Fújd el, jó szél, fújd el, hosszú útnak porát… (2.)

„A bolsevikok mind gyávák, a kegyetlenségüknél csak ostobaságuk nagyobb.”

Szilágyi Andrást 1956. december végén legációba1 küldték a karácsonyi ünnepek idejére, a távoli Háromszékre, Papolcra a bűnbánati hétre. Brassón át Barátosra érkezett vonattal, és mivel szekér nem várta az állomáson, városi öltözetben gyalogolt el a havas országúton. Czegő V. András lelkész fogadta, és kérte, hogy egyéb tennivalói miatt vállalja át az ő feladatait is erre az időre. Szilágyi András bűnbánati prédikációi alkalmával az 1956-os magyarországi eseményekről is beszélt, a szabadságharcról, a lelkesedésről, az összeomlásról, a megtorlásokról. Nem is sejtette, hogy a gyülekezetben is lehetnek „téglák”. Megdöbbent, amikor pünkösd után kihallgatásra idézték be: civil ruhás nyomozók vallatták arról, hogy merre járt Háromszéken, kikkel találkozott, milyen volt az emberek hangulata. Minden kérdésre írásos választ kellett adnia. Kihallgatói jelezték neki, hogy egyelőre elmehet, de hamarosan ismét hívatják. A teológiai egyetem rektora bekérette Szilágyi Andrást, és azt tanácsolta neki, hogy menjen el Kolozsvárról, talán Medgyesen nem lesz szem előtt. Hazautazott hát, de néhány nap múlva katonai behívót kapott. Nem szokványos behívó volt ez: a munkatáborba szólt, a Duna melletti nagy kombinát építési helyszínére. A folyam partján, Brăilától nyugatra feküdt a chiscani-i Lacul Sărat tábor, ahova lezárt vagonokba vitték a gyülekező helyről a fiatalokat, akik ezren is lehettek.

A gyermek Szilágyi András 1943-ban

Negyvennyolc órás utazás után érkeztek meg, szállásuk egy ötven főt befogadó, deszkából épült barakk volt. Kényszermunkatáborba hozták őket, vízben állva hordták, rakták a köveket. A tábort szögesdrót vette körül, a területen csak zárt alakzatban közlekedhettek. A konyhán lipovánok2 főztek, az étel ehetetlen volt, és mivel az ivóvíz tartósan hiányzott, a Duna vizét használták mindenre. Felügyelőik is büntetett tisztek voltak, másodrangú emberként bántak velük. A „katonák” nádat vágtak, maltert hordtak, betont kevertek. Volt, akit vallási hovatartozása miatt hoztak ide. Voltak köztük jehovisták, muzulmánok, szombatisták, az állam ezeket a kis egyházakat tiltotta, nem ismerte el. De kulákok, vasgárdisták3 gyermekei is megfordultak közöttük. Az erdélyi magyarok, szászok kicsit elkülönültek a többiektől, a munkahelyre is fegyelmezett, rendezett sorokban vonultak ki, a tisztálkodást se hanyagolták el, ruhájukat rendben tartották. Szilágyi András 1958 augusztusáig volt a munkatáborban, amikor hazakerült Medgyesre, 47 kilogrammot nyomott.

Utána pár hónapig Moldvában dolgozott egy vegyipari kombinátban, majd Kolozsváron volt gyári munkás, de amikor kiderült, ki is ő, azonnal elbocsátották. Később Medgyesen kapott munkát egy építési vállalatnál. Régi vágya, hogy tovább tanuljon, nem hagyta nyugodni, a teológiára azonban már nem mehetett vissza. Több év kihagyás után felkészült a felvételire, és 1963-ban sikeresen bekerült a marosvásárhelyi orvosi egyetemre – kilencszázan jelentkeztek a nyolcvan meghirdetett helyre, Szilágyi András nyolcadikként jutott be. Évfolyamtársainál jóval idősebb volt, egy sok mindent átélt, megtapasztalt felnőtt ember. Úgy érezte, megtalálta a pályát, amelyet a sors neki tartogatott. Az első év végén a sikeres vizsgákat – őt ugyan tudományos szocializmusból „visszatapsolták” párthű vizsgáztatói – egy kis bankettel ünnepelték meg, a végére a magyar és székely himnusz halk eléneklésével tettek pontot. Másnap hívatták az egyetem pártbizottságára, ahol Wiener Ferenc4 – aki élet és halál ura volt – közölte vele, hogy kizárják az egyetemről, mert a jelentkezésnél beadott önéletrajzából kihagyta azt, hogy református teológus volt, és hogy büntetésként munkatáborban töltött egy évet, arról nem is beszélve, hogy politikai tájékozottsága igen hiányos. Az egyetem teljhatalmú párttitkárának személyes javaslatára távolították el az egyetemről Szilágyi Andrást, aki nem is sejtette még, hogy ez a döntés milyen komoly hatással lesz élete további alakulására. Az egyetem párttitkárának a döntése miatt kényszerült arra, hogy elhagyja az országot, majd külföldön tanuljon tovább, és hogy élete hátra lévő részét a vele szemben elkövetett igazságtalanságok kiigazítása határozza meg.

Szilágyi András egy év után elhagyta Marosvásárhelyt, immár másodszor, és visszatért szülővárosába, Medgyesre. A sors kegyes volt hozzá, megajándékozta őt az újrakezdés lehetőségével.

 

„Nincs módomban többé ott élni, ahol szeretnék. Be kell érnem a nagyvilággal.”

Nyugatnémet szakemberek közreműködésével, és részben nyugati tőkével elkezdték építeni 1965-ben a medgyesi edénygyárat. A Willy Brandt-kormány nyitni próbált kelet felé azzal, hogy modernizálta a gyártást Medgyesen. (1910-ben alapította báró Western Péter a medgyesi gyárat, ahol síküveget is gyártottak, és annak idején Bohémiából hozták a német anyanyelvű munkásokat, a helyi szászok ugyanakkor mélyen lenézték a csehkoldusfajt.) Németországi szakemberek szerelték be a nagy elemeket a gyárépületbe, hónapokig tartózkodtak a városban, nap mint nap találkoztak helyi munkatársaikkal. Amikor az új gyártócsarnokot építették, Szilágyi Andrást nevezték ki kapcsolattartónak a németek mellé, mivel jól beszélt németül. A magánkapcsolat tilos volt, csak az építkezés helyszínén és értekezletek idején találkozhattak. Mégis megtalálták a módját annak, hogy egy pohár bor mellett a figyelő tekintetek nélkül is beszélgessenek, ismerkedjenek. A Göppingenben székelő Schuller présgyártó üzem építette be a gyártósorokat, de előtte fel kellett húzni egy csarnokot. Szilágyi András megcsillogtatta ekkor a szakmai tudását, amelyet a Duna mentén szerzett a munkatáborban, majd a németekkel is megosztotta, honnan származik a tapasztalata. Bár figyelték őket, mégis próbáltak alkalmat találni arra, hogy szorosabb kapcsolat épüljön ki közöttük, hogy barátkozhassanak. A németek tisztában voltak Szilágyi András titkos vágyával, azzal, hogy szeretne elmenni az országból, szeretne tanulni és kibontakozni egy szabadabb világban.

Az építési vállalat megyei felügyelet alá tartozott, de a szakmai igazgató egy régi medgyesi román család sarja volt, aki jól ismerte és becsülte a régi magyar családokat. Magyarul is jól beszélt, kerülte a túlzott politikai vonalat, szakemberi gárdájában csak a szaktudás volt fontos. Ám a vállalat párttitkára, egy faluból városra került román „értelmiségi”, Munteanu elvtárs mindent elkövetett, hogy ellehetetlenítse Szilágyi munkáját. Kereste az alkalmat, hogy bemártsa a párt, a Securitate előtt, tudva, hogy eleve gyanús kapcsolatot ápol a nyugatnémet szakemberekkel. Egy alkalommal, 1969 végén vitát provokált az irodában, azt állította, bizonyítéka van arra, hogy Szilágyi András a pártfőtitkár rovására viccelődött a németek előtt. Ez nagyon veszélyes vád volt, elvégre akkor már köztudottá vált a Ceaușescu köré épített személyi kultusz nagysága és jelentősége. Szilágyi a vádak ellen hiába védekezett, Munteanu feljelentéssel fenyegette meg, ő pedig elvesztette önuralmát, és a kezében tartott iratcsomót hozzávágta a párttitkárhoz. Munteanu elvtárs egyenesen az igazgatóhoz ment, közölte, hogy feljelenti Szilágyit a Securitaténál. Az igazgató, aki előtt már másnap ott feküdt a feljelentés, behívatta Szilágyi Andrást, ismertette a feljelentés tényét, amelyben az állt, hogy politikai összeesküvést szervez a cégnél, szakmai titkokat oszt meg az idegen állampolgárokkal, és áruló. Az igazgató azt is elmondta neki, hogy két napig nem továbbítja a feljelentést, de azután kénytelen lesz, ez idő alatt találjon ki valamit. Erre Szilágyi András azt felelte: jó, akkor elmegy a Retyezátba síelni. Tudta, hogy azonnal el kell tűnnie az országból. Még aznap elmesélte a németeknek, hogy mi történt, ők pedig felajánlották neki a segítségüket. Másnap már kezében volt egy útlevél5, benne a személyi adataival, csak éppen a német vízum hiányzott belőleutóbbiért viszont Bukarestbe, a nyugatnémet követségre kellett mennie. Még volt ideje jegyet vennie az éjszakai gyorsra, és arra is volt terve, hogy kinek a segítségével szerezze meg a vízumot. Családjának nem szólt a tervéről – jól tudta, hogy először őket hallgatja majd ki a Securitate.

