Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

A petőfalvi Pethő család a Partiumban a 17. században

A tíz magyarországi nemes Pethő család közül ez az, amely Nyitra vármegyéből átszármazott először Nógrádba, a 16. század második felében pedig – feltehetően beházasodás révén – az akkori Magyarország keleti, Erdéllyel szomszédos megyéibe (Szatmár, Szilágy), az úgynevezett Partiumba. Első említésük 1245-ben még a Vág folyó melletti településeken olvasható. A 17. század végén az utolsó névviselő, Anna (Szilassy Andrásné) elhunytával több mint négyszáz év után, 1682-ben a család kihalt[1]. S milyen a véletlen, ő a házasságával visszaszármazott Nógrád vármegyébe, ahol a férje másodalispán volt.

Mielőtt a család töredékekben fennmaradt feljegyzései alapján ismertetnénk az életüket, a genealógiai kiegészítéseket, s egyéb, a mai olvasók számára érdekes családi eseményeket, szólni kell a címben leírt Partium terület elnevezéséről.

A Partium (ejtsd: párcium) latin eredetű szó, részt/részeket jelent. Így nevezték 1526, az ország három részre szakadása után a magyarországi és a történelmi Erdély közti területet, megyéket. E néhány régi vármegyénk nem képezett önálló földrajzi egységet, és nem is volt a történelmi Erdély része. Hol Magyarországhoz, hol a Habsburg Birodalomhoz tartozott, a mohácsi csatavesztés után azonban az erdélyi fejedelem uralma alá kerültek. Ma tágabb értelemben Erdély részének tekintik, s úgy említik a magyar szóhasználatban. Ezen a részen élt hosszú ideig a Pethő család, s itt enyészett el, miután a fiága kihalt.


A Szenci Molnár Albert által javított hanaui
biblia címlapja (forrás: Wikipédia)

Családi följegyzéseik megmaradt töredékét Szabó Károly tette közzé 1800-ban[2]. Ezeket és mintegy 100 darab oklevelet néhai báró Wesselényi Farkasné (született Kendeffy Rozália) örökösei ajándékozták az Erdélyi Múzeumnak. Köztük azokat a családi ereklyéket is, amelyek egy Szenczi Molnár Albert által Hanauban (Németország) 1608-ban kiadott magyar nyelvű Bibliához hozzákötött üres oldalakra voltak írva. Szenczi Bibliája a maga korában nagyon híres, s reformátusok körében kedvelt és értékes kiadvány volt. Mindössze 1500 példány készült belőle, érthetőbb, méretében kisebb és könnyebben kezelhető volt a Károli-féle vizsolyi kiadásúnál. Bizonyára csak nagyon gazdag nemesi családok engedhették meg maguknak, hogy vásároljanak belőle. Sokat lapozhatta, olvashatta a Pethő család, ha újra kellett kötni azt, s nagyon előrelátóan üres lapokat köttettek a végére, hogy családi eseményeiket ott röviden megörökítsék. Négy személy keze írása olvasható ezen oldalakon. Pethő István nyitotta meg, feltehetően ő volt a könyv vásárlója, talán átköttetője is. Halála után a felesége, Eödönffy Klára csupán pármondatos beszúrást tett az egyik lányukkal kapcsolatban – ezt később idézem. A második rész a vejük, Újlaky György keze írása, a harmadik pedig István lányunokájának, Újlaky Borbálának (Serédy Benedekné) a beírásai.

Mielőtt részletesen bemutatnám e családi kordokumentumot, érdemes kiemelni, hogy mindennek volt már előzménye. Maga Pethő István meséli el, hogy az édesanyja kérésére egy imakönyvben korábban vezette családjuk eseményeit. Azonban 1611-ben, amikor a hajdúk föllázadtak a nemesek ellen, s megszállták Kállót (feltehetően a mai Nagykállóról van szó), akkor ő a feleségével és a gyermekeivel a darahi házából Szakmárra[3] „futott,” s ott felejtette az imádságos könyvecskéjét, amelybe mindent beleírt. Ezt a hajdúk elvitték, házát pedig „szétprédálták”. S ezután kezdte újra, visszamenőleg beírni e Bibliába azokat az adatokat, amelyekre még emlékezett.

