Almási István emlékére

Március 8-án elhunyt Almási István (1934. december 8., Kolozsvár – 2021. március 8., Kolozsvár) népzenekutató. Középiskolai tanulmányait szülővárosában, majd ugyanott a Gheorghe Dima Zeneművészeti Főiskolán 1956-ban zenetanári oklevelet szerzett. A kolozsvári folklórintézet munkatársaként dolgozott, szakcikkei a Művelődés, a Korunk, a Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, a Revista de Etnografie și Folclor lapjain jelentek meg.

Gyűjtőként Aranyosszék, az Érmellék, Homoródmente, a Kis-Küküllő mente, a Láposmente, a Maros köze, a Nyárádmente és a Szilágyság több mint száz helységében közel 5000 népi dallamot rögzített.

A Babeș–Bolyai Tudományegyetemen és a Nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen népzenét oktatott. Tagja volt a Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti, Néprajzi Tagozatának, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületnek, a Magyar Kodály Társaságnak, valamint a Kriza János Néprajzi Társaságnak. Több kötet szerzője volt, munkásságáért több díjat kapott, egyebek mellett a Kodály Zoltán-emlékdíjat, a Magyar Tudományos Akadémia Arany János-emlékérmét, a Kriza János Néprajzi Társaság Életmű-díját és a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem díszdoktora címét vehette át.

Alábbi írásával Almási István emléke előtt tiszteleg a Művelődés szerkesztősége.

Almási István: Áprily Lajos népdalélményei

Önvallomása szerint a költő természetlátását, sőt egész életútjának irányát Parajdon (Udvarhely megyében) szerzett gyermekkori élményei határozták meg. Ezek világos nyomokat hagytak versei­ben, különösen azokban, amelyekben a sóvidéki községhez és környékéhez fűződő emlékképek jelennek meg, mint például a pisztrángban bővelkedő Kis-Küküllő, a „vadvirágszagú, titokzatos, néma” temető, a házukkal szembeni kovácsműhely, a „többtitkú” erdő és a fölötte magasodó, Rapsonné várának nevezett szikla. Életművének avatott méltatója, Győri János a varázslatos szépségű táj és Petőfi Sándor költeményei mellett a Parajdon hallott dalokat és meséket tartotta olyan ihletforrásoknak, amelyek Áprily alkotóösztönét már kisfiú korában fölébresztették. A Rapsonné váráról szóló népmonda valósággal megigézte fogékony lelkét. Fecskék, őzek, farkasok című, élemedett fővel írt könyvében a költő így gondolt vissza e monda hatására: „Ma is tisztán érzem: képzeletem legelső sugallatait Rapsonné erdejének és várának köszönhetem.”1

A felsősófalvi kilátó

Milyen dalokat hallhatott Áprily Parajdon a 19. század utolsó évtizedében? Erre vonatkozólag megbízható (bár aligha kimerítő) felvilágosítást ad az a kéziratban maradt népdalgyűjtemény, amelyet 1904-ben ő maga állított össze. Abban az évben ugyanis parajdi nyaralása során alkalma nyílt válaszolni arra a pályázati felhívásra, amelyet tanára, Seprődi János tett közzé a Kolozsvári Református Kollégium értesítőjében. Ez a buzdító felszólítás eszébe juttathatta Áprilynak a parajdi játszótársaktól, szomszédoktól és ismerősöktől pár évvel korábban hallott népdalokat, s valószínűleg ilyen előzetes élmények fölelevenedése késztette a pályázaton való részvételre. A rendkívül szerény, tartózkodó természetű diák – aki a továbbiak folyamán, mint ismeretes, első verseit álnéven, kilétének szigorú titokban tartásával adta közre – népdalgyűjtését névtelenül, a „Székelyföld mindig zöld” jelige mögé rejtőzve küldte be, pedig a bírálóbizottság tagjai nagyra becsült tanárai voltak, a tehetségére hamar fölfigyelő Kovács Dezső és Seprődi János. Az 1904–1905-ös tanévről szóló kollégiumi értesítő mindenesetre már arról számolt be, hogy „a 383. sz. alatt beérkezett munka szerzője, Jékely Lajos VIII. o. tanuló dicséretet nyert”.2 A kitűzött harminc koronás jutalmat föltehetőleg azért nem ítélték oda neki, mert nem jegyezte le a szöveghez tartozó dallamokat, nem csoportosította anyagát műfajok szerint, és talán azért sem, mert gyűjtését mennyiségileg nem tartották kielégítőnek.