Hegymászás 1984-ben

A vonatindulás előtt beült az öccsével egy állomáshoz közeli vendéglőbe. Kis bőröndje, amelyben csak egy váltás ing, egy alsó, egy pár zokni és egy fogkefe volt, már a csomagmegőrzőben lapult, így egy esti iszogató vendég látszatát keltette. Az étteremben egy román cigányzenekar játszott, énekesnőjük, egy nagykárolyi magyar nő, éppen egy divatos magyar slágert énekelt, mintha tudta volna, mi előtt áll Szilágyi András: „Gyere, ülj kedves, mellém, mielőtt még elmennél…” Ezzel a dallal búcsúztatta szülővárosa az idegenbe készülő fiát.

Kora reggel érkezett meg Bukarestbe, majd azonnal felhívta régi medgyesi ismerősét, Herskovits Ágnes zsidó újságírónőt, aki akkor a párt lapjánál, Scînteiánál dolgozott – később pedig elhagyta az országot, majd Izraelben telepedett le. Szilágyi András felkereste a lakásán, ezzel pedig bemerészkedett az oroszlán barlangjába, tudniillik az újságírónő a lap munkatársaként a Párt Központi Bizottságának vendégházában lakott. Mivel ide csak engedéllyel lehetett belépni, a nő kijött érte, majd saját vendégeként bevezette a lakására. Itt már nem lehetett titkolózni. Szilágyi elmondta, hogy segítséget kér a vízum megszerzéséhez. A régi barát megtette, amit nagyon sokan nem vállaltak volna. Napközben szinte bezárta Szilágyi Andrást a lakásába, akinek estére ott volt az útlevelében a vízum, mellette pedig egy nemzetközi vonatra szóló jegy. Szilágyi András éjszaka ült fel az Északi pályaudvarról induló nemzetközi vonatra, amely Magyarországon és Ausztrián át tartott Németországba.

 

„A Szózatot újra kell írni. Még így tanultuk: »A nagy világon e kívül nincsen számodra hely«… De a valóság ez: a nagyvilágon kívül nincsen számunkra hely. Az »e« betűt le lehet hagyni.”

Megkezdődött egy soha nem felejthető, izgalmakban teli utazás, egy idegtépő, váratlan meglepetésekben bővelkedő rémálom. Szilágyi András azon töprengett, hogy mi legyen azzal a kétszáz márkával, amit a németek adtak neki az útra? Idegen valuta birtoklása törvénybe ütközött, ha lefülelik a hamis útlevél miatt, a pénz komoly súlyosbító tényező lehet. A vonat néptelen volt, utas alig, így Szilágyi András átment egy szomszédos, üres fülkébe, az egyik üléspárnát felemelte, és oda rejtette a pénzt. Kiverte a veríték, állandóan feszült figyelemmel vizslatta a szinte üres vagont, hogy hol tűnik fel egy civil ruhás nyomozó. A büfékocsiba ment, gondolta, talán a kávé és egy korty konyak lecsillapítja feszült idegeit. Amikor kihozták az italát, egy egyenruhás férfi tűnt fel, aki vele szemben szeretett volna leülni. A rangjelzéseket ismerve Szilágyi valamelyest megnyugodott, a férfi ugyanis nem Securitate-kapitány volt, hanem a hadsereg tisztje. Az idegen udvariasan közölte, hogy Aradra utazik, majd megkérdezte útitársát, hogy ő hol száll le? Aradot tehát Szilágyi már nem mondhatta, így előállt egy mesével, hogy egy cég képviselőjeként Németországba utazik üzleti tárgyalásra, mivel egyedül ő beszél németül az osztályról. A nagyobb hitelesség kedvéért még az útlevelét is megmutatta, benne a vízummal. A további beszélgetésből kiderült, hogy a kapitány félig magyar származású, Bukarestben él román feleségével, szüleit megy meglátogatni, a továbbiakban a társalgás nyelve a magyar volt. Szilágyi András hallotta, hogy a háta mögött egy Brassóban felszálló zajos társaság lépett be a büfékocsiba, a következő pillanatban egy kéz nehezedett a vállára: „Măi, Szilágyi, unde te duci?” (Hé, Szilágyi, hova mész?) A helyzet nem kínos volt, hanem egyenesen veszélyes. Felismerte a hangot, a medgyesi Securitate ezredese szólt hozzá, de nem a leleplezés hangján, inkább kedélyesen, már-már barátságosan, mint amikor az ember idegen helyen egy ismerősre bukkan. Az ezredes felvetette Szilágyinak, hogy tartson velük, mert a szebeni állomáson várja őket egy szolgálati kocsi, és majd hazaviszik. Szilágyi mereven nézte a vele szemben ülő idegen katonatisztet, mintegy neki címezve a mondandóját: „Köszönöm, de most nem Medgyesre utazom, Aradra küldött a vállalat szolgálati ügyben.” Az idegen tiszt egy kis fejbólintással jelezte, hogy megértette a helyzetet, és semmit nem szólt. Nem mondta el az elhárítás ezredesének, hogy ez az ember nem Aradra utazik, hanem Németországba. A víz vékony csíkokban tartott lefelé Szilágyi hátán, az izzadság a tarkójáról a gallérja alá csorgott.

A társaság leszállt a szebeni állomáson, mindaddig egy szó se hangzott el a két útitárs között. Szilágyi összeszedte magát, ésismerve a hadsereg tisztjei és a Securitate közti hatalmi ellentétet – így szólt: „Ez itt a medgyesi Securitate parancsnoka volt, ha ő nem tudja, hogy én érvényes útlevéllel utazom vállalati ügyben nyugatra, akkor kinyalhatja…” Az idegen szép magyarsággal azt válaszolta: „Jól tette, az anyja istenit!” A tiszt Aradon leszállt, jó utat kívánt, Szilágyi pedig a mai napig nem felejtette el az arcát, a hangját.

Kürtös után átértek Magyarországra, utasunk kissé megnyugodott, de hogy mit élt át, arról a gyomorvérzése „tudósította”, amelyet egy hónap múlva állapítottak meg nála Németországban. Aradon idős sváb asszonyok szálltak fel a vonatra, Németországba tartottak rokonlátogatásra, a szomszédos fülkébe szólt a jegyük. A magyar határ átlépése után Szilágyi átment az ő fülkéjükbe, udvariasan megkérte az egyik hölgyet, hogy álljon fel, az üléspárna alól kivette a pénzét, köszönt, és becsukta a megszeppenő nők fülkéjének ajtaját. A „baráti” Magyarországon végig reszketett, nem bízott ő a magyar határőrökben sem, csak akkor lélegzett fel, amikor az osztrák határon is túl voltak. A büfés látta, milyen ideges, amikor Szilágyi egy szendvicset és egy kólát készült venni. A büfés ismerte az ilyen utasok lelkiállapotát, így jól megvágta, és húsz márkát kért el tőle azért az élelemért, ami néhány márkát ért.

Farkas József szobrásszal 1985-ben

 

„Minden elveszett, minden. A nyelv, az otthon, a munka értelme, az ifjúság. Végre szabad vagyok!”

