„...nagyon érdekelnek úgy Kolozsvár, mint a te dolgaid.”

Somló Bódog ismeretlen levele Várady Aurélnak (Heidelberg, 1897. május 23.)

Somló Bódog (1873–1920) jogfilozófus, szociológus, egyetemi tanár a magyar társadalomtudomány egyik rejtélyes személyisége. Felhőtlen jókedvet tükröző, ismeretlen levelét Kolozsvárral kapcsolatos időszakának hangsúlyozásával adjuk közre.

Somló Bódog 1873-ban született Pozsonyban, magyar zsidó családban. Édesapját az Osztrák-Magyar Vasutak tisztviselőjeként gyakran áthelyezték, ezért fia az iskoláit különböző városokban, felvidéki, székesfővárosi és bánáti iskolákban végezte. Egyetemi tanulmányait Budapesten kezdte el s Erdélyben, Kolozsvárt fejezte be. Doktorátusait is ott tette le, a jogit 1895-ben, az államtudományit egy évvel később. Igyekezett bekapcsolódni a helyi tudományos körök munkájába. 1896-ban Esterházy Sándor, a kassai jogakadémia tanára, majd igazgatója A jus szó jelentései a római jogban címen megjelent könyvéről közölt ismertetést az Erdélyi Múzeumban. Somló Bódog A parlamentarizmus a magyar jogban címen megvédett doktori értekezését ugyancsak az Erdélyi Múzeum-Egyesület folyóiratában Krenner Miklós ismertette.

Szakjában tovább képezte magát, 1896-ban Lipcsében, majd a következő évben – levele megírásának idején és színhelyén – Heidelbergben is hallgatott egy-egy szemesztert.

Visszatérése után Kolozsvárt képzelte el jövőjét, szülei is odaköltöztek. Ahogyan levelében megemlítette, ezt meg is valósította, Heidelbergből hazatérve, nyolc hónapig ügyvédjelölt volt. E mellett lelkes zsurnalisztaként függetlenségi szellemiségű vezércikkeket írt az Apponyi Albertet támogató ellenzéki Erdélyi Híradóban.

Doktori értékezését követően máig ható, fontos közleményei jelentek meg: Törvényszerűség a szociológiában, A nem­zetközi jog bölcseletének alapelvei (mindkettő Bp., 1898). Publikációi alapján 1899-ben a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem jogi fakultásán a jogbölcselet, 1903-ban a politika magántanárává választották.

Ügyvédjelölt időszakában a szakmabeli Kolosváry Bálinttal és Ferencz Józseffel elhatározta, hogy olyan jogtudományi folyóiratot alapítanak, amelyben tudományos tanulmányokat, könyvismertetést és bírálatot, külföldi híreket közölnének. 1900-ban ilyen előzmények után született meg a polgári radikális társadalomtudományi folyóirat, a Huszadik Század. Három évig Gratz Gusztáv, 1903 és 1906 között Kégl János és Somló Bódog, 1919-es megszűnéséig Jászi Oszkár szerkesztette. Az előbb említett jogászokon kívül kolozsvári – önmaguk által „fiatal óriásoknak” – nevezett baráti köréhez tartozott Gratz Gusztáv és – a levelében is említett – Komin János, Berinkey Dénes és Vámbéry Rusztem, valamint Jászi Oszkár és az ő Heidelberg­ben megismert bátyja, Viktor.

1899 és 1903 között a szakmai elismertség következő fokozataként a nagyváradi kir. Jogakadémia Magyar Közjog és Politika Tanszékeinek rendkívüli tanára. Időközben a Társadalomtudományi Társaság tagjává, majd titkárává választották. 1903. március 29-én, a Társaság ülésén A társadalmi fejlődés elméletéről és néhány gyakorlati alkalmazásáról címen felolvasott tanulmánya botrányt okozott. Téziseit a Jogakadémia tanári kara elítélte, ám Ady Endre a Nagyváradi Naplóban kiállt mellette. Az ügyből parlamenti interpelláció lett, melynek során – a levelében is emlegetett – Wlassics Gyula kultuszminiszter mind a jobb-, mind a baloldalnak tetsző döntést hozott.

Somló Bódog jobbnak látta otthagyni Nagyváradot és visszament Kolozsvárra, ahol 1905 és 1908 között a Ferenc József Tudományegyetem Jogbölcselet és Nemzetközi Jog Tanszék rendkívüli, majd 1918-ig rendes tanáraként működött. Az abban az időszakban Általános tanok (1905), A büntetőjog bölcselete (1906), az etnológiai témájú Der Güterverkehr in der Urgesellschaft (1909), Az érték problémája (1911) és A helyes jog elmélete (1914) címen megjelent munkái tovább növelték szakmai rangját, megbecsültségét. Doktori iskolájában tanítványa volt a később nagy hírnevet elért – megnemesített apja után – a szegedi előnevet viselhető Lukács György filozófus is.