Vita Zsigmond Áprily Lajos, az ember és a költő című, 1972-ben megjelent könyvében a kollégiumi értesítőre hivatkozva említette ezt a pályamunkát, de nem tudván a hollétéről, úgy vélte, hogy elveszett.3 A kézirat azonban szerencsére megőrződött Seprődi János hagyatékában Kiss Árpádné Seprődi Anna gondossága folytán. Címe: Népköltési termékek a székelyföldi „Sóvidék’’-ről. A 17x20,3 cm formátumú, 44 oldalas füzetbe foglalt népköltészeti anyagot rövid tájékoztató vezeti be. Ebben a gyűjtő vázlatosan ismerteti a Sóvidéket, jellemzi az ott élő embereket, kiemeli a katonadalok sajátosságait, és megnevezi azt a barátját, akitől az énekek többségét tanulta. A gyűjteményt néhány Nagyváradon tanult népdal, illetve ballada zárja.

A kézirat a szerző számozása szerint hatvankét sóvidéki alkotást tartalmaz. Az első két szám alatt azonban tulajdonképpen négy dal szerepel, s ezt maga Áprily is észrevehette, ugyanis csillaggal elválasztotta egymástól a tartalmilag külön-külön összefüggő szövegrészeket, ezenfelül pedig az első számú adalék esetében azt is föltüntette, hogy a csillag előtti, illetőleg utáni versszakokat más-más énekestől jegyezte le. A szóban forgó két-két önálló dalt valószínűleg azért tekintette összetartozónak, mert azonos lehetett a dal­lamuk. Hogy a dalszövegeket éneklés alapján írta le, tanúsítják a helyükön levő indulatszók és réják (hej, ihajja, iccu te stb.), melyek egyszerű szövegdiktáláskor általában elmaradnak, de még inkább, ha ritkábban is, az egyértelmű utalások. (Például: „Ugyanaz a dallama, mint az előbbinek. A dallamban mindegyik sor ismétlődik.”) A bevezető is figyelmeztet néhány darab dallamának hasonlóságára. Jóllehet Áprily zenei képzettsége nem érte el azt a fokot, amelyen lehetővé vált volna számára a dallamok lejegyzése (kisebb korában csak rövid ideig tanult hegedülni), hozzáállása az énekszóval előadott dalok gyűjtéséhez voltaképpen korai kifejeződése volt a zene iránti kivételes érzékenységének is, mely később verseiben oly mértékben nyilvánult meg, hogy az irodalomtörténészek költészete legfontosabb jellegzetességei között tartják számon.

Alsósófalva látképe nyáron. Molnár Szabolcs felvételei. Forrás: terjhazavandor.ro

Gyűjteményének zöme szerelmi és katonadal, kisebb része pedig ballada, keserves, tréfás dal, csúfoló és vándordal. A műfajok ilyen megoszlásának – s kiváltképp a katonadalok jelentékeny arányának – az a magyarázata, hogy Áprily a népköltészeti adalékokat kizárólag fiataloktól, főként legényektől gyűjtötte. Bevezetőjében Fábyán Marcit említette meg, mint akitől különösen sok dalt kapott. Mellette énekesei közé tartozott az életrajzából szintúgy ismert Rácz Rózsika, a parajdi kovács lánya, gyermekkori kedves pajtása, továbbá Ambrus Győri, Kénesi Sami, Simófi Károly, Székely Ferenc és Ungvári Károly. Utóbbiak nevéhez a „székely legény” jelzőt illesztette, mintegy hangsúlyozva, hogy hagyományos környezetben élő személyekről van szó, szemben Gőcze Béla nevű adatközlőjével, akit „diák” minősítéssel különböztetett meg a többitől. Kétségkívül Seprődi János tanácsát követte, amikor legtöbb dalosa nevét föltüntette. Néhány adat esetében viszont nem nevezte meg az énekest, legfeljebb ilyenképpen célzott rá a lap szélén: „egy alsósófalvi székely legény”, vagy „kibédi nóta, egy havadtői legény énekelte”. Az egyik katonadal – föltehetőleg az adatközlő lakhelye szerint – „szovátai nóta”. A „Nagyvárad vidéki” dalok és balladák énekese: „Ágnes, cselédlány Mezőkeresztesről” (családneve nincs megadva).

