Egy kolozsvári kályhásdinasztia rövid története

Vajon hányan vannak ma Kolozsváron, akik ismerték vagy még ismerik a Spaller nevet, mely az elmúlt kétszáz évben összefonódott a cserépkályhás szakmával. Az bizonyos, hogy ez a név ismerősen csengett azok körében, akik kályhát vagy kandallót szerettek volna építtetni („rakatni”, ahogyan a kályhások mondták) otthonukban. Így volt ezzel Gróf Teleki Sándor (1821–1892) – „a vad gróf”, Petőfi és Victor Hugo barátja, Liszt Ferenc utazópartnere, Bem József és Garibaldi fegyvertársa – is, aki egyik édesanyjához címzett levelében a következőket írja.

„Teleki Sándor – Teleki Jánosnéhoz Koltó: Szent István napján 1868.

Édes Kedves Jó Anyám!

Szeptember elején kézcsókolásra megyek. Puczi megyen Bethlenbe, én elkísérem őtet odáig, ott ülök egy pár nap s onnan Kolozsvárra szaladok egy napra kedves anyámhoz.

Én Spallerral kialkudtam volt a kandallókot, kár, hogy Kagerbauer (szerzői megj.: kolozsvári építész) beleokoskodott. Mindenki a maga dolgát tudja legjobban, ő az övét, én az enyémet. Ha azt várom, míg a kandallók jövendőre megérkeznek Münchenből vagy Déli Amerikából, a télen megvesz az Isten hidege s jövendőben nem lesz szükségem kandallóra. Kegyeskedjen Spallert Magához hívatni s megmondani neki, hogy szeptember közepéig csináljon nekem egy nagy zöld kandallót ajtóval együtt és rézcsővel, hogy a nappali szobába fel lehessen tenni…” (Csetri Elek: Emlékezzünk régiekről, Kriterion, 1973)

Névmutatóban olvashatjuk: Spaller József (1830–1902) kolozsvári kályhásmester, volt 1848–49-es honvéd.


Spaller műhelyének reklámja egy 1880-beli újságban

Ezt támasztja alá a Honvéd-Névkönyv is. Fejezetcím: Kolozs vármegyei honvédegylet. A 192. oldalon az Őrmesterek címszó alatt olvashatjuk többek között azt, hogy: Spuller Károly, fazekasmester, Kolozsvár (a Spuller elírás, mert az Spaller volt – mesélte volt édesapám), valamint a 194. oldalon a Közhonvédek címszó alatt: Spaller József, fazekas, Kolozsvár. (Mikár Zsigmond: Honvéd-Névkönyv Az 1848–49-diki honvédseregnek 1890-ben még életben volt tagjairó, Budapest, Pesti Könyvnyomda-Részvény Társaság, 1891.)

Bár érdeklődtem, édesapám nem tudta megmondani, hogy a család honnan származik. A név után esetleg szász eredetre lehetne következtetni. Ugyanakkor azt figyelembe kell venni, hogy minden ősünk, akikről tudunk, így Spaller János, aki az 1700-as évek második felében született, majd az ő fia Spaller Imre (született: 1792. november 5-én, Kolozsváron) római katolikus vallású volt. Azt tudjuk, hogy 1696-ban a kolozsvári szászok önálló lutheránus egyházközséget szerveztek. Tehát ha valamikor lutheránusok voltak, akkor is nyolc évtized elteltével már magyarnak és katolikusnak vallották magukat.

Ma már nehéz lenne felelni arra a kérdésre, hogy a Spaller Imre szabómester fiát, Józsefet, mi késztette a kályhás szakma elsajátítására. Józsefről tudjuk, hogy 1830-ban született. A családban még volt egy Józseffel majdnem egyidős fiú, Spaller Károly. Valószínű, hogy testvérek voltak. A Károly születési évét, akárcsak halálának pontos időpontját homály fedi. Annyi bizonyos, hogy mindketten, akárcsak a szüleik is kolozsvári lakosok voltak és romai katolikus vallásúak voltak.