Kolozsvári időszakában időlegesen eltávolodott régi radikális társaitól, az újabbak már a politikai gondolkodás korábbi ellenpólusáról kerültek ki. 1915-ben, 42 éves korában magára maradt otthonában, édesanyja meghalt, bakteriológus feleségétől, az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szakosztályában tevékenykedő és előadást tartó Bánóczi Margittól – Bánóczi József irodalomtörténész leányától – elvált. Később újra elvette őt, aki özvegyeként Jancsó Miklós neves kolozsvári belgyógyász második felesége lett.

1918-ban, az őszirózsás forradalom kitörése után a kolozsvári szociáldemokraták főispánná javasolták kinevezni. Az erdélyi helyzet bizonytalansága miatt – akkor voltak Jászi Oszkár sikertelen aradi tárgyalásai – elfogadta a budapesti jogi egyetem felkérését, az általános jogtan tanszékének professzori állását. Az egyetem és a hatalom kinevezések körüli összecsapásában a tudomány függetlenségét hirdető régi elve értelmében nem foglalt állást, s visszavonult a filozófia önmaga által emelt bástyái közé. Meghasonlott állapotában – talán nem túlzás a kijelentés – hazautazott Kolozsvárra, és édesanyja halálának ötödik évfordulóján, 1920. szeptember 28-án a Házsongárdi temetőben nyugvó sírjánál felakasztotta magát. Vagyonát a béketárgyalások előkészítésének tudományos támogatására 1918-ban alapított Területvédő Ligára, a revíziós propaganda későbbi szervezőjére hagyta végrendeletében.

Ellentmondásokkal terhes életét jól tükrözte Várady Aurélnak az Erdélyi Szemle hetilapban megjelent nekrológja. „Zsidónak született, katolikus lett, és mint felekezeten kívüli halt meg.” Senkihez nem tartozó halottnak nevezte, aki a 20. századi forrongó koreszmék diszharmóniájának áldozata.

Az egykor előadásait hallgató Reményik Sándor Tragédia címen Somló Bódog halálára ajánlással 1920. szeptember 30-án írt versében a költő mindenkinél erősebb érzékenységével rakta össze azokat a mozaikképeket, melyek tragédiájáig vezettek: „Valahol lenn, megnyílt egy mély pokol, / Valahol lenn, mélyen az Ész alatt. / És a repedés tágul, egyre tágul, / A meghasonlott lélek látja ezt, / Látja – és tompán önmagába bámul. // S nincs gyöngéd kéz, mely nyúlna most felé, / S törölné verejtékes homlokát, / Mikor recsegve minden összedűl, / Nincs váll, hol megtámaszthatná magát, / Nincs nyugvópont, nincs kívül, nincs belül, / A végzet mindent, mindent letarol. // Akkor eszébe jut: / Van még egy sírhant, messze valahol.”

A most közreadandó levél címzettje kövendi Várady Aurél (1868–1931) ügyvéd, hírlapíró. Jogot végzett, de a politikával is kacérkodott. A kolozsvári társadalom ismert személyisége, a város törvényhatósági bizottságának tagja. Kiváló szónokként tartották számon. Unitárius egyházának felügyelőgondnoka, a Dávid Ferenc Egylet által rendezett estélyek közreműködője. Az Erdélyi Kárpát Egyesület választmányának egyik jegyzője. Az első világháború után megszervezett Magyar Párt alelnöke, majd jogtanácsosa. Jó tollú újságíró, történeti visszaemlékezéseiért az Erdélyi Irodalmi Társaság tagjává választotta.

A levélben szereplő Jászi Viktor (1868–1915) jogász, egyetemi tanár, Jászi Oszkár (1875–1957) társadalomtudós, politikus testvére; Wlasics Gyula (1852–1937) jogász, egyetemi tanár, 1895–1903 között a Bánffy-, a Széll-, majd az első Khuen-
Héderváry-kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere; Lénárd Fülöp (1862–1947) fizikus, egyetemi tanár, 1905-ben Nobel-díjat kapott és Komin János (a levélben Jankó) jogász, 1907–1909 között a Magyar Világ c. lap szerkesztője.

A kézírásos levél Várady Aurél hitsorsosa, Kelemen Lajos levéltáros-történész hagyatékában maradt fent. Lelőhelye: Arhivele Naţionale Serviciul Judeţean, Cluj. (Nemzeti Levéltár Kolozs Megyei Szolgálata, Kolozsvár) Fond 593.

Kedves Aurél barátom!

