Finn ex libris kiállítás Kolozsváron

Erki Tantu alkotása (készült Hannele Helkama
számára)

Magyarország kolozsvári Főkonzulátusá­nak rendezvényterme ez alkalommal egy finn ex libris kiállításnak ad otthont. A kiállítás mindenekelőtt a könyvbará­tok és a kisgrafika kedvelőinek nyújt maradandó élményt. Az ex libris köny­veink dísze, valamint a grafika gyöngy­szeme, intim ágazata, egyidős a könyv­nyomtatás kezdeteivel. Napjainkban világviszonylatban reneszánszát éli. Né­hány szóban elmondanám, hogyan jött létre ez a kiállítás, ez a kulturális csere­kapcsolat a finnországi Exlibris Aboensis és a Kelemen Lajos Műemlékvédő Tár­saság között. Úgy 11-12 éve megkeresett egy finn újságírónő, Leila Lehtiranta, és jelezte, hogy szeretne egy tanulmányt írni az ex libriseimről. Ismervén a nevet, és tudván, hogy nemzetközi elismerés­nek örvend, megtiszteltetésnek vettem a szándékot. Küldtem címére 20 darab ex librist, és az elkészült ex librisek opus listáját. A tanulmány meg is jelent Por­tugáliában, angol nyelven, a Contem­porary International Ex Libris Artist-so­rozat egyik kötetében. Megjelenésekor személyesen hozták el a könyvet Ko­lozsvárra, férjével Juha Lehtirantával, aki akkoriban az Exlibris Aboensis kul­turális attaséja volt. És ekkor kezdődött egy szép barátság, ami napjainkig él, és mindkét fél részéről gondosan ápoljuk. Jövetelükkor egy gondosan összeállí­tott mappát hoztak 25 darab ex librissel, Pekka Häikilas neves gyűjtő ajándéka­ként. Ebből az anyagból egy szép kiállí­tás nyílt a Szépművészeti Múzeum ter­meiben 2008 januárjában. A Lehtiranta házaspárnak köszönhetően megismer­kedtem Tauno Piiroinennel, az Exlibris Aboensis elnökével, és kialakítottunk azt a kapcsolatot, amelynek értelmé­ben egyik évben Finnországban rendez­nek kiállítást erdélyi képzőművészek ex libriseiből, a következő évben pedig Kolozsváron tartunk kiállítást finn kép­zőművészek munkáiból. Ezek a kiállítá­sok Finnországban Tauno Piiroionene és Ulpu Kavanti rendezésében zajlottak le, Kolozsváron a Kelemen Lajos Műemlék­védő Társaság bonyolította le, illetve tá­mogatta anyagilag a tárlatokat.

Most, hogy ismerjük az előzmé­nyeket, beszéljünk a falakon látható ex librisekről. Az ex libris – magyarul könyvjegy – a könyv őrzője, ugyanak­kor díszítője is. Hivatása, hogy tudassa a féltett könyv hovatartozását. Számos kiadvány foglalkozik az ex librissel, de ha tömören akarnánk megfogalmazni az ex libris lényegét, Jules de Marthold Ballada az ex librishez című írását idéz­hetnénk Videcz Ferenc fordításában, amely így hangzik:

 

„Ex libris, műveltség szimbóluma,

Okosság obeliszkjén finom véset,

Mindenségünk szerény momentuma,

Szülötte avatott, mesteri kéznek.

Formád könyvekbe rajzolt égi jel;

Mint szivárványára nevet rád Isis,

Könyv-gigászban, röplapon csöpp­nyi hely:

Kristályelme címere vagy ex libris.”

 

Úgy hiszem, ennél frappánsabb, talá­lóbb megfogalmazást az ex librisnek aligha lehetne adni. Az ex libris több­nyire grafikai sokszorosító eljárással létrehozott eredeti műalkotás, a fa- vagy linómetszet, rézkarc, kőrajz, műfajában, vagy készülhet vegyes eljárással is. Nap­jainkban egyre inkább teret hódít a szá­mítógéppel készült ex libris is.