Csak feltételezzük, hogy miután március 20-án megérkezett Kolozsvárra, az 1848. március 15-i pesti események híre, az akkor 18 éves József és testvére, Károly ott tolonghatott azok között a kolozsvári ifjak között, akik kivonultak az utcára és lelkesen követelték a tizenkét pontban megfogalmazott változásokat, főleg Magyarország és Erdély unióját.

Kolozsvár utcáin és a terein nagy tömeg gyűlt össze éltetve a reformokat, a sajtószabadságot és az uniót. Az ifjúság az egész városban az Unió dalt énekelte: „Itt a zászló kezeinkben. Egy kívánat lengeti. Legyen egy a két hazából, Vész így meg nem döntheti.”

„Kolozsvár ifjúsága: a három kollégium nagyobb diákjai, de a tanoncok és mesterlegények is tüntettek s mindenhol jelen voltak. Élükön állt a költő Gyulai Pál, Szilágyi Sándor a későbbi nagy történetíró és Kőváry László, aki mintaképének a pesti radikális ifjakat tartotta. Falragaszok hirdették az uniót, sajtószabadságot; hirtelen felbukkantak a nemzeti szimbólumok. Zászlók lobogtak, a tüntetők háromszínű kokárdákat tűztek magukra, a Szózatot énekelték, Petőfi nemzeti dalát szavalták.” (Egyed Ákos: Erdély 1848–49)

Az események hatására változtatták meg a Monostor utca nevét Unió utcára és a Híd utcát Wesselényi utcára.

A két Spaller fiúról ezután csak annyit tudunk, hogy önként bevonultak védeni a magyar szabadságot Bem tábornok zászlaja alatt. Az édesapám visszaemlékezése szerint, szabadságharc leverése után büntetésből a császár szolgálatában kellett eltölteniük néhány évet.

Tudomásunk szerint, Károlynak nem maradt utóda. Ezért hagyta az 1851-ben alapított kályhagyárát a szintén kályhás Veress Lajosra, aki Spaller József leánygyermekének (Róza) volt a férje.

Annyit azért tudunk róla, hogy az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharcban honvéd tizedes volt a rangja. Ez egy nemzetiszínű szalagon olvasható, mely a koporsójára volt téve és valahogy megmaradt. Ha az életét nem is ismerjük, szakmájának szeretetéről és munkásságának eredményről olvashatunk a Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara Jelentéseiből az 1883, 1884 és 1885 évekre. (Az idézet Szőcsné Gazda Enikő: Erdélyi kályhák és kályhacsempék című könyvéből származik. Budapest, 2010, 69. oldal)

Az ottani Kereskedelmi és Iparkamara felmérése szerint „Kolozsvárott a legjobban berendezett műhely a Spaller K.(ároly)-féle, az egyetlen, melyben nagyobb kemence van. Spaller révi agyagot is alkalmaz, mely csaknem fehér cserepet szolgáltat, de az aránylag drága agyag csak díszesebb kályhák előállítására alkalmazható, mi okból a többi kályhás, kolozsvári agyaggal dolgozik. A Spaller-féle műhelyben ónmázas kályhák és színes kályhák készülnek. A fehér ónmáz sűrű és általa elmosódnak az úgyis csak rosszul mintázott díszítések. A többi kályhás Kolozsvárt színes agyaggal dolgozik és csak durva olcsó kályhákat állít elő. Az agyag soványítására durva homokot alkalmaznak, mely gyakran azt okozza, hogy a cserép felületén egyes darabok kipattannak.”

Nem tudtuk kideríteni, hogy a két fiú közül melyik volt az idősebb, csak feltételezzük, hogy Károly. Spaller József, akiről már e Teleki levél kapcsán tudjuk, hogy kályhás volt, 1830-ban született Kolozsváron. Ő is a kályhás szakmát választotta.

Ahogy az idő közelebb hajol hozzánk, már jobban el tudunk igazodni a Spaller család egyéni életében.

József sokat mesélt a forradalomról és szabadságharcról. Sajnos akkor nem volt, aki papírra vesse azokat az élményeket, amelyeket a szabadságharcban szerzett és egész életét meghatározták. A családi legenda szerint találkozott Petőfivel is, és még idős korában sem hitte el, hogy meghalt.

