Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

A Sóvidék népzenéje

Pávai István több évtizede foglalkozik a Sóvidék népzenéjének kutatásával. Gyermekkori emlékei között őrizte a korondi mulatságokban látott táncokat, a hegedű–cimbalom–bőgő összeállítású hangszeregyüttest és néhány akkoriban hallott dallamot. Ezeket az élményeket a Sóvidéken élő anyai rokonságának köszönhette. Meg is említi könyvének már a legelején a családi kapcsolatait, amelyeknek szerepük volt abban, hogy különös módon vonzódott ehhez a tájhoz, és végül összefoglaló művet szentelt az ottani zenei hagyományoknak.

A népzenekutató pályát kolozsvári zeneakadémista korában tanárai, Jagamas János és Szenik Ilona hatására választotta. Tagja lett az akadémia folklórkörének, és kollégái számára ő állította össze azt a kérdőívet, amelynek segítségével sóvidéki falvakban alapos népzenegyűjtést sikerült végezniük. Megszerezte a budapesti és a kolozsvári archívumban található dallamokat, sőt Zoltán Aladár és Szabó Csaba zeneszerző korondi, illetve siklódi gyűjtéseit, Kusztos Endréné Szabó Piroska szovátai zenetanárnő lejegyzéseit és Kacsó András táncmester alsósófalvi, valamint Katona Ádám korondi hangfelvételeit. Amikor pedig Tófalvi Zoltán történész felkérte, hogy az általa szerkesztett Sóvidék-monográfia egyik fejezeteként ismertesse a vidék népzenéjét, Pávai egyetemi diplomadolgozatát az említettek és saját gyűjtései felhasználásával Sóvidéki népzene címmel állította össze*.

Meghatározó jelentősége volt Martin Györggyel, a legkiválóbb magyar néptánckutatóval történt megismerkedésének. Ugyanis Martin arra ösztönözte, hogy behatóan tanulmányozza a népi tánczenét. A tanácsot megfogadta, és a továbbiak során számos hangszeres tánczenei felvétellel gyarapította a sóvidéki gyűjteményt. Alsó- és Felsősófalván pedig táncgyűjtést is végzett. Persze az énekes népzene gyűjtését is folytatta, és egyidejűleg cikkeket közölt a táj népzenei hagyományairól. 1987-ben hanglemezt adott ki Bukarestben egy kitűnő felsősófalvi muzsikus és zenekara előadásáról készített felvételeiből. Ezek egy részét lejegyzett formában megjelentette néhány évvel később Az erdélyi és a moldvai magyarság népi tánczenéje című könyvében is.

A szerző jellemzése szerint A Sóvidék népzenéje című legújabb műve „nem monográfia, nem tartalmazza a sóvidéki népzenei repertoár részletes zenei elemzését, sem egybevetését más vidékek zenefolklórjával. Célunk az volt, hogy a Sóvidékről gyűjtött magyar népi anyagot kritikai szemléletben, strukturált módon adjuk közre. Mivel a területen élő cigányság részben magyar anyanyelvű, és sok esetben a magyarok régiesebb dallamainak egy része fokozatosan átcsúszott a cigányság repertoárjába, ezért esetenként a cigány folklór egyes elemeiről is szót ejtünk.”1 Megjegyzendő, hogy a magyar folklór archaikus rétegeihez tartozó alkotások, kiváltképp a klasszikus balladák cigányok általi átvételének és őrzésének jelenségét Seprődi János a Sóvidékhez közeli Kibében már a 19–20. század fordulója táján megfigyelte és leírta.

A kötetet rendkívül gazdag, mintaszerűen szerkesztett DVD-melléklet szemlélteti, amelyen megtalálhatók a Sóvidék népzenéjének archívumi adatai hang- és mozgóképfelvételek, valamint kottás lejegyzések formájában, akárcsak a könyv teljes szövege. A DVD-n adatbázisba rendezett népzenei gyűjteményben lehetőség van nagyon sok szempont szerinti keresésre: például eredményesen használhatja a népszokások, a táncok, a zenei vagy a szöveges műfajok kutatója, de meg lehet találni a gyűjtők, az adatközlők, a helységek nevét, az előadásmódot és a gyűjtés idejét is.

