Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

Borbereki Alvinczi Péter törvénytudó magánéletéről

Ezen írás nem arról az Alvinczi Péterről1 szól, aki híres hitvitázó református lelkész és író volt. Róla és működéséről már olyan sokan írtak, hogy szinte könyvtárnyi irodalom áll a rendelkezésünkre. Hanem a szintén ugyanezen nevet viselő unokájáról, aki Erdély egyik legnagyobb törvénytudója, diplomatája volt. Róla úgy írnak a szakemberek, hogy a „magyar Lükurgosz2”, a „második Werbőczy István3”, aki élete végéig mint nádori bíró dolgozott. Fiatal korában sokáig a királyi udvarnál időzött jogi szakiratok szerkesztése miatt. Életének ezt a részét, munkásságát szintén sokan feldolgozták, azonban a családjáról először csak Nagy Iván4 emlékezik meg röviden és hiányosan az Alvinczi család történetének leírásakor. Pár év múlva Kőváry László5 foglalta össze a kihalt család történetének utolsó szakaszát. Majd körülbelül fél évszázaddal később Kempelen Béla6 egészítette ki teljesen új adatokkal, évszámokkal a családfát. Magánéletével azonban a tudomásom szerint ez idáig senki sem foglalkozott. Pedig a végrendelete7, amely még 1899-ben eredetijében megvolt a Pekry8 család dicsőszentmártoni levéltárában, sok mindent megőrzött róla. Mint férjről, mint családapáról, a gondolkodásmódjáról, a felesége és gyermekei iránt érzett gondoskodó szeretetéről. Testamentumát a Küküllő vármegyei Gálfalván készítette, amelynek a mai magyar neve Vámosgálfalva.


Pekry Sándor kastélya Dicsőszentmártonban, egy 1908-ból származó képeslapon.
ismertetnünk kell, hogy lássuk birtokai
Forrás: kepeslapok.wordpress.com

Alvinczi III. Péter 1639-ben született, és 1701. február 26-án hunyt el kedvenc falujában, a Maros jobb partján fekvő Borbereken. E településről vette a családban elsőként a borbereki nemesi előnevet. Családnevük a Maros bal partján szemben lévő ikertelepülésre, Alvincra utal. Ebből arra következtethetünk, hogy őseinek ez utóbbi lehetett korábban a lakhelye. (A két folyóparti falu összefonódó, közös múltjáról itt nem szólunk.) 1612-ben kaptak címeres nemeslevelet.

Azt nem tudjuk, hogy pontosan hol született, ezt egyik családleíró sem említi. Kempelen szerint négyszer nősült. Első felesége Szőllősi Erzsébet volt, aki fiatalon meghalhatott. A második kalotaszentkirályi Székely Klára, akitől 1683 körül elvált. Tőle született József nevű fia (*1677), akinek a további életéről nincs konkrét adatunk. (Ezekről a személyekről a végrendeletben nem emlékezik meg, tehát a további sorsuk ismeretlen maradt a számunkra.) Azt sem tudjuk pontosan, hogy mikor vette feleségül a harmadik nejét, gyulafehérvári Lipcsei Évát. Együttélésükre Kempelen az 1696 előtti éveket adja meg. Azt viszont pontosan leírja a testamentumában, hogy tőle hat gyermeke született, három fiú és három lány. Felesége halála után újra nősült, hogy gyermekeiről legyen, ki gondoskodjék. Amint írja: „jóakaró uraim javallások indításából” Hegyesi István özvegyét, borosjenői Hosdáthi Katát9 vette el feleségül (1697. június 1.). Azt nem említi, hogy Katának az első házasságából született-e gyermeke, de bizonyára nem, hisz akkor az örökösödéskor ő is szóba került volna. Alvinczi Péternek ekkor már hat gyermeke volt, ahogy írja, „az én előbbeni feleségemtől való gyermekim”, név szerint: Sámuel, Gábor, Mihály, „Cristina (Kriska), Susi és Annis”. (A lányokat általában becenevükön említi.) A három fú volt az idősebb, ők már akkor tanultak, a három leány még kiskorú lehetett. Mielőtt részletesen írnánk a gyermekekről, a birtokokról és az örökösödésről, szólnunk kell általánosságban magáról a végrendeletről.

