Szociográfiai szempont a néprajzkutatásban

Lapunk fennállásának 70. évfordulóján, idei számainkban egy-egy régebbi írásunkat közöljük. Azzal a szándékkal tesszük ezt, hogy felelevenítsük a folyóirat gyűjteményében őrzött írásokban évtizedekkel ezelőtt megfogalmazott, de máig időtálló megállapításokat, gondolatokat, illetve hogy a mai olvasók is megismerhessék korábbi szerzőink munkájának egy-egy részletét. (A szerkesztőség)

Sokáig kísértett a néprajztudományban az a tévhit, hogy egyetlen föladat a szellemi élet archaikus jelenségeinek, illetve tárgyi bizonyítékainak felgyűjtése, amíg nem késő. „A huszonnegyedik órában vagyunk” – szoktuk mondani nem kis pátosszal Elhalnak a tündérmesék, el a balladák, nincs már faeke és a legény nem küld guzsalyt a leánynak – és így tovább. Ez az értelmezés nemcsak hamis, hanem káros is. A népi valóságban csupán a hagyományőrzést, az archaikust észrevenni mélységesen tudománytalan és ellentmond a dialektikának. Hiszen minden társadalmi valóság – horribile dictu, még a természeti népeké is – a hagyomány mellett a hagyománytól való elszakadást, az új befogadásának az igyekezetét is felmutatja. Tegyük hozzá: mint minden társadalmi valóság! Minden időben!

A népi közösségek egyenlőtlen fejlődése

A népi valóság fölmérésében föltét lenül abból kell kiindulnunk, hogy az egyes falvak valóságképében rendkívül gazdagon árnyalt differenciálódások adódhatnak. Hiszen a népi tudatot éppen úgy meghatározza a régihez való ragaszkodás, mint az új iránti fogékonyság. Ezért mind a kettőt külön-külön kell számba vennünk és megvizsgálnunk.


Guzsalyt tartó asszony 1939-ben
a Fehér megyei Úrházán
(forrás: FORTEPAN/Stuber Andrea)

Mert ha igaz az, hogy a mai falvakat a szocializmus körülményei között sok azonos gazdasági, társadalmi hatás éri, nem kevésbé igaz az is, hogy e hatás arányait és intenzitását a gyakorlatban még sok más tényező befolyásol hatja. Itt is számtalan a differenciálódási lehetőség! De ezen kívül az egyes falvak valóságképét döntő módon határozzák meg az olyan társadalmi, gazdasági tényezők, mint pl. a város közelsége vagy távolsága; a közlekedési utak és eszközök (vasút, autóbusz); a falu elhelyezkedése a környező falvak csoportjában (központi, vagy távol eső); van-e heti vagy országos vásár a faluban; a lakosság foglalkozás szerinti összetétele: csak földművesek vagy pedig az iparban, építkezésben, kisiparban is dolgoznak; helyben keresik kenyerüket, vagy ingázással a közeli vagy távolabbi városokba; egynapos vagy huzamosabb távolléttel; csak férfiak vagy a nők is eljárnak más helységekbe dolgozni; kik alkotják a lakosok többségét: az „ingázók”, vagy az otthon dolgozók – és így tovább Hiszen a rendszeresen városba járók pl. általában a városi hatások legfőbb hordozói.

Az említett társadalmi-gazdasági hatás, mely a szocializmus körülményei között hovatovább mind egységesebben éri a falut, a tudatformát aszerint határozza meg, hogy a befogadó falu a fenti tényezők következtében mit, mennyit és hogyan képes asszimilálni. Viszont ez utóbbit döntő módon szabja meg az a hagyomány-állomány és az a magatartásforma, mely a múltban, sőt a közelmúltban is meghatározta a faluközösségeket, a tudatszint állapota az új életlehetőségek kezdetekor. Eszerint az asszimilálás lehet lassúbb, vagy gyorsabb ütemű, továbbá az asszimilált új jegyek más-más változatban vesznek részt a különböző falvak tudatképében. Döntő tényező tehát, hogy a falu a legújabb időkig túlnyomóan archaikus beállítottságú volt-e, vagy pedig már felbomlóban volt a hagyományos népi kultúra. Az első esetben az új jegyek felszívódnak és nem feszítik szét a régi keretet, az utóbbi esetben viszont igen. És e két határeset között igen sokféle fokozat lehetséges!

Nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt a tényt sem, hogy az egyes közösségeken belül is van tudatszinti különbség: másként viszonyulnak az újhoz a férfiak és másként a nők; másként az öregek és a fiatalok; sőt ezeken belül az egyes személyek is aszerint, hogy kinek-kinek sajátos társadalmi, gazdasági helyzete hogyan alakította tudatát. Amikor a hosszúfalusi csángók között a táltosról kérdezősködtem, egy öregasszony még tudott róla valamit, egy nálánál csak valamivel fiatalabb megvetőleg utasította vissza a kérdést is, a fiatalok pedig csak csodálkoztak, mert hírét sem hallották. Egyes falvak még büszkén emlegetik, hogy van mesemondó a falujukban, de a legtöbb helyen már nevetségesnek tartják a tündérmesét; annál jobban becsülik a jóízű népi elbeszélőt, aki a falu dolgait mondja el. Ezeket a vélekedéseket erőteljes érzelmi szálak szövik át és majdnem mindig etikai motivációkkal támasztják alá. Ősi emberi megnyilvánulás ez: a régi hitvilágot befeketíti az új; a ráció nevetségesnek, megvetésre méltónak ítéli a nem racionális hozzáállást.

Szociográfiai szempont

Már a fentiek is arra kötelezik a népi valóság jelenségeinek kutatóját, hogy mindég számba vegye a meghatározó társadalmi, gazdasági tényezőket is. Még pontosabban: e jelenségek mögöttes hátterét is észrevegyék, azokat a társadalmi-gazdasági életbe ágyazódva értékeljék.

Néhány kiragadott példa ennek illusztrálására:

Széken a nehéz háborús években a lakodalmi szokások közül kihullott egy nagyon színes mozzanat: a kelengye elvivése a menyasszony házából. Vele együtt kimaradt egy egész sor rigmus, ének, szertartás Az ok: a kelengyét nem tudták igényesen előállítani, mivel nem volt gyapot (amiből megszőjék), valamint egyéb háború okozta hiányok miatt A hatvanas években történtek kísérletek arra, hogy a már szinte két évtizede kihullott szokásmozzanatot visszaállítsák, adottak lévén immár a szükséges gazdasági feltételek.

Egy új szokás megszületésének Széken ugyancsak gazdasági oka volt. A házasságot az egybekelés után szerény keretek között törvényesítették, mivel a háború alatt, kivált a szegényebb családok ilyen módon elkerülhették a lakodalmat anyagi lehetőség híján. A hatvanas években viszont falvainkban lábra kapott a versengés abban, hogy minél díszesebb és nagyobb lakodalmakat rendezzenek, mivel megvan hozzá a mód és úgyszintén megnövekedett a lakodalmi pénzadományok és egyéb ajándékok értéke.

A szociográfiai szempontú néprajzos folklórkutatás azt jelenti, hogy bár mit kutatunk, mindenkor számba vesszük a jelenségekhez fűződő gazdasági-társadalmi tényezőket. Így például, ha mesét gyűjtünk, nemcsak arra figyelmezünk, hogy jól jegyezzük le, hanem arra is, hogy a mesét milyen közösségek éltetik: kik vesznek részt a mesemondásban és a mesehallgatásban? Férfiak vagy nők? Öregek vagy fiatalok? Hogyan viszonyulnak a különféle mesetípusokhoz: a tündérmesékhez, anekdotikus történetekhez, igaz történetekhez stb. a különböző kategóriákhoz tartozó mesemondók és hallgatók.

