Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

Az 1848–49-es szabadságharc hadisírjainak helyzete a Kárpát-medencében

1848–1849 és öröksége kiemelt helyet foglal el a magyar történelmi tudatban és az azóta eltelt másfél évszázad emlékezetében is. Ez az emlékezés nemcsak politikai hagyományt vagy magáért az emlékezésért való több évtizedes küzdelmet jelent, hanem egyéni törekvést is 1848– 1849 életben tartására, ami az elhanyagolt, elfeledett sírhelyek, emlékhelyek újrafelfedezését, gondozását is jelentheti.

Az 1848–49-es szabadságharc a 19. század legnagyobb szabású hazai háborúja volt. Részt vett benne két nagyhatalom (Ausztria, Oroszország) hadereje mellett az 1848. május 16-tól folyamatosan szerveződő Magyar Honvédség. A három haderő mellett, figyelembe véve a magyar fél félreguláris és irreguláris erőit, valamint a magyarországi nemzetiségek (szerb, román, horvát, szlovák) népfelkelőit, akkor bátran megállapíthatjuk, hogy a harcokban résztvevők összlétszáma megközelíthette az egymillió főt.


Báró Jeszenák János kriptája Pozsonyban

Ugyanakkor az egyes hadviselő felek veszteségadatainak pontos megállapítása és egyben temetési helyének meghatározása számos nehézségbe ütközik. A problémát és annak lehetséges megoldását a magyar fél részéről korszak neves szakértője, Hermann Róbert így foglalta össze: „Az 1848–49. évi honvédség fennmaradt halotti anyakönyveit – egyetlen egy kivételével – az osztrák Hadilevéltár (Kriegsarchiv) őrzi, az ún. Militärmatriken (katonai anyakönyvek), illetve a Sterbprotokolle (halotti anyakönyvek) című gyűjteményben. Az előbbiben találhatók a budai Apostoli Tábori Helynökségnél központilag vezetett anyakönyvek, valamint a komáromi és péterváradi várőrségek halotti anyakönyvei. (4053., 4054., 4646., 4647., 4648.) Az utóbbiak között azon cs. kir. gyalog- és lovasezredek halotti anyakönyveit találjuk, amelyek részben vagy egészben 1848–49-ben a honvédsereg oldalán harcoltak. Az első lépés ezek lefotózása vagy beszkennelése lenne, ezt követhetné az adatok adatbázisba rendezése.

A Hadtörténelmi Levéltár 1848–1849- es gyűjteményében egyetlen halotti anyakönyv található, ennek adatait is rögzíteni kellene.

Mindezt ki kell egészíteni az eddigi feldolgozások, különösen Bona Gábor összesen hétkötetnyi tiszti adattárának adataival:

  • Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban. Negyedik bővített kiadás. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2015. I–II. k.
  • Bona Gábor: Századosok az 1848/49. évi szabadságharcban. Budapest, 2008–2009. I–II. k.
  • Bona Gábor: Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban. I. kötet. A–Gy. Budapest, 1998.; II. kötet. H–Q. Budapest, 1998.; III. kötet. P–Zs. Budapest, 1999.

Kiegészítő kutatásokat kellene végezni az egyes csatahelyek közelében lévő települések halotti anyakönyveiben, hiszen ezek is tartalmaz(hat)nak név szerinti adatokat.

Ehhez járulhatna a Magyar Országos Levéltárban az 1848–49. évi minisztériumi levéltár, különösképpen a Hadügyminisztérium anyagának ilyen szempontú áttekintése.

Miután a szabadságharc leverését követően a megszálló hatalom kimondottan tiltotta és üldözte az elesett magyar katonák emlékének ápolását, a honvédsírok jelentős része mára már eltűnt vagy nem beazonosítható. Ugyanakkor a kortársak 1867 után emlékoszlopokkal vagy szobrokkal jelölték meg az egyes csatahelyeket. Ezek közül a trianoni határokon kívül lévő emlékművek jelentős részét az impériumváltást követően eltávolították vagy meg is semmisítették. Fontos lenne ezek dokumentálása is, amihez szükség lenne egyrészt az 1867 utáni sajtó (különösen a képes folyóiratok) áttekintésére, valamint a nagyobb közgyűjtemények képeslap-gyűjteményeinek átnézésre (ez pld. a Szerencsi Múzeum képeslapgyűjteménye esetében online elvégezhető).