Magyar nyelven íródott, pedig Alvinczy az anyanyelvén kívül foglalkozásánál fogva kiválóan beszélhetett és írhatott mind latin, mind német nyelven. Úgy tűnik, az okmány, mintha töredékes volna, mivel hiányzik az abban a korban megszokott bevezetése. Márpedig egy bíró, egy szakember ismerhette egy ilyen műfaj szabályos felépítését.

A nyomtatásban közölt másolat hat témakörről szól: maga a végrendelkezés; a vallás (reformátusok voltak) és jó erkölcs fontossága; a gyermekek nevelése és taníttatása; intelmek gyermekeihez; végül a feleségéhez címzett jó tanácsok. Ugyanis Alvinczi erre a legutóbbi témára több ízben is visszatér, mintegy attól aggódva, hogy halála után Hosdáthi Kata ismét férjhez megy. Inti is, hogy „elégedjék meg nevemnek becsülettel való viselésével”, mert „az harmadik házasság ritkán szokott szerencsés lenni”. Nem tudjuk, hogy mi válthatta ki ezt a félelmét, hisz neki ez már a negyedik házassága volt, és ekkor már egyikük sem volt fiatal. Beleszövi azt a kis mondatot is, hogy az „én tőlem leendő gyermeki” majd mit kapnának halála után, azonban erre nem került sor, hisz házasságukból nem született gyermekük. A testamentum szövegezése, felépítése és szerkezete nagyon ellentmondásos. Stílusa választékos, még a néha hosszú mondatai is világosan érthetők. Több helyütt tudós emberre valló bölcsességeket ír le a feleségének, de főként a gyermekeinek, ezek mind az egyéniségéből és az élettapasztalatából fakadtak. Főként az atyai intelmek leírásakor tapasztalhatjuk az aggódó apa szeretetét, amelyet szeretne átadni, átplántálni gyermekeibe is. Ugyanígy a vallásával kapcsolatos fejtegetései is érdekesek, a családi szellemi örökséget tükrözik. Néha úgy érezheti az olvasó, mintha nem is végrendeletet lapozna, hanem egy Kölcsey által írt Parainesis soraiban gyönyörködne. Roppant logikus az érvelése azokban a fejezetekben, amelyekben azt taglalja, hogy hét családtagjának miket hagy örökül és miért.

Mindezek mellett ott van egy nagy ellentét is, mégpedig az okirat szerkesztésében. Amint fentebb már említettem, hat témát fejteget a végakaratában. Ezeket azonban nem fűzi láncra, minden ok és átvezetés nélkül váltogatja a témákat. Néha még asszociatív kapcsolatot sem fedezhetünk föl egy-egy bekezdés között. Ez azért feltűnő és furcsa számunkra, mivel a foglalkozásánál fogva épp a nagyon logikus felépítést, a célirányos szerkesztést várnánk el tőle. Minderre az ellentmondásra csupán egyetlen magyarázatot tudunk elképzelni, és próbálunk utólag elfogadni. Mégpedig azt, hogy a testamentumot hosszabb időn át írhatta. És ha lezárt egy részt, akkor valamelyik másik időpontban azzal a témával folytatta, amely épp azokban a napokban vagy órákban foglalkoztatta. Azonban nem célunk a szövegtani elemzés, ezért a továbbiakban visszatérünk az okiratban szereplő birtokaira és az öröklő családtagjaira.

Sajnos, a szüleiről semmit sem ír, azaz nem azonosítja magát a végrendelet elején (ebből is gondolható, hogy ezen rész hiányzik). Ezért bizonytalanok a családdal foglalkozó genealógusok az apja nevének megadásakor. Legtöbben a hitvitázó I. Péter fiát, II. Pétert tartják az apjának. Ebben az esetben ő, a III. Péter valóban az unokája volt. Ha ezt elfogadjuk, akkor az édesanyját pedig Szabó Katának hívták.

Az ismétlések elkerülése végett először talán ismertessük röviden, hogy hol voltak az Alvinczinak birtokai, majd azok közül melyik gyermeke mit örökölt.

