Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

Mithras kultusza a római Daciában

Mithras alighanem az egyik legismertebb ókori istenség a 21. század embere számára. Bár a köztudat és a hagyományos tankönyvek nem a klasszikus, görög–római panteon istenalakjai között tartják számon, Mithras kultusza majdnem minden elemében klasszikus: görög (hellenisztikus) és római. Népszerűsége ma annak is köszönhető, hogy Indiában még mindig él az avestai Mitra kultusza, az istenség neve pedig a 19. század nagy kutatói – elsősorban Franz V. Cumont és Ernest Renan révén – tévesen „perzsa istenként”, a kereszténység „konkurenciájaként”, a legmisztikusabb ókori vallások egyikeként kerültek a köztudatba. A 17. század óta folyamatosan előkerülő nagyszámú Mithras emlékművek pedig Európa-szerte állandó figyelemnek örvendtek és örvendenek mind a mai napig.


1. kép: Mithras-Héliosz kézfogása Antiochus
kommagénei királlyal (Nimrud Dag). 
Forrás: Wikimedia Commons

Nem volt ez másképp a mi tájainkon sem: a történelmi Erdély területénél valamivel nagyobb római provincia, Dacia Kr. u. 106 és 271 között olyan gazdag római örökséget hagyott ránk, amelynek nyomai szemmel láthatók voltak még a kora középkorban, majd a reneszánsz ember ókor iránti érdeklődésének köszönhetően fokozatosan kerültek ismét a felszínre. Az egykori római provincia, Dacia történetének kutatástörténetében különösen nagy szerepet játszottak az Olténia és Erdély területéről előkerülő Mithras-emlékek, amelyek iránt már a 18. században elindult az európai tudósokat is Románia tájára vonzó tudományos érdeklődés. Az azóta eltelt negyed évezredben a tudománynak sikerült valamivel jobban megismerni ezt a rejtélyes istenséget és a római emberek vallásosságának sajátosságait.

Mithras, a misztériumok istene: a kezdetekről

Mithras nevének legelső említése – furcsa módon – Anatóliából, a Hettita Birodalom területéről maradt fent a Kr. e. 14. század közepéről. Az istenség egyike azoknak az alakoknak, akik I. Suppiluliuma hettita király és Tusratta, Mitanni uralkodója közötti szerződést megszentesítik és vigyázzák. Igaz, az egyedülálló anatóliai példa csak a legnyugatibb kultuszemléke a Rigvédában megjelenő indiai istenalaknak: Mitra, akit a hettita-mittani feliraton látunk, nem más, mint két kultúrának, az indiai és a Mitanninak a találkozásából létrejött vallási kölcsönhatás eredménye. A Kr. e. 14. században ugyanis ilyen nevű istenséget kizárólag Indiában tiszteltek. Később, az Avesztában és a híres Mihr Jast nevű himnuszban Mithra már nemcsak nevében módosul, de attribútumai is bővülnek. Jelzők tucatjaival látják el, és érezhetően fontosabb szerep jut neki az indiaiak istenvilágában és vallásgyakorlatában is. A rigvédai és avesztai Mithra-Mithra még távol áll attól az istenségtől, amelyet mi a római Mithrasként ismerünk: az indiaiak szerint Mithra gyűlöli a hazugságot, védelmezi a szerződést, hallhatatlan és mindenhol jelen van. Kedves, emberközeli isten, amelynek népszerűsége máig töretlen India bizonyos részein, igaz ma már az Atharvavedában már a felkelő nap isteneként jelenik meg.

India és az ókori perzsák közötti élénk kapcsolatnak köszönhetően a rigvédai Mithra nevét és istenalak bizonyos sajátosságait hamar átvették a perzsák is. A Kr. e. 6. század óta ismert óperzsa Mithra-kultusznak már hivatalos, az uralkodók által is támogatott államvallási jellege van: a Hérodotosz és Sztrabón által is említett Mithrakana-ünnep már napistenként, a napéjegyenlőséghez volt kötött, tehát asztrális aspektusai is voltak. Itt már ikonográfiájában is olyan sajátosságokkal rendelkezik az istenség, amely egyértelműen az általunk ismert római Mithras képi világára is hathatott – legalábbis annak félezer évvel későbbi megalkotásakor vagy kialakulásakor.