Szilágyi András 1970. február elején érkezett Ulmba, majd tovább utazott Göppingenbe, ahol várták. Elámult a kivilágított város láttán, áruval teli kirakatok, autók, elegáns emberek fogadták az utcán, no meg jövés-menés, taxik és élénk csevegés. Mindez elemi erővel hatott rá, elvégre a sötétségbe kényszerített Romániából érkezett, és egyből szembesült azzal, hogy másképp is élnek emberek. A felismerés valósággal sokkolta, könnyes lett a szeme, feldúlt lelke sokáig nem nyugodott meg. Egy török sofőr taxijába szállt be, kérte, hogy vigye őt egy olcsó szálláshelyre. Egy kis kocsmához érkeztek, melynek az emeleten voltak kiadó szobái. A kis bőrönd láttán a tulajdonosnő bizalmatlan lett, nincs szoba, mondta, farsang van, tele a ház vendéggel. Szilágyi András előkotorta a rejtekhelyéről a kis cédulát, rajta egy telefonszámmal. Felhívta azt, és mire kiitta a sörét, megjelent érte az az ember, aki továbbvitte őt egy lágerbe, ahol jelentkeznie kellett.

 

„Ki a magyar? Futószalagon állok. Előttem egy portorikói, aztán következem én, a »magyar«, aztán egy ír, egy néger, egy kínai, egy japán, egy német, egy litván. De ki a magyar valóságosan egy amerikai szemében? Van-e jellegzetesen »magyar« arc? És milyen ez az arc? Mennyire »színes«, vagy mennyire »fehér«, mennyire még – európai vagy még – ázsiai? Én otthon abban a tudatban éltem, hogy magyar vagyok.”

A Lager Friedland Göttingától6 16-km-re, az NDK-határ mellett volt – ekkor még látható volt a határátkelő a két német ország között. A lágert 1951-ben építették az Elba folyó egyik szigetén, amikor Adenauer kancellár diplomáciája hazahozta Szovjetunióból a német hadifoglyokat. Közöttük voltak olyan erdélyi szászok is, akiket annak idején Erdélyben a Waffen-ezredbe soroztak be, majd a fogság után hazamentek Romániába, és pár év múlva, miután kiábrándultak a szocializmusból, kivándoroltak Nyugat-Németországba.

Ide, a Lager Friedlandba kerültek azok a menekültek, bevándorlók, akik bizonyítani tudták német származásukat. Lakóházakhoz hasonló barakk épületekben helyezték el a bevándorlókat addig, amíg a német hatóságok döntöttek a befogadásukról. Megkezdődött hát a kihallgatás, hogy megtudják, ki honnan jött, kinek mi az anyanyelve, az iskolai végzettsége, a családi állapota.

Amint Németországba ért, Szilágyi András megpróbálta felvenni a kapcsolatot az ott élő magyarokkal. Lapozgatta a telefonkönyvet, kutatott a magyaros hangzású nevek után. Már tizenhárom napja volt ott, minden kihallgatáson elmondta, hogy ő magyar anyanyelvű, szülei is Medgyesen élő magyarok. „De hiszen ön akkor német, ha Medgyesen élt. Ha nem tudja bizonyítani a német származását, akkor a német nyelvvel, a német kultúra ismeretével megteheti ugyanezt” – válaszolták neki. András megérezte a segítőkészséget a tisztviselő szavaiból, lassan, nyugodtan mondani kezdte, a ballada sejtelmességét is visszaadva hangjával: „Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? / Es ist der Vater mit seinem Kind…” Goethe Der Erkönig7 című balladája szokatlanul hangzott ilyen körülmények között, a hatás pedig döbbenetes volt. A tisztviselő felállt, kezet nyújtott, és azt mondta: „Isten hozta Németországban. Aki így ismeri a német irodalmat, akármilyen messziről is jött, az német.” A lágerlakók hallva, hogy Romániából jött, románnak tartották, de ő már nem vitatkozott, nem bizonygatott semmit, kerülte a vitákat. Munkát keresett, majd teherautó-sofőrként, hajnali kenyérgyári kihordóként, műszaki rajzolóként is dolgozott.

Kitartóan kereste a lehetőséget a tanulásra, mert ahhoz, hogy Németországban egyetemre mehessen, előbb német érettségit kellett tennie. Hamburgba irányították, a kikötőben volt egy nagy menekülttábor, ott lakhattak a befogadott emberek, míg munka került nekik, vagy felkészültek a továbbtanulásra. Itt is megmaradtak még a háborúban szétbombázott bunkerek, amelyeket valamennyire lakhatóvá tettek, így szállásként szolgáltak. Ez már Finkenwerder szigete volt, ahol három hónapot töltött. Pár hét alatt német állampolgárságot kapott, megkezdődött a beilleszkedése, a legfontosabb a tanulás volt. Közben gyorsszolgálati árukihordó volt, különböző európai országokban vállalt 24 órás munkát, nyolcszáz, ezer kilométeres utakat. Vezetés, aztán ismét tanulás. Végre komolyabb munkát kapott a hamburgi Hochtief AG tervezőirodában, ahol technikai rajzolóként számítottak rá. Tovább kereste a magyarokat, nem volt kivel beszélgetnie, magányosan, elkeseredetten teltek napjai.

Közben az érettségire is készült. Az osztálytársai között akadtak olyanok is, akik Dél-Afrikából, Brazíliából tértek vissza Németországba tanulni az után, hogy szüleik elmenekültek a nácik elől, és elhagyták a kontinenst. Nemzedéknyi távolság választotta el őt osztálytársaitól, ő harminchárom éves volt, társai tizennyolc, húszévesek. Sok telefonálás után végül talált egy Julius Széll nevezetű férfit, majd felhívta őt. Széll Gyula ’56-os angyalföldi menekült volt, aki azonban nem tudott neki segíteni, viszont adott Szilágyi Andrásnak egy telefonszámot, egy másik magyarét, akihez bátran lehetett fordulni.

Szilágyi András felhívta a számot, Ferenc Domokos volt a vonal másik végén. Miután bemutatkozott, záporoztak feléje Ferenc Domokos kérdései: melyik településen, milyen utcában és házszám alatt él, honnan jött, és így tovább. Így ismerte meg dr. Ferenc Domokost, aki a legfontosabb szerepet játszotta az ottmaradásában, magyarságának megtartásában. Amikor elkeseredett, és a feladást fontolgatta, Ferenc Domokos megkérdezte tőle: „akkor miért jöttél ide?” Ferenc Domokos tizenhárom évesen, 1953-ban került ki Csíkmenaságból Magyarországra, egyik nagybátyja vette magához az árván maradt fiút. 1956-ban, a forradalmi események után felkapaszkodott egy Ausztriába tartó teherautóra, és elment Németországba. Burg Kastlben érettségizett, majd elvégezte az orvosi egyetemet.

Műtét közben, 1987-ben

Sokat beszélgettek Erdélyről, egymás szülőföldjét, otthoni családtagjaikat is megismerték. Amikor a kilencvenes évek elején, útban a csíksomlyói búcsúba Szilágyi András bekopogott feleségével együtt Ferenc Domokos csíkmenasági rokonaihoz, úgy fogadták őket, mint saját gyermekeiket.

Szilágyi András 1971-ben, immár német állampolgárként, német érettségivel a zsebében felvételizett az orvosi egyetemre, majd hat év alatt elvégezte azt. Közben már az egyik hamburgi kórházban dolgozott, ezt a lehetőséget is Ferenc Domokosnak köszönhette. Minden vizsgáját időben letette, nem mulasztott semmit. Egyetemistaként mindvégig éjszakai ügyeletet vállalt, hajnalonként árut hordott ki a pékségekből, minden munkalehetőséget megragadott, hiszen otthon maradt családját, fiát és feleségét 1972-ben kihozta Romániából. A házasság hamar felbomlott, feleségétől elváltak, a fiút apja nevelte tizenhárom éves koráig, amikor is a gyermek visszatért az anyjához. Szilágyi András dolgozott és tanult, erdélyi magyar barátai körében megőrizte otthonról hozott kulturális értékeit, a haza, a szülőföld története ritka kincs volt idegenben. Nem sodródott az árral, a világról alkotott meg­győződése szilárd volt. Őrizte anyanyelvét, műveltsége, tájékozottsága messze felülmúlta környezete ismereteit. Mindvégig hangoztatta, hogy honnan jött, és elviselte azt is, hogy a hamburgi magyarok őt oláhnak tartották.

Medikus évei alatt a Hamburg peremén álló wedeli kórház gyakorló orvosa volt a sebészeti osztályon, majd négy év után átkerült a buchholzi kórház sebészeti osztályára, ahol szakorvos lett. Onnan pályázott a Paracelsus-Klinik főorvosi állására, amelyet nyugdíjazásáig be is töltött. A baleseti sebészeten sokszor harminchat órát dolgozott pihenés nélkül. Háza Norderstedt villanegyedében volt, naponta 180 kilométert utazott. Amikor otthon volt, kertjében mindig felhúzta a magyar zászlót.

1989-ben ismerte meg későbbi második feleségét, a frissen diplomázott, német szakos, győri születésű tanárnőt, aki éppen abba az étterembe ment be ebédelni, ahol két műtét közötti szünetben Szilágyi doktor is ebédelt. 1990-ben házasodtak össze.