A kiállítás plakátja

A jelenlegi, kolozsvári kiállításon 100 darab ex librist láthatunk. A kiállított ex librisek rendkívül változatosak. Többsé­gük litográfia, de vannak szép számmal merítettpapírra készült levonatok, réz­karcok, linómetszetek. A művelődéstör­ténet iránt érdeklődők számára egy-egy ex libris kiállítás nagyon sokat adhat, hiszen az ex libris hivatásánál fogva in­formációhordozó, kultúraterjesztő. A ki­állításon sok, az előző kiállításokon már szerepelt névvel találkozhatunk, úgy mint: Penti Kaskipuro, Ulpu Kavanti, Esa Rippa, Helmiriitta Honkanen, Inge Löök, Erkki Tuominen, Salkasaari Kilik­ki, Erkki Tantu és mások. Sajnos, nem beszélhetünk mindegyikükről, de ki­emelnénk néhányat közülük. Így meg kell említenünk Penti Kaskipurót (1930– 2010), aki kitűnik rendkívül finom vo­nalhálójú grafikáival. Egyik legsikerül­tebb rézkarc ex librise az egykori finn államelnök, Martti Ahtissaari számára készült. Sajnos, ezen a kiállításon nem láthatjuk, csak mint érdekesség említem meg. Kevés színnel dolgozik, ex librisei finomak, leheletkönnyűek. Ulpu Kavan­ti hasonlóképpen fogalmaz ex librise­inek nagy hányadán. Egyik ex librisén egyszerű, dombos táj látható, előtérben egy göcsörtös, lomb nélküli fával, de az egyszerű vonalvezetés, és a visszafogott színek is a téli táj, a természet iránti sze­retetéről vallanak. Erkki Tantu a legne­vesebb ex libris művészek közé tartózik hazájában. Leila Lehtiranta újságírónő az említett képzőművészek közül majd’ mindegyikről írt az évente négyszer megjelenő Exlibris Aboensisben, ame­lyek a budapesti Kisgrafika Barátok Kö­rében jelentek meg férje Juha Lehtiranta, fordításában magyar nyelven.

A kiállított ex librisek színvilága meglehetősen visszafogott, alkotóik nem élnek az erős színekkel. Egyes la­pok plasztikai hatást keltenek, a kép­síkon mozgalmas kompozíció rajzoló­dik ki. Tematikájuk: népi motívumok, történelmi jelenetek, könyvek, egy-egy heraldikából merített motívum, a zene világa, virágmotívumok, madarak, ál­latfigurák stb. A kiállított munkák nagy része kis formátumú, tenyérnyi, vagy annál kisebb méretű, a könyv belső támlájára ragasztható.

Egy gyűjtemény akkor él igazán, ak­kor váltja be a hozzáfűzött elvárásokat, ha időnként kiállításokat rendeznek be­lőle. Az a gyűjtemény, ami csak boríté­kokban, dobozokban hever, csak ma­gának a gyűjtőnek ad örömet, no meg annak a néhány személynek, akiknek megmutatja. Így sokat veszít értékéből. Ezeket a lapokat látni, láttatni kell, hoz­záférhetővé tenni a közönség számára. Itt Ovidius szavait idézném, aki így szólt egy szép római lányhoz: „Mit ér szép­séged, ha nem látja senki? Öltözz fel szépen, és tárd szélesre ablakod, hogy sokan láthassanak.” Ez a kiállítás egy virtuális utazás finn barátaink képi és szellemi világában, amely maradandó örömet okoz alkotónak, szemlélőnek, kurátornak egyaránt.

 

(Elhangzott 2019. szeptember 19-én Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa rendezvénytermében a tárlat megnyitó­ján)

 

Új hozzászólás