Anunt

REZULTATUL FINAL
al concursului pentru ocuparea postului temporar vacant de redactor rubrica cultura generala, 
din cadrul Redactiei MŰVELŐDÉS

Descarca document

---------------------------------------------

Rezultatul selectari dosarelor de inscriere la Concursul organizat pentru ocuparea postului temporar vacant de redactor rubrica cukltura generala, limba maghiara

PROCES VERBAL

 

-----------------------------------------------

ANUNŢ

 

 

Redacţia Muvelodes, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Cluj organizează concurs în baza art. 7 alin (1) din H.G. 286/2011, H.G. nr. 1027/2014, la sediul redacţiei din Str. Gheorghe Lazăr, nr. 30, jud. Cluj, pentru ocuparea postului contractual vacant de: redactor rubrică cultură generală în limba maghiară, gradul profesional IA.

Concursul se va desfăşura conform următorului orar:

- în data de 6 octombrie 2021, ora 1000 desfăşurarea probei scrise la sediul redacţiei din str. Gheorghe Lazăr, nr. 30, Cluj-Napoca

- în data de în data de 6 octombrie 2021 ora 1600 interviu, la sediul redacţiei din str. Gheorghe Lazăr, nr. 30, Cluj-Napoca

Condiţii de participare:

 • Studii superioare în unul din domeniile: jurnalism, filologie, istorie, etnografie
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare postului: 7 ani

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul revistei în termen de 10 zile

lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ, în Monitorul Oficial al României Partea a III-a.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul

redacţiei.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul redacţiei din str. Gheorghe Lazăr, nr. 30,

Cluj-Napoca şi la telefon: 0744-790063.

 

 

Reprezentant legal

BENKŐ LEVENTE

MANAGER

 

 

 

----------------------------------------------------------------

Anunț

 

Vă aducem la cunoștință că concursul pentru ocuparea postului de redactor rubrică cultură generală în limba maghiară gradul profesional IA, din cadrul redacției revistei „Művelődés”, din data de 10 și 11 august 2021, se anulează din motive de eroare materială.

 

Cluj-Napoca, 2 august 2021.

 

Benkő Levente

Manager

----------------------------------------------------------------

REDACŢIA MŰVELŐDÉS organizează concurs la sediul redacţiei din Str. Gheorghe Lazăr, nr. 30, jud. Cluj, în data de 10 august 2021, ora 1000 proba scrisă şi în data de 11 august 2021, ora 1000 interviul, pentru ocuparea postului contractual vacant de: redactor rubrică cultură generală în limba maghiară.

Condiţii de participare:

 • Studii superioare în unul din domeniile: jurnalism, filologie, istorie, etnografie
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare postului: 7 ani

 

Dosarul candidaţilor înscrişi la concurs va cuprinde următoarele:

 1. cererea de înscriere la concurs
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea
 3. copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor
 4. copia carnetului de muncă şi adeverinţe care atestă vechimea în muncă în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterioare derulării concursului de către medicul de familie.
 7. curriculum vitae

Dosarul de înscriere la concurs va fi depus până în data de 30 iulie 2021, inclusiv, la sediul redacţiei din str. Gheorghe Lazăr, nr. 30, Cluj-Napoca, iar în data de 2 august 2021 se va afişa rezultatul selecţiei dosarelor.

 

Probele de concurs sunt:

 • proba scrisă: care constă în redactarea unei lucrări pe baza tematicii de concurs şi a bibliografiei pentru testarea cunoştinţelor necesare ocupării postului de redactor rubrică cultură generală.
 • interviul, desfăşurat conform fişei de interviu anexate. Interviul va

avea loc doar pentru candidaţii admişi la proba scrisă.

Interviul constă în întrebări ale comisiei

Concursul se va desfăşura conform următorului orar:

- în data de 10 august 2021, ora 1000 desfăşurarea probei scrise la sediul redacţiei din str. Gheorghe Lazăr, nr. 30, Cluj-Napoca

- în data de în data de 11 august ora 1000 interviu, la sediul redacţiei din str. Gheorghe Lazăr, nr. 30, Cluj-Napoca

 

Cluj-Napoca, 19. 07. 2021.

Manager

Benkő Levente

 

Cerere de inscriere

 

Bibliografia si tematica de consurs la proba scrisa pentru concursul de ocupare a postului de redactor de rubrica cultura generala in limba maghiara, gradul profesional 1A

 

Decizia 32 din 19.07.2021

 

Decizia 33 din 19.07.2021

 

--------------------------------

ANUNȚ

Rezultat final

concurs de proiecte de management - Revista „Művelődés”

În urma expirării termenului în care pot fi depuse contestaţii la concursul de proiecte de management pentru ocuparea funcției de manager la Revista „Művelődés”, instituţie de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Cluj, secretariatul comisiei de concurs comunică rezultatul final:

 

Nr. Crt

Cod candidat

Rezultat selecție

Notă prima etapă

Nota etapa a II- a

Notă finală

Rezultat final

1.