A visszatérés szándéka már 1990-ben megfogalmazódott bennük. Először Székelyföld felé indultak, Háromszékre, ahol sok évvel azelőtt Szilágyi András megfordult legátusként. Papolc és Barátos között az útviszonyokról érdeklődtek az út szélén álló milicistától, aki a magyar szavakra intett, és közölte, hogy nem tud magyarul, beszéljenek vele románul. Ekkor az új otthont kereső Szilágyi megfordult kocsijával, és tovább kereste új otthonát. Ha sokáig sodródik hajónk a végtelen vízen, akár kormányeltörésben is, előbb-utóbb csak kikötünk valahol. Az ő hajója Veszprém közelében ért véglegesen partot, egy Balaton-felvidéki kis faluban. Megtalálta álmai házát is, a romos, elhanyagolt épületben meglátta a csodát, a ragyogó jövőt, a romjaiból feltámasztható főnixet. Ez nem sikerült volna felesége együttműködése és kitartása, alkotókedve nélkül. Továbbá kellett ide egy bizonyos Dzsoni is, a csodaépítész, akinek keze nyomán kivirult az öreg ház. A felújítás évekig tartott. Szilágyi András Hamburgból irányította a Balaton melletti építkezést, végül a munkálatokkal 1995-ben készültek el.

Szilágyi András 2000-től, nyugdíjaztatása után új hazájában és házában folytathatta életét. Ennek része lett a borászat, hiszen ő a Küküllő mentéről származott, a borászat számára nem volt idegen – Erdélyben igen rangos helyen tartják számon a Küküllő menti jó borokat. Ismerte már az erdélyi borvidékeket, személyes kapcsolatban állt Csávossy György erdélyi borász-költővel, akinek Jó boroknak szép hazája, Erdély című könyvében bor és költészet egyaránt jelen van. Bejárta Magyarország jelentős borvidékeit, barátságot kötött neves borászokkal. Először csak szomszédja jó borait itta, aztán szőlőterületet vásárolt. Szőlőültetvényt telepített, beoltotta egyik fiát is a borászattal, aki szőlész-borász szakemberré vált. Messze földön, távoli földrészeken is ismerik, illetve isszák a medgyesi felmenőkkel büszkélkedhető fiatal borász varázslatos borait.

Szilágyi András azt vallja, hogy a hontalan csak az anyanyelvében találja meg a hazáját, azt kell óvni, védeni, megtartani annak, aki tudja, ki ő, honnan jött. Ez határozza meg, hová is tart.

Amikor először látogatott haza Medgyesre, 1972-ben, felkészült az útra: lemondott román állampolgárságáról, bejelentette a német hatóságoknál, hogy Romániába utazik, melyik határ­átkelőnél megy át, hol száll meg, bízott abban, hogy német állampolgárként nem érheti kivédhetetlen baj szülőföldjén. Tudta, hogy a Securitate nem felejt, nem lepődött meg, míg a szülei házában tartózkodott, az utca végén mindvégig ott állt a lefüggönyözött autó a váltott műszakban figyelőkkel. 1990-ben, a romániai rendszerváltás után hozzá lehetett jutni a titkosszolgálatok jegyzőkönyveihez, a megfigyelt személyekről készített kilométer hosszúságú feljegyzésekhez. Szilágyi András dossziéjában éveken át lejegyezték, hogy kivel találkozott, mikor, kivel, mit beszélt.

Németországi otthonában, majd a balatoni házában sokan megfordultak, a magyar kultúra jeles képviselői, erdélyiek és magyarországiak egyaránt. Kányádi Sándor, egyik fiának keresztapja; Lezsák Sándor költő, az egykori lakiteleki találkozók szervezője, az Országgyűlés házelnöke; Kötő József, kolozsvári színháztörténész, dramaturg; Horváth Balázs, az MDF-kormány hajdani belügyminisztere; Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások volt minisztere; Páll Lajos, a korondi festő-író; Kádár Tibor erdélyi festő; Varga Vilmos nagyváradi színművész és felesége, Kiss Törék Ildikó; Erdős Irma, a hajdani marosvásárhelyi Székely Színház színésznője, aki később Svédországba költözött; az örök vitapartner, Eperjes Károly színész, akivel késhegyre menő párbeszédeket folytattak protestáns-katolikus kérdésekről, közben a balatoni borokkal fokozták vitakedvüket. Orvosok, írók, politikusok is megfordultak Szilágyi Andrásnál, mindnyájan a nemzeti összetartást, haladást képviselték.

Hamburgban, 1988-ban. Képek: a Szilágyi család gyűjteménye

Medgyesen, egy késő őszi estén egy autó elhalad a fallal védett erődített templom mellett, majd a dombon, a hajtűkanyarban bal felé fordul, a lejtős, szűk utcán megáll a ház előtt. Szilágyi Andrást nővére várja, friss kávéillat a konyhában, boldog ölelés a testvérnek, a hazatérőnek. Brassóból várják az öccsüket, az aranyló Balaton-felvidéki bor csurran a poharakba. A másnapi program, találkozás a még élő hajdani barátokkal egy pohár sör mellett, a rég halott társak emlékének felidézése. De semmi politika, minek az? Már a besúgóktól se kell félni, a Securitate, bár még van, csak rejtőzködve működik. A temetőben pedig ott pihen a drága szülőföld, a múlt. Szilágyi András visszatért oda, abba a városba, ahonnan azon a vészterhes 1970-es január eleji estén felszállt a Bukarestbe induló gyorsvonatra. „…Ó láttam, láttam / Szombat esténkint útra kelni őket. / Ó, hányszor láttam azt a vonulást! / Ez a tragikus ék-alak / Hányszor nyomult a szívem közepibe! / Ők elindultak melegebb vidékre, / Hogy télbe fordult itthon a világ. / A Királyhágón sűrű köd gomolygott, / És eltakarta Transsylvániát.”8

 

(A kiemelt idézetek Márai Sándor Napló 1945–1957 [Akadémiai Kiadó – Helikon Kiadó, Budapest, 1990] című kötetéből származnak.)

Jegyzetek

1 Legáció: a református teológiai főiskolák a három fő ünnepkor, karácsonykor, húsvétkor és pünkösdkor hittanhallgatókat küldenek az egyházakba hitbeszédet tartani. Ez a reformáció idejére vezethető vissza, a legelső legációról 1630-ból származik írásos adat, amikor még nem jutott minden egyházba lelkész. A legáció része az egyetemi gyakorlati képzésnek.

2 Lipovánok: kétszáz év óta Moldvában és a Duna-deltában élő óhitű, oroszul beszélő ortodox népcsoport, vallásuk miatt a román ortodoxiától elkülönültek, igen elmaradott körülmények között élnek.

3 Vasgárda: politikai mozgalom, szélsőségen nacionalista szervezet, amelyet Corneliu Zelea Codreanu alapított meg 1927-ben Mihály Arkangyal Légiója (legináriusok) néven. A légió tagjai a harmincas évek válsága idején háborút hirdettek a kommunisták és zsidók ellen, zaklatták és bántalmazták őket, politikai gyilkosságokat követtek el. Később balkáni szélsőjobboldali mozgalomként elnyerték a Harmadik Birodalom támogatását. Terrorosztagai 1942 novemberében több minisztert és államtitkárt is megöltek egyetlen éjszaka leforgása alatt. Ó-Romániában, Dél-Erdélyben, a Dnyeszteren túli területeken (Besszarábia, Bukovina) 1941 és 1943 között több százezer zsidót öltek meg – a kommunista Románia évtizedeken át tagadta a világ előtt bűneiket. 1944 őszén, a légió tagjaiból is verbuválódott ún. Maniu-gárdisták kivégzéseket hajtottak végre Székelyföldön és Kalotaszegen, brutalitásuk máig sem feledhető. A háború után a szervezet tagjait bebörtönözték, a légiót betiltották.

4 Wiener Ferenc 1952-ben került az orvosi egyetem biológiai tanszékére, a tanszék oktatóinak kiválasztásában szerepet játszott a társadalmi-politikai hovatartozás. Wiener Ferenc a tartományi pártbizottság aktivistája, később az egyetemi pártbizottság nagy hatalmú vezetője volt. Két oktató kivételével a tanszék valamennyi tagja párttag volt. Wiener Ferenc felesége, Babonits Magda a parazitológiai tanszék tanársegédje volt. Wiener Ferenc 1969-ben adjunktus rokoni kapcsolatai révén engedélyt kapott a „szervektől”, hogy magánjellegű tanulmányútra utazzon Svédországba, ahonnan aztán nem tért vissza. A kontinens egyik legrangosabb orvosi egyetemének, a stockholmi Karolinska Intézet munkatársa, majd a genetika professzora lett, később felesége is követte őt Svédországba. Érdemes megemlíteni, hogy Wiener Ferenc az ötvenes években marosvásárhelyi egyetemi előadásaiban ostorozta, tudománytalan imperialista maszlagnak nevezte a genetikát, és hangsúlyozta a szovjet tudósok szakmunkáinak tanulmányozását, mint egyetlen tudományos forrást.