A testvérével ellentétben ő népesebb családot hagyott az utókornak. 1861-ben feleségül vette a nála hat évvel fiatalabb Márkovics Zsuzsannát. A 46 évig tartó házasságukból négy gyermek született. Két lány, Katalin és Róza, illetve két fiú, akik közül János a Magyar Államvasutak tisztviselője lett, Károly pedig folytatta apja mesterségét, a kályhás szakmát. A lányok közül az egyik, Róza férje is kályhás mester volt. Ő volt Veress Lajos, aki Spaller Károlytól a (1848-as honvéd tizedes) vette át a kályhakészítő műhelyt, és folytatta a kályhaépítést is. Mindezt egy a Veress Lajos által 1908. augusztus 15-én kiállított számla igazolja.

Spaller József 1902-ben hunyt el. Gyermekei közül Károly volt az én nagyapám. Úgy vélem, hogy őrá emlékszem, pedig ez az emlék nagyon bizonytalan. Inkább a „mintha” világából nőtt ki. Róla egyetlen fényképet őrzök, amelyen egy középkorú bajuszos ember néz rám.

Édesanyám úgy jellemezte, hogy szép ember volt, de nagyon bohém.

A „hagyatékban” találtam egy Népfelkelési igazolványi könyvet, amelyet 1903. július 30-án állítottak ki Kolozsváron a nagyapám, Spaller Károly részére. Ő akkor 26 éves volt. Végigböngésztem benne a nagyapámra vonatkozó adatokat, amelyekben az állt, hogy kályhakészítő, kolozsvári lakos és ténylegesen szolgált a m. kir. 21. gyalogezredben. A könyvecske érdekessége, hogy a beírások végén van egy Útmutatás, ami leírja, hogy mire szolgál a könyvecske, a jogokat és kötelességeket. Majd mindezt ékes román nyelven is ismerteti Instrucțiuni címszó alatt. Az én 1971-ben, Zilahon kiállított katonakönyvemben (Livret militar) hiába keresem a magyar részt…

Nagyapám a négy fiával aktív résztvevője volt a Kolozsvári Fazekas Céh Szent Flórián napi (május 4.) ünnepségeinek. Bréda Ferenc a fazekas céh (utolsó?) elnöke nagyapámnak és édesapámnak jó barátja volt. A fazekasok és a kályhások Szent Flórián napkor együtt ünnepeltek, noha a fazekassággal való rokonsága ellenére a csempekészítés és a kályhásság önálló mesterség volt. Tudomásunk szerint a múlt század negyvenes éveiben a Kolozsvári Fazekas Céh Kályhás és Fazekas Társasággá alakult, melynek utolsó elnöke Blázsi István kályhásmester volt. Blázsi Pista bácsi volt, egy a kályhások szakmai nyelvéről írt tanulmány adatközlője. (Imre Samu: A kolozsvári fazekasság  műszókincse.  Az  Erdélyi  Tudományos Intézet Évkönyve 1940 –1941, Teleki Pál Tudományos Intézet, Kolozsvár, 1942, 47–118.) A nagyon értékes tanulmányból azonban kimaradt néhány szó, amit édesapámtól hallottam és a kályhások is használtak, és amely mind a mai napig él emlékezetemben. Azt ne várja tőlem senki, hogy nyelvészi bonckéssel elemezzem e szavak eredetét. Ilyen szavakra emlékszem, hogy cokli (a kályha alapcsempéje), vinkli (ez ismert), puzdekli (az oszlopkályha azon része, ami a tisztításra szolgált. Az egyik felső csempén hagytak egy kerek lyukat, amit a puzdeklivel zártak el, mintha egy csempéből készült dugó lenne. Tisztításkor ezt kiemelték). Ezek a szavak lehet, hogy már a feledés homályába merültek.


Veress Lajos átveszi Spaller Károlytól a kályhakészítő műhelyt
és folytatja a kályhaépítést is. Mindezt egy, a Veress Lajos
által 1908. augusztus 15-én kiállított számla igazolja.