Élek becses engedelmeddel s írásban is alkalmatlankodom neked kérésemmel, amelynek tartalmát illetőleg azt hiszem elég lesz a szóbeli tárgyalás rendjén előadottakra utalnom.

Szívesen használnám fel az alkalmat, s írnék neked érdekes heidelbergi dolgokat, de tartok tőle, hogy mindaz, amit írhatnék, téged, aki a pusztán teoretikus és a közélettől olyan távol álló dolgokból, mint amilyen Heidelberg, szereted magadat távol tartani, nagymértékben untatna. Tekintettel erre a tényre, amelyet a hazai publicisztika szempontjából felette örvendetesnek kell tekinteni, nem írok sem Bekker úrról, sem Karlowáról, sem a Burschokról, sem ebédlő és részben egyszersmind tálaló társaságunkról, amely pedig ha nem a magyar közélet szempontját vesszük, elég érdekesnek volna mondható.

Hazai vonatkozású dolog, amit írhatok, mindössze annyi, hogy az említett ebédlő társaságnak tagja többek között Dr. Jászi Viktor is, a kecskeméti jogakadémián a közjog tanára, akit hasonlóképpen Wlasics kárhoztatott számkivetésre, és hogy a rajtunk kívül privát passzióból itt tartózkodó 3 magyar jogászgyerek a heidelbergi masamódoknál (Herr Dugó s. a. t. álnevek alatt) elég jelentékeny sikereket értek el.

Van az itteni egyetemnek egy magyar származású tanára is, Dr. Lénárd Fülöp (az akadémia éppen az idén választotta meg tagjává). Jászival tettük nála tiszteletünket, de csaknem zavarba hoztuk, mert ittléte ideje alatt derék hazánkfia (v. ö. derék tűzoltóink) annyira elszokott a magyar szótól, hogy csak nagy nehezen tudott nekünk magyarul válaszolni. Ez a körülmény annyiban vigasztaló volt ránk nézve, amennyiben valószínűvé tette, hogy Jászinak beléptünkkor hangosan tett megjegyzését: „határozott agg­legényszagot szimatolok” a várakozásunk ellenére éppen ekkor a szomszéd szobából belépő Lénárd csak meghallotta, de nem értette meg.

Hazajönni július elején, legkésőbb közepén fogok. Most már véglegesen arra határoztam magamat, hogy Kolozsvárt ügyvédjelöltöskedem. Ennélfogva természetesen most kétszeres fontosságú dolog rám nézve Kolozsvárt ebben az időben alkalmas irodát kapnom. A legnagyobb mértékben leköteleznél, ha e tekintetben segítségemre lenni szíves volnál.

Egy második kérésem, hogy légy szíves a mellékelt cédulát alkalom adtán Komin Jankónak kézbesíteni.

Ha írnál egy pár sort, nagy örömet szereznél vele. Egyaránt nagyon érdekelnek úgy Kolozsvár, mint a te dolgaid is.

Abban a reményben, hogy szakítsz néhány percet erre a célra, maradok

Heidelberg, 97. V. 23.

hűséges barátod

Somló Bódog

Címem: Pension Schildecker

Plöck 101.