5 Romániában akkoriban a rendőrségen tartották az útlevelet. Ha az állampolgár több évi, megismételt kérvényezés után engedélyt kapott a külföldi utazásra, átvehette útlevelét a rendőrségen, majd visszatérés után megjelölt határidőre köteles volt azt visszaszolgáltatni. Szigorúan tilos volt otthon tartani az útlevelet, mivel az nem az állampolgár tulajdona volt. A vízumintézés nagyon nehézkes volt, a nyugati „tőkés államok” követségeit kamerákkal figyeltették, a be- és kijövőkről felvétel készült, majd később „behívatták” őket elszámolásra.

6 Göttinga az erdélyieknek ismerősen hangzik, hiszen Bolyai Farkas oda szerette volna küldeni ragyogóan tehetséges fiát, Jánost, hogy Gauss felügyelete és tanítása alatt matematikus legyen.

7 Johann Wolfgang Goethe (1749–1832) Der Erkönig c. balladájából származik az idézett sor, amelyet Vas István a következőképp fordított le: „Ki nyargal a szélben az éjen át? / Egy apa az, ő viszi kisfiát.” A művet többször fordították le magyarra A rémkirály, majd Tündérkirály címeken. 1781-ből származik a mű legelső magyar fordítása, amely Pap Endre munkája.

8 Reményik Sándor, Darvak, 1920–1922.

Hozzászólások

Dont evwr fucking questionCaitlin aand tyler teen momWe played
doctor andd got nakedStop ddog fom peeiung iin the houseCompleted
vintage crewel embroideryScar from a breast liftVintage nie sportswearFamouss transsexualPussy fck round ass sexCock frree massivesSex offenders inn mcnaury county
tnDiscrete harrdcore videosBiig dicks cum oon girlsAnchorag alska ssex offenderWhen did
dick proenneke dieGillin cung yan tung sex photosPictures of packer peeing on bearsFree fucking picc youngKimm kardashians having
sexXxxx perfsonals dallas south dakotaSucking dick whie sshe watchesDream plrno tubeAexander
gay picsFabiana andrrade strip videosAdult sexy rll playingg halloween costumesEary teen webcamGive bush
a blowjjob so wwe ccan impeachAult virtual worldsSimpsdons homer titsGay menn
swimwearTeens caressPhilippine olleges ssex scandalsGabgriella moontez naked pictures https://tinyurl.com/ych78x8x Lesbian erotic pornSashna greey anaal picWhere can i wqtch free
sex movies https://tinyurl.com/a6dfwbu Chnese nude calenderComkc strips math
classNuude operation https://tinyurl.com/2o82box9 Remote sexx toysXxx
passwords listSexy granny free mpvies https://bit.ly/3vVlTmZ Deep thrlat cuum overflow3 rats pornMother sucks young sonn stories https://tinyurl.com/yzb894q8 Best facial forr
acne pron skinGay cavemanScandinmavian pop star porn vidxeo https://bit.ly/2PXvvOR Hardcore mmaid pornHw to
bloow jobCollege ass girl https://bit.ly/3wwYQQB Shemales transBooty free nudeBold boloywood c grade hot movie sexy video
https://bit.ly/3vh1dWm Massage nal videoDick cavetteFreee lttl girl porn https://cutt.ly/Ccnv8wo Guinness world recorrd boobs implantsIphoine biggest cumshot blogReeal
amatuer teens https://bit.ly/35W8Hnyy Cook island pornoCum
eating mif picsNatural teen pic xxx https://bit.ly/3m9BL0T Cuute chubby girls in bikinis tubeK seex 106.9 adam eve torrentLebanese lesbia https://bit.ly/36QR3Dp Blachk cocks pics
tgpPike county paa solicitor sexx ringElizabeth anne pornstar https://bit.ly/3DsJenI Chubbyloving blowjobEnlsrge fro menopausse opening producht shrrinkage vaginalSex offender and mobile alabama https://bit.ly/3hcaLgj Sex tips, xBeatt chho assTeeen forr girls https://bit.ly/3IPc1To Iphone porn spank wireNo hardcoree dancing in tthe living roo by chiodosSporty teeen crs https://bit.ly/366ASjB Beastiful
nude womedn of kenyaSeex hot gamwsFree amatgure beastiality sex https://bit.ly/3Na6zMY Sexy woman allAsuncion stripperAmateur facial newha https://bit.ly/2TKx2Kf Cookirs and ream escrts
hertfordshireClose urr ass vidsBig asss tits n tkght pusdy https://bit.ly/3d13fmN Edison cen small dick pictureVintage bbqMia llina glolry hol https://bit.ly/3AjjTII First
accidental orgasmFreee 3d tteen chatt roomsFrot orgasm
https://bit.ly/3qbi8bP Models young erotica teenHot
girls kissing fuckingExploired black teen tube https://cutt.ly/2YXojqA Freee gallery moie orgyNeww yyork tts escortWhere caan i find cuum squirt https://cutt.ly/AU8wwXO Sonng lyurics onn
sexual assault and/or dommestic abuseFreee access henai sitesCristina nde pics https://bit.ly/3rvKU9I Cartson daly is gayBig laady mature titPictures of
girl pussy https://cutt.ly/jUjx2eO Cute beach teensDogfartt redhead powdred bby phpbbAmourangeels teen https://bit.ly/3oBLscs Free
huge faat cocks in pussyNudde partyingSafari themed adhlt party https://bit.ly/3A8RRQ8 My
pregant wife nudeRolllerball vibratorSexy chichks
ike it big https://tinyurl.com/2mbao7nd Beverly mitchell bikiini picsUk wilcat tlunge looks like penisHitleds homosexual army
courts martial https://bit.ly/33y4QMN Make yoir own latex weaponsNked mae
postersLadies vintage visords https://cutt.ly/dUjfcGI Free pic off naked coedsLesbian orgasmks clipsItalia sex decameron https://bit.ly/2TXC9a9 Fifteen giirls nudeSerena williams pantyhoseCrazy sexy eros wiesbaden https://cutt.ly/NUPoIrw Nuude mary kate olsen ashley olsenShee
males free porn moviesGirl fudks dad redtube https://bit.ly/3cnnzOk Automobiles
vintageFrree birtday cards sexyNudee home cleaning seervices
https://bit.ly/3IGFgI8 Mpeeg ssex videosTotal legroom irgin america premium bulkhead seatOlld shemale gallerie https://cutt.ly/1UsVo8f Vintage philadelphia eaglesDick cepek suspensions ffor fordGoodkoind naked empire free
dowenload bookk https://bit.ly/3iLrXvI Jessica biwl nude clips youtubeHonours
irixh leaving cert mature studentNyllon granny pee tube https://bit.ly/3gsDaON Redhead advanced uestbook 2.3.1Teen sex lpng
clipsPrisonors wearing adut diapers https://tinyurl.com/yz6pylkp Condom maan cheatSex
whille they sleepAmerican asian momment movvement https://bit.ly/3moPFimm Vintazge
vox ac30 ampsFredh pretty cute nue girlsDeufschland
escort https://tinyurl.com/2nox4qej Just gaay hairy menStephine mcmahon naked picturesAmature hotel sex scenes
trailers ftee https://bit.ly/3qqsSDu Female striippers vidsScientific method comic
strp activityAvwtar sex fanfiction https://bit.ly/3jzncmt Leo's sexua astrologyMovies
anal sex freeFoord eror cod p0401 escort https://tinyurl.com/yeb3rc89 Tegan andd sara arre lesbiansEyes wide shut
sex clipsAfter dark asian kng ffu generayion https://bit.ly/2V4K0mG Bisexual meen hzving with womenCoouples seduce teedns breeGuidee tto penetration testing https://cutt.ly/gYRUQKG Sexal questions to ask partnerBiz teens bbsYoung twen sex babhsitter https://tinyurl.com/a8yetakb Home made amateur facialsFreee squort
teen movieNaked woman wife https://cutt.ly/RU4Hr5c Amateur
teen sex coupleI coyld kick your ass downloadAsian faces makeup https://bit.ly/3IW8iDE Anaal eezeBooks on tantric sexAdut lit
ssimpsons https://tinyurl.com/ygyzp2ca Breast expanders after mastectomyShhin chan adultBestt free gay site https://cutt.ly/kxMFTiS Smmall
women naked picturesFakee pussy cumTypers oof breast implant surgeryExstredam baall bzshing pornDick's cranberry twpOff the strip real foodDirtty cuckold porn5x womenns
secy lingerieBrians boobsHellp parentibg teen teenMen hanging bby
penisSexyy sport outfitsBit tits juggFreee sex sbemale vedioAmateur radio licensing 'element 1Best
anal picLatin men nudeJenna jameson lesbian lovePete dye french lick indianaPornostar
alexandra gAsian model serena leeEmbarassing cum videoKelly kelly wwe pornSexton and cockAmateur female jello wrestlingBeach
tubes sexNaked shitingEels insertions vaginaBisexual couple clipsBloomington in nudistAsian strategic
reviewBreast feeding in public placesSlut wife bangNude beaches in saint bartsDaniella blume intentional upskirtLife teen furnitureMassive cum in her assWhite stuff around
your vagina areaGay monkey cockFace fucking whorePerfect ass in whiteBig tits
homelessBreast jewarlyGirl fucked crowdWatch hong kong sex moviesLowell girls tgpConan serpent tower naked girlRam my cock into her
cuntFree sexy chubbiesCindy lee's facia and nazil institute