Pethő István 1565-ban született, majd 1626. október 29-én hunyt el. Temetése november 5-én volt a darahi templomban – ez az utóbbi adat Újlaky György feljegyzésében olvasható. Születési helyét sajnos nem említi, amely esetleg  fogódzó lehetett volna az áttelepülésükre, de az évét maga írja le úgy, mint a szüleinek a nevét is, idézzük őt: „néhai vitézlő idesbik Petheoffalwaÿ Petheo Imre fia (...) Paloithai Anna asszontúl való”. István 1592-ben „Ecsedi Báthorÿ István” országbíró titkára, 1608-ban „őfelsége táblájának és ítélő székinek assessora”, azaz királyi táblai ülnök volt. Anyjának ez a második házassága, első férje a horvát származású Dubraviczky Miklós volt. 1558-ban özvegyként írják le, de még abban az évben feleségül ment Pethő Imréhez. Nagy Iván genealógiája szerint öt életben maradt fiuk született: Tamás, Imre, Pál, Miklós és az itt szereplő István. A följegyzésekben István nem említi sem testvéreit, sem azok gyermekeit egyszer sem. Ezért a továbbiakban csak a saját családjáról írtak következnek. 1597-ben 32 évesen nősült meg, mégpedig „húshagyó kedden”. Utólag számunkra nap kiválasztása is érdekes, hisz másnaptól tilos lett volna a lakodalomban zenélni, táncolni, énekelni, vigadozni. De a vőlegény életkora is feltűnő. Ugyanis ebben a korban a lányokat nagyon korán, 12-14 (!) évesen kiházasították, hogy minél több gyermeket szülhessenek, a fiatalemberek pedig hamarosan a felnőtt kor elérése után (akkor 20 év volt) megnősültek.

Mellékesen itt jegyezzük meg, hogy a házastárs elhalálozása után mind a nők, mind pedig a férfiak hamarosan újabb párt választottak maguknak. Nem tartották be a későbbiekben szokássá vált gyászév leteltét. Ezért olvashatunk a családfákon két-három férjről, feleségről az egyes személyeknél. Ennek nagyon praktikus okai voltak. Egyrészt az árván maradt gyermekekről kellett valakinek gondoskodni, másrészt az volt vele a cél, hogy a családban minél több fiú szülessen. Fiú, aki tovább viszi a családnevet, örökli a birtokot, a vagyont, s mivel mind katonaember volt, harcban való elhalálozása esetén legyen utódja, aki a családot gondozza, irányítja.

E kis kitérő után ismerjük meg a feleség nevét: vinnai és nagymihályi[4] Eödönffy Kristóf és Ráskay Magdolna lánya, Klára. Nagyon sokáig élhettek együtt házasságban, hisz mint írja, tizenkét gyermeke született tőle: hat fiú és hat leány. A tizenkettőből csak négynek tudjuk meg a nevét. Két lánya „felnőttként” férjhez is ment. Rajtuk kívül két fiút említ név szerint: Ferkő (*1618. augusztus 3. – †1622. május 7., négy éves korában) és András (*1621. október 23. – †1622. május 5., még az egy évet sem érte meg). A többi gyermekét név szerint nem írja le, feltehetően mind gyermekkorban hunyt el, ahogy erre utal is: „Az több gyermekimet Isten ez világból kihívta és vitte az angyali társaságba.”

Ebben az évben szúrja közbe időrendben, hogy elhalt az anyósa, Ráskay Magdolna is, mégpedig Vinnán, 1622. november 27-én.