Nagy Sándor hódításainak és a hellenisztikus birodalom kulturális kölcsönhatásainak köszönhetően az óperzsa Mithra kultusza és a perzsák, mint az ókori tudás örök birtokosainak irodalmi toposza terjedt el a fiatal hódító birodalmában. A perzsianizmus, mint az egzotikusság egyik sajátos formája a görögök számára egyet jelentett a mágusokkal azonosított ősi tudással. Ezek a jegyek fedezhetők fel a Nagy Sándor-féle birodalom utódállamaiban létrejött új istenvilágban is. Kommagéné, Phrügia és Kilikia királyságaiban, de Baktriában is igen népszerű lett a perzsáktól átvett Mithra kultusza, ahol Héliosszal, a görög napistennel jelenik meg érméken, feliratokon és domborműveken is. Itt, Anatóliában – ahol a görög és a perzsa kultúra a lehető legerősebb szimbiózisra talált – Mithra már nemcsak Apollo-Héliosszal, de Hermésszel, az istenek küldöttével és a lelkek kísérőjével is egy párt alkot, ami azt is jelezheti, hogy az óperzsa istenség egy újabb aspektust kapott: követe és kapcsolattartója lett két világnak, összekötve halandókat és holtakat, jót és rosszat, fényt és sötétséget (1. kép).

A kutatás máig nem jutott dűlőre, mikor, hol és ki vagy kik hozták létre a görög és perzsa ikonográfiai elemeket, egzotikus perzsa neveket és szavakat és római szertartásokat ötvöző új, Mithras-­kultuszt. Legtöbben az anatóliai királyságok és Róma Kr. u. 1. századbeli kulturális szimbiózisát tartják a legvalószínűbbnek, mások Augustus császár udvarának vallásreformjában látják a római Mithras eredetét, de olyan is akadt, aki egyetlen vallásalapítót képzelt az új kultusz mögé. Annyi bizonyos azonban, hogy Kr. u. 1. század végén már jelen volt a Római Birodalom területén és gyors iramban elterjedt annak szinte minden szegletébe.

Mithras a Római Birodalomban


2. kép: Franz V. Cumont belga ókortörténész,
a Mithras kutatás atyja Dura Europosban.
Forrás: tertullian.org

A római Mithras kultusz megjelenése – amely a vallásos kölcsönhatások ellenére élesen elkülönül az indiai, perzsa és hellenisztikus Mitra-Mithra kultuszoktól – valamikor a Flavius-korban bukkant fel Rómában. Máig rejtély, hogy miként jutott el Kis-Ázsiából a birodalom fővárosába, és hogyan alakult ki sajátságos ikonográfiai programja, vallási tanai és alapnarratívája. Annyi viszont biztos, hogy Kr. u. 90 körül Statius római költő már megemlíti Mithras nevét, ekkor tehát már a korabeli értelmiség is tudott a kultusz jelenlétéről Rómában:

„… szólítsunk bár rőtszínű titánnak,

mint az Achaemenidák, vagy akár termő Osirisnek,

hogyha kívánod, avagy Mithrasnak a két déli szarvat

perzsa hegyek mélyén ki magához igázza erővel”

(Statius, Thebais, I., 717-720, László–Nagy–Szabó 2005 I., 95.)