Nagyon szerényen nyilatkozik minderről, pedig mint látni fogjuk, gazdag főúr volt. Ilyeneket ír magáról, idézzük: „alacsony rendből való is lévén, derék jószágot nem szerezhettem”, vagy: elosztom „kevés javaimat és jószágocskámat”. Pedig bizony az nem is volt olyan kevés. Közel száz településről kapott porciót (adót) vagy dézsmát. Ez azt a hányadot jelenti, amelyet a jobbágyai kötelesek voltak beszolgáltatni a saját terményeikből és állataikból a földesuruknak. E rengeteg falu nevét nem kívánjuk most elsorolni, ugyanis azok közül az évszázadok folyamán többnek a nevét megváltoztatták, jó párat összevontak, de még olyan is olvasható közöttük, amely mára kihalt. Azonban az általa akkor leírt vármegyéket és székeket feltétlenül ismertetnünk kell, hogy lássuk birtokai nagy kiterjedését. (Természetesen ezek elnevezése is sok esetben már megváltozott, vagy éppen átszervezték azokat.) Ezek a következők: Fejér, Küküllő, Torda, Hunyad, Szeben, Maros vármegyék; Fogarasfölde; Szászsebes, Beszterce, Medgyes székek.

Sok háza volt, mindezeket szintén csak fölsoroljuk, csupán az utolsóhoz fűzünk egy tőle vett kisebb magyarázatot. Az, hogy ezek a házak mekkorák voltak, s pontosan minek minősültek 1701- ben (majorház, kúria, kastély, várban lévő ház), azt nem mindig említi. Ezek a következők: (Gyula)fejérvári ház a várban, Oláhszilvás (Mikószilvás), Nagyenyed, Szeben, Magyarherepe, Újegyház(a), Gálfalva, Borberek. Ez utóbbi helyen több háza is volt lenn a faluban és egy a várban is. Az egyiket – ezt majorháznak nevezi – a feleségének építtette „a temetőmálbeli középső szőlő alatt”, amelyhez szőlő, kert, csűr is tartozott. A várbeli borbereki házhoz megemlít pincét, kertet és „gabonás házat” is.


A család utolsó leszármazottjának, báró
Alvinczi Józsefnek (1735–1810) a síremléke
a budapesti Kerepesi temetőben. Dr. Varga
József fényképe. Forrás: Wikipédia

Csupán egyes számban írjuk le a több településen említett ingatlanjait: szántóföld, rét, füves kert, szőlő, gyümölcsös, veteményes kert, kenderföld és Borbereken egy malom. A szőlők különösen fontos helyet foglaltak el életükben, hisz az egészségtelen víz helyett sok bort fogyasztottak, félve a különböző fertőzésektől. Ezért szőleje szinte minden háza közelében volt. Ugyanígy csak fölsoroljuk, hogy milyen háziállatokat tartott a házai körül: tehén, juh, disznó, ökör. A lovakat külön csoportokra osztja: ménes lovak, szekeres lovak, gyermek és kanca lovak, valamint csikók.

Érdemes külön odafigyelni azokra a terményekre, amelyek a mindennapi élelmezésükben fontos szerepet játszottak. Ezek közül jó néhány kimondottan jellemző volt erre a vidékre, mivel az éghajlat hűvös volt, a kevés szántóföld minősége pedig szegényebb, úgymond soványabb volt ezen a hegyes vidéken. Ilyenek a: haricska (más néven hajdina, tatárka vagy pohánka), alakor (gyengén termő búzafajta), török búza (kukorica), zab, köles, búza. A háztartásukban fontos volt még a méz, a vaj, az ecet és a szalonna. Ruházatuk, ágyneműk, abroszok készítéséhez lent és kendert is termesztettek.

Azt, hogy családtagjai közül kire mit hagyott, elsőként a feleségével kezdi. Ez a felsorolás nagyon részletes, ezért csupán néhányat emelünk ki ezek közül. Fentebb már említettük, hogy neki Borbereken egy külön házat építtetett, amelyet csak őrá hagyott, ezen nem osztozkodhattak a gyermekei. Felesége kap egy kisebb kétbakos szekeret hat „szekeres” lóval. Ékszereket (gyűrűk, gyöngyök), női ruhákat, asztalra való eszközöket sorol föl (aranyos kanna, poharak, réz gyertyatartók, aranyos sótartó, ezüst kanalak, hat-hat ón tál és tányér); szobákba való tárgyakat: paplan, lepedő, vánkos, abrosz és szőnyegek. Végül egy kis mutató órát említenünk érdekességként.