Az etnomuzikológusok érdeklődése a sóvidéki népzene iránt viszonylag későn ébredt föl. A 19. század folyamán tulajdonképpen csupán dal- és balladaszövegeket jegyeztek le. Az 1800-as évek legvégén bukkantak fel nagyon szórványosan dallamok a gyűjteményekben. Az első dallamokat (szám szerint 21 darabot) tartalmazó fonográffelvételeket Vikár Béla készítette a 20. század legelején. Az 1950-es években magyarországi kutatók gyűjtöttek dallamokat sóvidéki származású adatközlőktől, Martin György pedig munkatársaival táncokat rögzített némafilmre. A táncházmozgalom kibontakozása után mind a népzene, mind a néptánc kutatói szívesen kezdtek foglalkozni a sóvidéki folklór­alkotásokkal. Különleges hangszeres zenei kutatásra is sor került. Említésre méltók Juhász Zoltán furulya- és Tari Lujza tárogatótanulmányai. Ekkor már a Sóvidékről indult táncművészek, koreográfusok és más értelmiségiek is részt vettek a gyűjtésekben, illetve értékes információkkal nyújtottak segítséget a néprajzi szakembereknek.

Igen hasznos, voltaképpen hiánypótló szerepű Pávai István könyvének A Székelyföld népzenei szempontú táji tagolódása című fejezete. Ugyanis a szerző véleménye szerint a székely népzene tájanként kimutatható sajátosságaival még adós a szaktudomány. Különösen a néptánc és a tánckísérő zene jellegzetességeinek vizsgálatát tartja fontosnak. A sóvidéki népzene kérdéseit a székelyföldi hagyományok egészének összefüggésében tárgyalja.

Abban a vitában, amely a táj kiterjedését és a Sóvidékhez tartozó falvak számát illette, Pávai leszögezte, hogy a Korond vízének és a Kis-Küküllő felső völgyének természetes földrajzi egysége nyilvánvaló, s ezért ezt a területet lehet Sóvidéknek nevezni, szemben azzal a némely szakemberek által képviselt kompromisszumos nézettel, amely megkülönböztet egy szűkebb és egy tágabb értelemben vett Sóvidéket.


 Népdagyűjtés a Magyar Tudományos Akadémián. Balról jobbra: Lévai Györgyné,  Tófalvi Sándor (Korond),  Kodály Zoltán és Kerényi György. Kép: Kertész Gyula

A hangszeres zenét és a tánc alkalmait ismertetve a szerző megemlíti a különböző zajkeltő eszközöktől a füttyszóig a vidék falvaiban régen és újabb időkben ismert valamennyi hangszert: a községháza közérdekű hirdetéseihez használt kürtöt vagy dobot, a csíksomlyói búcsúra induló zarándokok csengettyűjét, a pásztorok tehénszarvból készített jelzőkürtjét, Orbán Balázs nevezetes leírása nyomán a hárskürtöt, helyi nevén zádogfakürtöt, István Lajos könyve alapján a gyermek-játékhangszereket, amelyek esetében gyakran előfordult, hogy a zenét egyetlen hangszer szolgáltatta. Ez lehetett furulya, citera, hegedű, klarinét, tárogató vagy cimbalom. Azt is hangsúlyozta, hogy a furulya viszont főként pásztorok hangszere volt. Lőrincz Lajos, a szerző egyik ismerőse úgy emlékezett, hogy „már gyerekkorában (az 1930–40-es években) sok tárogató volt Korondon. (…) Lőrincz Béla szerint akkoriban Fenyőkúton előfordult, hogy egy szál tárogató biztosította a tánczenét. Név szerint Fábián Lajosra emlékezett mint tárogatósra, aki néha Simon Márton cimbalmossal muzsikált együtt. Később Pálfi Gergely csatlakozott hozzájuk szaxofonnal”.2 „A 20. század elején a férfiak által szervezett alsósófalvi farsangtemetésen is gyakran egy hegedűs és egy klarinétos muzsikált”.3