Statius misztikus sorait Lactantius Placidus is értelmezte jó három évszázaddal később és részletesen leírta a Mithras-kultusz asztonómiai jelenségekkel való szoros kapcsolatát és feltételezett phrügiai eredetét is (Lactantius Placidus, Kommentár Statius Thebaisához, I. 717–720). Hozzájuk hasonlóan, Porphüriosz A nimfák barlangja az Odüsszeiában (24-25) című munkájában összefoglalja azt, amit az ő korában tudtak vagy tudni véltek erről az új római misztériumvallásról. A hellenisztikus korban egyre szaporodó és népszerű kis vallási csoportok egy része misztériumvallási aspektusokkal is rendelkezett, ami azt feltételezte, hogy beavatási szertartásokat tartottak, és a kultusz fő vallási üzenetét, az isteni (evilági vagy túlvilági) megváltást csak fokozatosan, böjtökkel és vallási rítusok sorozatával lehetett elérni az erre alkalmasnak találtaknak. Ezek a kicsi, többségében 20-50 főt számláló vallási csoportok leginkább a mai újpogány mozgalmakhoz és NRM (new religious movements: újvallási mozgalmak) vallásokhoz hasonlíthatók: egy karizmatikus alapítóval vagy alapító csoporttal rendelkeznek, kezdetben személyes, családi és baráti úton terjednek, majd ha sikeres történettel, megkapó, kompetitív és szokatlan, újszerű vallási üzenettel, liturgiával és eszköztárral rendelkeznek, akár regionális vagy globális sikerre is szert tehetnek.

Mithras római kultusza a Kr. u. 1. században a görög misztériumvallások, a megváltást hirdető kisvallási csoportok és az egzotikussággal hódító (egyiptikus, trák jellegű, görögös, szír) vallások által alkotott változatos „piac” nyújtotta egyik lehetősége volt az ókori ember számára. Bár Franz V. Cumont (1868–1947) belga ókortörténész és valláskutató (2. kép) nagyhatású műveiben összegyűjtötte a 19. századig felgyűlt régészeti és irodalmi forrásokat, és gyakorlatilag újrateremtette Mithras római kultuszát, fél évszázadon át meghatározva tudásunkat e témában. A halála óta eltelt 70 évben előkerült döntően régészeti források (szentélyek, szentélyben talált oltárok, reliefek, liturgikus tárgyak, graffitik, feliratok, apróleletek) új perspektívába helyezik Mithras római kultuszát.


3. kép: Komplex Mithras dombormű Apulumból (Gyulafehérvár).
Forrás: ubi-erat-lupa.org

Az eddig felfedezett mintegy 200 szentély, 3000 régészeti tárgy (relief, freskó, oltár, feliratok, sajátos apróleletek) és több mint 220 szűkszavú irodalmi forrás alapján Mithras kultusza egyike a legismertebbeknek a római korból – mégis, számos kérdésre továbbra sem tudjuk a választ. Az elmúlt két évszázad kutatása során feltárt emlékanyag alapján tudjuk, hogy ez a kultusz hirtelen, minden bizonnyal egy alapító csoport vagy vallási vezető által létrehozott narratíva útján indult el talán Rómából a Kr. u. 1. század végén, és terjedt el nagyon gyorsan a birodalom kereskedelmi és katonai gócpontjaiban, különösen a dunai provinciák vidékén. Kevesebb mint fél évszázad alatt a kultusz nyomai már jelen vannak szinte minden provinciában Britanniától Dáciáig, de az új kultusz nyomait megtaláljuk Anatóliában és Szíriában is, igaz ott valamivel később terjedt el, és kevésbé lett sikeres, mint mifelénk. A kultusz nyomai első ránézésre mindenhol egységes forrásanyaggal bukkannak fel: minden szentélyben a bejárattal szemben (ma: mithraeum, ókorban aedes, spaeleum, templum, crypta) egy jól strukturált, ma már elveszett, de az ókoriak számára jól ismert történetet megörökítő dombormű állt a bikaölés (tauroktónia) jelenetével (3. kép). A precízen megszerkesztett és tömegesen gyártott dombormű klasszikus római áldozatjelenetet mutat, amelynek központi jelenetében a fiatalos isten képében megjelenített Mithras elvágja az égi bika torkát, szemeit a Napra szegezi. A bikaölés jelenetét számos apróbb életkép veszi körül, amely Mithras különböző aspektusait és a ma már elveszett vallási narratíva (vagy régiónként és közösségenként módosított narratívák) különböző történeteit meséli el képekben: Kronos-Saturnus álma, amelyben előre látja Mithras megszületését, Mith­ras születése a sziklából (vagy ritkán egy égi tojásból vagy fából), Mithras a gyermek játéka a glóbusszal, Mithras vizet fakaszt (fons perennis), Mithras rátalál a bikára (bika a bárkában néha), üldözőbe veszi, elkapja (megüli). Az elszabadult bika üldözése, a bika vállra vétele (taurophoros –az áthaladás, „transitus dei” megjelenítése). Ezt követi a fő jelenet, a bika feláldozása (tauroktónia), majd Mithras kezet fog a napistennel, lakomában elfogyasztják a bikát, és végül négyes fogaton felszáll Héliosszal az égbe. A jeleneteket különböző állatok – Mithras köpenyére repülő holló, a bika vérét nyaldosó kutya, a bika heréit tépkedő skorpió, az áldozat alatt egy kratér mellett fekvő oroszlán – kísérik. A tauroktóniát két perzsa öltözékű, fáklyát hordozó alak áll: Cautes és Cautopates.