Ha a falusi építkezést kutatjuk, igen fontos szempont az építkezők társadalmi rangja, gazdasági ereje stb. Hogyan szól bele az új stílus kialakításába a gazdasági versengés, ami sok faluban felütötte a fejét, hiszen ez újabb és újabb stílusok kialakulásához vezet. Egy Belényes környéki faluban például divat lett a hullámos lemezből, vasvázzal készült kapu Minden család tervében szerepelt ez a kapu és szinte azon lehetett lemérni az egyes családok anyagi nehézségeit, hogy még nincs vaskapujuk.

A szociográfiai szempontú néprajzkutatás megköveteli, hogy a vizsgált közösséget ne statikusan, hanem dinamikusan, a maga fejlődésében szemléljük.

Ezért számolnunk kell az adatokkal kapcsolatos tényezők sorozatával. Fontos az adatok periodicitásának pontos rögzítése, mert csak így állapíthatjuk meg a bennük végbemenő változásokat. Egy szokás kutatásakor például föl kell jegyeznünk annak állapotát az első világháború előtt, a két világháború között, a felszabadulás után. Előfordulhat, hogy az utolsó évtized lényeges változást hozott az előbbihez képest. Ezt mind rögzítenünk kell. Próbáljuk meg rekonstruálni a jelenségeket a legöregebbek adatközlései alapján. Mivel az emlékezet kihagyásos lehet, hallgassunk meg minél több adatközlőt. Érdekes párhuzamokat állíthatunk fel abból, hogy mi az, ami a legtöbb adat közlő emlékezetéből kihullott és mi az, ami mindeniknél megmaradt.

A népi valóság kutatójának többször kell megvizsgálnia ugyanazt a jelenséget, hogy lemérhesse: mi határozza meg a mai népi közösségekben a szokások, népi alkotások terén a mozgást, a fejlődés törvényeit; milyen mozzanatok maradnak meg szívósan, élőn, éppen azért, mert a lékek számára ma is igényt jelentenek, a játékosság, színesség frissítő élményét. Viszont mi az, ami elavult, mert nincs többé funkciója; esetleg mint szokáscsökevény olyan valamikori rítus emlékét őrzi, amelyre már megszűnt a lelki igény.

A fejlődést éppen azon mérhetjük le, hogy mi történt a szokásokkal és hiedelmekkel? Melyek azok, amelyek meg maradtak, ismét melyek tűntek el és miért? Mi az az új, ami beáramlott a régiek kiesése nyomán támadt űr pótlására? Hogyan épültek be az új elemek a régiekbe? Szétfeszítették-e a régi keretet, vagy beilleszkedtek? Döntően rányomták bélyegüket az illető kis közösség kultúrájára, vagy csak éppen színezték azt?


Lakodalmi készülődés 1942-ben (forrás: FORTEPAN/Miklós Lajos)

A teljesség igényével

Az eddig elmondottakból az is következik, hogy nem elégedhetünk meg csak bizonyos népszokások, mesék, történetek stb. lejegyzésével (nem szabad engednünk annak a romantikus gyűjtési módnak, amely szerint csak a „művészi értékű”, költői vagy festői értékű népi alkotásokat érdemes összegyűjteni), hanem a teljességre kell törekednünk. Ne csak az „ünnepek” érdekeljenek, hanem a „hétköznapok” is.

A teljesség igénye többrendbéli jelzést hordoz magában. Éspedig: nemcsak az archaikus elemekre kell figyelni, amelyek borostyánkőbe zárt relikviák ként jelzik a népi kultúra ősibb rétegződéseit, valójában az elhaló (funkciójukat vesztett vagy átalakulóban lévő motívumokat!), hanem azt is, ami az élő, vagy még fejlődésben lévő újat jelenti.