Mind a hat gyermeke kap egy(-két) házat a hozzá tartozó porciókkal és a falvaik dézsmájával, hogy abból megélhessenek. Feltehetően a házak száma azok nagyságától függött, hogy körülbelül azonos értékben és mértékben örököljenek. Zárójelben közöljük, hogy a települések nevét: Sámuel (Gálfalva), Gábor (Oláhszilvás), Mihály (Borberek és a vár kapujánál lévő ház), Krisztina (Gálfalva), Zsuzsanna (Nagyenyed), Anna (Borberek és Fejérvárott a várbeli gabonás ház).

Mivel itt soroltuk föl az összes gyermekét, e helyen szólunk pár mondatban a további sorsukról, bár ezeket az adatokat nem tartalmazhatja még Alvinczi Péter végrendelete.

Sámuel/Samu (*1685, †1724; ⚭ Béldi Klára) előbb Erdélyben kancelláriai lajstromozó, majd Bécsben referendárius (jelentéstevő) volt.

Gábor (*1686, †1751) az erdélyi főkormányszéknél titkárként dolgozott. 1743- ban bárói rangot kapott. Egy fia volt, szintén Gábor, aki 1788-ban utód nélkül halt meg.

Mihály (*?, †1751) a császári seregben volt százados. Neki két fia és egy Erzsébet nevű lánya született. A fiatalabbik fiú neve Ádám volt, aki szintén magtalanul halt meg. Az idősebbik, József (*1735) 57 évig szolgált mint katona, előbb császári tábornagy volt, majd főhadikormányzóként fejezte be az életét, 1810-ben halt meg Budán, síremléke a Kerepesi temetőben található.10 1763-ban ő is elnyerte a bárói címet. Mivel a családban több fiú nem született, vele halt ki az Alvinczi család.

A három, fiatalabb lánytestvér további sorsáról kevesebb adattal rendelkezünk. Nagy Iván még a nevüket sem említi, így csak Kempelen soraira hagyatkozhatunk:

Krisztina (*1696 körül, †1733) férje vízszentgyörgyi Makray Ferenc.

Anna (*?, †1731) férje fülpösi Nábrádi Miklós.

Zsuzsa (*?, †1702) édesapja halála után egy évvel elhunyt. Amennyiben az első két leánynak születtek gyermekei, ők már nem az Alvinczi családnevet vitték tovább.

A végrendeletben szereplő hat téma közül az apa intelmeit hagytuk az írás végére. Ezekből kívánunk néhányat kiemelni. Már részben szóltunk a feleségéhez címzett gondolatairól. Ezeket kiegészítendő idézünk még néhányat, mikre is figyelmezteti a férje őt, valamint a gyermekeket. Kéri Katát, hogy szorgalmatos, jó gazdaasszony legyen, s a gyermekeket „fenyítékben nevelje”. Táplálja és ruházza őket. A leányokhoz „istenfélő öreg asszonyt” fogadjon, s ne engedje, hogy azok idegen vallású férjet válasszanak. A fiúk jó erkölcsűek legyenek, tanulmányaik után „a keresztény vallásunkon levő pronotárius uram” mellett gyakoroljanak, majd valamelyik méltóságos úr körül szolgáljanak11. Kéri mind a három fiúgyermekét, hogy „Istenökhez, hazájokhoz, urokhoz, vármegyéjekhez feddhetetlenül hivek legyenek”, s ne feledjék, hogy „nem lehet szentül két urat szolgálni”.

Az itt leírtakból, illetve magából a végrendeletből kiderül, hogy Alvinczi Péter körültekintő, családszerető, jó férj és apa volt. S mivel a lányok további sorsát kevéssé ismerjük, így csak a három fiáról mondhatjuk el, hogy apjuk halála után megtartották annak intelmeit, és úgy éltek, ahogy ezt ő tanácsolta nekik.

 

Jegyzetek

1 *1570 körül Nagyenyed, †1634 Kassa

2 Lükurgosz i. e. a 8. században élt spártai törvényhozó volt.

3 https://hu.wikipedia.org/wiki/ Alvinczi_Péter_(b%C3%ADró)

4 Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal I. Pest. 1857. p. 25–26.