A legidősebb lánya Borbála (*1607. augusztus 17. – †1625., lehunyt június utolsó napján „száraz betegségben”). Borbála alig múlt 13 éves – ezért tettük idézőjelbe pár sorral följebb a felnőtt szót, – amikor 1620-ban férjhez ment Kapÿ Sándorhoz, akinek ő volt a második felesége. Azonban a házasságkötés után hamarosan kiderült, hogy köztük „atyafiság találtatott”, ezért Csegöldön[5], „az egyházi széken elváltak”. Borbála még ugyanezen évben, 1620. december 1-jén másodszor is férjhez ment Anarcsÿ Péter szatmári alispán fiához, Györgyhöz. Házasságukból nem születhettek gyermekek, mivel a följegyzésekben sehol sincs rá utalás. Borbála, mint az évszámokból láthatjuk, nagyon fiatalon, 18 éves korában halt meg. Nagy Iván nemzedékrendi tábláján ezért csak egyetlen lányutód, Magdolna szerepel. Magdolna Darahon (Szamosdara) született 1623. május 12-én. Ha jól számolunk, apja már 58 éves volt ekkor, s rá körülbelül három év múlva el is halálozott. A Pethő István által vezetett családi feljegyzések első része itt ezennel megszakad.

Ezután találunk egy pár soros betoldást az anya, Eödönffy Klára tollából. A férje halála után, 1629. november 16-án Magdolna nevű lányát férjhez adta Sárköz-Ujlaki Györgyhöz. Mivel a lányka ekkor még csak hat (!) éves volt, ezt inkább úgy kell értelmeznünk, hogy elígérte, eljegyezte vagy előzetes házassági szerződést kötött vele. Ugyanis úgy folytatja a mondatát, hogy „az hazavitte 1636. február 4-én”. Tehát Magdolna hét év múlva lett valójában Újlaky felesége. Most újra visszaidézzük a felnőtt jelzőt: a feleség igen csak fiatal, alig 13 éves volt.

A Bibliában Pethő István halála után a veje, Újlaky György folytatta a sorokat csupán pár évig, és nagyon hézagosan. A nevét Nagy Iván kötetében nem a sárközi Újlaky családnál (394. lap), hanem a Szatmár megyei eredetű Újlakyaknál olvashatjuk szintén ezen az oldalon. Feltételezzük, hogy Nagy Iván tévedett, Eödönffy Klára bizonyára jól ismerhette veje származását[6].

Első bejegyzése természetesen az apósa halálával kapcsolatos, amelyet már fentebb említettünk. Mindezt nagyon költőien fogalmazza meg: „Anno 1626 die 29. Octobris viradtának előtte éjjel harmadik tyukszó után vette ki az úristen az árnyék világból az én szerelmes bátyám uramot...” A következő beírás első gyermekének, Borbálának a születési dátuma: 1641. május 2., erről így ír: „késő vacsora után mintegy kilencz óra tájban éjtszaka adta az úristen ez világra az én szerelmes leányomat Ujlaki Borbálát.” A férj öröme nem tartott sokáig kislánya megszületése után, mivel a felesége tizenhét nappal a szülés után (május 19.) meghalt, s Darahon temették el. Mindennek a szomorú eseménynek a megfogalmazását is érdemes stílusa miatt idéznünk: „vötte ki az úristen ez világból az én szerelmes feleségemet Pető Magdolna aszszont, életének egy hét és tizenkilencz esztendejében házasságban való életünknek peniglen egy nap híán másfél holnap és öt esztendejében”.

Újlaky utolsó bejegyzése egy örömteli eseményt örökít meg: 1655. február 8-án volt a lánya, Borbála esküvője és lakodalma Görcsönben. Az ara szintén nagyon fiatal, mindössze 13 éves és 9 hónapos múlt. A vőlegény, illetve az ifjú férj a későbbi krasznai főispán, görcsöni Serédy Benedek volt. Fényes esküvő lehetett, ha azon részt vett az ifjú Rákóczi György is, az erdélyi fejedelem (1648–1660).

Más forrásokból tudjuk, hogy Újlaky fiatal felesége halála után újra megnősült, azonban második neje teljes nevére nem sikerült adatot találnunk. Csupán a keresztnevét ismerjük meg a Biblia későbbi oldalain Újlaky Bora feljegyzéseinél: Katalin.

A családi naplót a továbbiakban Pethő István unokája, Serédy Benedekné Újlaky Borbála folytatta. Sajnos mindez három halálesettel kezdődik: 1659. január 21-én elhalálozott a kétéves Kata nevű kislánya. Ugyanebben az évben a március 8-án született István hét napos korában Darahon, majd 1673. február 9-én Benedek nevű kisfia két év két hónaposan Görcsönben hunyt el.

