy-egy képviselőjéből, valamint az Európai Unió két képviselőjéből áll – egy az Európai Bizottság, egy pedig az Európai Parlament képviseletében. A Kormányzó Testület minden tagja egy szavazattal rendelkezik, a döntéseket a leadott szavazatok kétharmados többségével fogadja el. A Kormányzó Testület élén egy öttagú Elnökség áll, amelyet a testület tagjaiból választanak meg egyszer meghosszabbítható kétéves hivatali időre. A Kormányzó Testület évente egyszer ülésezik (általában áprilisban) és ekkor dönt az „Európa Tanács Kulturális Útvonala” minősítés odaítéléséről. A KRM, elsősorban az Európai Kulturális Útvonalak Intézetének szakértelméből merítve, tanácsadást és szakértői segítséget nyújt a Kulturális Útvonalak fejlesztésében, megvalósításában, kiértékelésében és támogatásában. A KRM támogatja a kapcsolatépítést és a cseréket a Kulturális Útvonalak fenntartói és más partnerek között, hozzájárul a kulturális útvonalakkal és turizmussal kapcsolatos új irányok és normák fejlesztéséhez, valamint módszereket dolgoz ki a határokon átnyúló kulturális turizmus előmozdítása érdekében.

A kecskeméti Cifrapalota 1902–1903-ban, Márkus Géza tervei alapján épült magyaros szecessziós stílusban

Európai Kulturális Útvonalak Intézete

A Luxemburgi Nagyhercegség kormánya – az Európa Tanáccsal kötött kétoldalú megállapodás keretében – éves, önkéntes alapú hozzájárulást biztosít az Európai Kulturális Útvonalak Intézete működési költségeinek fedezéséhez annak érdekében, hogy az teljesíteni tudja a KRM által rárótt feladatokat. A luxembourgi intézet módszertani segítségnyújtást és tanácsadást szolgáltat kulturális útvonalak kidolgozásához, segíti a már elismert, akkreditált útvonalak fejlesztését, ellenőrzi azokat, kezdeményezheti a Kormányzó Testületnél az „Európai Tanács Kulturális Útvonala” minősítés visszavonását, képzéseket, nyári egyetemet szervez kulturális útvonalakat működtetőknek. Fontos, hogy az intézet nem rendelkezik anyagi források felett, azaz anyagi segítséget nem tud nyújtani.

Az „Európa Tanács Kulturális Útvonala” minősítés odaítélése

A CM/Res(2013)67. számú határozat fogalmazza meg az Európa Tanács Kulturális Útvonala minősítés odaítélésének szabályait. A kritériumrendszer bizony nagyon komoly és összetett. A létrehozandó útvonalnak legalább három országot kell érintenie, témáját komoly tudományos kutatómunkára kell alapozni úgy, hogy a múlt a jelennel legyen összekötve, bevonván a kortárs művészeket és a fiatalokat az útvonal köré szerveződő programokba. Évente egyszer lehet pályázatot beadni a minősítés elnyerésére. A pályázat benyújtásának évenkénti határideje szeptember 30. A pályázatot első körben az Európai Kulturális Útvonalak Luxembourgi Intézete bírálja el a formai követelményeknek való megfelelést vizsgálva, majd szakmai bírálatra külső szakértőknek küldi meg. A szakértői bírálat a Kormányzó Testület elé kerül, amely személyesen is meghallgatja a főpályázót. A Kormányzó Testület áprilisi ülésén dönt az Európa Tanács Kulturális Útvonala minősítés odaítéléséről. A cím átadására ünnepélyes keretek között kerül sor Luxembourgban. Ezután a minősítésnek és az Európa Tanács lógójának kötelező jelleggel minden kommunikációs eszközön, beleértve a sajtóhíreket is, szerepelnie kell, sőt, ahol csak lehet, a kulturális útvonalat jelző táblákon és útjelzéseken is fel kell tüntetni. A Kulturális Útvonalaknak éves programtervezetet és éves beszámolót kell benyújtaniuk a Kulturális Útvonalak Európai Intézetéhez, valamint háromévente egy részletes jelentést, amely alapján a KRM Kormányzó Testülete értékeli programjukat és megbizonyosodik, hogy az adott útvonal megfelel-e az odaítélés feltételeinek. Ha úgy ítéli meg, egyszeri felszólítás után visszavonhatja a minősítést.

Tanácsadó Fórum

Minden évben megrendezik a Kulturális Útvonalak Tanácsadó Fórumát az Európa Tanács soros elnöki tisztét abban az évben betöltő országban. Ez egy kétnapos konferencia, amelyet az ET Kulturális Útvonalak Európai Intézete (Luxembourg) és a vendéglátó ország kultúráért és turizmusét felelős minisztériuma szervez. A fórum résztvevői az ET által elismert 29 kulturális útvonal képviselői, az új pályázók, a KRM 23 tagországának küldöttei, a megállapodás iránt érdeklődő új országok képviselői, a nemzetközi szervezetek (Európai Unió, Turisztikai Világszervezet, UNWTO, UNESCO, OECD, Műemlékvédelmi Világszervezet), a civil szervezetek, a helyi és regionális önkormányzatok, az egyetemek és a kulturális turizmus szakemberei. A hallgatóság között mindig nagy számban vannak helyiek, iskolák szervezésében érkeznek lelkes fiatalok. A fórum résztvevőinek maguknak kell fizetniük az utazás és tartózkodás költségeit. A fórum a Kulturális Útvonalakkal kapcsolatos tendenciák és kihívások megvitatására szolgál, platformot biztosít a tapasztalatcseréhez, a Kulturális Útvonalak megvalósításában elért eredmények áttekintéséhez, az új szakmai módszerekről folyó vitákhoz, az új kezdeményezések elindításához és a partnerségek fejlesztéséhez.

További információ: http://www.nmi.hu/hu/Europai-Kulturalis-Utak, http://www.culture-routes.lu

Új hozzászólás