5 https://eda.eme.ro/xmlui/bitstream/ handle/10598/3744/EM1901_10_002_KovaryLaszlo-ErdelyiKihaltFouriCsaladok.pdf?sequence=3&isAllowed=y

6 Kempelen Béla: Magyar nemes családok I. 1911. (Az interneten oldalszám nélkül).

7 Kis Bálint: Borbereki Alvinczi Péter itélőmester végrendelete. 1699. nov.ember 25. Történelmi Tár. 1899. p. 539–549.

8 Kis Bálint szerint a Pekry család a kihalt Alvincziek leányági utódai voltak.

9 Név nélkül írja, hogy feleségének van egy húga.

10 https://hu.wikipedia.org/wiki/Fájl:Alvinczi_József_s%C3%ADrja.jpg

11 Ebből arra következtethetünk, hogy a fiúk mind jogot tanulhattak. A pronotárius nevét nem írja le.

Tetszik önnek az oldal? Segítsen egy lájkkal. Köszönjük!

Új hozzászólás

További írások

1.

Mostan kinyílt egy szép rózsavirág,

Betlehemben kipimpózott ződág,

Kit még hogy vár mind az egész világ,

Királ nemből méltóság, királ nemből méltóság.

 

Ó, te édes kicsi galambocska,

Szűz tejemből szopó kis bárányka,

Finta Géza 1931-es kéziratos füzetéből.

Benkő József, lelkész, történetíró, botanikus, nyelvész

Benkő József 1740. december 20-án, az erdőszéki (helyesen: erdővidéki – szerk. megj.) Bardoc faluban született, ahol apja, Benkő Mihály 12 gyermekes család­jával 24 évig volt pap. Benkő József iskoláit Kisbaconban kezdte, a klasszikus tudományokat Udvarhelyen, a diáki kurzust Nagyenyed híres kollégiumában végezte.

A századik évforduló késő őszi felvonása még a június 4-i aláírás napjánál is átfogóbban tárja fel Trianon magyar kárvallottjainak érzés- és gondolatvilágát. Ezen a második megemlékezésen az erdélyiek példájával az új román államba való beilleszkedés indítéka és célja szemléltethető. A szóra bírható források közül kiemelkedik az első világháború után új fejlődésszakaszába lépő transzilvanizmus talán legismertebb programszövege, amelynek megírására 1920 novemberében érett meg az idő.

Bármennyire is gyarapodott széltében-hosszában Kolozsvár területe, azért olykor valamiképpen csak összefutok az utcán egy-két ismerőssel. Így történt ez a közelmúltban, midőn egyszer csak Tóth-Guttman Emesével, Guttman Mihály (1926, Petrozsény – 2013, Kolozsvár) leányával találkoztunk. Beszélgetésünk folyamán kifejezte azt a kérését, hogy elevenítsem fel az emlékeimet édesapjáról. A kérés hatására lelki szemeim előtt megjelent Misi bácsi nagy bajuszos, kicsit cammogó járású alakja, hiszen a Kolozsvári Zeneiskola igazgatójaként is ismertem, valamint tanárom is volt a karvezetői szakon. Misi bácsi egyengette a középiskolai zenei fejlődésemet, majd a tanártársam lett a zeneiskolában, és a kolozsvári Filharmóniában is – és már alig merem említeni a nyugdíjas éveinket…

A Guttman lakóházat két utca, a Kund vezér (ma Sidismund Toduţă) és a Gavril Muzicescu határolja. A Kis-Szamos bal oldalán terül el, a szellő halszagot terjeszt, és ez a halászok egyik kedvelt helye.

2008 júliusában tértünk haza feleségemmel, Mártával együtt Kolozsvárra huszonegyévnyi nagyszebeni tartózkodásunk után. Három gyermekünk már Kolozsváron fogadott minket. Csenge tíz, Emese hat, Csongor egy éve hagyta el Nagyszebent, mindhármójukat a Báthory István Elméleti Líceum csalogatta Kolozsvárra. Aztán a nagyobbik gyermekünket a finn–német szak, a középsőt az építészet, a kicsit pedig a filmművészet, fotóművészet, média szak, majd végül a közgazdasági képzés kötötte Kolozsvárhoz. 2008-ban újra együtt lehettünk mind az öten. 

Reményik Sándor

Reményik Sándor ősei egy felvidéki, régi Remenik nemesi családból származnak. A korabeli dobsinai lutheránus egyház anyakönyvi bejegyzései szerint a költő felmenői több nemzedéken keresztül Dobsinán, ebben a felvidéki bányavárosban születtek és élték le életüket. A költő időben legtávolabbi – adatokkal is bizonyítható – felmenőinek tekinthetjük a Dobsinán élő Johannis Remenik nevű szépapját, valamint a férfi Mária nevű (vezetékneve nincs bejegyezve a dobsinai anyakönyvbe) feleségét, akik feltehetően a 17. század fordulóján születhettek.