Édesapám mesélte volt, hogy a nagyapám elismert volt a szakmában. Nagyon sok családnak dolgozott, és emlegette, hogy még Bánffy Miklósnak is ő rakta a kályháit.

1942-ben Budapesti és Vidéki Cserépkályhakészítő Iparosok Országos Szövetkezete emléklappal tüntette ki a szövetkezeti életben kifejtett hatékony tevékenységéért.

1908-ban, 31 éves korában vette feleségül az akkor 26 éves gyergyóalfalvi Győrffy Blankát. A gyergyóalfalvi előnév származási helyére és társadalmi státusára mutat. A család Gyergyóalfaluból származott, és ahogyan akkor mondták, kutyabőrös székely nemesek voltak. A házasságkötés idején Kolozsváron a Györgyfalvi utca 34. szám alatt laktak.

Házasságukból öt élő gyermek született. A családi szájhagyomány szerint több gyermek is volt, de azok kiskorukban korán eltávoztak az élők sorából. Abban az időben nagyon nagy volt a gyermekhalandóság. A legidősebb lány Olga (1909–1929), alig hogy felcseperedett és férjhez ment, egy évi házasság után, 20 éves korában meghalt. Férje után Péterfalvi Péter Istvánné volt.

A lánygyermeket négy fiú követte, A legidősebb fiú Károly volt.

Majd őt követte Mihály (sz. 1912-ben), Béla (sz. 1914-ben) és a legkisebb Ottó, hivatalos nevén László Géza (sz. 1916-ban). Ottó volt a bérmakeresztneve, de mindig ezt használták. Mind a négy fiú a kályhás szakmát örökölte és folytatta, mondhatni élete végéig, mivel még nyugdíjasként is sokszor dolgoztak.

Édesapám (Károly) 1911-ben született, Kolozsváron. A keresztségben a Károly mellett a József nevet is kapta, de tudtommal soha nem használta. A többi fiútestvérével együtt a kályhakészítés mesterségét az édesapjuk mellett dolgozva sajátította el. Azt, hogy édesapám mennyire szerette a szakmáját, nem tudom, de emlékszem, hogy a fiatalabbak nem szívesen dolgoztak vele, mert túl precíznek és ezért túl lassú munkásnak ítélték. Ez igaz volt, mert a kályhaépítést egy kicsit, ha nem is tudatosan, de művészetnek fogta fel. Emlékszem – hiszen gyermekkoromban sokszor segédkeztem én is – hogy kétszer, háromszor is megnézte, hogy tökéletesen, hézag nélkül zár-e a két csempe. Ha nem volt jó, újra és újra csiszolta, míg az pontosan illeszkedett. Soha nem engedte meg magának a „fuserálást”, a gyors, elnagyolt munkát. Munkájára soha nem volt panasz.

Szabad idejében – főleg fiatalabb korában – festegetéssel (ma is őrzök egy néhány általa készített miniatúrát), verstanulással és olvasással foglalkozott.

Az akkori iparosokra jellemzően sokat olvasott és szép könyvtárral rendelkezett, amelyben nemcsak könyvek (pl. az Erdélyi Szépmíves Céh könyvei), hanem újsággyűjtemények is voltak (Ellenzék, Keleti Újság, Esti  Lap, majd

Kolozsvári Esti Lap, Brassói Lapok stb.). Ezeknek nagy részét a „demokrácia” elején (1945) elégette. Mesélte, hogy házról házra jártak és keresték a „nem demokratikusan” nyomtatott betűt. Akinél találtak, az nem sok jóra számíthatott az új rendszer pribékjeitől.

A két világháború között rendszeresen járt a katolikus Kolping Legényegyletbe, aminek tagja is volt. Saját elmondása szerint itt nagyon sokat tanult. Valószínű, hogy az ott tapasztaltak hatására kérte felvételét a katolikus szemináriumba, de korára való tekintettel – már 31 éves volt – nem vették fel.