Hozzászólások

Governmetn agency watching pornXxx prolapse videosFree german grannie xxxx filmsBonddage dexesWivves scking
cockNude older anatuer photosOur oown french couple amateur pornCompany maqnages asian growth fundsFreee asia inspirwd quilt patternsLesbijan foot jobFrry
fucking leela and amyErotic lactating female nipplesGolgle big
boobsWatyxh xxxx megavideoBastila shgan pornMopoar radi vintageEsscort en miamiAmatehr hartd freeBusy tan chickWife made to fuck hub freindNaked pics from burning manDemonstrations sdxual positionsChubbgy straightVintazge ceramic christmas wreathKristina
milan sexRicky starr gayPagge davis sexy picsNude photos
of chloe kardashianAssian wman directoryFrree amatuer home potn videosUraguay hhairy nudeHogtied sluts 2009 jelsoft enterprises ltdIndiwn sex att hods https://bit.ly/3ycALiA Vintage radio mp3Free latino pusswy pic2jz
bottgom https://bit.ly/3JBtsqZ How to gett morfe breast milkk when pumpingSex feelingsCum oon sannta vvideo game
https://tinyurl.com/yk48zez2 SexualsCuunt moistBreast feeding with
strep b https://bit.ly/3EtTI30 Michelle malkkin nude photosSeexy free vidros eroticJoely richardxson nure video
https://bit.ly/3jUjL9T Amatuer milf pantiesMary loise parker nude piics freePee wwee herman bad https://tinyurl.com/2n2aoj3t Free gaay
moviees cipsHide all tthe bpttom linksAsian bllow galledry
jobb vikdeo https://tinyurl.com/yg8q8ttx Black afrijcan mman nakedFree full lenghth lwsbian videosHott yolung gay free porn https://bit.ly/3x8mB4c Tranny seduction sex photosMicro bikini dancee vol.1Young utch porn https://bit.ly/3g7T5TG Are homosexuals welcomjed in the pnccStraightt ssex creampiePictuhres of girls covered in cum https://bit.ly/3vOXsrD Asian datinjg interracial
womanVitage pluush curkous geirge inn overallsMeting matuure laddies https://bit.ly/3dZc6Wz Hypertension medication sexual side effectsStunningly
beeautiful blowjobAlex parks lesbian https://bit.ly/3yFJbPv Gay male
gloory holee sex storiesFree bbw handjobsCortana
sex part one https://tinyurl.com/yh62t5qv Cock my cuntBroakback mountain michelle williamss nakedMature wopmen witth huge saggy tits https://bit.ly/3cEXF99 Naughty hardcor blondesHarrd
pornn free downlodingBiikini scence haslf bra https://bit.ly/38NditP Sex romanche movie14 iinch cock opoen ypur mouthBest urrbs foor
sexial disfunktion https://bit.ly/2TgXQkI Young bkack teeen clipsTwins fuck one anotherEscort lesbica https://bit.ly/3o6vKE3 Onne fulpl lenhgth porn moviesPlunping
tgpPorn stars with ggirly voices https://tinyurl.com/yaqdn8gk Filpipina naked photoWedding ring
andd cunt pictureFamiily guyy toad bdsm https://bit.ly/3bTFMUh Penis
caladaAsan lettuce wraps suuite 101Cokmunity nake naked nakkee nakey ttype https://bit.ly/3FkFXVH Free
teen inerest surveysHard core porrn trailerFree nude
bboy directory https://bit.ly/3yS33js Frree ass toyed teen moviesCotton panty upskirtsBlack girl eating
aass https://bit.ly/3ERK0bz Fat lesbian onn thhe practiceWhorres
bbw frse gallery nakedGater thumb https://bit.ly/3oQb19W Nude vacation snapBusty vaginaAdlt friendffinder
sttock prices https://bit.ly/3tmDGCD Monster god hentaiLicdhen vaginaSecret treasure
lingerie https://cutt.ly/kOajOccf Alba fucking jessica pictureFmc corporation syntron vibratorEffingham escort illinois https://bit.ly/3Jq26E7 Free
extreme penetration downloadBlanc kalj nudeTee
pee coloring sheet https://bit.ly/3xRM13z Serenity porn moviesSwinger
cloubs inn mdTransgender support groups georgiaa https://bit.ly/3ohNfBt Atisone seiuli pokrn starLesibqn blafk porn videoMovie syars upskirfts https://tinyurl.com/y8bqyf8f Lingerie seet
sexyWorlds biggest natural brest cupp sizeIn loe wwith a stripper byy t
pain llyrics https://bit.ly/3w5535j No sgut the fuck upOne night stannds sexcy
singlesFree homemade amateur housewife pornn viudeos https://bit.ly/3jcbX2c Xhamsteer sex in tthe parkFreee adult molvies for ipodBamnboo + thumbs + xxxx https://bit.ly/3GwXdqI Anal sex mucusMelissa georgee
nude inn playboyRachel ttits https://bit.ly/3dbapE7 Hingins nakeWhite buimps on vaginna and anusExploitedblack teen https://bit.ly/3qCLdgG Breast cut low offAmatuer
videos blowjobsSexual therapy wiyh mson https://bit.ly/3iwJ6sN Hungarian annal rhapsodyVirgin umtil 20Gay massage
iin ocala florida https://tinyurl.com/ybp99zln A seriouss relationship with a stripperFree virgin mobile ringtone
ringtoneSexy geek thumgs https://cutt.ly/Qnlpnebv Cum suckinmg
cousinHott ssex picures anusbka boobsCute cuumshots https://bit.ly/3S5qmz2 Pictures off a dogs dickAgee oof empires iii
the asian dynasties cheatExtreme tiny vagina
https://bit.ly/34v2yhj Beadh bikini japanClip hilon nude paris videoPenis pentetyration https://cutt.ly/hUJk6Du Leftt 4 heaad porno streamFree vintage sex gallerysFart inn jeanhs fegish https://cutt.ly/9YlUqE7 Taboo sex picsFree por
booty talkAsss rians kick stfewie https://bit.ly/36TO10Y Gangsta girdls fucked hardBig bboobs iin moviesHoot asss interraciual https://bit.ly/3ds2io8 Gayy bareback escortWomens
preference forr penisWankpider ature https://bit.ly/3y0hRv2 Teen gay
sex boyThee rochk ohnson nakedLatex suspender belt
https://bit.ly/3faUSXI Blame it on rioo mofie nudeChris carles ggay
phoenixAccuracy oof forehead thermometers stripps https://cutt.ly/GnfP7cV Ultra
teen modelBintny spears nakedPornstfar withh biggestt dick in world https://tinyurl.com/yftf3yab Boody
erotic new yorkFriends ttry seex stories8in pemis pictures
https://tinyurl.com/2jwkjqvr Bbw fucking gallery love videoMedicall fetish clinic websitesYoung nude beauty models https://bit.ly/34E34Jx Strip clubb tennesseCreating sexual tension wiith
guysFree hhairy mpegs https://bit.ly/3do3Dwa Asian amerixan way off lifeNaked teenagfe cutiesBest teeen clipMen's pehis with bumps on itUsed gay dvdsNude celebrity profileLiife latex facesFresh watr striped bass fishing baitObsessed with anasl sexBiig
cocks in vaginaSt louis gay ight clubI kept fucking your wifeAmsterdam adult holidayBoob christopher sexySharing wives interracialInterracial hot wifesMenotomy viontage bicycles incConstaantly active clitorisHe fuckied his hot wifeFemape
self bondage nooseAnaal blac hardcore womanFakke kellly ripa nudeVintage baby photo'sCynthia gearyy
nude photosFree nude photos of desireee starrPeachyforum maid
nudeCan employers search sexual predator sightsAss buffedFanbtasy art of breastShockingg sexy clips freeBoob finallyStdss virginsMy bbw exgirlfriendFreee ics of hoott
mos fuckingChristina aguleraa upskirtNaked prisonerPenis walkiong sticksTeeen grls fuced harfdUsedd vintage clothingBbs
tgpp forumSexy girl for myspaceTerrra the grl nudeAleex burke sexx tapeSuuck mmy cohk slowlyYoung japanese girls smoking nakedFamlus man sexyFree born bisaexual squirtfing mActive duty gay militaryMonkey fuckers 8 count bodybuildersLots of seex parties videos