Az így összeálló adatbázis folyamatosan bővíthető lenne, perspektivikusan bevonhatók a határon túli magyar hagyományőrző és kulturális szervezetek, egyesületek is. Ugyanígy érdemes lenne bevonni a Magyar Országos Levéltár vonatkozó anyagának referensét, már csak azért is, mert az anyag gyakorlatilag 100 százaléka mikrofilmen található, ami jelentősen nehezíti a kutatást. Szintén bevonható lenne Ráday Mihály, aki Katona Tamással közösen az 1980-as évek végétől több száz hazai és külföldi 1848–49-e emlékhelyet dokumentált.”


A kishegyesi csata emlékműve

Központi nyilvántartás az 1848–49- es hadisírokról, emlékhelyekről ismereteink szerint nem készült. A kiemelt személyiségek – köztük a katonákét is – síremlékeit, kriptáit, mauzóleumait a Nemzeti Örökség Intézete gondozza. Ezek többsége azonban nem a szabadságharc időszakában keletkezett. A régi Magyarországnak az utódállamokhoz került részein pedig több probléma merült fel. Egyrészt az 1918-tól bevonuló csapatok az emlékhelyek jelentős részét megsemmisítették. Másrészt – például Romániában – az 1848–49-es katonasírokat nem ismerik el hadisíroknak. A Szlovák Köztársaságban pedig ragaszkodnak a magyar fél számára elfogadhatatlan nézethez, hogy a mai Szlovákia területén született katonák – függetlenül a nemzetiségi hovatartozástól, vagy a szolgálatteljesítés helyétől – szlovákoknak tekintendők.

Fentebb már utaltunk Katona Tamás és Ráday Mihály tevékenységére. 1986. november elsejétől indult el az Unokáink sem fogják látni című műsor, amelyben Ráday Mihály körbejárta a magyarországi – főleg budapesti – temetőket. Ráday meghívta Katona Tamás történészt a következő adásba, amelyben felkérték a nézőket, hogy a lakhelyükön és környékén fellelhető sírokról küldjenek képeket. 1988. március 15-én megszületett Az 1848–49-diki magyar forradalom és szabadságharc emlékhelyei című műsor. Ráday és Katona bejárták Magyarországot, majd Csehszlovákiát, Romániát, Jugoszláviát, Ukrajnát és Ausztriát, majd a feltáró munkát kiterjesztették Nyugat-Európára, a Balkánra és a Közel-Keletre. Kétségtelen tény, hogy Ráday Mihály és Katona Tamás munkája elsősorban az emlékhelyekre irányult, de felkeresték a hadisírokat is, és ráirányították a közvélemény figyelmét az elhanyagolt állapotban lévő honvédsírokra. Az ő munkásságuk hiányában a korszakkal foglalkozó tudósok és szakemberek komoly lépéshátrányban lennének.

Ráday Mihály és Katona Tamás munkásságának összegzése időközben könyv formájában is megjelent, két kötetben, Csorba László szerkesztésében. (Katona Tamás – Ráday Mihály: Az 1848– 1849-es forradalom és szabadságharc emlékhelyei. I. Események és helyszínek. Budapest, 2013.; II. A száműzöttek nyomában. Budapest, 2016.)