Édesapám jól ismerte Márton Áront, ahogyan ő mondta, még kispap korából, amikor egy alkalommal az Alvernán találkoztak. A családban suttogva és áhítattal ejtettük ki a nevét. Márton Áron volt az, akinek a szavára oda kellett figyelni. Amikor Kolozsváron bérmakörúton járt, édesapám is ott szorongott a tömegben. A püspök, kíséretével a templom közepén vonult végig, és amikor meglátta édesapámat, megállt, kezet fogott vele és néhány szóban hogylétéről érdeklődött. Bátyámat és engem is Márton Áron bérmált a kolozsvári Szent Mihály templomban 1955. augusztus 14. és 15-én.

Mint sok más erdélyi magyar embernek, neki is a „kis magyar világ” – ahogyan Észak-Erdély 1940 és 1944 közötti időszakát nevezték – egész életét meghatározó élményt jelentett. Ahogyan azt Beke György Erdély lelke a tolerancia című tanulmányában írta: „Szellemi pokolnak, lelki kisemmizésnek vetett véget Észak-Erdélyben az 1940-es második bécsi döntés… Észak-Erdély magyarsága számára a nemzeti lét lehetősége nyílt meg. A »négy magyar esztendő« nélkül ma az egész erdélyi magyarság állapota a moldvai csángókéhoz hasonlítana.”

De hol vannak ma már a Beke Györgyök, Köteles Pálok, Páskándi Gézák, akik a kis magyar világ után átélték a poklok poklát és az később nyilvánosságra is hozták?

1940 augusztusában nagyon várták a felszabadulást. A román behívóval a kezében és bevonulást egy héttel „elhalasztva” (ami bizony, ha nem jön össze, nagyon kemény büntetéssel járt volna) többedmagával körülülték a rádiót, és egy térképen húzták a vonalat aszerint, hogy mit mondott be a rádió. Kolozsvár visszacsatolása hallatán a börtönből szabadult ember csendes belső öröme töltötte el mindnyájukat. Sokat mesélt arról a nagyon szép négy esztendőről. Bár ma egyes magyar írástudók fanyalogva említik, az ő életük meghatározó része volt.

Édesapám 1945-ben vette feleségül a tíz gyermekes Rózsa család egyik lányát, Margitot, akivel élete végéig tisztes házasságban élt. Házasságukból két gyermek született, Károly, aki a szakmát folytatta és Árpád, aki gyógypedagógus tanár lett.

A háború után nagyon nagy szegénységben éltünk. Az addig szabadon dolgozó iparos nehezen szokta meg az állami jármot. Sokszor hívták a pártba is, de soha semmilyen pártba nem lépett be. Ezért nagyon sok hátrányt szenvedtünk. A bátyámat, hiába volt jó tanuló, nem vették fel pionírnak. Sírva jött haza az iskolából. Édesapám az ötvenes évek elején szegődött el egy állami vállalathoz. Hiába volt két iskolás korú gyermeke, jó messze küldték a családjától. Halmiba „delegálták”, iszonyatos körülmények közé. Amikor véget ért a „száműzetés”, Kolozsváron egy építővállalatnál alkalmazták. Szakmájának elismert művelője volt. Munkájára soha nem volt panasz.


A Honvéd-Névkönyv 192. oldalának részlete
a Spuller-névelírással.

A kályhásoknál – ahogy ők mondták, a „szezon” – a megrendelések és munkák nagy része főleg az év második felében zajlott le egészen karácsonyig. A téli időszakban ők mindig hidegben dolgoztak. A kályha bontása és rakása nagyon sok porral járt, ami nemcsak a környezetet szennyezte, de a tüdejüket is belepte. Működési területük nem csak Kolozsváron volt, a város környéki falvakban is dolgoztak. Így például Magyarfenesen (ahova egy decemberi havas napon, egy alkalommal én is elkísértem), Magyarlónán, Tordaszentlászlón, Gyaluban, Mákófalván, Magyarvistán, Ajtonban és még nagyon sok más helyen.