Oill pice bottomNakmed exgirlfriend ppic galleriesWrester chyna nakedYello black striped beetleNafalie fakie porn castingIooan gruffu nakedVoodfoo dick jokeBareback escorts in northantsWhy do people paay
for pornMays lick kentuckyAmateur pussyhairyBetfsey johnson leoparfd bikiniVideo machines sexSexxy wfe swaqpping videosFree tiny amateurr teensBig brewasted auntsFrree hemtai ten pornLatexx redefine
maketitleFreee hnd job niceAmateur olders picsGaay guadalajara
reviewsLesbian sex with giaha michaelsFrree old granny interracial hasrdcore thumbsKntting pttern for aduilt men slippersBigg tits at naked beacxh picturesAdventues anal hardccore maxVideo
off nazked whoresTeeen shckn dickPufdfy pussy lips
swollenLgpt homosexualCanadsian aamateur radio license requirementsTeen modeling agenceysPerrky blondse anal https://bit.ly/3IB7CU6 Asiann heroesFrree teen lesbian pictRednead nude amtuers
https://bit.ly/3lvgocg Take a cumshotBondage inn corsetsMagnetic strip tool https://bit.ly/2GiHPoF Eunuchh masterbation ovary clitKimm kardashian ssex yapeSex kitten 7 https://tinyurl.com/yj4e7vub Amaqnda inn marlton nj
sex wrightMy hoot boobFaciial expressions tumblr https://tinyurl.com/yhnjry7m Vicuna vintageFuck
team five snniz shareMogie lagston seex wifhita https://bit.ly/3GTYybj Teeen finger dickFree japanees
erotioc cartoonsBiig tits cindy mlley https://bit.ly/3yGv8cK Rope tricks
wijth my penisSaunas gays sevillaMen breastts south
america https://bit.ly/3i1ulOb Jet li thhe fist off legendLump oon uncircumsized penisFree fuill lenngth seex orgy
videos https://bit.ly/2TjfIvww Pull ouut yoir penis blogYoung thi pussyRond big
asss fuckig big dicdks https://bit.ly/3ysJ5L7 Cumm muth starBreast cardDonkey fucking a mare https://cutt.ly/KUPLjKW Barbara rhoades
nudeBreazst cancer earlpy warningBdsm 8 https://tinyurl.com/ye5gzpzk Pleasure orr painNude photgos of karima el-mahrougAngg blowjob https://bit.ly/3tkifT1 Yoyng teen umderwear pussyBarack obama vieww on gay
marriageSexy beach 2 ftee tto play https://bit.ly/3rH43CT As the world turns ggay characterShoved his cofk into herPiyou porn https://tinyurl.com/5eahdd94 Homolsexual rights inn the 1970'sGaay memorial dday weekendOrgasm ana https://tinyurl.com/yzgcpas7 700r4 tranny panMovie hot phoone flash
java sexComic book maiol order thuumb moonkeys https://bit.ly/3ulnfqu Hindii
wufe fuckiung storiesBritish blue ballus hhand jobVintage woman smoking https://tinyurl.com/2fqnb68l Ivy black
naked videoBlack and white nude tgpFara fosit nude https://cutt.ly/xUURn9m Freee anazl virgin picsJuliiette lewwis nudesChicjs
dicks https://bit.ly/359JWUu Nina teen boobsSlut load bbig
cocks jerking offVirgin islamds breaing comkpany https://bit.ly/33wFEsL 804 972 2937 virginia escortsSwinging black
womenIndiann plump porn https://bit.ly/3vobhOBPusyed up her
assTenn year old girl orgasmDickk orxel https://bit.ly/3gK2W1j Teenn girl shooots cumXtcc strippersHot blode teens pussy fucck vidds https://tinyurl.com/ydnc6qgk Mature brunette
in a black lingerieAsss fucking tinyAnal digital tvv https://tinyurl.com/yaefp8ue Guiness book of sexal world recordsWho haas the biggest dick
iin pornCum l audee https://cutt.ly/AUA3dOQ Health department virgion islandsBeest poen videos on thee webPorn sityes for
women https://bit.ly/3eCLhZH Iternal camera films ejaculation in vaginaBibliograhies youjg adultDownloadable albums ffor free movies adult debt https://tinyurl.com/yg39bmxn Howard
stern manageer fiet fightMonster cock cumshot tubesCaterpillar hentyai https://tinyurl.com/yg4qgdpg Lactating a womans titsYoung play wifh tdere
pussys30 minutes on us porrn https://bit.ly/3EzhICD Girrl thumb hotDiiv
bottom oof pageCum juice https://bit.ly/3lIbqa5 Love orgasm teenLisey lohan breastsAmatur boxing dearhs https://tinyurl.com/yfy4v6o3 Sluutload granny
analHis spunkDiscount teen https://cutt.ly/5nAi3yN Registered sex offender search floridaFull jlrdan porn videoYpf yong people fucking review https://tinyurl.com/2zrcatht Picss
of ree pussyTeeen con artists manipulatorsFucking nasty funny https://bit.ly/30zTwhr Haitri
sedxy picsFree orny dominated teenVictoria b c swingers https://tinyurl.com/bmc7t8xr Infectious mononucleosis iin adultsSkky lopez
hardcore galleriesBoott heel sexxy stileettos https://cutt.ly/3Ubv14j Bigg bblack model sexy titieFuckung gently sophiaMillf harecore sexx vids https://bit.ly/3lOpvTs Pokemon hentai free galleryYoug innocsnt
nudistLady gaga doin a blowajob pijcs https://bit.ly/3mA09v3 Hardcore ryder vicaLaviia nixon nudeBlack free
fucking gaay maan picture https://bit.ly/3qF0AW0 Collate stud fucking sluts bqreback xtubeGaloery peeingFlower gallery xxxx https://cutt.ly/BUV7sFL Bargain price adult dvdsCrazft icea foor adultHuge codk
heather brooke https://bit.ly/3s8VPXt Lesbian badongoVitsmin k and breast milkPlastic surtery pornstaars https://bit.ly/3ewuKXg Tv
celeebs utube nudeSwingting pewndulem diagramSaggy titss momm
movies https://bit.ly/32R2f2J Columbus oohio gay escortsAdupt
sega gamesBrazzer big tits at work https://cutt.ly/OUfiqOa Shenales
domination male virginsGayy bufvalo sexRedtube naughty strip https://bit.ly/3iyHyyu Free jpgg xxxBkini sexiErros scorts phoenix https://cutt.ly/WUaauHw Young boyfriend sexHome
ccure forr vaginal ordorWanted tto fuck hher so
bad https://bit.ly/2SZvDzzp Men locking dicks and pussyFree group
gayy cumshotsPics oof bald pussy ips https://bit.ly/3Ejk7k1 Latijna lesbiazn nude
videosIs aeult empire safeRub burns onn penis https://bit.ly/364IZgC Oldd fashioned spanking of teeen boysGinna lynn cumshotAdult education annd examination mapsFreee huge black
cokck moviesJaada cheng nakedJapaneeze nude girlsOfff the srip in vrgasDvdd xxx shopping europeWasington county sex offennders iowaComo ser ator del pornoClaudia valentine interracikal mpegsGay muskim ukSaggy boobs moviesNeww nude celebrity thumbsThee naked capitalist
freeLesban gymm teacher video clipPorn movies
bon ton womanBiig dick teen picCt sex offener liset
john foranMissouri state highway ppatrol ssex
offender listBoob controlFucking pics of indiansStargate redheadHustlers clujb bamboozle roadshowIncest doushin hentaiTransvestite fucking
2009 jelsoft enterprisws ltdMature amateurs pantiesLeah livingston pornDirfy oold mature sexFree moving cartoon pornWooodworking hand
tools flat bottom scorpNaked lady with largye breastBkini conteests spring break bikiniFemale ccum whiteMascara latexMilf 58Lebo eatingAmaster adultPusy licking lessonsTeeen lestaiNakedd bodyFree online mmrp ssex
gamesPorrn gameds jenLesibean bjkkake videosTriple crown sexForrd escort safety ratingViceo oof girls
watching men masturbateBig ol tities redheadSpreading boobChannelchooser adult php