Szintén nagyon fontosnak érzem a helytörténetírás eredményeit, még akkor is, ha ezek összefoglaló elemzése a mai napig sem történt meg. Ezek közül kiemelném a Görföl Jenő és Kovács László összeállításában megjelent Hol sírjaik domborulnak. Az 1848–49- es forradalom és szabadságharc a mai Szlovákia területén című kötetet. (Dunaszerdahely, 2003.) A kötet a régi Magyarország egy országrészének emlékhelyeit, sírjait mutatja be, a teljességre törekedve. A szerzők célkitűzésüket az alábbiak szerint fogalmazták meg: „Ebben a könyvben a mai Szlovákia területén található emlékek összegyűjtésére és bemutatására vállalkoztunk. A pozsonyi »törvényes« forradalom helyszíneit, szereplőinek emlékeit, a politikai események és személyek, a nagy csaták emlékműveit, valamint az ország temetőiben szétszórva található honvédsírokat ismerhetik meg a könyv lapjairól, fényképeiről. A könyv tárgyalja a mai Szlovákia területén zajló hadi eseményeket, s bemutatja a bukás után létrejövő honvédegyletek működését is.” Emellett kitérnek azokra az emlékhelyekre és honvédsírokra is, amelyek az idők folyamán valamilyen okból megsemmisültek, vagy megsemmisíttettek.


Az aradi Szabadság-szobor

Ha már Észak-Magyarországnál járunk, érdemes foglalkoznunk Északkelet-Magyarországgal is, amelyet ma Kárpátaljának neveznek. Bagu Balázs könyve, Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc Kárpátalján (Ungvár–Budapest, 2010) szintén úttörő vállalkozásnak tekinthető. Závodszky Géza történész a bevezetőjében kiemelte: „A munka szerkezetileg önálló része a kárpátaljai 1848/49-es emlékhelyek ismertetése és fényképes dokumentációja. Az emlékművek és történetük érdekes adalék a dualizmus éveinek eszmetörténetéhez, a cseh és a szovjet impérium politizálásához, de a kárpátaljai magyar kisebbség és a többség mai tudati állapotához is. Az emlékhelyek, sírhelyek fölkutatásában Bagu Balázsnak meghatározó érdemei vannak.” Emellett még Csatáry Györgynek, a neves kárpátaljai levéltáros-történésznek, a Múltunk írott ereklyéi. Tanulmányok, dokumentumok című művét kell megemlítenünk. (Ungvár–Budapest, 1995.)

Szintén nagyon jó munkának tartom a Hadobás Pál összeállításában megjelent Edelény környéki emlékek az 1848– 49-es szabadságharcról című kötetet (Edelény, 2014). Ebben a szerző az egykori Torna megye 22 községe területén tevékenykedő 97 személy életútját, sírját mutatják be.

Béres Katalin muzeológus szerkesztőként jegyzi A szabadságharc emlékei Zalában 1848–1849 című tanulmánykötetet. (Zalaegerszeg, 1999.) Érdemes idéznünk a bevezetőben említett célkitűzést, mivel ennek a hadisír gondozás számára is üzenete van: „1998-ban, az 1848–49- es forradalom és szabadságharc 150. évfordulójának első évében jelent meg A szabadságharc emlékei Zalában című könyvünk, amelynek immár második, javított, bővített kiadását tartja kezében az Olvasó! Első kiadásunkban a jubileumi évet megelőző időszak kutatási eredményeit összegeztük. Ám az elmúlt évben Zala megye és az ország tudományos műhelyeiben folyó munka gyümölcseként számos tudományos és ismeretterjesztő kiadvány, publikáció jelent meg a forradalom és szabadságharc zalai vonatkozásairól. Közgyűjteményeink raktárainak mélyéről újabb ’48-as relikviák kerültek elő, sőt szerény gyarapodásról is számot adhatunk, hiszen a Göcseji Múzeum gyűjteményébe került a közismert, de eddig magántulajdonban lévő festmény, egy ismeretlen, 19. századi festő, Gasparics Márk kivégzését ábrázoló műve. Az évforduló megmozgatta a helyi közösségeket is. Megyeszerte emlékműveket, emléktáblákat avattak a szabadságharc résztvevői nevének megörökítésére; városainkban a neves zalai szereplők, Csány László, Gyulai Gaál Miklós, Inkey Kázmér, Csillagh László emlékének megőrzésére születtek köztéri alkotások. A Zala Megyei Történelmi Emlékbizottság anyagi támogatása lehetővé tette, hogy a legrosszabb állapotban található honvédsírok megújuljanak, sőt a kutatások eredményeképpen újabb sírokat is felfedeztek. Mindezen újdonságok számbavétele tette szükségessé a 2. javított, bővített kiadás elkészítését, mindenekelőtt a bibliográfia, valamint az emlékművek és honvédsírok adattárának kiegészítését, amellyel továbbra is a forradalom és szabadságharc zalai eseményei iránt érdeklődő közvélemény, elsősorban a pedagógusok és diákok tájékozódását szeretnénk segíteni.”