A szocializmus pontosan a minőségi munka becsületét tette tönkre. A normarendszer csak a mennyiségre (silány minőségű munkára) figyelt, és csakis ezt fizette meg, ezzel kiszorítva a pályáról azokat, akik munkájukban a tisztességre, becsületre, minőségre törekedtek. Ezért az állami munka mellett kénytelenek voltak „privátban” is dolgozni, hogy el tudják tartani a családjukat.

A négy Spaller fiúnak összesen hat lánygyermeke és öt fiúgyermeke született. A fiúk közül hárman a kályhaépítés mesterségét folytatták. Az édesapám nagyobbik fia, az én bátyám Spaller Károly, habár érettségizett (talán az egyetlen e mesterség képviselői között), a kályhás szakmánál maradt. Ma ebben a kályhás családban ő lett az utolsó mohikán, aki ezt a szakmát űzi. Idős kora miatt a szakmát már ő sem gyakorolja. Ugyancsak a szakmát folytatta Spaller Mihály nagybátyám mindkét fia, József (Jóska) és Mihály (Miska). Ők sajnos már nincsenek az élők sorában. A szocializmus és az azt követő rendszer szétszórta a családot. Ottó bátyám fia, Spaller Szabolcs a bútorasztalos szakmát tanulta és folytatta. Ma Angliában tevékenykedik.

Én, Spaller Árpád gyógypedagógus lettem. A kisebbik fiam, dr. Spaller Róbert a paragrafusok világában él és dolgozik, mint jogtanácsos. Nagyobbik gyermekem, Spaller Endre a politikai pályát választotta és egy időben a magyar Országházban igazgatta a nemzete sorsát, mint parlamenti képviselő.

Ez a kolozsvári kályhás család mára már teljesen szétszóródott, és egyetlen tagja sem folytatja a szakmát.

Sic transit gloria mundi. (Így múlik el a világ dicsősége) – mondom én is e latin közmondással.

 

 

Tetszik önnek az oldal? Segítsen egy lájkkal. Köszönjük!

Új hozzászólás

További írások

A falu, ahol élt és meghalt, ahol a birtokai feküdtek, teljesen elfelejtette őt. Nem zárta szívébe, nem lett belőle legenda. Sírhelyéről sem tudni semmit. De nem emlékszik rá még Háromszék sem, pedig jó kétszáz évvel ezelőtt a vidék leghatalmasabb emberei közé tartozott. A neve csak elvétve bukkan fel egy-egy tanulmányban; azokban is inkább negatív szereplő, olyan hadúr, aki szigorúan, az erőszaktól sem visszariadva, büntet minden ellenszegülést.

Bölöni Farkas Sándor

A csalódott, reményvesztett Farkas Sándor 1822 novemberében írta egyik barátjának, Gyulai Lajos grófnak: „Most meglehetősen vagyok… s talán mindenütt megelégedve lehet az ember, mikor nincs semmi ambíciója, sem vágyása egyébre, csakhogy a mindennapi kenyere meglegyen.” Mennyi fájdalom, mennyi lemondás lakozik e sorokban!

Kolozsvár, Nemzeti Színház

Kolozsvár dualizmus kori története mindmáig javarészt ismeretlen a történészek számára. Ennek elsődleges oka, hogy a dualizmus időszakában megjelent történeti jellegű írások elsősorban a város egy-egy jól körülhatárolt szegmenésre fókuszáltak, és nem készültek részletes, átfogó, a teljesség igényét kielégítő munkák. A két világháború között sem született egy, a város dualizmus kori időszakára koncentráló általános várostörténeti monográfia. Ezt követően pedig az ország államszocialista berendezkedése tette lehetetlenné a korszakkal kapcsolatos mélyrehatóbb vizsgálódásokat, így a kutatások zöme leginkább a középkor és a kora újkori történelmi folyamatok feldolgozására figyelt. De mi a helyzet a rendszerváltás utáni kutatásokkal? Történtek-e jelentősebb előrelépések a város dualizmus kori múltjának feltárásában? Milyen akadályok nehezítik a vizsgálódást, milyen típusú források állnak a kutatók rendelkezésre? Az alábbi dolgozatban ezekre a kérdéskörökre igyekszem választ adni.