Más zenélési alkalmak között, amelyek egyszersmind többnyire táncalkalmak is voltak, Pávai István megemlíti a kalákát, az ősszel rendezett hántókalákát, a vasárnapi táncot, a fehér fársáng és a zöld fársáng idején tartott táncot, a fonóbált, a nyolcas bált (amelyen nyolc házaspár vett részt), a kosaras bált, amelyet utcai vagy szomszédi bálnak neveztek, a lófőszékelyek leszármazottainak fejesbálját, a gyeplős bált, a bányászbált, a tenyeres bált, a házas­emberbált, a majorbált, az iparosbált, a tűzoltóbált, a szürkebált, az ún. bilétás bált (melyre meghívókat küldtek) és a regutabált. A legfontosabb táncalkalom természetesen a lakodalom volt. A násznép zeneszó mellett vonult az utcán, miközben szólt a lakodalmi induló, lakodalmi mars vagy a menyasszonykísérő. Ennek leggyakoribb dallama a Rákóczi-induló népi változata volt. A 20. században a Sóvidéken is hódított a Lakodalom van a mi utcánkban kezdetű népies műdal. A lakodalmas repertoár ekkortájt telt meg olyan új stílusú dallamokkal és műdalokkal, amelyeknek szövege utalást tartalmazott a lakodalom bizonyos mozzanataira.

A tánckészletről szólva a visszaemlékező munkatársak beszámolói alapján a szerző rámutatott: „Akárcsak a nyelvterület legtöbb részén, a Sóvidéken is a táncok szünettől szünetig tartó rendje régen férfitánccal kezdődött. A két világháború között Alsósófalván verbunkkal kezdtek.”4 De azt is megemlítette, hogy „A verbunk tánckezdő funkciója a Sóvidéken már a 20. század dereka táján megszűnt. Azóta férfitáncot csak külön rendelésre jártak a táncszünetben, majd később már akkor sem.”5 Ugyanitt tisztázta a csűrdöngölő és a zsuka, zsukáta, féloláhos nevű kifejezések körüli félreértéseket és tévedéseket. Összegezve megállapította, hogy „a különböző férfitánc-megnevezések nem teljesen egyértelműek. Az adatközlők által használt terminológiában igen sokféle név fordul elő az ilyen összefoglaló nevektől, mint a legényes és a figurázó, az olyan áltáncnevekig, amelyek valójában a tánc egy-egy adott dallamára vonatkoznak, mint például udvarhelyszéki, árvátfalvi, korondias stb. A legényes és figurázó táncnevek többnyire nem egy konkrét táncot jelentenek. (…) Ezek tehát gyűjtőnevek, és nem tánctípusnevek.”6

„A lassú csárdás dallamainak többsége az utóbbi időben már a magyar népzene újabb rétegeihez vagy az ún. műcsárdások kategóriájába tartozik, de több régies dallam is megőrződött a Sóvidéken, amelyet az idősebb táncosok és zenészek korábbi generációja ismert.”7

A sóvidéki törzstáncok: a verbunk, lassú csárdás, középcsárdás, féloláhos, szöktetős (gyors csárdás), marosszéki (forgatós). Ám a 20. század második felében, amikor a gyűjtések zöme készült, a párostáncok sorrendje a Sóvidéken, akárcsak Udvarhelyszék több részén (és Gyergyóban) ez volt: lassú csárdás, szöktetős, marosszéki.


Paradica Mihály „Nyicu” és zenekara, Felsősófalva (Pávai István gyűjtése)

„Táncszünetben vagy más mulatság alkalmával éneklik a keserveseket és az asztali nótákat, helyi megnevezéssel mulati nótákat. A keservesek szerepét napjainkra fokozatosan a népies műzenei eredetű hallgatók vették át.”8

Pávai István művének kiemelten említendő erénye, hogy benne megtalálható számtalan sóvidéki zenész, illetve énekes neve és életkora. A szerző így állít emléket azoknak, akiktől a hangszerekre és a táncokra vonatkozó adatokat, valamint a szövegeket és a dallamokat kapta, akárcsak azoknak a sóvidéki értelmiségieknek, akik kutatómunkáját megbízható történelmi, társadalmi és néprajzi információkkal támogatták.

A könyvnek a nemzetközi szaktudományba való betagolódását sikeresen szolgálja a tanulmány angol nyelvű fordítása.

*Pávai István: A Sóvidék népzenéje, Hagyományok Háza – MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest, 2016, 256 oldal.

Jegyzetek

1 Pávai István: A Sóvidék népzenéje. Budapest 2016. 15.

2 I.m. 53.

3 I.m. 53.

4 I.m. 80.

5 I.m. 86.

6 I.m. 88-89.

7 I.m. 90.

8 I.m. 94. 

Tetszik önnek az oldal? Segítsen egy lájkkal. Köszönjük!