Hangodi László tapolcai múzeumvezető a Tapolca és környéke 1848/49-ben I. című munkájának VII. fejezetében a környék 1848–49-es emlékhelyeivel foglalkozik. A városban található ugyanis Miltényi József huszárkapitány sírja, emellett megkezdték a régió honvéd- és nemzetőr sírjainak regisztrálását.

Tolna megyében K. Németh András középkorász régész mintegy 65 honvédsírt kutatott fel, az eredményt külön kötetben publikálta. A szerző huszonnégy Tolna megyei településen, elsősorban Pakson, Dunaföldváron, és az egykori járási székhelyeken nyugvó 1848-as honvédek, tisztek sírját gyűjtötte össze szabadidejében. Forrásul a helytörténeti irodalom, a korabeli Tolna megyei sajtó szolgált, de egyéni útjai során is rátalált több honvédsírra. A sírok azonosításában segítette, hogy a Tolna megyei levéltár a szabadságharc 150. évfordulójára forráskiadványban közzétette a megyei honvédlajstromokat.


A zalatnai honvédek emlékműve

Külön figyelmet érdemel H. Szabó Lajos helytörténész Negyvennyolcas Emlékművek, Honvédsírok Veszprém megyében című kötete. A könyv ajánlójában az alábbiakat olvashatjuk: „A könyv célja világos; a Veszprém megyei jövő sivár lenne a benne rejlő tudnivalók tárgyi és hazafiúi ismerete nélkül. Köszönöm H. Szabó Lajosnak fáradhatatlanságát és kitartását az anyag összegyűjtésében és kiadásában. Tudom, hogy mindenki, aki forgatja e lapokat, örömét leli benne. Fontos azért, hogy örömét megossza majd szeretteivel, mert ez a könyv akkor tudja küldetését betölteni, ha minél többen olvassák. Tegyünk érte!”

A főváros és környéki honvédsírok feldolgozása terén még sok tennivalónk akad, pedig szinte az összes köztemetőben található ’48-as honvédsír. Nehezíti a munkát, hogy időközben több olyan temetőt felszámoltak, amelyben honvédek nyugszanak. Az utóbbi temetők teljes körű felmérésével még adós a történettudomány, a rekonstrukció érdekében elsősorban levéltári kutatásokra lenne szükség.

A szolnoki megyei könyvtár szintén összegyűjtötte a törvényhatóság területén lévő szabadságharcos emlékeket. Világhálós adattárjuk Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc Jász-Nagykun-Szolnok megyére vonatkozó dokumentumai a Verseghy Ferenc Könyvtárban címen jelent meg. Az emlékhelyek, emlékművek listája az alábbi linken érhető el: http://1848.vfmk.hu/emlekhelyek.html.

Szabolcs megye vonatkozásában a Bene János (szerk.) Szabolcsi honvédek aranykönyve 1848–1849 (A Jósa András Múzeum Kiadványai 69., sorozatszerkesztő Bene János. Nyíregyháza, 2013. 278 o.) című kötet szolgáltat adatokat a honvédsírokról. Kemény Krisztián recenzens szerint: a kötetben „az adattáblázatok monotonikus sorát helységenként az adott falu/város kiemelkedő katonai személyiségeinek képe és rövid életrajza, illetve az ottani ’48-as honvédemlékművek, valamint honvédsírok képei teszik könnyebben »fogyaszthatóvá«. A számos színes képpel, grafikával díszített, kiváló minőségű kiadványt forrás- és irodalomjegyzék, illetve helységnévmutató zárja.”