A lejegyzések minden tekintetben nagyfokú gondosságról és igényességről tanúskodnak. Igyekezett érzékeltetni a nyelvjárási sajátosságokat is. Vigyázott a szövegek néprajzi hitelességére, és nem javított rajtuk akkor sem, ha az énekesek csak töredékesen tudták, vagy ha itt-ott hibáztak.

Minthogy a költő Parajdon leginkább annak a társadalmi rétegnek a tagjaival volt baráti viszonyban, amely a néphagyományok hűséges őrzőjének bizonyult, gyűjteményében – úgyszólván magától értetődően - mindössze négy irodalmi eredetű dalszöveg található, a többi a legszorosabb értelemben vett folk­lór területéről való. Adalékai ennélfogva tudományos szempontból fölöttébb értékesek, hiszen betekintést nyújtanak az 1900 körüli évek fiatalságának dalkincsébe, és kiegészítik azt az ismeretanyagot, amelyet Mailand Oszkár, a kitűnő néprajzkutató tárt föl nem sokkal Áprily pályamunkájának elkészülte előtt. Tudniillik Mailand 1901–1903-ban nagyarányú gyűjtéseket végzett a Székelyföldön, valamint a Kis-Küküllő–Maros közén, s ezek során több ízben járt a Sóvidéken is. Itt főleg Szováta és Parajd népköltészetét tanulmányozta. Őt is foglalkoztatta Rapsonné várának mondája. Miként 1905-ben kiadott Székelyföldi gyűjtés című kötetében írta: „Parajdon nem mulasztottam el a Rapsonnéra vonatkozó hagyományok kutatását. (...) A bűvös hatalom, mellyel a nép képzelete Rapsonné várát most is körülveszi, máig sem vesztette el hatását.”4 Művében egyébként 129 népdal és két ballada képviseli a Sóvidéket. E népdalok közül tizennégynek van változata Áprily gyűjteményében. Föltételezhető azonban, hogy a költő élő formában hallotta azokat a dalokat is (vagy legalább egy részét azoknak), amelyeket egyedül Mailand jegyzett le.

A parajdi Sószoros

A népköltési alkotások zenei alkotóeleméről sajnos Mailand is kénytelen volt lemondani. Ilyenformán esetleg más tájakról származó párhuzamok alapján lehet sejteni, hogy Áprily a saját, és talán a Mailand anyagában levő dalokat meg balladákat milyen dallamokkal ismerhette meg. Egykorú – mennyiségileg szerény, de így is jelentős – népzenegyűjtést a Sóvidéken Vikár Béla folytatott: Szovátán nyolc, Parajdon pedig kilenc dallamot rögzített fonográfhengerre. Vikár adatai jelenthetnek közelebbi, ámbár szintén csak közvetett támpontokat az Áprilyt ért népzenei hatások kiderítéséhez. Költő esetében a zenei benyomások korántsem lehetnek mellékesek.

Irodalomtudósok feladata elemezni, hogy milyen ösztönzéseket merített Áprily Lajos a népköltészeti élményekből. Jellegzetesen 20. századi, városi költő lévén, aki úgy tudta ötvözni a görög klasszikusok, Csokonai, Petőfi, Arany, Reviczky, Vajda János, a szimbolisták, valamint az impresszionisták hatását, hogy hangjának sajátosan egyéni vonásait megtartotta, természetesen nem alkotott a népdalok modorában. Ennek ellenére például az izometrikus nyolc szótagos sorok, a páros rím és az alliteráció kedvelése alighanem elsősorban régi stílusú népdalok ismeretére vall. S ez mindenképpen hozzátartozott szellemi fölszereléséhez.

 

Megjelent: Almási István: „Most jöttem Erdélyből…”. Írások népzenéről és népdalkutatásról, MMA Kiadó Nonprofit Kft., 2019, 43–47. oldal.

Jegyzetek

1 Áprily 1965: 81.

2 Török István, dr. szerk.: A Kolozsvári Ev. Ref. Kollégium Értesítője az 1904–1905-ös évről. Kolozsvár. 1905. 108.

3 Vita 1972: 24.

4 Mailand 1905: XV–XVI.

Irodalom

Áprily Lajos

1965 Fecskék, őzek, farkasok. Budapest: Móra.

Mailand Oszkár

1905 Székelyföldi gyűjtés. Budapest: Athenaeum.

Vita Zsigmond

1972 Áprily Lajos. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó.

Új hozzászólás