A középkorban épült Jézus Szíve kápolna Székelyudvarhelyen.

A város – Székely Mózesi fejedelem szülőhelye –, ahogy a leírások említik, Székelyföld történelmi, társadalom- és művelődéstörténeti központja. 1301-ben Vduord néven írták le, mivel a kutatók szerint a székelyek megtelepedése előtt királyi udvarhely volt. 1334-ben olvasható az első, ma is használatos névformája Oduorhel formábanii. Jelentőségére utal, hogy épp itt jöttek létre más nagyvárosok után e korai, erdélyi kézműveseket tömörítő egyesületek, s maradtak ránk azoknak az okiratai, amelyekből egyet itt részletesebben bemutatunk.

„A cholerajárvány, mely a múlt 1866. év második felében ezen országot szélesebb vagy szűkebb terjedelemben, nagyobb vagy kisebb veszélyes jellemmel átutazta, a múlt december 28-án egészben megszűnvén, bátorkodik e hű k(irályi) Főkormányszék ezen járvány lefolyásának rövid vázlatát az egész járványról készített összes kimutatás alázatos tiszteletteli ide csatolása mellett a következőkben Császári Királyi Apostoli Felségednek hódoló mély tisztelettel felterjeszteni.”

Az erdélyi emigrációs sajtó létrejötte szorosan kötődik Erdély Trianon utáni történetéhez. A hatalomváltás következtében, a magyar történelemben eddig nem tapasztalt menekültáradat indult el az utódállamokból, elsősorban a területének kétharmadával megrövidített Magyarország, másodsorban pedig a világ számos más országa felé. Az erdélyi menekültek, áttelepültek új hazájuk egy-egy településén létrehozták saját közösségeiket azzal a céllal, hogy egymást támogassák, hogy megőrizzék erdélyi magyar önazonosságukat. Az ilyen erdélyi szerveződések egy része lapszerkesztésre és lapkiadásra is vállalkozott. Az emigrációs sajtó nagy vonalakban az emigráció története is.

Orbán Elek, családi címer

Az Orbán család tagjai – így a címben szereplő Orbán Elek is – régi székely famíliából származtak. Távoli múltjukat homály fedi, eredetükre csupán a későbbiekben fennmaradt és öröklődött vezetéknév utal, amely feltehetőleg valamelyik ősük keresztneve lehetett, majd családnévként maradt utódaikra. Általában elmondható, hogy az úgynevezett apanévként hagyományozódott tulajdonnév nagyon gyakori volt a székelység körében. Ráadásul ez a ritkábbak közé tartozott, tehát nagyon alkalmas volt az egyedesítésre, a megkülönböztetésre. 

Nagykároly és vidéke

Kétségtelen, hogy a 19. század végén a nagykárolyi nyomdaipar fellendüléséhez pontosan a nagyszámú helyi újság megjelenése szolgáltatott alapot. Az ekkor már több mint száz éve működő Gőnyei József nyomdája még megérte ezt az időszakot, ugyanis az első helyi folyóirat pontosan az ő nyomdájából került ki 1871-ben Népiskolai Lapok címmel. Ezt aztán számos más helyi sajtótermék követte.

Zonda Attila és a Ricercar zenekar

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2016/2017-es tanévben indította Hétköznapi hőseink – írjunk történelmet! elnevezésű kezdeményezését. Ennek lényege, hogy iskolások saját szülőfalujukból mutassanak be olyan embereket, akik bár nem kerültek reflektorfénybe, szélesebb körben nem kerültek az érdeklődés középpontjába, de munkájuk révén sokat tettek a helyi közösségekért, és rendkívüli képességeikről, kiemelkedő tulajdonságaikról, átlagon felüli jellemvonásukról tettek tanúbizonyságot.

Mármint, hogy miért szűnt meg a MŰVELŐDÉS – német laptársá val, a Volk und Kulturral egye temben – 1985 decemberében? Be olvadván szolgálati mellékletként a román sajtó egyik méltán alábecsült, ma már neve sincs folyóira tába? Apelláta nélkül, a kiadói szándék szerint végérvényesen?