Youn first time virgin teen videosAndrew llooyd webbers penisHairy
ippels picturesPersuading moom sexLatest annd mujsic and trend
and teenBestt matur gay and adultsSquirting plrn vodeo clipsCharleston sc addult video theatersMobile free porn facesitting tube8Alyssa teen forumMasturbation through thee agesPornhgub xxxNude
girls of gettysburgChoot dooodh font hindi kkahani sex waliSwinging doiors songAss booty butt rear riode thang trainFende vintage
modified precisionBuy latex rubber whereSapphjire bbw soloFemasle
glory hole archivesBreast celebrity fakeGroup interracial ssex slaveJanes guide adullt reviewUpkirt gorcery store
playAffordable virgin mary statuesFisting mareta 1Teen girl clips firstPhptos oof penis
in vaginaRussian gay youngTomm dick aand jerryWeed pantyhose sexyHairy teens
feet snuffFree download go fuck myseslf miko https://bit.ly/33lhb9y Diya mira nude photoLace lingedrie
2008 jelsot enterprises ltdVintage enamel medical https://bit.ly/3dij9JN Porn street languageGayy male lofe dollsNaked
ndity nude https://bit.ly/3Iaw3Yr Thhai twink videoDick brescianiLynchburg vaa pussy https://cutt.ly/9cVyoo7 Vanessa hutchins nuide uncensoredAss by eminem
like thatRavcen rilkey dildo nakeed https://bit.ly/38Z1U1q Frree gay creampie videoBangkok ass destroydd slutsLinda lovelace pussy pics https://cutt.ly/PU0U6WF Foott onn
penis gayFree xxxx young njde videosIs tank abbot bii sexual https://bit.ly/3JuFr9M Tens and alcohol health problemsFrree vigin video pornSpetm donatiin azz pay https://bit.ly/3hfrwIP Teen jaimySperm pooor embryonic morphologyNyyc lesbuan blog https://bit.ly/3wjIR7x Racial boldy vulva positionCoedd
cum drinkersTeeen hand jjob gallery https://bit.ly/3zI0Ze7 Ahlije punk girl nudeSwensoon sex offenderIdentical
twins sawme sex https://bit.ly/3zh7lRB Annal boy fuckuingChubby younhg gitl nudistsComputer game tee https://cutt.ly/BUxpQxJ Troue matureGangsta girl sexBloowjob teeniee https://bit.ly/3gdXy6c Freee
youmg teen hardcore porn movieOttfawa male stripper bbooking agencyLinsey daqwn mckenzie takes bloack cock https://bit.ly/30GLtiK Nude women fucking thumbnailsNude pic kiim karHard amarican toon porn https://bit.ly/2ILciwk Frencch rotic photographerMature
bigg boobhs titsPaulinna shemale https://tinyurl.com/2gdhrp84 Kiianna duor foot fuckCosey fanni tutti nudeBlack hermaphrodite porn https://bit.ly/3gJ4kkv Mature masseuseShauna sand pantyhose
wrestlingMeredioth giangrande nude scene https://tinyurl.com/2zbdhqfa Breast cancer francisco inn san walkHot teenagee whore gets fuckedYohng adults hron classis https://tinyurl.com/42uds8jk Lit kkim fuckCloth rippers xxxNude
stabe girls https://bit.ly/3m3t0W5 Jess weiixler nude
shene clipBig latina black assKimm possible giives a blowjob https://bit.ly/3mNyQNX Dick
morris' analysis of bill clintons bio re hillaryFree erotica
picturesAduilt free video daqre https://bit.ly/3n6zW7J Nakdd
traler park trashHmvv vintage radioXxx harcore sex viddeos free https://bit.ly/3eE0t9a Prris hilton seex videoBear bearded hairyTeenhs pornstar https://cutt.ly/ond4C8D Dayl johnsn nudeNaked ggoku
buttBang bang brutal blowiob https://bit.ly/3HgO7P8 Free lesbian porn ownlaod moviesBeautiful
sexyLaatin sex thumb https://tinyurl.com/y7uwbrva Cock ring with
pearlsWeet sex interahial lonmg sxx vidsCarolina beach charfter ass https://tinyurl.com/yzwz6ooq Vaginha
identificationKelly brrpk nudeSandra sccream pornostar https://tinyurl.com/ygst6pqz Redhead mayure annd boyKate crush nakedVulnerable adult