A határon túli kezdeményezések közül nagyon fontosnak tartom Demeter Lajos sepsiszentgyörgyi helytörténésznek A hazáért „a patakokat a mi vérünk festette pirosra”. Sepsiszentgyörgy, Kilyén és Szotyor területén nyugvó 1848/49es szabadságharcosok című, a Charta Kiadó gondozásában 2001-bn megjelent munkáját. A kötet teljes körű kimutatást ad a Sepsiszentgyörgy környéki honvédsírokról, ismertetve a benne nyugvók életrajzát is. Csak sajnálattal tudjuk megjegyezni, hogy az egykori Székelyföld többi régiójáról nem született hasonló feldolgozás.

Az erdélyi és partiumi temetőkben található ’48-as honvédsírok sorsa nem biztosított, számos már felszámolásra került. Ugyanakkor vannak szép kezdeményezések is. A háromszéki Bibarcfalva református temetőjében található Borbáth László kapitány és szabadcsapatvezér sírja. Az utóbbi felújítását Demeter László történész, Erdővidék Múzeuma igazgatója kezdeményezte 2009-ben, fáradozásait siker koronázta. Ezt megelőzően Demeter megírta szülőföldjének szabadságharc alatti történetét, amelyben bemutatta a régió korszakhoz köthető emlékeit és honvédsírjait, munkája címe: Erdővidék a szabadságharcban 1848–1849 (Kolozsvár, 1998).

Az erdélyi unitárius egyház gondozásában és Gaál György szerkesztésében jelent meg Kolozsváron az országrész unitárius vallást követő honvédjeinek és nevezetes személyiségeinek emléket állító kötet. A szent szabadság oltalmában. Erdélyi unitáriusok 1848-49-ben (Kolozsvár, 2000) című könyvben megtalálható a neves unitárius vallású honvédtisztek sírjainak felsorolása is.

A Tordán és környékén lévő honvédsírokat a helyi Jósika Miklós Elméleti Líceum diákjai vették gondozásba Jozan Erzsébet történelemtanár vezetésével. Hasonló erőfeszítések történtek a kolozsvári Házsongárdi temetőben lévő, mintegy 20 honvédsír rendbetételére is.

Háromszéken, ahol közel száznyolcvan 1848-49-es emlékhely, honvédsír található, 2019-ben, a 170. évfordulón kezdődött meg a rendbetételük. A sajtótudósítás szerint: „Minden háromszéki településen vannak honvédsírok, ám egyre nehezebb ezek felkutatása, hiszen a fiatal pedagógusok, lelkészek már nem minden esetben ismerik, tartják számon ezeket az emlékhelyeket.” (Székelyhon, 2019. március 22.)” A világhálós portál szerint az egyesület tagjai az elmúlt öt évben 25 honvédsírt hoztak rendbe, emellett megkezdték újabb 30 darabnak a felmérését és restaurálásra való előkészítését. Munkájukat Kovászna Megye Tanácsa is támogatta.


Az 1897-ben állított 1848–49-es emlékmű a Nyerges-tetőn

2000-ben jelent meg A szabadságharc zászlaja alatt. Az 1848–1849-es forradalom Partiumban és a Bánságban című kötet (Nagyvárad, 2000). A sajtó alá rendezésben fontos szerepet játszott a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület és a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség. A kötet végén kimutatást találunk a régióban lévő honvédsírokról.

A partiumi feldolgozások sorában még a Kónya László szerkesztette Szatmáriak az 1848–49-es szabadságharcban című kötetre kívánunk utalni, amely felsorolja a törvényhatóság területén lévő honvédsírokat. (Szatmárnémeti, 1999.)

Rövid felsorolásunk nem teljes, hiszen időközönként rendszeresen jelennek meg újabb feldolgozások, de képet kívántunk adni az érdeklődő közönség számára a kutatások jelen állapotáról. Reméljük, hogy a közeljövőben számos helytörténész, társadalmi szervezet fog még csatlakozni e nemes munkához, hiszen nem szabad megfeledkeznünk arról a tényről, hogy a 24. órában vagyunk!

