„Isten az én jó lelkiismeretem”

A 430 éves vizsolyi biblia üzenete

430 éve, 1590. július 20-án látott napvilágot a fordítójáról, Károli Gáspárról Károli-bibliának is nevezett vizsolyi biblia. A magyar egyházi élet e fontos vívmánya nemcsak Isten igéjének anyanyelvű hirdetésére volt nagy hatással, hanem évszázadokon át a magyar nép nyelvi és szellemi épülésére is. A magyar nyomdászat 16. századi csúcsteljesítményeként is számon tartott vizsolyi bibliát 2015. január 29. óta törvény védelme alá helyezett hungarikum. A 430. évforduló alkalmából Saszet Géza korábbi írását közöljük újra.

2020. február 18-án, a vizsolyi református gyülekezetben hálaadó istentisztelet keretében mutatták be a vizsolyi (Károli) biblia történelmi hasonmás kiadását. Kép: Vizsolyi Református Egyházközség

2020. február 18-án, a vizsolyi református gyülekezetben hálaadó istentisztelet keretében mutatták
be a vizsolyi (Károli) biblia történelmi hasonmás kiadását. Kép: Vizsolyi Református Egyházközség

Minden megszülető emberre a halhatatlanságot is rábízták; az örök életet, melyet annyian keresnek bekötött szemmel egy életen túli életben; és hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy itt és most mi vagyunk az örök élet hordozói. Életünket, hitünkkel és nyelvünkkel egyetemben örökül, ajándékba kaptuk. Mondhatjuk-e jó lelkiismerettel, hogy jó sáfárai voltunk a „három tálentumnak”: népünk hitének, nyelvének és jövőjének? Röviden – csodálatos örökségünknek, magyarságunknak?

Hányfajta hit fér el egyetlen népben, amely dogmákba bástyázta hitét? Van olyan hit, amely nem ismer dogmákat? Azt hiszem nincsen. Az sem baj, ha a hit erős várat és templomot épít önmaga köré. Két templom között mégis kell legyen olyan erő is, amely a múltat átmenti a jövőbe. És kell legyen valami közös minden hitben. Azt hiszem, minden hit igaz, amely Istenhez vezet. És van egy közös nyelv, amely Moldvától a pittsburgi bányákig befogadja minden magyar ember hitét: a nép nyelve, amely szól életről, halálról, sorsról és szerelemről.

„Írói életem – írja Németh László Két templom között című tanulmányában – természetes, az egész magyarságé volt, s eszembe se jutott, hogy egyik töredéké­nek legyek pajzsa-alabárdja. De legköze­lebb hozzám, hívatlanul is a protestáns világ húzódott... A protes­tantizmusban én sokkal jobban hiszek, mint amennyire egyáltalán egy református egyházférfi hi­het. Neki a protestantizmus egy teológiai kövekből rakott ház, amelyet Luther és Kálvin őrizetére itt hagytak. Nekem a protes­tantizmus a vallásos állapot egy formája, mely Luther előtt legalább két­ezer évvel kezdődött, s messze túlárad a ma egyházain. A protestantizmus az em­berből szóló Isten vallása... átszállt, át­ment ez a bennlakó isten a középkoron is; a tizenegyedik-tizenkettedik század nagy szerzetes lelkeiben ő élt; sokszor az egy­háznak mániákusaiban is ő; egy Gergely és egy Kálvin épp őbenne rokonok. A reformációnak két nagy szerencsétlensé­ge volt. Egyik: megelőzte, nem sokkal, az emberi gondolkodás természet-tudományos forradalmát, s így a régi, dé­moni gondolkodás koloncaitól nem sza­badulhatott meg teljesen. Másik: hozzá kellett kötni magát pártfogó politikai erőkhöz és egyház lett a szó egyre kompromittáltabb értelmében. A bennlakó is­ten azonban nem osztozott az egyház lán­caiban; rábízta magát az egyházon kívüli protestantizmusra, s laikus szíveken jött le máig.”