A jelenet értelmezése ma sem egyszerű, bár az 1970-es évek óta egyértelművé vált, hogy egy csillagászati elemek formájában (csillagkonstellációkkal: Taurus, Libra, Leo, Gemini, Scorpio, Canis Minor stb.) megjelenített történetről van szó. Sokan ezt a történetet egy pontosan meghatározható történelmi eseményhez (napfogyatkozás, holdfogyatkozás) kötötték, amelyet később minden Mith­ras-közösség megünnepelt. Mások a dombormű szimbolikus értékét hangsúlyozták, amely egy kaput jelent a gyarló ember világa és a túlvilág között. Ahhoz, hogy a lélek átmehessen ezen a kapun és eljusson az égi szférák világába, Mithras megváltó áldozatára és a Mithras-kultusz hívőinek hét fokozaton (corax, nymphus, miles, leo, perses, heliodromus, pater) át tartó beavatására volt szükség. Minden beavatási fokozathoz sajátos felkészülés, szimbólum és beavatási szertartás tartozott, melyeket irodalmi források, mozaikábrázolások, falfreskók és régészeti apróleletek is bizonyítanak.

Első hangzásra az olvasó rengeteg hasonlóságot vélhet felfedezni Jézus Krisztus és Pál apostol tanai, valamint Mithras kultusza között, ám ez egyáltalán nem meglepő: mindkét vallási mozgalom a Kr. u. 1. században formálódott olyan kulturális miliőben, amelyben a kisvallási mozgalmak (Ízisz, Ozirisz, Attisz, Kybele, Dolichenus, Orpheus, Szamothrakéi istenek kultusza) megváltástana (szoteriológia) párosult az egzoticizáló tendenciákkal (perzsianizmus, egyiptianizmus, az egzotikus barbaricum jelensége). Nem meglepő tehát, hogy a hagyományos római vallás intézményesített és monopolizált jelenségei mellett ezek a vallási mozgalmak izgalmas alternatívát, de nem konkurenciát jelentettek a római ember isteni világgal történő kommunikációja számára.

A Mithras-kultusz sajátossága, hogy – eddigi ismereteink alapján legalábbis – csak férfiak számára volt nyitott, igaz, ott a társadalom minden szegletéből (szenátorok, kereskedők, rabszolgák, lovagok, katonák) találunk híveket. Ahogy minden vallási mozgalom, úgy a Mithras-kultusz is számos változáson ment át a Kr. u. 1. és 5. század között és regionális sajátosságokat mutatott minden provinciában, nemegyszer egy-egy településen belül is.