Természetes, hogy a régi, kikristályosodott formák szebbek, de az alakuló formák, változatok a jelenkori, a mai valóságot hozzák érzékletesen, gazdagon, élettől lüktetően. Ebből fejthető meg egy közösség élő erkölcsi tudata, a világhoz, az élethez való viszonyulása. Népköltészeti példával: ne hajhásszunk tündérmesét ott, ahol már kimúlt, mert már nincs funkciója, hanem vegyük észre a most élő műfajokat, természetesen keressük ezek kialakulásának, vagy a régi átalakulásának okait úgy, ahogyan azt az előbbiekben már kifejtettük.

Ugyanez áll az építkezés kutatására is: ne csak a régi, zárt formák, klasszikussá csiszolódott stílusok érdekeljenek, hanem az újak kialakulása is. A folyamatot kutassuk még akkor is, ha az újabb formák éppen azért, mert még kialakulóban vannak, nem vehetik fel a versenyt esztétikai értelemben a régiekkel. Minden érdekeljen, szépítgetés, válogatás nélkül, úgy, ahogy valóságban jelentkezik. Ez a népi valóságkutatás alapvető tudományos követelménye ma, amikor az egyes jelenségeket a maguk teljességében, dialektikus, ellentmondásos mivoltukban, állandó mozgásukban kell megfigyelnünk.

E szempont tehát nemcsak a vizsgált tárgy teljességében való felkutatására kötelez, hanem arra is, hogy a vizsgálódást kiterjesszük az összefüggésekre is.

Megszoktuk például, hogy a népi valóságból csak a színességre, költőiségre figyeljünk, hogy csak bizonyos szokásokat gyűjtsünk (pl. a lakodalmiakat, mert ezek jelentősek, színesek, költői, festői elemek, hiedelmek, ceremóniák fűződnek hozzájuk, tehát gazdag anyagot nyújtanak). A népnek azonban több a hétköznapja, mint az ünnepe és ezek a hétköznapok rengeteg érdekes, jellemző és figyelemre méltó adattal szolgálhatnak.

A néprajzkutatásnak a népi élet min den területére ki kell terjednie. Itt találkozik például a szociográfia az etnográfiával. Milyen szokások fűződnek például az étkezéshez. Amikor a régi, hagyományos ételeket kutatjuk, ha leírjuk, milyen receptek voltak régen és hogyan készítették ezeket, úgy a régi értelemben vett etnográfiai kutatást végeztünk. Ám dialektikus értelemben nemcsak a hagyományos ételek érdekelnek, hanem a népi étkezés összes vonatkozásai. Az, hogy mit és mikor esznek: reggel, délben, este, vagy csak reggel és este? Hányszor főznek ma a múlthoz képest? Mi idézte elő a változásokat? Bővült-e a receptek tára? Mit hagytak el és mi az új? Mindezek az adatok igen értékesek a népi gondolkozás változásainak feltárása szempontjából. Gusti professzornál például a falukutatásban a két szempont mindég együtt jelentkezik. Azok a kérdőívek, amelyek a népi étkezés szociográfiai felmérését szolgálták, a hagyományos ízlést is kutatták. A kettő nem lehet meg egymás nélkül.

Ha például az építkezéssel foglalkozunk, nemcsak a régi szalmás, múzeumba illő házak, vagy jármoscsűrök érdekelnek. Ezek is, mert ezek nélkül nem tudjuk rekonstruálni az utat, amelyet a népi építkezés megtett, amíg az újabb stílusokhoz elérkezett. De érdekesek az újabb stílusok is, amelyekben a régi elemek is jelen vannak, noha gyakran csak álcázva.

A fenti kiragadott példákkal azt a tételt szándékoztunk illusztrálni, hogy bármit gyűjtünk, akár szellemi, akár tárgyi kultúra termékeit, a teljességre kell törekednünk. Nemcsak a régiek el maradásának. megmaradásának vagy átalakulásának megállapítása, de e folyamatok jellemzése, erkölcsi vagy egyéb természetű motivációjának felkutatása is feladatunk A falunak nincs már egységes arculata. Ezért nemcsak a né pi szellemi és tárgyi termékek maguk érdekelnek, hanem az ezekkel kapcsolatos „életrajzi” adatok is.