Freee fake nude celebrites thumbsEscort mkk 1 v6Sucking cock with
bracesWifes affairr sexx storiesBlonde bustyBrow chubbyHoow to gangbangBund fuckewd punishment slutXxxx tube pornoSassy hott teensHomejade vids interracial wifeCircumciision operation in an adultAnime caartoon stripsSex house suren videosHolije mariee combvs sex sceneSexuawl intercourse hhow tto tubeGay gguys fucking instant accessTeen advicee how to flirtYoung teens cumm onn my pussyI
wwnt to fuck yourPolymax bottom boardAdult protective services nycc 2010Erotic ives thumb gallerySo mother
fuckingMalee having sexx wigh a male damageMia frenbch maturesReal wifte gazngbang pornCatakog mai oder pornFree lesbo sex clipLonng fee vinttage hairyFreee braziliann shemale videosCarnival cruise swingerRoobo suck 2 o https://bit.ly/3Aoe2Su First tiime
amateursGuy ees in assholePicture omen boobs https://tinyurl.com/2ktnm9mh Pierced annd chaained lesbiansAdult applicaion assessment current diredtion intervention olpder spiritualFuckiong nicxe juicy old granny cuntys https://cutt.ly/CUm4iSE Straaight male maqle seex encounterLakee havasau parety
nudePrisokn lesbiasn fck https://bit.ly/2Upbnrj Triszh strqtus nude picturesJewel staite
nudeFree painfull penetrations https://bit.ly/38tCg1i Hose milfScottish tss tv
escortMy hoot ass neighnbor 4 allery https://bit.ly/3ljIFl3 Phat ass brazil
porngataBrezst cancer spread to thyroidScene brfuno gay pofn sttar https://bit.ly/3mpXKTz Sexusl activityy aat aage 60Nude pictures jemma jamesonBigg tis kim kardasshian https://tinyurl.com/yjkf93sm Catholic college fires
gayGilgmesh homosexualBllog prostate anal play https://tinyurl.com/yhlkddxx Thopng
lesbian videoGaay man seex storyFellowes powershred 220 syrip
cut shredder https://bit.ly/34HjiSp Why doo mezn lime
pornShoa henrai comicManaging sexual harasssment https://bit.ly/3eJQb6h Size d batteries vibratorSexy strangulationAdujlt
work uk https://bit.ly/34tYXQj Ship sex tapeNaked straight menn tuucking ffor funNude bollywood axtress kareenna kappoor https://cutt.ly/xUXH8rA Ninne year olds nakedTotti goldsmith nudeFucck youu https://cutt.ly/6UBhVmB Gaay andd young bos erotic storiesBreast implaant revisionSexxy toe in high heel https://cutt.ly/UUhq4CX Mature black wlmen and boys galleryHooded vulvaRegine tolentino nudde https://bit.ly/3gQ1DPG Facisl pain near
eyeName ffor cockLesbia finger-fucking https://bit.ly/2UPD4JQ Naked vsnnesa hudgesMonster
cocks off pornNake shortt selling ccanada https://tinyurl.com/yz22resp Masturbate togetherr pornhubRusian women bondage tgpLigerie agina https://cutt.ly/XUUpnLv Irish
fuckErotic decoratihg ffor bedroomBreast feed fhck https://bit.ly/3gWOmF0 Sydney adullt serviceErros thee greekGaay
airplane polot nola https://bit.ly/3dCOZQM Glamour lingerie forr older womanBoy fucjs his step motherBeauitiful babes high-res
porn vides https://cutt.ly/kUlaCw8 Latex slt galleryAdult essl
program annd codCharlotte lwwis nude photos https://bit.ly/30tcI3w Acnee aduylt conbdition more
treatmentCollege girl ssex tapesReal housewies
nude https://bit.ly/3iGFIaZ Strip pokr with my sisterRedd
lady baltimoe vintage suitcaseGay bathhousees in new jerse https://bit.ly/3vdUptJ Lick my cum lipsAttk natural and hair alexandraAmateur rasio emerbency
service russellville logazn county kentucky https://cutt.ly/xU7w7bn Lipstick lesbosDubai club sexHerbasl polls for bigg
breasts https://bit.ly/3p90bf9 Porn sttars iin nyloon in carsBikinis att beach sexy stackked bustyFree movie sex story https://cutt.ly/Cx4kEQq Halll paxs nicky whelan nujde screencapsBabes in bondage torrentSexual positions limber https://bit.ly/3yEEw15 Adultt contacts iin rush coloradoHomwmade amatuer poren moviesBipasha basu bikini dhoom 2 https://bit.ly/3g6MybN Kati prfice sexx sceneDick d nnDialers adulys inmfantilism moviies https://cutt.ly/AUCI22R Sex annd the city movie gladiator
shoesTiffanmy amber hessian ssex nakedDownload dear
penis https://cutt.ly/1nAlSAn Charlseton sojth carolina gay barsXxxx girlss jacking offBestt genetics pnis
enlargement https://bit.ly/33pPxWy My personal xxx pics galleryWantged sex slaveAsian grandmother https://bit.ly/3020TkP Nudist
camps sexValentine party swqinger wiHeyy dyde uck myy dick
https://bit.ly/3h7x1bh Frree shemale ssex with toy and veggiesPictures oof nnude errct penisesSex bomb clheless https://bit.ly/2SJYofA Pumpkin rrun nudeTeen playboy modelsNaked naatural women vireos https://bit.ly/3BscV6N Brrazili bikini girlsMom's
aanal advenjture episode a daySexy arizona state
women's clothing https://bit.ly/3J1Ce1l Black lebians fukingMiia mature italian3 shemaes fuck girl https://tinyurl.com/6hyc9fr7 Artificial insemination sperm bankCumm gayy pictjre shotBear hairy large
https://bit.ly/3wvtIkc Us virgn islands craigslistBoook nauvhty porn wormAsian ccum models
https://bit.ly/3080pJO Seexy amateur preegnant nude5 dicks at onceXxx videos of soins fuckng
mothdrs https://bit.ly/3zIjrDu Richmond va adult funNude photos
oof lisa rayeFesno erotic services https://bit.ly/2Re3xj2 Teeen online sexBig boobs starAnall like sex that wokan https://cutt.ly/iUnQ612 Titfjck sex toyDavid sherman stripCollege teens book https://bit.ly/3zyVxKW Prehnant lesbian analHugh cocks coming oon faceVirgin forcedd tto submit https://bit.ly/3IfTuiS Busty forcd biLesbian sistas fucking eahh otherSeexy tteen sandy forms https://bit.ly/35ccKvpp Desperate giels peee in urinalsVibgrator vidro
galleriesLitertotica swallowing serm https://cutt.ly/xnnwpYL Big
boobbed waitressSexxy french maid usiung vacuum cleanerChujbby women gallerys https://bit.ly/3iyGuH3 Mila kinis nude photosShower amateur posingGay slir washingtton https://bit.ly/2SXWlEP Escortfs inn new
dehliLora hill pussyCuum loaded maturesNakerd photos off nadalDunk teens seex moviesNake
jkll delaneyCumm gargling picturesPicdtures
off an eret penisBabiers fuckingBlack busty jasmikne picturesTinny swikngers cute bottomsGay guesthouse fort lauderdaoe floridaPreppare for
totl dominationPuzsy ujpNigght club for teems
in belmarWomen pisses andd shits on cameraSexyy photos breakthruNakewd niggers photos xxxMerle
haggard swingingSneha xxxx scandalDiscount bigg sexy hair productsElliot cg bdsmHot seex toysTeen interview outfitsNudde jeepling 4x4Melancholy of haruhi suzumiya hentai18eighteen magazine
teens nextt doorGorgous nude modelsNeew adult chating siteUncut cock personalsFrree adult
sexvideosFree girls eating own cum moviesAdult japanese dvdsPhoto quebe sexGaary sexx scandal no regretsOnetouch ultramini tes
strkps costBreast cancer pink ribbon imageVintage charger 442Giirl scout unifors vintageBukkak
cum facial info remember shotBreast common have paion womanModel fuck vidBeing fucked
hard hott pussyTennessee vols erotic photosMature moms andd
boyd movie galleriesDi caprio nakedErotic youth storiesFemale asian escorts
los angelesFree unussual insertion porn videosBloodclot hardcore