Mithras Daciában

A római Mithras-kultusz valószínűleg már a traianusi korban (Kr. u. 106–117) megérkezhetett Dacia provincia területére, hisz a birodalom minden szegletéből idesereglett kereskedők, katonák és módosabb civilek egy része jó kapcsolatot ápolt a kultusz főbb központjaival, Rómával vagy a pannóniai Poetovióval. A kultusz – bár sokáig a katonák sajátos vallásának tartották – valójában egy igen vegyes, minden társadalmi réteget megmozgató jelenség volt. Dacia alig több mint másfél évszázados fennállása alatt sajnos, elég nehéz a történelmi jelenségek kronológiáját megállapítani, különösen vallási jelenségek esetén, ahol a kutató számára csak sablonszerű feliratok és tömegesen gyártott domborművek állnak rendelkezésére. Mithras daciai kultusza elsősorban a Traianus által alapított provincia-főváros, Colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa (ma Várhely) közösségeiből nőtt ki. A provincia első és egyben legnagyobb civil településén feltételezhetően több szentély is létezett, eddig azonban csak az 1880-as években Király Pál által kiásott, és már a maga korában is szenzációszámba menő mithraeum ismert. Ez a szentély – annak ellenére, hogy csak az apszis egy része maradt fent belőle – több mint száz relieftöredéket, szobrot és apróleletet rejtett magában, amely egyedülálló régészeti leletnek számit a világon. Király Pál felfedezése volt Európa történetének legnagyobb mithraikus leletegyüttese. Máig nehéz megérteni, hogy kerülhetett az átlagosan 30 m hosszú és 10 m széles, 30-40 hívőt befogadó szentélybe annyi dombormű és szobor: egy átlagos Mithras-szentélyben általában kevesebb mint egy tucat oltár, dombormű és szobor lehetett. Egyesek egy faragóműhely anyagát vélik itt felfedezni, ahonnan ellátták a város territoriumát Mithras-domborművekkel. Mások több szentély összehordott anyagát látják, míg olyan feltételezések is vannak, miszerint az összehordott anyag a szentély több fázisához kötődik, és kiselejtezett domborműveket tartalmazhat. A szentély részletes magyar nyelvű közlése ellenére még most sem nyert kellő figyelmet, a felfedezése óta eltelt több mint 130 év alatt pedig már a szentély helye sem ismert. A várhelyi mithraeum érdekessége még, hogy a nagyszámú dombormű és szobortöredék mellett először kerültek elő innen ún. mithraikus apróleletek is a provinciából, amelyek szűkszavúan ugyan, de betekintést nyújtanak egy ilyen szentélyben történő szertartásokba is: nyomokban megtaláljuk a szentély környékén megfőzött, majd a vallási lakoma után összegyűjtött tyúkcsontokat, a lakoma alkalmával használt kerámiaedények töredékeit, üvegpoharak apró darabkáit és itáliai modellek alapján készült tálak darabjait. Az még a legjobban kiásott Mithras-szentélyek esetében sem ismert, mi is történt egy-egy ilyen szentélyben: amit tudunk, hogy a legtöbb szentélyt egy-egy módosabb civilnek a háza tövében hozták létre magánszentélyként, ahol a főleg baráti és családi hálózatok útján létrejött vallási közösségek összegyűltek az új tagok beavatására, egy-egy jelentősebb esemény megemlékezésére vagy feltételezhetően egy központi, asztronómiai jelenséghez kötődő ünnepre. Ezeket az alkalmakat pedig lakomákkal zárták. A régészeti bizonyítékok alapján a bikaáldozatnak semmi nyoma nincs, ez minden bizonnyal csak a Mithras-narratíva és a vallásos-asztronómiai nyelv része lehetett.


4. kép: Cautes bikafejjel Apulumból
(Gyulafehérvár, Római Katolikus Szeminárium udvara).
A szerző felvétele