Sokmindent lehetne még elmondani arról, hogy a népi valóságkutatás cseppet sem könnyű feladatát a teljesség igényével hogyan kellene elvégezni. Ezúttal azonban csak arról akartam szólni, amit immár több mint harmincéves gyűjtői és kutatói tapasztalatok és – minek szépítsem – kudarcok árán értettem meg. Arról, hogy a népi valóság helytelen felismerése, saját elvárásaink a népi kultúrától, a hamis, álromantikus elképzelések milyen veszélyesek a gyűjtő- és kutatómunkában. Szegényítik a kutatást, gátat emelnek a népiség igazi megértése elé.

A fejlődés általános törvénye: a régi átalakul, vagy elhal és új születik helyébe. És ez az új nem alábbvaló a réginél, csak éppen más. Amikor tehát átalakuló valóságunk sürgetésére átfogalmazzuk nézeteinket, nem teszünk mást, mint a népi kultúrában is az élőre figyelmeztetünk az elmúlóval szemben és mellett.

 

(Művelődés, 1975. július, XXVIII. évfolyam, 7. szám, 30–32. oldal)

 

Tetszik önnek az oldal? Segítsen egy lájkkal. Köszönjük!

Új hozzászólás

További írások

A falu, ahol élt és meghalt, ahol a birtokai feküdtek, teljesen elfelejtette őt. Nem zárta szívébe, nem lett belőle legenda. Sírhelyéről sem tudni semmit. De nem emlékszik rá még Háromszék sem, pedig jó kétszáz évvel ezelőtt a vidék leghatalmasabb emberei közé tartozott. A neve csak elvétve bukkan fel egy-egy tanulmányban; azokban is inkább negatív szereplő, olyan hadúr, aki szigorúan, az erőszaktól sem visszariadva, büntet minden ellenszegülést.

Bölöni Farkas Sándor

A csalódott, reményvesztett Farkas Sándor 1822 novemberében írta egyik barátjának, Gyulai Lajos grófnak: „Most meglehetősen vagyok… s talán mindenütt megelégedve lehet az ember, mikor nincs semmi ambíciója, sem vágyása egyébre, csakhogy a mindennapi kenyere meglegyen.” Mennyi fájdalom, mennyi lemondás lakozik e sorokban!

Kolozsvár, Nemzeti Színház

Kolozsvár dualizmus kori története mindmáig javarészt ismeretlen a történészek számára. Ennek elsődleges oka, hogy a dualizmus időszakában megjelent történeti jellegű írások elsősorban a város egy-egy jól körülhatárolt szegmenésre fókuszáltak, és nem készültek részletes, átfogó, a teljesség igényét kielégítő munkák. A két világháború között sem született egy, a város dualizmus kori időszakára koncentráló általános várostörténeti monográfia. Ezt követően pedig az ország államszocialista berendezkedése tette lehetetlenné a korszakkal kapcsolatos mélyrehatóbb vizsgálódásokat, így a kutatások zöme leginkább a középkor és a kora újkori történelmi folyamatok feldolgozására figyelt. De mi a helyzet a rendszerváltás utáni kutatásokkal? Történtek-e jelentősebb előrelépések a város dualizmus kori múltjának feltárásában? Milyen akadályok nehezítik a vizsgálódást, milyen típusú források állnak a kutatók rendelkezésre? Az alábbi dolgozatban ezekre a kérdéskörökre igyekszem választ adni.