01 RM

Admis

9,27

8,47

8,87

Admis

 

Potrivit art. 10 alin. 7 din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de proiecte, este declarat câștigător candidatul care a obținut cea mai mare medie, cu condiția ca aceasta să fie minim 7.

 În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm numele candidatului declarat admis:

01RM -Benkő Levente

 

Secretariat comisie

17.06.2021

 

------------------------------------------

ANUNȚ

Rezultatul Etapei II şi rezultatul concursului

concurs de proiecte de management - Revista „Művelődés”

 

 

AnchorÎn baza prevederilor art. 8, litera s) din Regulamentul de organizarea și desfășurare a concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea funcției de manager la Revista „Művelődés”, instituţie de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Cluj,

 

Secretariatul comisiei de concurs comunica rezultatul concursului:

 

Nr. Crt

Cod candidat

Rezultat selecție

Notă prima etapă

Nota etapa a II- a

Notă finală

Rezultat concurs

1.

01 RM

Admis

9,27

8,47

8,87

Admis

 

 

Potrivit art 10 alin 7 din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de proiecte, este declarat câștigător candidatul care a obținut cea mai mare medie, cu condiția ca aceasta să fie minim 7.

 

Candidații nemulțumiți pot depune contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea concursului la Serviciul Resurse Umane, in termen de 5 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a candidaților a rezultatului concursului.

 

Secretariat comisie:

Afișat azi 09.06.2021

 

------------------------------------------------------

ANUNȚ

Concurs de proiecte de management - Revista „Művelődés”

Rezultat etapa I

 

 

În baza prevederilor articolului 8, litera q) din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea funcției de manager la Revista „Művelődés”,

Secretariatul comisiei de concurs comunică rezultatul obținut în prima etapă - analiza proiectelor de management.

 

 

Nr. Crt.

Cod Identificare

NOTA

1.

01 RM

9.27

 

 

În conformitate cu dispozițiile art. 19 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare:

Sunt declaraţi admişi pentru susţinerea interviului candidaţii care au obţinut în prima etapă a concursului nota minimă 7“.

Etapa a doua a concursului - susținerea proiectelor de management în cadrul interviului, va avea loc MIERCURI, 09.06.2021 , orele 11 la sediul Consiliului Județean Cluj.

 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de managementetapa interviului are caracter public. Persoanele care doresc să asiste la etapa interviului vor depune o solicitare în acest sens la secretariatul comisiei de concurs, în care vor preciza datele personale de identificare. Solicitarea se depune, în timpul programului de lucru, cel tîrziu în ziua anterioară desfăşurării interviului. Persoanele care asistă în acest mod la etapa interviului nu au dreptul să intervină în cadrul discuţiilor şi/sau să înregistreze pe orice suport fizic modul de derulare a interviului”.

Secretariat comisie:

Afișat azi 08.06.2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ

Rezultat selecție dosare

concurs de proiecte de management - Revista „Művelődés”

DESCARCA

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ PUBLIC

concurs de proiecte de management organizat pentru

Revista „Művelődés”

 

Consiliul Județean Cluj organizează, la sediul său din Calea Dorobanților nr. 106, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, concurs de proiecte de management pentru Revista „Művelődés”.

 Condiţii de participare:

a)  are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;

b)  are capacitate deplină de exerciţiu;

c)   are studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile de licență:

 • Istorie
 • Studiul patrimoniului (Heritage Studies)
 • Studii culturale
 • Științe ale comunicării
 • Limba și literatura
 • are experiență în specialitatea studiilor, menționate la lit. c), de minimum 5 ani;
 • are experienţă în domeniul activității manageriale de minimum 3 ani sau specializări în domeniul managementului;
 • nu a suferit condamnări penale şi civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 

Calendarul concursului:

a) 28.04.2021 aducerea la cunoştinţa publică a: condiţiilor de participare la concursul de proiecte de management; caietului de obiective; regulamentului de organizare a concursului de proiecte de management; calendarului concursului, cu precizarea termenului/perioadei pentru fiecare etapă; actelor necesare înscrierii la concursul de proiecte de management care fac obiectul dosarului de concurs; bibliografiei; informaţiilor (privind condiţiile tehnice de redactare a proiectului de management şi condiţiile de prezentare a acestuia şi orice alte informaţii considerate necesare unei mai bune înţelegeri a cerinţelor concursului).

b)  20.05.2021 ora 15 - data limită pentru depunerea proiectelor de management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi;

c) 21.05 – 24.05.2021 - selecția dosarelor;

d) 25.05.2021 rezultat selecție dosare;

e)   26.05 - 07.06.2021 - analiza proiectelor de management – prima etapă;

f) 08.06.2021 -rezultat prima etapă

g)   09.06.2021 - susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului – a doua etapă.