Micsoda eretnekségnek számíthatott az első protestáló bibliafordítók kódexek­be rejtett kísérlete, hogy a tilalom ellené­re Istent magyarul megszólaltassák, mert az egyház csak a latin nyelvbe eltemetett Vulgata szövegértelmezését tekintette érvényesnek. A szívekben mégis valami, vagy valaki „felhágott, miként füstnek vesszeje, mirrhának és temjénnek illatjá­ból” (Döbrentei-kódex). Ízig-vérig protes­táns hit lángolt minden szívben, amely nem engedte, hogy Isten szava egy halott nyelv edényében elhamvadjon. Mintha az Írás csodája vált volna valóra, amikor élő, szent lángként forrósodott át a nép nyel­vén a Bécsi-, a Müncheni-, az Apor-, a Jordánszky-, Döbrentei-, Gyulafehérvá­ri-, Székelyudvarhelyi-, Keszthelyi-, vagy Kulcsár-kódex lapjain.

A vizsolyi biblia belső címlapja

A vizsolyi biblia belső címlapja

„Megpusztéjtatott a vidék, sírt a föld, megpusztéjtatott a búza és meggyaláztatott a bor és megbetögült az olaj... és ordejtottanak a szőlő őrizők a gabonán, boron és árpán, mert elveszett a mezőnek aratása”. (Bécsi-kódex)

„Bocsáttad haragodat, ki őket benyel­te, miként szálkát, és te mérgednek lelké­ben vizek gyülekeztenek, folyóvíz megál­lóit, özönük vizi meggyültenek tengernek közepében.” (Apor-kódex)

„Én szeretőmnek szava: íme ez hegy­közbe szökdösve jött, dombokat általszökött.” (Döbreniei-kódex)

Aligha lehet ezeket a szövegeket pusz­tán Biblia-fordításoknak tekinteni. A for­dító magát a nép nyelvét fedezi fel és tereli népünk halhatatlanságának medré­be.

A Biblia-fordításoknak nemzeti nyel­veken a reformáció volt igazi talaja.

A vizsolyi biblia megszületése előtt a hitvitázó irodalom korában több kísérlet történt a Szentírás magyarra való átülte­tésére. Komjáthy Benedek 1533-ban közreadja Szent Pál leveleit magyar nyel­ven. Pesti Mizsér Gábor 1536-ban az Új-testamentumot fordítja magyar nyelvre, őt követi Erdősi Sylveszter János Újszö­vetsége 1541-ben, de kitüntette magát bibliai részek fordításában Heltai Gás­pár, Benczédi Székely István, Méliusz Ju­hász Péter és Félegyházi Tamás is.

A teljes Biblia még váratott magára. Károli, a vizsolyi biblia előszavában egyéb intelmek között azzal vádolja a pá­pa híveit, hogy azért tiltják hittársaikat a Szentírás olvasásától, mert nem akarják, hogy tanításaik hamissága lelepleződjék, ezért soha fejedelmek nagyobb jót nem cselekedhetnek alattvalóikkal, mint ami­kor őket a lelki rabságból kiszabadítják azzal, hogy Isten igéjét a nép nyelvén prédikáltatják és a Szentírást mindenkinek a kezébe adják.

A Wittenbergából 1556-ban hazaérke­ző gönczi lelkipásztor, később esperes, a nagy cél érdekében megfelelő főúri támo­gatókat talált Rákóczi Zsigmond egri fő­kapitány és Báthory István erdélyi ország­bíró személyében, akik nyomdát biztosí­tottak számára. Németországból hozattak betűket és papírt, és a nyomta­tással Mantskovits Bálintot bízták meg.