Bárhogy is értelmezzük a nagy várhelyi leletanyagot, annyi biztos, hogy a fővárosban kialakult sajátos ikonográfiai nyelv sok mindenben újít a más provinciában és Rómából ismert mith­raikus ikonográfián. Az egyik ilyen sajátosság a tauroktónia mellett álló mellékalak, Cautes sajátos, bikafejjel való ábrázolása volt (4. kép). Ez a kizárólag Daciában és egy német példából ismert ikonográfia is jól jelzi, hogy bár lehet volt egy standardizált Mithras-mítosz, ez provinciánkként, vagy akár közösségekként változott és formálódott. A Sarmizegetusai Mithras-közösségek révén a kultusz élénk kapcsolatot ápolt a Publicum Portorium Illyirici, azaz a régió nagy vámkerületének több kereskedelmi gócpontjával, így Aquileia, Aquincum és Poetovio városával is. Ennek is köszönhető, hogy a kultusz a provincia másik nagy városkonglomerátumában, Apulumban, a mai Gyulafehérváron is óriási népszerűségnek örvend. Az innen származó mintegy félszáz Mithras-emlékmű (5. kép) már a 18. század óta vonzotta a hazai és külföldi kutatókat, és nagyban hozzájárult a Dacia-kutatás nemzetközi hírnevéhez is. Sajnos a nagyszámú relief, oltár és szobor döntő többsége ismeretlen helyről került elő, csak a 2008-ban felfedezett új apulumi Mithras-szentély leleteinek van biztosan dokumentált helye.

A két nagyvároson kívül – ahonnan a mintegy 300 daciai Mithras-emlékanyag több mint fele származik – számos kisebb településen is lehetett Mith­ras-szentély: Marosdécs és Slăveni (Olténia) szentélye is ismert, igaz, ezek kisebb, katonai közösségekhez kötődnek. Minden bizonnyal volt Mithras-szentély a főbb civil (Napoca) és katonai (Porolissum, Potaissa, Micia) településeken is. A kultusznak – ahogy a római élet minden más formájának is – radikális vége lett Kr. u. 270 után, amikor a provinciát elhagyja a római elit, és a régió fokozatosan magára marad.


5. kép: Apulum (Gyulafehérvár) egyik legnagyobb méretű Mithras domborműve.
A szerző felvétele

Következtetések

1865-ben egy Havasi nevű ismeretlen szerző a Vasárnapi Újság 1865. október 10-i számában azt írta, hogy a „Mithras tisztelete a legszebb része a római, de általában az ókori kultusnak, s a tüzetesebb tárgyalást nagyon is megérdemelné, főleg miután honunk, különösen Erdély történelmét is érdekli”. Az azóta eltelt másfél évszázadban előkerült óriási mennyiségű régészeti anyag mintegy száz, főleg román, német, francia és angol nyelvű tanulmányt szült a témában. Az eddigi utolsó magyar nyelvű összefoglalója Mithras daciai kultuszának Király Pál 1894-es Dacia monográfiájában olvasható. Ez a rövid ismeretterjesztő tanulmány igyekszik a birodalmi szinten is rendkívül gazdag régészeti anyagot a kortárs nemzetközi kutatás eredményeinek tükrében röviden bemutatni. Remélhetőleg lesz majd egy, a Király Pál összefoglalójához mérhető terjedelmű újabb, magyar összefoglaló is, amelyben bemutják kerül majd a római Mithras kultusz gazdag daciai hagyatékát.

Ajánlott szakirodalom

László Levente – Nagy Levente – Szabó Ádám: Mithras, a misztériumok istene. Kairosz kiadó, Budapest, I-II, 2005

Szabó Csaba: The material evidence of the Roman cult of Mithras in Dacia. CIMRM Supplement of the province. In: Acta Antiqua. Academiae Scientiarum Hungariae, 2018 (megjelenés előtt).

Vermaseren, Marteen: Corpus Inscriptionum et Monumentorum Religionis Mithriacae II, Hága, 1960

 

Tetszik önnek az oldal? Segítsen egy lájkkal. Köszönjük!

Új hozzászólás

További írások

bethlen gergely

Az Erdélyi Panteonként is emlegetett kolozsvári Házsongárd temetőben több jeles és a magyar történelemben fontos szerepet játszott személyiség alussza örök álmát. Egyes itt nyugvó személyek (pl. Brassai Sámuel) jelen vannak a város köztudatában, mások azonban nem. Utóbbiak közé tartozik bethleni gróf Bethlen Gergely honvédtiszt, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc résztvevője, a szabadságharc egyik legjelesebb erdélyi törzstisztje. Halálának százötvenedik évfordulóján rá emlékezünk.