f)    În termen de 24 de ore de la încheierea etapei a doua – aducerea la cunoștința candidaților și la cunoștința publică, a rezultatului concursului și afișarea acestuia.

g)   Contestaţiile se depun într-un termen care nu poate depăşi 5 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa candidaţilor a rezultatului concursului, asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea concursului, la Serviciul Resurse Umane, în conformitate cu prevederile capitolului IV din regulament. Contestaţiile se soluţionează în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor

h)  în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării acestora, prin grija autorităţii, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaţilor şi alte informaţii de interes public sunt aduse la cunoştinţa publică prin afişaj la sediul autorităţii şi al instituţiei, precum şi pe pagina de internet a autorităţii şi a instituţiei publice de cultură.

Dosarele de concurs şi proiectele de management se depun la sediul Consiliului Județean Cluj, până la data de 20.05.2021 - ora 15:00 (luni – joi între orele 8,00–15,00; vineri între orele 8,00–13:00), la Serviciul Resurse Umane – etajul 3, camera 305.

Dosarul de concurs trebuie să conţină:

 1. formularul de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon mobil şi adresă de e-mail, conform modelului anexat;
 2. copie după actul de identitate;
 3. curriculum vitae (cf. H.G. nr. 1021/2004);
 4. diplome de studii (care atestă absolvirea studiilor solicitate la condiții de participare pct. c) şi, după caz, documente care atestă efectuarea unor specializări în domeniul managementului (pct.e);
 5. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 6. cazierul judiciar – în cazul persoanelor cu cetăţenie română sau acte similare în situaţia persoanelor cu altă cetăţenie;
 7. declarația pe proprie răspundere privind capacitatea de exercițiu, conform modelului anexat;
 8. copia carnetului de muncă și, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor (ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probează cu adeverință eliberată de angajator), conform modelului anexat;
 9. declarație pe propria răspundere că nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani, conform modelului anexat;
 10. proiectul de management, care trebuie întocmit şi structurat conform cerinţelor din Caietul de obiective, în format scris şi în format electronic (CD sau DVD) - cu respectarea prevederilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv, fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea autorului (fără a se menţiona numele şi/sau prenumele persoanei care l-a întocmit în cadrul textului, pe suportul tip CD/DVD sau în proprietăţile fişierului electronic).

Proiectul este limitat la un număr de 30 pagini (format: A4, marginile paginii: stânga: 2 cm, dreapta 2 cm, sus: 1,25 cm, jos: 1,25, font: montserrat light, cu dimensiunea de 11 pentru textul de bază şi pentru titluri font montserrat bold dimensiunea de 11, utilizând obligatoriu diacriticele specifice limbii române, numerotare pagini: în josul paginii, numărul paginilor centrat) + anexe.

  Condiția de pregătire sau experiență în management poate fi substituită de pregătirea în management atestată cu certificat de absolvire (manager de proiect, manager cultural etc.) sau experiență în conducerea unei instituții, companii, organizații neguvernamentale etc., dovedită prin adeverință.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Documentele depuse într-o limbă străină vor fi însoțite obligatoriu de traduceri legalizate.

În cazul diplomelor de studii sau a documentelor care atestă efectuarea unor specializări în altă țară, acestea trebuie să fie însoțite de dovada recunoașterii acestora în România, conform prevederilor legale.

La evaluarea dosarului de concurs, nu vor fi luate în considerare diplomele de studii sau documentele care atestă efectuarea unor specializări, cu termenul de valabilitate expirat.

La concurs pot participa numai candidaţii al căror dosar este complet şi corect întocmit.

AnchorRelaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane (telefon/fax: 0372640024, luni– joi între orele 8,00–15,00; vineri între orele 8,00–13:00). 

ANEXE :

 • MODEL Formular de înscriere la concurs de management;
 • MODEL Adeverință de vechime
 • MODEL Declarație pe propria răspundere- capacitate de exercițiu;
 • MODEL Declarație pe propria răspundere -pentru motive imputabile în ultimii 4 ani;
 • Caietul de obiective elaborat pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Cluj pentru Revista „Művelődés”
 • Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, organizat de Consiliul Județean Cluj pentru Revista „Művelődés”;
 • Organigrama, Statul de funcții și  Regulamentul de organizare și funcționare al Revista „Művelődés”;
 • Bugetul instituţiei - pe ultimii trei ani;
 • Notă de informare și obținere acord în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de recrutare.

 

DESCARCA ANEXELE: https://muvelodes.net/docs/20210428/Documentatie.zip

 

BIBLIOGRAFIE:

 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 (*actualizată*) privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor şi acțiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare;
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

Afișat în data de 28.04.2021