Természetesen a fenti feldolgozásokban bemutatott sírok többsége nem klasszikus értelemben vett hadisír, hiszen zömmel a dualizmus korában elhunyt honvédek nyugszanak benne. Ápolásuk és az adatok feldolgozása azonban ettől függetlenül nagyon fontos, mivel pótolhatatlan forrásbázisai a magyar katonai hagyományok ápolásának. E téren a Honvédelmi Minisztérium hadisír gondozásért felelős szerveinek is számos tennivalója akad. Elég arra utalnunk, hogy a mai Magyarország területén található hadisírok – köztük az 1848–49-es szabadságharchoz köthetők – jegyzékét a Honvédelmi Minisztérium a Belügyminisztérium útján az illetékes önkormányzatoktól bekérte, ezek összegzése és publikálása azonban még nem történt meg.

Tetszik önnek az oldal? Segítsen egy lájkkal. Köszönjük!

Új hozzászólás

További írások

A gyulafehérvári (innen a művésznevében szereplő Gy betű) születésű gépész­mérnök, Gy. Szabó Béla (1905–1985) 1931-ben költözött Kolozsvárra, ahol az Energia Villamossági Gépgyárban helyezkedett el. A mérnöki foglalkozáshoz képest inkább a rajzolás és a festés iránt vonzódó fiatalember képzőművészeti bemutatkozása a Kós Károly által 1932-ben a Károli Gáspár Irodalmi Társaság égisze alatt rendezett kiállítás alkalmával volt, ekkor hat szénrajzzal és két pasztellel jelentkezett a nyilvánosság előtt. A kiállítást követően Kós Károly biztatására ebben az időben tért rá a fametszésre.

A 18. század eleji székely paraszti tudatvilág mélyén elevenen élt a szabadság kultusza. Az, aki akkor azt mondotta: „a régi székely szabadságnak idején”, az természetesen az 1562 előtti éveket álmodta vissza. 1625-ben a tanúként megidézett István Péter impérfalvi pixidárius ilyen szavakkal szólott a szék színén: „Emlékezem arra, mikor Lengyelországból az ífjú János kerálj fiát az annyával, Izabella királyné aszonnal ez országban behozák – az réghi szabadságra is jól emlékezem”. 

Bár régen is sokat forgattam és olvasgattam, de a mai napig mindig nagy élvezettel és némi meghatottsággal veszem kezembe az Oláh Anna és Zárug Péter Farkas szerkesztésében megjelent Tanár Bolyai Farkas emlékkönyvi levélkéi (CUMANIA, 1996) című kötetet. Ez a könyv azt a nyolcvanhét emléklapi bejegyzést adja közre, amelyeket 1795 és 1799 között az ifjú Bolyai Farkas (1775–1856) a peregrinációs útja során kapott. Gyakran elképzelem, ahogy az élete vége felé közeledő Bolyai újból elővette és elolvasta azokat az intelmeket, amiket ismerősei egykoron neki írtak. Megnézte a szép rajzokat, emlékezetébe idézte a barátait.

A fenti kérdések sokunkat foglalkoztatnak. Elolvastam Kepes András Világkép című könyvét (Libri Kiadó, Budapest, 2016), és találtam néhány támpontot ebben a témában. Elsőnek a fejlődésről írok néhány sorban, amelynek jelenkori képe a globalizációban nyilvánul meg.