Wesselényi Ferenc egykori síremléke

Ha valaki a lengyelországi Krakkóban felkeresi a város ferences kolostorát (Plac Wszystkich Świętych 5.), akkor annak kerengőjében egy, a földön fekvő és a fal felé fordított vörösmárvány sírkőtöredéket pillanthat meg. És hogy kit ábrázol ez a csonka, páncélos férfialak? Nos, ez a torzó valamikor egy hazánkfia, az első Wesselényi báró, Wesselényi Ferenc sír­emléknek a részét képezte.

…a reformáció sokat profitált a humanizmusból, elsősorban az oktatás és a tudományosság terén. A középkori egyetemeken tanított tárgyak foglalata akkor tájt a hét szabad művészet volt.

Az 500 éve történt, jelentéktelennek tűnő esemény olyan szikrának bizonyult, mely vallásilag és társadalmilag is egy új Európa kiformálódását idézte elő. Ha a protestáns világ ünneplésébe a katolikus világ ugyanazzal az érzelemmel nem is kapcsolódik bele, de a reformáció 500. évfordulója nem hagyhatja közömbösen.

Az egyházban ma már egyre természetesebbé válik, hogy állandó változásra, megújulásra van szükség, máskülönben stagnáló élettelen, befásult klubbá alakul. Ahhoz viszont, hogy ez a változás ne váljon a társadalom által szabott igényekhez való puszta alkalmazkodássá, szükség van stabil pontokra, amelyekhez igazodhatunk. Ebben segít a reformáció példája, melynek legsarkallatosabb útjelzője a Biblia tanulmányozása, és az Istennel ápolt személyes kapcsolat volt.

a reformáció genfi emlékműve

A protestáns reformáció félévezredes évfordulóján, amikor a nyugati társadalom arculatát markánsan meghatározó szellemi folyamat eredményeit próbáljuk csokorba gyűjteni, e tekintetben is lenyűgözheti a szemlélőt Erdély egyedi világa. Nincs ugyanis egyetlen olyan hely sem Európában, ahol olyan sajátos felekezeti paletta alakult volna ki, mint nálunk.

cserei mihály

Teljes nemesi neve nagyajtai és miklósvárszéki Cserei Mihály volt. 1667. október 21-én született az Olt folyó melléki, Csíkszeredától északnyugatra eső Csíkrákoson. Cserei Mihály jegyzetei rövidek, de nagyon találóak. Nem szépirodalmi és nem tudományos igénnyel íródtak. Mégis kitűnik belőlük, hogy írójuk nem egyszerű ember lehetett már fiatal korában sem. 

viski jános

Az évforduló alkalmával érdemes felidézni Kodály erdélyi vonatkozásait és közöttük azt a fiatal kolozsvári tanítványát, akit maga szemelt ki utódjának a budapesti Zeneakadémia zeneszerzéstanári állásába.

A család egyik ága a 19. század elején házasság révén Gidófalvára költözött, majd a Fotos határában lévő kis birtokuk művelésére Fotoson telepedtek le. Az itt élő legidősebb Berde Sándor 1848/49-ben Bem seregének katonája volt, amiért „császárgyalázás” címén félévi várbörtönre ítélték, amit Marosvásárhelyt töltött le. Utána hazatért gazdálkodni Fotosra. Felesége, a berecki lófő családból származó Györbíró Júlia öt gyermekkel ajándékozta meg: három fiúval és két leánnyal, a közbülső éppen az 1856. július 18-án született ifj. Berde Sándor, a későbbi lelkipásztor volt.