Bölöni Farkas Sándor

A régi Erdély egyik legigazibb, de legmagányosabb tudós-hőse, aki új és bátor eszméket, új gondolatokat érlelő tanokat terjesztett a téves előítéletektől megszabadulni nem tudó kortársaknak” – írta róla Jancsó Elemér. Úgy vélem, hogy kötelességünk felidézni Bölöni Farkas Sándor (1795. december 15.–1842. február 2.) – a demokrácia hírnöke – életét és munkásságát születésének 225., halálának 178. évfordulója alkalmából. Megtisztelő adósság leróni iránta érzett hálánkat, és méltóképpen tisztelegni a méltánytalanul elfeledett, de a legjelesebb erdélyi reformkori személyiségek egyike előtt, akiből – Wesselényi Miklóshoz és Széchenyi Istvánhoz hasonlóan – áradt a nemzetszeretet, a tenni akarás és gondoskodás a közösség jövőjéért. Az áldozatvállalás és segítőszándék megtestesítője volt. A Bölöni Farkas Sándor és Wesselényi között kialakult ifjúkori barátság az évtizedek folyamán, a reformkor nagy eszmei küzdelmeiben, valamint a merész hazafias tettek mezején még inkább elmélyült, szorosabbá vált. Életük végéig őszintén tisztelték, szerették, sőt segítették egymást.

kolozsvár polgári házasság

Erdély fővárosában az első polgári házasságot egy héttel a fővárosi után, 1895. október 8-án kötötték meg, amelyet akárcsak Budapesten, óriási kíváncsiság és érdeklődés előzött meg. A helyi lapok egymással versengve már napokkal azelőtt hírt adtak az újdonságnak számító eseményről. Az Ellenzék, az akkor egyik legolvasottabbnak számító napilap már október 3-án hírül adta az eseményt: „Kedden (október 8-án – szerk. megj.) d.e. ½ 11 órakor lesz az első polgári házasság. Tamásy Péter nagybirtokos és Tauffer Mária (helyesen Tauffer Margit – szerk. megj.) k.a. esküsznek egymásnak örök hűséget. A szertartás, ha a hivatalos helyiség addig el nem készül, a városház közgyűlési termében fog lefolyni.”

szamosújvári vár

A 16. században, Erdélyben lakozó Gyulai Pál orvos, történetíró, fejedelmi titkár, krakkói alkancellár élete és halála, feleségének és barátainak sorsa nagyon tanulságos és jellemző az akkori fejedelem, Báthory Zsigmond korára. (Báthory Zsigmond 1586 és 1602 között négyszer volt Erdély fejedelme.) Végigkövethetjük, hogy egy egyszerű plebejusi származású ember, tudása és tehetsége révén hogyan tudott felemelkedni rangban, vagyonban, miként tudott bekerülni a neves főúri családok körébe, s azok barátságát élvezni. 

Dr. Mártonfi István

Mártonfi doktor régi örmény családból származott, Szamosújváron született 1895-ben. Édesapja, Mártonfi Lajos geológus, biológiatanár, a gimnázium alapítója és igazgatója volt. Az Erdélyi Múzeum-Egylet megbízásából gróf Esterházy Kálmán elnök és dr. Brassai Sámuel alelnök ajánlásaival, még ifjú korában több éven át földtani kutatásokat végzett, és tudományos anyagot szolgáltatott a múzeum gyűjteménye számára. Fia tőle örökölte, tanulta a szorgalmat, az erős akaratot, a becsületességet és a tudományok iránti érdeklődést is.

A francia Louis Daguerre találmányát 1839. február elején mutatták be Párizsban, majd az új eljárás Jules Garbiel Janin (1804–1874) francia újságíró cikkei révén indult hódító útjára. Híre a korabeli magyar, német és román nyelvű sajtó révén jutott el a hazai olvasókhoz.