Bölöni Farkas Sándor

A régi Erdély egyik legigazibb, de legmagányosabb tudós-hőse, aki új és bátor eszméket, új gondolatokat érlelő tanokat terjesztett a téves előítéletektől megszabadulni nem tudó kortársaknak” – írta róla Jancsó Elemér. Úgy vélem, hogy kötelességünk felidézni Bölöni Farkas Sándor (1795. december 15.–1842. február 2.) – a demokrácia hírnöke – életét és munkásságát születésének 225., halálának 178. évfordulója alkalmából. Megtisztelő adósság leróni iránta érzett hálánkat, és méltóképpen tisztelegni a méltánytalanul elfeledett, de a legjelesebb erdélyi reformkori személyiségek egyike előtt, akiből – Wesselényi Miklóshoz és Széchenyi Istvánhoz hasonlóan – áradt a nemzetszeretet, a tenni akarás és gondoskodás a közösség jövőjéért. Az áldozatvállalás és segítőszándék megtestesítője volt. A Bölöni Farkas Sándor és Wesselényi között kialakult ifjúkori barátság az évtizedek folyamán, a reformkor nagy eszmei küzdelmeiben, valamint a merész hazafias tettek mezején még inkább elmélyült, szorosabbá vált. Életük végéig őszintén tisztelték, szerették, sőt segítették egymást.

kolozsvár polgári házasság

Erdély fővárosában az első polgári házasságot egy héttel a fővárosi után, 1895. október 8-án kötötték meg, amelyet akárcsak Budapesten, óriási kíváncsiság és érdeklődés előzött meg. A helyi lapok egymással versengve már napokkal azelőtt hírt adtak az újdonságnak számító eseményről. Az Ellenzék, az akkor egyik legolvasottabbnak számító napilap már október 3-án hírül adta az eseményt: „Kedden (október 8-án – szerk. megj.) d.e. ½ 11 órakor lesz az első polgári házasság. Tamásy Péter nagybirtokos és Tauffer Mária (helyesen Tauffer Margit – szerk. megj.) k.a. esküsznek egymásnak örök hűséget. A szertartás, ha a hivatalos helyiség addig el nem készül, a városház közgyűlési termében fog lefolyni.”

szamosújvári vár

A 16. században, Erdélyben lakozó Gyulai Pál orvos, történetíró, fejedelmi titkár, krakkói alkancellár élete és halála, feleségének és barátainak sorsa nagyon tanulságos és jellemző az akkori fejedelem, Báthory Zsigmond korára. (Báthory Zsigmond 1586 és 1602 között négyszer volt Erdély fejedelme.) Végigkövethetjük, hogy egy egyszerű plebejusi származású ember, tudása és tehetsége révén hogyan tudott felemelkedni rangban, vagyonban, miként tudott bekerülni a neves főúri családok körébe, s azok barátságát élvezni. 

Dr. Mártonfi István

Mártonfi doktor régi örmény családból származott, Szamosújváron született 1895-ben. Édesapja, Mártonfi Lajos geológus, biológiatanár, a gimnázium alapítója és igazgatója volt. Az Erdélyi Múzeum-Egylet megbízásából gróf Esterházy Kálmán elnök és dr. Brassai Sámuel alelnök ajánlásaival, még ifjú korában több éven át földtani kutatásokat végzett, és tudományos anyagot szolgáltatott a múzeum gyűjteménye számára. Fia tőle örökölte, tanulta a szorgalmat, az erős akaratot, a becsületességet és a tudományok iránti érdeklődést is.

A francia Louis Daguerre találmányát 1839. február elején mutatták be Párizsban, majd az új eljárás Jules Garbiel Janin (1804–1874) francia újságíró cikkei révén indult hódító útjára. Híre a korabeli magyar, német és román nyelvű sajtó révén jutott el a hazai olvasókhoz.