berde mária

Berde Mária. Vajon hányan vannak, akár a ma itt összegyűlt ünneplő közönség között is, akiknek számára többet jelent a neve, mint néhány homályos emlék a romániai magyar irodalom történetét összefoglaló, 1977-től sokáig használatban volt XII. osztályos tankönyvből? Hányan vannak, akik tanári ösztönzésre, vagy később, attól függetlenül olvasták a Romániai Magyar Írók sorozatában 1968 után megjelent regényeit: a Tüzes kemencét, a Szent szégyent, a Romuáld és Andrianát, netán kezükbe került a válogatott verseit és műfordításait tartalmazó, még 1970-en megjelent kötete? Vagy említsük meg főművét, A hajnal embereit, amelyért még életében, 1943-ban Baumgarten-díjban részesült.

régészet

Egy város azonban folyamatos változásoknak van kitéve az évszázadok vagy akár évezredek alatt: a település neveket változtat, lakossága és azok etnikai vagy kulturális identitása is állandóan módosul, ennélfogva e faktorok legkézenfekvőbb jegyei – a tárgyak és épületek is – állandó metamorfózis alatt állnak. Ez a komplex és dinamikus változás adja egy városi tér, urbánus közeg régészetének a sajátosságát. A nemrég nagy sajtóvisszhangot keltett kolozsvári főtéri ásatások rámutattak a régészet, mint tudomány két olyan ágának fontosságára, amely jelenleg Erdélyben még kevés figyelmet kap: a városi régészet és a közönség-régészet jelentőségére.

Bartók Béla

A hajdani Czen­czinger Szálló éttermében hallotta a gyermek Bartók Béla 1887. március 26-án élete első zenekari hangversenyét. Négyéves korában már egy ujjal kiverte a zongorán az ismerős dalokat, melódiákat, megtanult vagy negyvenet. Saját kérésére édesanyja, Voit Paula ötödik életéve betöltésekor elkezdte a gyermek Bartók Bélát zongorázni tanítani. Április 23-án Béla-napkor megkezdte zeneszerzői pályafutását. Kis négykezes zongoradarabot komponált édesapja névnapjára. Hét esztendős volt, amikor kiderült, hogy abszolút zenei hallása van: „a mellékszobában volt, és minden megütött hangot azonnal meg tudott nevezni, sőt egyszerűbb akkordokat is megismert.” 

régi magyar úrihímzés

Az úrihímzés kifejezést először a Magyar Iparművészet 1918. évi 21. számában írta le Divald Kornél, a Régi magyar hímzések c. közleményében, addig a régi magyar hímzések kifejezést használták. Az Iparművészeti Múzeumban ugyanebben az esztendőben rendeztek nagyméretű kiállítást, ahol a régi magyar hímzéseket mutatták be. F. Supka Magdolna is használta az úrihímzés kifejezést doktori értekezésében (A magyar úrihímzés. Budapest, 1938. 3. o.), így ennek átvétele megtörtént. Munkájában megállapítja, hogy az úrihímzéses textíliák ornamentikája rendkívül gazdag, kifejezésmódja sokrétű, érzelmi és lelki kivetítődése mélyreható.

Koós Károly

Kós Károly édesapja, Kosch Karl szászrégeni szász családból származott. Néhány évig a nagyszebeni Jogakadémiára járt, de nem szerzett diplomát, hanem postatisztviselő lett Kolozsváron. 1886-ban az édesapát áthelyezték Nagyszebenbe főtávírdásznak, aki 130 évvel ezelőtt ide költöztette családját is. Közben a gazdag szász rokonok kiforgatták az apai örökségből, s ennek hatására Kosch Karlról Kós Károlyra magyarosította nevét. Végérvényesen szakított a szász rokonokkal, gyermekeit magyar iskolákban taníttatta, otthon magyar újságokat és folyóiratokat olvastak. Kós harmadik elemista volt a magyar iskolában, amikor édesapját újból áthelyezték, kilenc év alatt immár harmadszor: útjuk ezúttal visszakanyarodott Kolozsvárra.

haller károly

Haller Károly mindössze két évig volt Kolozsvár polgármestere, de ez idő alatt olyan fontos korszerűsítési folyamatokat indított el, amelyek jelentősen felgyorsították a város modernizálódását. A következő írás Haller Károly 1885-dik évi polgármesteri tevékenységének fontosabb városfejlesztési intézkedéseit mutatja be.