1678. január 16-án meghalt az édesapja második felesége, akiről így ír: eltemettük „az én szerelmes édes anyám helyén való édes kedves Katalin nénémet Drágban[7]”, a helyi templomban. Itt tudjuk meg Újlaki György második feleségének a keresztnevét, s azt, hogy ő nevelte föl az árva Borbálát.

A több halálesetet végre újra egy örömteli esemény szakítja meg: 1679. január 12-én ment férjhez a lánya, Serédy Zsófia (Szofia, Sófi) Borsán[8]. Az ő születési adatait sehol nem találtam, sem a följegyzésekben, sem a genealógiai táblákon, így nem tudni, hogy tovább vitte-e a családi hagyományt a fiatalon történő házasságkötésben[9]. A férje Rhédey Ferenc kolozsi főispán lett, akinek ez a második házassága volt. (Első neje: Toroczkay Erzse.) Az új házasság nem tartott sokáig, mindössze öt évig, ugyanis a férj 48 éves korában, 1684. március 24-én meghalt. Apró, de a korra jellemző érdekesség, hogy csak jóval később, július 2-án temették el Kolozsvárott „a” templomban. (Talán ennyi időt vett igénybe, amíg a kőszarkofágját vagy különleges koporsóját elkészítették?) A Bibliában a halálával kapcsolatosan meghatóan, választékos szavakkal és jelzőkkel, a magyarországi anyósokra egyáltalán nem jellemező mondatokkal emlékezik meg Borbála. Bizonyára sokat gondolkodhatott a gyászesemény megfogalmazásán. Idézzük annak egy részletét: „engemet becsüllő, kedvemet kereső, igen kedves vőmet tekintetes nemzetes Rádai Ferencz uramat életének 48-dik esztendejében (...) Írtam keseredet szível én Ujlakÿ Borbála.”

Természetesen Zsófia újra férjhez ment, de kivételesen később, körülbelül öt esztendő múlva. 1689. december 20-án volt az esküvője gróf csíkszentkirályi és krasznahorkai Andrásy Istvánnal.

Ezen eseménnyel megszakad a családi bejegyzések sora. A petőfalvi Pethő család valójában nem ezzel a dátummal, hanem már Újlakyné Pethő Magdolnával kihalt, elenyészett. Ez lehetett az oka, hogy Nagy Iván a család ismertetésénél már nem tudott sem tovább lépni, sem a régieket újabb adatokkal kiegészíteni.

Jelen írás ezt próbálta valamelyest pótolni és az utókornak megmenteni.

Végül nem szabad kihagyni egy fontos, üres levéllapon álló bejegyzést a Bibliából, amely így szól: „Méltóságos Szentkirályi Andrássi István uram kedves házas társáé, Serédi Sófi Aszszonyé.” Nem tudjuk, hogy kié ez az idegen kéz írása, de azt bizonyítja, hogy a könyv Pethő István dédunokája birtokában volt még a 17. század végén.

 


[1]    Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. IX. Pest. 1862. p. 266–268.

[2]    Szabó Károly: Családi följegyzések a XVII. századból. Történelmi Tár. 1800. p. 178–181.

[3]    A két említett település a mai nevén: Szamosdara és Szatmárnémeti. Ez utóbbi város nevének előtagját 1270-ben Sacmar alakban jegyezték föl. A Szakmár elnevezéssel a későbbi századokban is találkozunk.

[4]    Nagymihály: ma város Kelet-Szlovákiában. Vinna község tőle északkeletre található.

[5]    Csegöld település Fehérgyarmattól délkeletre.

[6]    Nagy I.: i. m. XI. Pest. 1865. p. 393–394.

[7]    A bejegyzés szerint Szilágy megyéhez tartozott a Bánffyhunyadtól északkeletre lévő település.

[8]    Valószínűleg Kolozsborsa.

[9]    Az interneten található bizonytalan adat szerint Zsófia 1663 körül született, és 1710-ben hunyt el Krasznakorkán 47 évesen. (Ha mindez igaz, akkor ő is kb. 15-16 éves kora körül ment férjhez.) Édesanyja, Borbála pedig 1703-ban halt meg.