A munka valójában még Károli diák­korában, Melanchton mellett elkezdő­dött, és a fordító egész életét ennek szen­telte. A Biblia előszavában Károli az utol­só három évet jelöli meg a fordítás időpontjaként. „Isten nevét segítségül híván, jámbor tudós atyafiakkal kik nekem a fordításban segítségül voltak, meg nem szűntem addig, mígnem véghezvittem a bibliának egészben való megfordítását, melyben munkálkodtam közel három esztendeig.” Egyetlen munkatársa, akiről tudomásunk van, Pelei János gönczi tanítómester volt. A fordítás alapja a Vul­gata szövege volt, kiegészítve az apokrif könyvekkel, és tekintetbe véve elődeinek szövegét is. Ténynek kell elfogadni, hogy az utolsó három évben, 1586–1590 között mindössze végleges formába öntés­ről lehetett szó, hiszen a munka kiszedé­se, kinyomtatása és bekötése igénybevett az akkori körülmények között három évet. Támogatást is csak azután kapha­tott, miután a fordítást pártfogóinak be­mutatta.

A vizsolyi biblia kivitelezése minden­képpen rekordnak számít, ha arra gondo­lunk, hogy 2400 kétrétű levélen, 3, egyen­ként 400 levélre menő kötetben jelenhe­tett meg 1590-ben a „Szent Biblia az az: Istennec ó és wj testamentománac prophétác és apostoloc által meg íratott szent könyvei. Magyar nyelvre fordíttatot egész­ben és újonnan. Az Istennec Magyar or­szágban való Anya szent Egyházánac épü­lésére... VisolbanMDXC

A vizsolyi biblia hatása túlnőtt korán és felekezetén. Nemcsak hogy a nép nyel­vén szólalt meg, hanem nyelvet és iskolát is teremtett a nép számára, azt a nyelvet, amely mindmáig ígésen munkál nemzeti kultúránkban, és polgárjogot szerzett az irodalomban is, a huszadik századig me­nően: Ady, Móricz vagy Sütő András műveiben.

A 16. században nem volt szokatlan iskolák és egyházak kebelében szervezni könyvnyomtatást, főként Erdélyben és az erdélyi fennhatóság alatt álló protestáns vidékeken. Ebben a században 28 protes­táns és egy katolikus nyomdáról tudunk. Az erdélyi rendek és fejedelmek nagy fontosságot tulajdonítottak az iskolaszer­vezésnek, főként egyházi célból. Az Erdé­lyi Országgyűlés 1557-ben kimondta: „Is­kolák állítását Isten dicsőségére és az or­szág felvirágzására szükségesnek tart­juk”. Az iskolák mellé többnyire nyomdát is állítottak a tananyag, prédikációk, imádságok és hitvédő röpiratok terjeszté­sére. Első eset volt, hogy egyetlen ember, illetve vállalkozás céljára szerveztek nyomdát Vizsolyon.

A mindössze 700–800 példányban megjelent vizsolyi bibliát még csak keve­sen olvashatták: többnyire a tehetős főrendűek. Bethlen Gábor ezt a Bibliát húszszor is elolvasta, Rákóczi György még a csatába is magával vitte. Terjedésének két fontos akadálya volt: hatalmas mérete és borsos ára. Mindkét szempon­tot szem előtt tartva 1608-ban Szenczi Molnár Albert adott ki kisebb szövegjobbításokkal egy kisebb méretű és olcsóbb Bibliát, megtartva Károli régies, mond­hatnánk „bibliás” nyelvezetét, majd Misztótfalusi Kis Miklós fésülte át újra, és adta ki külön a zsoltárokat és külön a Bibliát saját, egyedülálló művességgel metszett betűivel. És mivel a címet arannyal nyomta, ez a könyv lett őseink híres és féltett, generációkon át örökített családi „aranyos bibliája”.