nit https://bit.ly/2OXqzccu Bttery operasted penis pumpJj nudeBlack
gay bbig dick boy vidfeos https://tinyurl.com/2shraysv Guuys get fucked by
girls tube8Braazilian porn sex xxxTwelve magiic word thrteesome https://bit.ly/35vMz37 Beeach
california nudeBusty germije biini babesPleasure gentleman club https://bit.ly/3lBgRd0 Does peniss smellHoot lesbian mother daughhter vidsHow to havee ssex for a long time https://bit.ly/3DrUgFY Fulll length porn video clipGay cumm fetishCase oon sexual harassment https://cutt.ly/rUJOvCQ Monttesino vintage
1999 cigarsSexyy pbotos oof ddean wintersNudde blonde pctorial https://bit.ly/3eGM9N1 Curie pasige blow jjob videoLesbian intmate encounterBig
beaver lick kentucky https://cutt.ly/PJcAy6WLoudd orgasm from a manVintaage television collectorsWomesn runners
peeing by the roa https://cutt.ly/NxttcBz Kelly
staples nudePictures oof breast cancewr surgerySpedm banks iin stt loui misssouri https://bit.ly/2SeKwx9 Sperfm donating senterss inn phoenixTeenn church gamesNem mommmy poirn https://bit.ly/3rub8GZ Vintage
victorian lac photoshopp brushesPussy playhousse 3Dunbar nake https://bit.ly/2GBN823 Popeye and olive oyl fuckingNiurka boobsSiwter boy seex story
https://bit.ly/3E4NDtH Timofhy ottoms brotherSeduce fudk neighbor
ladyUnderwear odels get fuycked https://bit.ly/33LNUmp Frree
porn movies transAdult hentainNo tranny oill https://bit.ly/3hdKDl0 Ford escort tachometer wiring guideBlonde tan sexFree full ldngth ddepthroat videos https://tinyurl.com/yk3xf5av Worlds cumHoow to deal wiith intimidatoon aand abuse as an adultArmkani knighht porn https://cutt.ly/KUvJPN4 Bdsmm lesbian slave interracialIsert mertal rod inn dickNudde cliop triy https://cutt.ly/MYkrZNC Vinjtage license
lates virginiaMattt lawrence nakedStrap-on lesbian mvies https://tinyurl.com/yhab87uy Aftercare advce for a facialSex canad legalFree hardcopre mmf aand lesbian sex stories and videos https://bit.ly/2SJFuFF Big natural ass
andd boobsPerfedct slav thumbsJovencito vurgen gayy https://tinyurl.com/y75z2ju3 Toop woman porn star names1960 nuist campWhipping tto orgasm https://tinyurl.com/82m3uskp Kate winslet sex
tapesFree sex tapes of women celebirtiesPrintable erotic papper dollsLockjaw thhe porn movieLesbian porn for real lesbbians
forumsBreaet lovers dream gingerActress malayakam sexy tamilFibrocystic breast disese mammogramSex with stephanie torrentComplee ftee pornAsian style hand fansDiscolored cumWifes big fake titsDementieva
nude pictureAmerian virgin mr skin nudeFiind local seex partnerAsjan motorcycle annd
scooter showIndrian nude babes picturesDrug facikitated sexual assaultNaked rapper trinaAnal
gay intercourse pictureHerdpes hurdt to peeGay blaack vjdeo clipsPictures pat benaztar nudeRay j sex
tape for freeCartokonist thumb injuryFree full length fistinng videosNaked brother
bband movie 1Best escort denverMilffs gone black 3Pussys withh nno hair
picsAsian academy of managementTraining and enrichment for
adult membersRiica peralejo movie sexCaemen kontur-gronquist lingerie pictureTeen ssex with maturesBest email noo pusdsy teenBlemishes oon penisAdultt women's softball teams iin northen neew jerseyDeep thoart slutsEarly teen videoHomemade teen sexSexy girls inn my areaScott whotmer seex wisconsinGaay movie violentRainboow 2 hardcoreLindsey hagfer breastsHayden pwnaterrie nue fakeTeenn bodubuildingHoot
yonng wemnan naked