 

Tetszik önnek az oldal? Segítsen egy lájkkal. Köszönjük!

Új hozzászólás

További írások

a teleki könyvtár

Lapunk fennállásának 70. évfordulóján, idei számainkban egy-egy régebbi írásunkat közöljük. Azzal a szándékkal tesszük ezt, hogy felelevenítsük a folyóirat gyűjteményében őrzött írásokban évtizedekkel ezelőtt megfogalmazott, de máig időtálló megállapításokat, gondolatokat, illetve hogy a mai olvasók is megismerhessék korábbi szerzőink munkájának egy-egy részletét.

Mi a közművelődés? Ön hogyan határozná meg e fogalom jelentését, korszerű tartalmát?”– kérdezte mintegy fél évszázaddal ezelőtt V. András János, a Kolozsváron megjelenő Művelődés című folyóirat főszerkesztője. A kérdést 2017-ben megismételte a kiadvány jelenlegi főszerkesztője, Dáné Tibor Kálmán is.

A marosvásárhelyi református kollégium (ma a Bolyai Farkas Elméleti Líceum) 1914-ben

Marosvásárhely művészeti élete vele kezdődik”1, s ha így van, máig sem jutott elegendő méltányos figyelem munkásságára és személyére. Gulyás Károly (1873–1948) Debrecenben született (unokatestvére Medgyessy Ferencnek), a budapesti Mintarajziskolában szerzett rajztanári oklevelet (1896).

a dévai vár

A Déva város feletti Várhegyen (250 m) az ókorban a dákok, majd a rómaiak is emeltek erődítményt, amely őrtoronyként funkcionált. Az Árpád-kori várat a mongolok lerombolták, majd tatárjárás után IV. Béla újraépítette. 1302-től az erdélyi alvajdák székhelye, a 14. században a Hunyadiak birtoka, később pedig a Szapolyai, Perényi családok tulajdona volt. Itt raboskodott és hunyt el Dávid Ferenc unitárius püspök. 1717 és 1719 között Stephan von Steinville gróf tábornok, erdélyi főhadparancsnok megerősítette a Vauban-i erődépítészet elvei alapján. A 18. század derekától katonai jelentősége csökkent.

kallos zoltán

Lapunk fennállásának 70. évfordulóján, idei számainkban egy-egy régebbi írásunkat közöljük. Azzal a szándékkal tesszük ezt, hogy felelevenítsük a folyóirat gyűjteményében őrzött írásokban évtizedekkel ezelőtt megfogalmazott, de máig időtálló megállapításokat, gondolatokat, illetve hogy a mai olvasók is megismerhessék korábbi szerzőink munkájának egy-egy részletét. 

D. Berde Amál és R. Berde Mária emlékezete

A Berde család öt megszületett gyermeke közül négy érte meg a felnőttkort és közülük három kiváló alkotó lett. R. Berde Mária író-költő, műfordító mindig igazi otthonának tekintette Nagyenyedet „a melegfészkű kollégiumot.” Dócziné Berde Amál festőművész témái kiterjednek az erdélyi tájra és a népviseletre. Fiútestvérük Dr. Berde Károly orvosprofesszor, a szellemi néprajz megalkotója. A két testvérlány munkássága elsősorban Nagyenyedhez, Kolozsvárhoz, de egyben egész Erdélyhez kötődik. 

nagyajtai sport

A sport, elsősorban a labdarúgás szerelmese volt. Vallomása szerint sportstatisztikusi „inaséveit” falubelije, Kuttlik (Rezső) Rudolf „műhelyében” töltötte, tőle tanult meg újságot írni, szaklapokat böngészni, kivonatolni, adatokat gyűjteni. Kőhalomból az 1960-as években heti rendszerességgel hazajárt, és Rudi bácsival közösen szerkesztették a kézzel írt, majd stencilezett Nagyajtai Sport című lapot. A lap a maga nemében az újságírás különleges kuriózuma. A kézzel írott, rajzokkal illusztrált Nagyajtai Sport 1946 és 1972 között 386 alkalommal jelent meg.  