Új hozzászólás

További írások

Régi fényképfelvételekből nyílt kiállítás a csíkszeredai és környékbeli közönségnek a Megyeháza galériában. A negyven válogatott felvétel a múlt évszázad első felének székelyföldi valóságából idéz fel jellegzetes helyzeteket és helyszíneket, illetve munkaalkalmakat.

bukovinai székelyek

A Madéfalvi Veszedelem után Bukovinába került székely-magyar népcsoport életével és megőrzött népköltészeti és népművészeti hagyományaival szinte egyedülállóan gazdag kincset ajándékozott a magyar kultúrának és néprajztudománynak. Néhány, számomra is legtöbbet jelentő vonását mutatom be most.

zsobok

Az emberiség történetében csak igen későn jelent meg az írás, az írásbeliség, lényegében a megismert ókori nagy birodalmak, a mezopotámiai, az egyiptomi, majd a földközi-tengeri – görög, makedón, római – államalakulatok hatalommal rendelkező szűk rétegének körében és kiszolgálásában. A kevésbé ismert kelet-ázsiai birodalmak írásbeliségéről nincsenek megbízható ismereteink, amit viszont tudunk, hogy ott sem alakult ki sokkal korábban, és nem volt általános a nagyobb tömegek használatában.

Időbeli gasztronómiai utazásunk nem kronológiai sorrendben fog történni. A 19. században született sorok indítanak útra, onnan visszalépünk a 16. századi fejedelmek udvarába, ahol megnézzük, milyen alapanyagokkal, főzési technikákkal dolgoztak az akkori szakácsmesterek. Ebből a világból majd nagyot dobbantva ugrunk, nem csupán időben, hanem egy teljesen más társadalmi osztály, a száz évvel ezelőtti földműves réteg konyhájába. Onnan jutunk el majd a mai, modern konyhák főzésvilágába.

kalotaszegi festett bútor

 A kazetta díszítése középen mindig vázából indul ki. A négy szélére négy tulipán kerül, majd egy-egy rózsa fent, középen és lentebb kétfelől. A tulipán érdekessége, hogy egész nagyban festik, 10–15, akár 20 cm nagyságig, felét pirosra, felét fehérre vagy sárgára. Sovány akantuszlevél szalad végig a tulipán két oldalán, középen feketével, mint a babérkoszorú levelei. A tulipán másik változata: a két széle piros, a közepe sárga. Érdekesek a rózsák. A magyar díszítő művészetben használatos kerek rózsa fekete kontúrral kellemes benyomást tesz.

Kicsit hamiskásan szoktam mondani mások csodálkozására, hogy hát kérem, én beleszülettem a kalotaszegi bútorfestésbe. Hogy lehet ez? Mert az úgy volt, hogy a régi házunkban nekünk csak egy szobánk volt, ebben laktunk négyen. Ez a szoba volt a konyha, a hálószoba, a tisztaszoba, mindig, ami kellett. A szüleim ágya előtt és az ágy végében állt egy-egy tulipános láda. A szüleim elmondása szerint a bábaasszony a tulipános ládára tette a pléh fürösztő teknőt, és engem abba pottyantott bele. Tehát tulipános ládán kezdtem a pályafutásomat, éktelen üvöltéssel. Abban a pici szobában jól megfértünk négyen. A tulipános ládák meg nem zavartak, hiszen azok voltak a szoba ékes darabjai.

Kós Károly

Tényszerűen a távolból emlékezhetem Kós Károlyra, az etnográfusra. Nagyon korán, még gimnáziumi éveimben olvastam egyik első művét a Vas megyei fazekasokról. Hamarosan kezembe kerültek a nagy politikai nyomás előtti, a gazdálkodás témakörébe vágó dolgozatai is. Lelkesen olvastam, hiszen erdélyi felmenőim világát hozta megfoghatóbb közelségbe, különben csak az idős családtagok emlékezéseire hagyatkozhattam volna.

Csata Jenő: Makfalvi házsor

A makfalvi szekeresek és fazekasok együttműködése egy természetes folyamat eredményeként jött létre. A falu a Kis-Küküllő medencéjében helyezkedik el, határának szélessége 1000–1500 méter. Termőföldje nem volt elég a lakosság szükségleteinek kielégítésére.

gyermekjátékok

A pszichológusok és a néprajzi szakemberek hangsúlyozzák a játék fontosságát a gyermek fejlődésében. Azt mondhatjuk, a játék a gyermek alaptevékenysége és örömforrása, segíti a gyermek érzelmi, értelmi és szociális fejlődését. A különböző fejlődési szakaszokban a gyermekeket más játékok érdeklik. Felsorolok néhány játékot, olyanokat, amelyeket a gyermekek maguk is elkészíthettek, miután a nagyobbak megmutatták nekik. Nem társasjátékokról van szó, hanem olyanokról, amelyeket a környezetükben található hulladék anyagokból vagy növényekből elő lehetett állítani. Ezek a játékok kitöltötték a gyermekek magányos óráit.