A vizsolyi bibliának nemcsak hatása, hanem ellenhatása is volt. Pázmány (Péter – szerk. megj.) és Káldi György vette tüzetes (és jogos) bí­rálat alá Károli némely szövegértelmezé­sét, melyeket újrakiadáskor követői te­kintetbe is vettek. Az ellenreformáció va­lóságos új hulláma csapott fel a vizsolyi biblia nyomán. Olyan egyházi és feleke­zeti csetepaté, amelyből éppen a magyar nyelv került ki győztesen.

A vizsolyi biblia egyetemes hatása a nemzeti kultúrára abban nyilvánult meg, hogy arra kényszerítette a reformáció el­lenfeleit is, hogy anyanyelvűnkön szólal­janak meg! Káldi György 1626-ban köz­readta a Vulgata magyar fordítását, Páz­mány Péter pedig soha nem látott gazdagsággal és színességgel szórta ma­gyar nyelven átkait és dörgedelmeit az új hit követőire. Ez volt az a kohó, amelyből az egységes magyar nemzeti nyelv meg­született.

Hallgassuk csak meg, miként ostoroz­za bíráló művének címében Keresztúri Pál protestáns Kátéját, amely Rákóczi fe­jedelem gyermekei számára készült, a je­zsuita Hajnal Mátyás: „Kitett cégér: mely alatt megtalálja akárki is, minémü poshadt és mérges tejet fejt Keresztúri Pál Erdélyben egy Chatechizmusnak tömlő­jébe, néminemű Heidelberga táján nőtt és hizlalt tehénnek tölgyéből, a nem régen született csecsemő keresztyének szopta­tására. Mely meg orvosoltatik egy keresz­tyén orvosdoktor által.”

Hasonló szellemben fogant Keresztúri válasza: „Felserdült keresztyén ki csecse­mő korától fogva, az Isten beszédének ama tiszta tején, a mennyei titkoknak ta­nulásában dicséretesen növekedék; Is­tennek minden fegyverét felöltözvén, ama Cerberus titkos erejéből támadott hitető orvos-doktornak pokoli orvosság­gal megbűzhöhött patikáját elrontá és magát vastagon megostorozá...”

Íme, hogyan támad a szembenállásból és partszakadásból halhatatlanságunk és megtartó nyelvünk áradó vize! Ezért vál­hatott Károli Bibliája a magyar nép leg­fontosabb olvasmányává és hitének kö­zös edényévé, mely felekezeteken túl hir­deti Isten igéjét nemzeti nyelvünkön.

A múlt század (19. század – szerk. megj.) végéig Károli Bibliája több mint száz kiadást ért meg. Közben a szöveg korszerűsödött, vagy a korhoz idomult, anélkül, hogy az alapszöveg megváltozott volna. A vizsolyi biblia há­romszázados évfordulóján, amikor Káro­li szobrát is felavatták, a Bibliatársaság részéről felmerült egy új, minden tudo­mányos és nyelvészeti igényt kielégítő bibliafordítás szüksége is. A Bibliatársa­ság végül is úgy döntött, hogy Károli Bib­liája annál is inkább alkalmas alapja lehet egy korszerű bibliafordításnak, mivel an­nak nyelvezete már gyökeret eresztett a néplélekben, így Szász Károly Dunamelléki püspököt bízták meg a tudományos elvárásnak megfelelő, de a régiség ízét megőrző Biblia átiratának elkészítésével, amely mind a mai napig Károli Gáspár nevét viseli homlokán.

Károli Gáspár Bibliája mindmáig fele­kezeti különbségeken túl az egész magyar nép bibliája, ígés nyelvünk munkáló ko­vásza, hitünknek erős vára, hogy mind, akik anyanyelvűnkön szólunk, elmond­hassuk: „Isten az én jó lelkiismeretem.”

A vizsolyi biblia megjelenésének 400. (430. – szerk. megj.) évfordulója az egész magyarság közös ünnepe.

(Művelődés, 1990. augusztus, XLIII. évfolyam, 8. szám, 27–28. oldal)

Új hozzászólás