Mátyás király páncélban. Marastoni József rajza, 1855. Képek: Wikipédia

Most 500 éve, 1490. április 6-án, Bécsben, két napig tartó gyötrelmes szenve­dés után, agyvérzés következtében meg­halt Mátyás király. Tetemét Fehérváron, a nagy királyok mellé, díszpompával he­lyezték örök nyugalomra.

emke kolozsvár

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) 135 esztendeje, 1885. április 12-én alakult meg Kolozsváron, az Unió utcai Redut épületében, s öt évre rá, 1890 őszén elkezdődött az egyesület bérházának szinte napra egy évig tartó építése. Ennek a rövid időszaknak az áttekintésével próbálkozok. Sajnos az EMKE 1947 előtti levéltára jelenleg a Román Országos Levéltár Kolozs Megyei Fiókjában feldolgozás alatt van, így egyelőre nem kutatható. Ha eljön az idő, amikor ezek az anyagok – amelyekben a 130 esztendeje elkezdett építkezés adatait is bízvást remélhetjük megtalálni – nyilvánosak lesznek, további adalékokkal is ki lehet egészíteni az alábbiakat.

Márai Sándor

Szigorú morális döntése folytán, bár élete utolsó órájáig elzárta magát természetes anyanyelvi közegétől, az országtól, ahol e nyelvet beszélték, és az ország sem – azazhogy az országot uraló hatalom sem – engedte közel Márait könyvei, írásai révén az olvasókhoz, ez nem szegte kedvét az írónak: megmaradt mindvégig anyanyelvi közegében. Mi több: sajátos nyelvezete, kifejezésformái, nem kis mértékben letisztult gondolkodásmódjából fakadó nyelvi és stiláris tisztasága immáron a magyar irodalom klasszikusai közé emelte.

Szőcsné Szilágyi Piroska

Reményik Sándor költészetének hangulatváltásában, túl a költőnek már 20 éves korában jelentkező testi és lelki betegségein és a rá jellemző befelé forduláson, az életében szinte egyidőben megjelenő két női ideálnak is valószínűleg fontos szerep jutott. Egyikük Judik Józsefné Imre Ilonka, a költő sógorának, Imre Kálmánnak húga, a Reményik-líra talán legszebb verseinek ihletője. A másik a művésztárs, a lelki testvér és az eszményi asszonyi ideál megtestesítője, Szőcsné Szilágyi Piroska festőművésznő, a Piroska-versek nőalakja.

Andrásfalvy Bertalan

Az egyetlen lehetséges út Európa és az emberiség megmentésére, hogy visszafordulunk és megismerjük a néphagyományból, hogyan elégítették ki eleink alapvető szükségleteiket, ezzel évszázadokon át biztosítva fennmaradásukat és gyarapodásukat – vallja Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató, tanszékalapító egyetemi tanár, a rendszerváltás első művelődési és közoktatási minisztere. A több száz könyvet, tanulmányt és publikációt jegyző Széchenyi- és Príma-díjas tudóssal a túlélés lehetőségéről, így a művészet és a népművészet 21. századi jelentőségéről beszélgettünk.

Andrásfalvy Bertalan: A Trianonhoz vezető útról

A trianoni békediktátum az európai történelem egyik legvitathatóbb határozata és egyenes következménye volt a magyarságról évszázadok folyamán itt kialakult képnek. Ennek a mindenképpen torz képnek a kialakulásáért mi is felelősek vagyunk, de ezen túl is terhel minket a felelősség abban, hogy ezt a magyar nép, társadalom sajátos belső alakulása, a nemzet meghasonlása és végzetes megosztása is lehetővé tette. Ennek részletesebb megismerése, bevallása a mai napig is hiányzik történelmi tudatunkból, történelmünket összefoglaló kötetekből és tankönyveinkből. Asztalos Miklós történész egyik tanulmányában ezt úgy fogalmazta meg, hogy a 13. században a nagy hatalommal rendelkező főurak „rendi nemzete” nemcsak az ország vezetését sajátította ki magának, hanem a történelmi szemléletet alakító történetírást is. Ettől kezdve szinte máig, több történeti tényt és következményeit ennek a kapzsi hatalmi körnek a szemszögéből ítéltünk meg, illetőleg erőszakkal is töröltünk történetírásunkból. Ezeket a vitatható vagy elhallgatott tényeket sorolom itt fel, és csak utalok néhány, állításaimat igazoló forrásra.