élet virága

A kutatásom témája az a hatágú csillagszerű mintázat, mely nagy gyakorisággal megtalálható festett és faragott tárgyainkon, kapuinkon, kopjafáinkon, épületeinken. Olyan gyakran lehet vele találkozni, hogy a szép alakjával bizonyára feltűnik a népművészetet szerető ember számára. Engem személyesen rég foglalkoztatott, hogy honnan eredhet, hogy köthető-e, vagy sem valami régi tudás hozzá. Abban reménykedtem, hogy ha megtalálom a legrégebbi mintázatokat és azok gyakoriságának helyeit, talán sok kérdésemre választ kapok. Több tudományágat kellett áttanulmányoznom ahhoz, hogy ismétlődő kapcsolatot találjak bennük: régi népek teremtéstörténetei, bölcselet, művészettörténet, geometria, a Kárpáthon néprajza. Ezt a kutatást a határtudományokhoz sorolják. Ugyanakkor ezzel a virágszerű mintázattal párhuzamosan már régóta keresem több más népi díszítőelem gyökereit.

kallos zoltán

Ha Erdélyben megkérdezünk akár fiatal, akár középkorú értelmiségieket, hogy szerintük ki volt a legnagyobb magyar népzenekutató, szinte kivétel nélkül azt válaszolják, hogy Kallós Zoltán. Pedig a legtöbben hallottak Bartók Béláról, Kodály Zoltánról, Lajtha Lászlóról és a népzenetudomány többi kiválóságáról. Kétségtelen, hogy Kallós Zoltán hoszszú élete során rendkívül sok – mintegy 14 000 – értékes népzenei adalékot gyűjtött. Magyar dallamokon kívül számos románt és cigányt is. Neve 1970-től vált általánosan elismertté, amikor a Kriterion Kiadónál megjelent Balladák könyve című kötete, melynek összeállításához a nyelvtudós Szabó T Attila és a zenetudós Jagamas János nyújtott segítséget. Nem sokkal ezután a kibontakozó táncházmozgalomban vállalt irányító, támogató szerepe, úgyszólván állandó jelenléte növelte a népszerűségét.

Kallós Zoltán, Pávai István

Kolozsvári zeneakadémista diákéveim alatt (1971–1976) hallottam először Kallós Zoltán munkásságáról, a Balladák könyvéről,[1] a klézsei Szályka Rózsa dalairól.[2] Személyesen akkor még nem ismertem, pedig szerettem volna vele népzenéről beszélgetni, de úgy gondoltam, ismeretlenül mégsem kopogtathatok be hozz&aacu

A tordai Fazekas Céh, Fazekas Társulat és a Tompa Testvérek üzeme

Ha Torda múltjáról akarunk ismereteket szerezni, akkor Orbán Balázsnak a Torda és környéke című könyvét is el kell olvasnunk. Innen megtudhatjuk, hogy Tordán a mezőgazdasági tevékenységeken kívül a mesterségeknek nagy szerepe volt. Itt dolgoztak tímárok, szűcsök, asztalosok, csizmadiák, cipészek, kovácsok, mészárosok, szabók, szíjgyártók és fazekasok.

székelykapu

A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum kiadásában jelent meg Balassa M. Iván szép kiadású munkája a Székelyföldre jellemzőnek tartott kapukról. Székelykapuk régen és ma címmel átfogó tájékoztatást ad e kaputípusról.

kolozsvár táncház

Nem véletlen, hogy Kolozsváron több mint 40 éve működik táncház. Úgy gondolom, 2017-ben elsősorban a közösségformáló erejével, a communitasban megélt magasabb dimenzióval magyarázható, hogy az itteni táncház átlagban 60–80 embert vonz be. Másfelől hasonló súlya lehet annak, hogy a szabad táncolás olyan művészi, önkifejezési forma, ami egy kis munkával bárki számára elérhető lehet.