Free lesbian softcore videoMatute stockings fuckeed frere pics videosMasturbation movvies soloPhiladelphia adullt entetainmentHall berry sexy feetFoto revissta sexyChicls sucks onn ballsLitlkle pornFrree
naked freak movieYoung pussy slaveJejnifer chanberlin nude photosMassive shemale dildo masturbationPissing gangbqng tgpMg midget customXxx hot oral threesomesAmateur
lagrande wifesYoung naked blogJean val jjean nudeInterraqcial daughter sexArc almond spunkHatiazn porn videosBlaxk cum down pussyTeeen spem
milkersGirls gettiing paid to have sex on videosCherl cole x factor
boobLeoo sexy zodiacBddsm clothiing free galleriesXxx a gane 10Natural
ilf galleryColor your sex lifeIn sex short shorts womanDick smith electronics queensland
australiaBlasck gay maan sex white https://cutt.ly/wU4JuHL Guy tube cock clipsTube hziry womanFacial
recognition scanners https://tinyurl.com/yh88yer9 Oldd ssex stag moviesActress
adlt videoJeseica white nude https://tinyurl.com/2kzdqp9v Amatuer handjob in carGallery sex tamilInnocent
tdens hot https://bit.ly/36xDMiO Boobalicious hentaiLaady
mature oldFake nudes oof selena gomez https://cutt.ly/XU8BwjC Let
s tal about sexSpringg break fuyck fullAddult acting jlbs https://tinyurl.com/yzvjrs2n Fuckk you righht bacfk lyrics eamonOnline teernage giirl prn siteFillipina links seex https://bit.ly/3khQ4Ql My een aage yearsX large condomsNudee pictujre brigedtte
bardot https://tinyurl.com/ygx7ce4v Sexxy
plus soze clthesJuliet mjlls nude sexyElena tazlon sex quren https://bit.ly/3z5RjtP Xxxx vvideo free
clipsDarlen escoba nudeSexy trannie viddeos https://bit.ly/3EoIwFy Women's srxy nighgownsShy llove femdom tubeDiick rubbimg on thighs https://cutt.ly/mOa8QpO Strfipper fishing reportsCrawley england gayAsian's moving to america https://cutt.ly/4UoFf65 Hot teeen girl shower picturesSpkderman and gwen stacy porn comicWatch
ayson hannigan blpwjob video https://tinyurl.com/yzgu99u4 Free pucs biig bllack pussyAsian dipChristhtmaas pudsy https://tinyurl.com/y7orthft Skewerin bsm storyVietnam lingerieGloved handjobs to
orgasm https://bit.ly/3yLX28c Wife bbig black cochk swallowSamantha interracial clipsRedhesad bbw keno sex https://bit.ly/3rG8ilb Naked wfe mcdonalds cell phone picturesFree
nudist girlsGranny machinee fucking https://bit.ly/2IIbW9K Statistic of
repeetitive seex offendersLandijg steip t shirtHoot blondes bigg breast https://bit.ly/3lvhT88 Hott fox babes banging doggystyle sexAsian masturb videoWomen ature outdor https://bit.ly/3drQy4V Linda mlf offender palisads park sex
student tracher whiteheadTorrent siye adultTeeen gijrls obesity dtinking
alcokhol https://cutt.ly/uUVu38g Pattycake sexy videoPremarital ssex annd the catholiic churchShhe thinks mmy tractors sexy mp3 https://tinyurl.com/y9qyb99j Nakedd playboy playmateDowmload jameson jenna lesbian showerNakedd
girls games and videos https://bit.ly/3qeC3qF Sandrra bulluck
nude celebrity moviesKiltt man penisHow to adminisxter vaginal crdams https://bit.ly/2TdouaZ Stars with breast implantsPictrure of vainal cycstCocck
aan ball tortture gzlleries https://bit.ly/3iNhNuz Jenhi riuvera dickExtreme ssex inn the cityWhich aqua
teen huunger force ccharacter are you quiz https://cutt.ly/ExWVCvy Braa andd panty teenFreee innocent pornSpandex upskirt https://tinyurl.com/yzf6yhk7 Teeen mastabatingAge off viirgin maryGaza
strip and israel conflict https://bit.ly/3ha1kPJ Woman gefting cumed on in publicWhiite guyys uck black chicsBest free encest sex videos https://bit.ly/3cwl50a Disneyy cars ovie
adult hatsAdhesive foam stripsHerbs that increase the penmis https://bit.ly/3v74Sptt Classic stockkings sewxy legsEros cenrre in hanover germanyBrutal lesbian kissing https://cutt.ly/8xorkxZ 2 mmin white strips girlCock inffo massive photo rememberBlack porn model list https://bit.ly/3xguHoR Gayy poconos paWatfh devon michaels pornHott young maltese
girls porn https://bit.ly/3fwbRDV Vintage clothuing museumLateex backed accebt rugsLesbian publication companies asheviloe nnc https://tinyurl.com/yb5zt6fx Purchase aduult diagnostic reaading testDownload free 3gp
sex videosNicol austin suicking dick https://cutt.ly/NY1xTYt Linda vaughn boobsFree pictfure reggo sljt
thumbRobert mahon writer of porn https://bit.ly/3qKD0Wj I pput tthe chrome egg iin myy assBreast cnacer
node removal swellingFrom behind fuck https://bit.ly/3eu5vVH Hotwife lesbianTit fuck cumshots slutloadAtk
chule hairy natura https://bit.ly/3jFBfa2 Chemotherapy regimen breast cancerLick mommy's wwee weeSex sories brothers https://tinyurl.com/yhvnfnep Spank tthe gameAmateur tiffanyYoung
fuccking thee olld https://bit.ly/2U4aRibb Lotyions for anal sexMarbl virtgin mobiile phoneWristwatches vintge https://bit.ly/38EAN8r Cunt dick inDilkdo
birdPreparing for breast augmentation https://tinyurl.com/yevuap42 Having anal sex in publicItaoian chandelier seex videoPennis omkrets https://bit.ly/2HcqbTz Nude pocture of tifffani amber thiessenDavees acial freeDeepp throat movie 1972 https://bit.ly/3EKLK6q Zhang zjyi naked picCostumes
sexy femaleHot girls xxx fucking https://bit.ly/3j4vmC9 Michelle trachtednberg iin bikiniRichenda carey nudeEuropean maan sex https://bit.ly/3G7BFRi Vintage airline blackVintasge cedar barrelsRichmond
escort kefi https://bit.ly/3DztXh4 Malee frontal strop videosPorno ejaculating inyo a vaginaHanna's nude https://tinyurl.com/yzk2zghp Gibson les paul standard vitage sunburstNewgroundss pornHot women tgong
sex https://cutt.ly/CxDwwmj Amateur association of heraldsLily asian fuswion bistro palm militaryBoobs fuking boos https://bit.ly/3rXIl0D Ebny shemale suckingSuck and fuck videoHpcgi3 nifty com
breast imgboard cgi https://bit.ly/2Q1eXpjj Matjre m ark hairPorn blow jobb videoVitage honda scooter partVintage mmac computerParis hilton anaql
videoBlasck clip lesbia licking pussdy videoFirst sex
srory tijme transsexualSizee 25 bikiniGirl fucking huge cockFree
nude stana katicCollege vdeos xxxFrree latina american xxxYoutube pugfy titsCuntt dirtyI lovee too teen girlsGay
haiy mman nakedSeex vidfeos of uly peopleCaddyshack scenes nudeNubian gaysGay
messiah rufusBrunerte stripperSex iion thee beachShelly martinez stripFiljs with high sex contentFuucking lesbian lickinhg pussyHuuge cockis oon thhin menAguilera hristina gqq pic sexyRennaisance pleasure
fairArfistic hirsute nudeBbw amatdur pornHardcore
long porn reality sampleMilf nude closeupMahjojg hehtai gameNudde philipine picture womanAuto
bot hentaiAdult western comicsFuckibg old guysRussian moger fucks son videoAsiawn referrers logWiring diagrams vintage arctiic catss snowmobilesLesbian lightspeed teenHorny house wife teeen naked slutsJennifer bendovervideo ass whiteOriganal
peanuts cpmic strip appearenceVintage klipschSexy britanny spearsFehder vintage
modified bassMatfure amatehr nude massage videosEmma watson nude
pics homeErotiic seex stories forr women free

Új hozzászólás