1848–1849 és öröksége kiemelt helyet foglal el a magyar történelmi tudatban és az azóta eltelt másfél évszázad emlékezetében is. Ez az emlékezés nemcsak politikai hagyományt vagy magáért az emlékezésért való több évtizedes küzdelmet jelent, hanem egyéni törekvést is 1848– 1849 életben tartására, ami az elhanyagolt, elfeledett sírhelyek, emlékhelyek újrafelfedezését, gondozását is jelentheti.

makkfalva

Ez év nyarán a makfalvi Nagy Pál alkotótáborban bemutattak egy különleges könyvet, A makfalvi báró Wesselényi-féle Székely Nemzeti Iskola történetét, amelynek szerzője két makfalvi tanár, Péterfi György és Péterfi Levente. Miután belelapoztam, láttam, hogy egy nagyon dokumentált könyvről van szó. Makfalvi vagyok, és gyermekkoromban az öregek sokat emlegették a kolégyomot. Több írásban olvastam, hogy a reformkor idején Wesselényi a marosvásárhelyi megyegyűlésen szeretett volna beszélni, de az elöljárók figyelmeztették, hogy nincs joga erre, mert nincs birtoka a megyében. A székelyek a segítségére siettek, a makfalviak telket írattak a nevére, amiért másnap már szólásjogot kapott. Wesselényit annyira meghatotta a gesztus, hogy megígérte, iskolát épít a telekre. 

Nem véletlenül kapta ceremónia­mesteri megbízását Bánffy Miklós! Már középiskolás korában is szinte minden estéjét a színházakban töltötte. 18 éves korában írt színdarabját műkedvelők be is mutatták. Zichy János kultuszmi­niszter nevezte ki a budapesti Opera és a Nemzeti Színház intendánsává. Ezt a tisztet 1918-ig töltötte be. Néhány év alatt bebizonyosodott, hogy a magyar szín­padművészet egyik legnagyobb mestere. Díszlet- és kosztümtervei világviszony­latban is elsőrangúnak számítottak!

Kimaradhatatlan tartozéka a Petőfi-kultusz ünnepségi színhelyeinek a székelykeresztúri Gyárfás-kúria, és a mögötte levő, immár több évtizede elhíresült körtefa, ahol a magyar nemzet nagy költője, Petőfi Sándor töltötte utolsó éjszakáját 1849. július 31-én. Hiteles bizonyíték ugyan nincsen rá, de sokan hiszik, hogy a költő a kúria mögötti körtefa alatt elszavalta az Egy gondolat bánt engemet című versét is.

Már a Nemzetközi Olimpiai Bizottság megalakulásától (1894) Magyarország fontos szerepet játszott az olimpiai eszme népszerűsítésében. A magyar sportolók részt vettek az első világháború előtti összes olimpián, Budapest neve pedig többször felvetődött, mint lehetséges helyszín. Bár az 1920-as olimpiai helyszín kiválasztásakor a magyar főváros előszavazást nyert, és megkezdődött a nemzeti stadion tervezése is, az elvesztett világháború után 

kisfaludy sándor

Sümeg falakkal kerített belvárosában, anyai nagyszülei kúriájában látta meg a napvilágot a kilencgyermekes Kisfaludy család elsőszülöttje, aki a 1801-ben Himfy szerelmei című kötetével valósággal berobbant a magyar irodalmi életbe. Hegedűs Géza szerint „a 20. század első két évtizedében nem volt ismertebb, népszerűbb és nagyobbra tartott magyar költő Kisfaludy Sándornál”.

A kétszázötven évvel ezelőtt, 1769. március 2-án elhunyt Bod Péter (született 1712 február 22., Felsőcsernáton) neve ismerősen cseng Marosvásárhelyen, hiszen róla nevezték el a református diakóniai központot az Erdő utca aljában. A Bod Péter Diakóniai és Tanulmányi Központ épülete másfél évtizeden át otthona volt az asszisztensképző iskolának, számos rendezvénynek nyújtott helyszínt, jelenleg a Gecse Dániel Református Orvosi és Egészségügyi Szakkollégiumnak a székhelye. De mit is tudunk Bod Péterről és mit illik megismernünk róla halálának negyedszázados évfordulóján?