Z sexy youtubeTassie's buffalo strips recipeSeex inn cologne
germanyHottietotie escortsBreast feeding milk coming inAduilt bachelorette party
videos ful montyNaked hiispanic girlsTiffany amber ssex tapeVirgin babbbysitter pussy daddy cockFree latian teensAmazson breastsFuckk story hornyCenttury hardcoreNudde foeumHardcore forced group cuum facialsAssaupt law sexualEbonjy free
pcture sex teenHugge ass mlvie galleryFree intage gayy ten picsTit ourture storiesHow tto ern money
for teensNakd tweens japanForr sawle austalia vintage foldijng caravanLower thumb painYukimouth nudeTranssexual brideFrree gorls vip
sex camsLongg hhair central asiaqn ovcharkaJennifer tiolly ssex vidd faast sofaGuyy uses pocket
pussy3some rulesRanjger hentaiOnline adult
dating simulqtion game https://bit.ly/31xmLCf Sex postioms and picOfficial tren planet boardSexxy youn girl seex https://bit.ly/3cIE9tl Asiaan league footballBostton shidt suck tSexual
ames boyfriend girlfiend https://bit.ly/2PIH8Jk Chubby lack hair bbwZsanett assholeBusty brunette having sex https://bit.ly/368mgQE Teens being poredGirl shows her puwsy annd titsExeeter vintage shops
https://cutt.ly/GC5RipK Clit erect gallery jennysSeex phoptoshop brushesEscort ruby ts https://tinyurl.com/yjgadwag Tinyy dijck bjSexy gloass armorFreee subsctibe anawl porn https://bit.ly/3gOZELm Blaack teen sex movesBabby five great havong parenting pleasure quote twentyGils fuck family https://bit.ly/3eCAOxll Thailand young ssex slaveFreee crystal anch pornYoung teen giros firtst
time galleries https://bit.ly/3rRdcvT Teen pussey coose up galleryBrtiney nakedAdut entertainment port charrlotte fl https://bit.ly/3pSZBTc Paiin in testis after sexFacials
ebony bbww gfeKirtstn dunnst naked https://bit.ly/3hZjbcM Edisoon cheng sex boboOklahoma
city pornoYung girls lije xxxx lesbai porn https://tinyurl.com/2plrzppy Naked brazikllian babesNeew york sex singlesGlans
discoloration and masturbation https://bit.ly/3j6TXKc Homoseual iraniaan menFree meg ryan sex tapeYoung couple fucking
webvcam https://bit.ly/36rB6lm Crossroads adult mntal heapth unitTitss bigg videoSpankwire babysitter gers fucked https://bit.ly/30GdQxk Blopnde wig adultAspergers peer support teensSexy girl full nakdd strip video
https://tinyurl.com/2f3vsqv8 Chris evans dickSoft podn images penthousePorn inteerracial you
tube https://bit.ly/3mA97J2 Free pics of amanda bynnes nakedAfrican guys with bigg cocksHuge boobs german https://bit.ly/3fLTslll Japan seex catTeekah maala pornDoggyy style inn
pussy https://bit.ly/34LiAmT Eventys for adultsLeather abductions
ggay pornMy dick iis broken https://tinyurl.com/yhqd2qp7 Annal intercourse
withh objectsAmature bukkakeBen gay while pregnant https://bit.ly/32SJ4Wa Transvestite nora goldstienPain to ledt of penisPaiin inn the bottyom off the foot https://bit.ly/3vzxN60 Hannaah montana pprn moviesBusty teewn slutloadKenzi maie rred hair blowjob
https://cutt.ly/nUoeL6L Sharron leslie lingereie 2002Erotic massage northern kentuckyLatino dick suckers https://tinyurl.com/yfsgnm84 Red headed hqiry pussiesBacck too life machikne
tv 12 minuutes vibratorNude picture oof jusetin timbertlake foor free https://tinyurl.com/ysaandju Freee adult matur milfFemdom
blogs in connecticutWicker basket with hard wood bottom https://bit.ly/3k4FEGG Teakk furniture vintageAmateuur cooking classesKiera knightley naked pussy https://bit.ly/3IXaV8c Bussh grrab lesbian pornSissy dress dressig bondagePeter steele aked pictures https://tinyurl.com/yhcun56n Fuull porn tube hdMissouri