1848–1849 és öröksége kiemelt helyet foglal el a magyar történelmi tudatban és az azóta eltelt másfél évszázad emlékezetében is. Ez az emlékezés nemcsak politikai hagyományt vagy magáért az emlékezésért való több évtizedes küzdelmet jelent, hanem egyéni törekvést is 1848– 1849 életben tartására, ami az elhanyagolt, elfeledett sírhelyek, emlékhelyek újrafelfedezését, gondozását is jelentheti.

makkfalva

Ez év nyarán a makfalvi Nagy Pál alkotótáborban bemutattak egy különleges könyvet, A makfalvi báró Wesselényi-féle Székely Nemzeti Iskola történetét, amelynek szerzője két makfalvi tanár, Péterfi György és Péterfi Levente. Miután belelapoztam, láttam, hogy egy nagyon dokumentált könyvről van szó. Makfalvi vagyok, és gyermekkoromban az öregek sokat emlegették a kolégyomot. Több írásban olvastam, hogy a reformkor idején Wesselényi a marosvásárhelyi megyegyűlésen szeretett volna beszélni, de az elöljárók figyelmeztették, hogy nincs joga erre, mert nincs birtoka a megyében. A székelyek a segítségére siettek, a makfalviak telket írattak a nevére, amiért másnap már szólásjogot kapott. Wesselényit annyira meghatotta a gesztus, hogy megígérte, iskolát épít a telekre. 

Nem véletlenül kapta ceremónia­mesteri megbízását Bánffy Miklós! Már középiskolás korában is szinte minden estéjét a színházakban töltötte. 18 éves korában írt színdarabját műkedvelők be is mutatták. Zichy János kultuszmi­niszter nevezte ki a budapesti Opera és a Nemzeti Színház intendánsává. Ezt a tisztet 1918-ig töltötte be. Néhány év alatt bebizonyosodott, hogy a magyar szín­padművészet egyik legnagyobb mestere. Díszlet- és kosztümtervei világviszony­latban is elsőrangúnak számítottak!

Kimaradhatatlan tartozéka a Petőfi-kultusz ünnepségi színhelyeinek a székelykeresztúri Gyárfás-kúria, és a mögötte levő, immár több évtizede elhíresült körtefa, ahol a magyar nemzet nagy költője, Petőfi Sándor töltötte utolsó éjszakáját 1849. július 31-én. Hiteles bizonyíték ugyan nincsen rá, de sokan hiszik, hogy a költő a kúria mögötti körtefa alatt elszavalta az Egy gondolat bánt engemet című versét is.

Már a Nemzetközi Olimpiai Bizottság megalakulásától (1894) Magyarország fontos szerepet játszott az olimpiai eszme népszerűsítésében. A magyar sportolók részt vettek az első világháború előtti összes olimpián, Budapest neve pedig többször felvetődött, mint lehetséges helyszín. Bár az 1920-as olimpiai helyszín kiválasztásakor a magyar főváros előszavazást nyert, és megkezdődött a nemzeti stadion tervezése is, az elvesztett világháború után 

kisfaludy sándor

Sümeg falakkal kerített belvárosában, anyai nagyszülei kúriájában látta meg a napvilágot a kilencgyermekes Kisfaludy család elsőszülöttje, aki a 1801-ben Himfy szerelmei című kötetével valósággal berobbant a magyar irodalmi életbe. Hegedűs Géza szerint „a 20. század első két évtizedében nem volt ismertebb, népszerűbb és nagyobbra tartott magyar költő Kisfaludy Sándornál”.

A kétszázötven évvel ezelőtt, 1769. március 2-án elhunyt Bod Péter (született 1712 február 22., Felsőcsernáton) neve ismerősen cseng Marosvásárhelyen, hiszen róla nevezték el a református diakóniai központot az Erdő utca aljában. A Bod Péter Diakóniai és Tanulmányi Központ épülete másfél évtizeden át otthona volt az asszisztensképző iskolának, számos rendezvénynek nyújtott helyszínt, jelenleg a Gecse Dániel Református Orvosi és Egészségügyi Szakkollégiumnak a székhelye. De mit is tudunk Bod Péterről és mit illik megismernünk róla halálának negyedszázados évfordulóján?