Ábrám Zoltán

A történetírás szerint a legkeletibb csángó falu, a természetes körülmények között létrehozott legkeletibb magyar település neve Csöbörcsök, ritkán használt formában Töbörcsök (románul Cioburciu, oroszul Csobrucsi). Már a név is az egykori magyar jelenlétre utal. Földrajzilag a Dnyeszter folyón túl, a Moldovától elszakadt Dnyeszter Menti Köztársaságban fekszik. Eredete vitatott, még etelközi maradványmagyarságról is beszélnek a történészek.

A falu, ahol élt és meghalt, ahol a birtokai feküdtek, teljesen elfelejtette őt. Nem zárta szívébe, nem lett belőle legenda. Sírhelyéről sem tudni semmit. De nem emlékszik rá még Háromszék sem, pedig jó kétszáz évvel ezelőtt a vidék leghatalmasabb emberei közé tartozott. A neve csak elvétve bukkan fel egy-egy tanulmányban; azokban is inkább negatív szereplő, olyan hadúr, aki szigorúan, az erőszaktól sem visszariadva, büntet minden ellenszegülést.

Bölöni Farkas Sándor

A csalódott, reményvesztett Farkas Sándor 1822 novemberében írta egyik barátjának, Gyulai Lajos grófnak: „Most meglehetősen vagyok… s talán mindenütt megelégedve lehet az ember, mikor nincs semmi ambíciója, sem vágyása egyébre, csakhogy a mindennapi kenyere meglegyen.” Mennyi fájdalom, mennyi lemondás lakozik e sorokban!

Kolozsvár, Nemzeti Színház

Kolozsvár dualizmus kori története mindmáig javarészt ismeretlen a történészek számára. Ennek elsődleges oka, hogy a dualizmus időszakában megjelent történeti jellegű írások elsősorban a város egy-egy jól körülhatárolt szegmenésre fókuszáltak, és nem készültek részletes, átfogó, a teljesség igényét kielégítő munkák. A két világháború között sem született egy, a város dualizmus kori időszakára koncentráló általános várostörténeti monográfia. Ezt követően pedig az ország államszocialista berendezkedése tette lehetetlenné a korszakkal kapcsolatos mélyrehatóbb vizsgálódásokat, így a kutatások zöme leginkább a középkor és a kora újkori történelmi folyamatok feldolgozására figyelt. De mi a helyzet a rendszerváltás utáni kutatásokkal? Történtek-e jelentősebb előrelépések a város dualizmus kori múltjának feltárásában? Milyen akadályok nehezítik a vizsgálódást, milyen típusú források állnak a kutatók rendelkezésre? Az alábbi dolgozatban ezekre a kérdéskörökre igyekszem választ adni.

Bölöni Farkas Sándor

A régi Erdély egyik legigazibb, de legmagányosabb tudós-hőse, aki új és bátor eszméket, új gondolatokat érlelő tanokat terjesztett a téves előítéletektől megszabadulni nem tudó kortársaknak” – írta róla Jancsó Elemér. Úgy vélem, hogy kötelességünk felidézni Bölöni Farkas Sándor (1795. december 15.–1842. február 2.) – a demokrácia hírnöke – életét és munkásságát születésének 225., halálának 178. évfordulója alkalmából. Megtisztelő adósság leróni iránta érzett hálánkat, és méltóképpen tisztelegni a méltánytalanul elfeledett, de a legjelesebb erdélyi reformkori személyiségek egyike előtt, akiből – Wesselényi Miklóshoz és Széchenyi Istvánhoz hasonlóan – áradt a nemzetszeretet, a tenni akarás és gondoskodás a közösség jövőjéért. Az áldozatvállalás és segítőszándék megtestesítője volt. A Bölöni Farkas Sándor és Wesselényi között kialakult ifjúkori barátság az évtizedek folyamán, a reformkor nagy eszmei küzdelmeiben, valamint a merész hazafias tettek mezején még inkább elmélyült, szorosabbá vált. Életük végéig őszintén tisztelték, szerették, sőt segítették egymást.