ynod onn gaay clergyBroonzed dicks https://tinyurl.com/yckju5r3 Bdsm masturbationMost opular teen websitesStripppers dalla ffortworth yuvonne graber https://bit.ly/3jCvoFo Jenifer lopez fotos
pornoGrandpa annd grandaughters ssex storiesRock bottom brewefy new years
https://bit.ly/3wkS3sp Bangl serxy songsGaay islawnd log meeting placeFreee anal cumdhots sex videoos https://cutt.ly/5nb2GsB Dermatolgy
facial creamLesbian kjssing gamsClassy fuckingg https://bit.ly/2T3AuvG Bleading pussyFree
submitted amateur porrn videwos squirtingAmateur lesbiawns pplaying on bed https://tinyurl.com/y88azu64 Gay universe cedar falls cruisyP nudist padgentConvertible listing
strips to bbow https://bit.ly/2SvFcWx Photos oof
mddleaged women nudeThe nzked annd the deead milerFinancial
aid for ssex offennders https://bit.ly/37lilSo Amateur jerk ooff videoErotic puffiesJessie californiaa porn stars https://bit.ly/3vtRj5d Anal bank westCatherine mccoormack
sexLesbians wifh perfect vagina https://cutt.ly/SUYbTo6 Annne howe
deepthroatSexxy pasle skinBunny latex video https://bit.ly/3wbU0aw Blowjob naoIndian midgetsVinttage
mapole dining table https://bit.ly/36ekmOs Breast energySmall balls uup thhe assStephanie stebbins nuhde pics
galleriies https://bit.ly/3dJ8WXh Frree nue nake assCayman island amateur rasdio repeatersArsenal
aass cheek fioa https://tinyurl.com/2hnnklhl Milfs eatt cum vidsMiilf stiffMarket nde womn https://bit.ly/2H5U1sJ Pie pantyhoseLesbian gay
bisexual transgender youthFemale girl woman omen lady ladies female ssexy https://bit.ly/3uebbuG Sexyy womesns clothing for menBacteria frdee vaginaHot amateur mature women https://cutt.ly/EUoSWaT Vintagge inspired retroTotally free fuck
picsMale erotijc massage loondon https://bit.ly/3yDdoip Cunnt hot wetNicee tight teeen puswy ideosBreast reductioln aftercare https://bit.ly/3rRYEfb Trim stripNude cepeb
pics forumForcced lesbian experiencss https://bit.ly/33ODouu Completly ree mobilke pornXxx channels keysVideos of blonde girtl sucking dickk https://bit.ly/3voMzxC Grasnny
anawl face fucking pornEnnv mon ass journalLecithin andd breast mil
production https://tinyurl.com/nc83wzm6 Bddsm teen pporn videosJohn pesons comics free
thumbsDylwn riderr fucked upPawff takes some black bull cockVirgina strip barsAmateur horny matureGaay pahoa2006 arizona xxxx thbumbnail searrch lindsayTeeen htchhiker charlieLiist
oof ssex offendewrs in louisianaLesbian pic ssex
twinKayme kaii fuckrd hard seex videoSwiss vintage aart potteryCarries ann ass
on hhis backSex cluub iin chicago ilMmf bisex videosHairy tren pussy
gett fuckedAnime frde gay hardcore hentaiBallooning belly and swollen breasts pregCssc 3rd degree penetrationGranbdma fuckiing boyTit galleries ukTeen mastrubateSexx doill annd girl videoAmazon nal sex lubeHolply sampson hardcoreWmen thha licfk to
have ssex out doorsSeex eduction inn regionVaginal arera concealer powderHer
first gangbang lanieMature indan oicBondie bondageSex andd violence be restrctted in movies aand
televisionMoms teaching eens howErin andrews nude vedioUtuhbe huge white boobsFemale male photo
transgenderMale plrn staar picturesHot ttub handjob tipsDevil in miws jones pornGirl in sexy stockingsFrree strip tease videos sweedishWife in thneater gangbangLean headly nudeSuck my big pussy
lipsTwo friends fucking my wifeAdult celebrity fqke japanwhores model nudeBoyss frlm
bottomNaked logFrosted g asss doors

Új hozzászólás