Pelikán-szobor a Duna-delta áldozatainak

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület rendhagyó kezdeményezésére Mezőfelében (Maros megye) fából faragott pelikán-szobrot avattak. Ez az első emlékhely egész Erdélyben, amely a kommunizmus áldozatai közül a totalitárius rendszer által a Duna-delta kényszermunkatáboraiba száműzött politikai meghurcoltaknak állít emléket. 

Gyulaffy László várkapitány

Már huszonéves korában, 1551-ben lovas hadnagyként részt vett Nádasdy Tamás Lippát ostromló seregében. 1568-ban felségsértési ügy gyanújába keveredett, s Bécsbe idézték. Hogy ennek mi volt a tényleges oka, az nem derül ki a korabeli feljegyzésekből. Ekkor családjával együtt elhagyta Magyarországot, és Erdélyben telepedett le.

Március 15-én a világ magyarsága az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóját ünnepli. Felidézzük a szabadságharc kiemelkedő vezetőinek és hétköznapi tanúinak, polgárainak, katonáinak, egyszerű kétkezi munkásainak emlékét. Általános és középiskolai tankönyveinkből szinte már-már kívülről tudjuk, hogy mi történt március 15-én. Petőfi, Jókai és Vasvári vezetésével a márciusi ifjak 1848-ban e napon délelőtt indultak meg a Pilvax kávéházból a népgyűlés megtartására, remegésre kényszerítetve a Helytartótanács addigi mindenható urait. Ezt követte az Újépületben fogva tartott Táncsics Mihály kiszabadítása és diadalmenete a fővárosok utcáin.

Az egykori m. kir. tábornok ágostai evangélikus (lutheránus) vallású volt. Anyanyelve mellett tökéletesen beszélte a magyar nyelvet. Tiszti személyi lapja szerint nagyon jó tornász, vívó, úszó és rajzoló volt, ugyanakkor jól zongorázott. Fiatal korában szépirodalommal is foglalkozott. Elbeszéléseit, novelláit Lengyel Henrik néven a dél-magyarországi lapokban, többek között a Bácskai Hírlapban közölte. Magda eljegyzése című négy felvonásos színművét 1901. december 4-én a szabadkai színház mutatta be.

aratás

Különösen szép és tartalmas korszaka volt a Művelődésnek, írja a szerkesztő, a hatvanas évek vége és a hetvenes évek eleje, amikor V. András János szerkesztette a folyóiratot.

A Szent Korona az Érmelléken

A magyar Szent Korona nemcsak a magyar államiság fő jelképe, hanem öreg kontinensünk egyik legrégebbi, mái napig épségben megmaradt beavató koronája. A Szent Korona kalandos történelmet élt meg – megannyi városba, országba elvitték, hol ellopták, hol nyoma veszett –, míg végül 1978. január 6-án, azaz 40 esztendeje egy négytagú mérnökcsoport hazaszállította Magyarországra az Amerikai Egyesült Államokból. A kerek évforduló apropóján okán közöljük Szabó József A Szent Korona az Érmelléken című írását.

nagyvárad

A 17. század Erdélyében élt nemes életével és családjával azért érdemes foglalkozni, mivel családfáján sok a hiányzó és pontatlan adat. Ezt az általunk megismertek alapján szeretnénk pontosítani és kiegészíteni. Másrészt, mivel nagyapjával kapcsolatban a genealógusok egy olyan tévedést említenek, amely az Erdélyben akkor élt több személy családfáját érinti. Ezt az elírást azóta többen is átvették, és mint kész tényt viszik tovább e családok történetében.

korona

A magyar Szent Korona nemcsak a magyar államiság fő jelképe, hanem öreg kontinensünk egyik legrégebbi, mai napig épségben megmaradt beavató koronája. A Szent Korona kalandos történelmet élt meg – megannyi városba, országba elvitték, hol ellopták, hol nyoma veszett –, míg végül 1978. január 6-án, azaz 40 esztendeje egy négytagú mérnökcsoport hazaszállította Magyarországra az Amerikai Egyesült Államokból. A kerek évforduló okán közöljük Szabó József A Szent Korona az Érmelléken című írását.