A megfigyelt történelemkör (1.)

A Salamon Ernő-középiskola történelemköréről (1979–1989)

Az 1978–79-es tanévtől kezdődően oktattam a Salamon Ernő-középiskolában. Itt – mint korábbi munkahelyemen, Gyergyóremetén – kötelességemnek tartottam a magyar múlt reális oktatását, főleg a szülőföld történetének a megismertetését. Mivel a korabeli oktatási programok nem tették lehetővé a magyar történelem széleskörű, részletes tanítását, elhatároztam a történelemkör létrehozását. Tanítványaimnak nemcsak Székelyföld, s ezen belül Gyergyó múltjának a megtanítását tűztem ki célul, de a história megszerettetését is kötelességemnek tekintettem. Mindezt nem valósíthattam meg másként, mint a kutatómunka titkaiba való beavatással. A történelemkör az önkéntesség elve alapján szerveződött. Kezdetben csupán azon osztályokból voltak történelemköröseim, melyekben tanítottam, később azonban olyan osztályokból is megkerestek a diákok, ahol a történelmet nem én oktattam. Már az első esztendőben elvittem diákjaimat a csíkszeredai levéltárba, ahol megismerkedhettek azokkal az okiratokkal, oklevelekkel, amelyek alapján a történészek történelmi műveiket, alkotásaikat elkészíthetik. Megpróbáltuk felhasználni a helyi hagyományokat is.

A bukaresti Petőfi-házban 1982. október 14-én megtartott helytörténeti diákelődás
plakátjának felső része

A diákdolgozatok még 1978 végén elkészültek, így 1979. január 27-én megszervezhettük az első diáktudományos ülésszakot a kör tagjaival. A tudományos értekezésről a Hargita című megyei napilapban Bálint András Kis történészek – nagy témák címmel a következőket írta: „A hír ennyi lenne: a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő líceumban ma (január 27-én) tudományos ülésszakot tart a tanulók történelmi-néprajzi köre. Bizonyára, maga ez a tudósítás is sok hallgatót vonzana a kisvárosban az ülésszakra, de figyelemfelketőül írjunk ide néhány dolgozatcímet: A gyergyói társadalomszerkezet ki alakulása a XIV– XVI. században, Gyergyó gazdasági, társadalmi élete a XVI–XVII. században, Gyergyó politikai története a XVII–XVIII. században, Tatárbetörések Hargita megyében, A véres farsang, 1848–1849 Gyergyóban, A szárhegyi Lázár kastély története, Az 1925-ös gyergyói sztrájk, Gyergyói faluhatárok, A halászat története, Gyergyói malmok. A röviden idézett címek a líceum kis történészeinek komoly munkáját, a tanári szakirányítás felelősségét szemléltetik. Hadd olvashassuk az érdekes dolgozatokat mielőbb a líceum évkönyvében is.”1

Diákjaimmal 1979 áprilisában, a tavaszi vakációban Kolozsvárra utaztunk, ahol az ún. Korunk-délelőtt meghívottjai voltunk. Tudnunk kell, hogy az 1989-es rendszerváltás előtt a Korunk-délelőttök képezték a magyarság tudományos – kulturális megnyilvánulásainak a legmagasabb fórumát. Ezért igen nagy megtiszteltetést jelentett egy akkor közepes színvonalúnak számító iskola tanulóinak a meghívása egy olyan rendezvénysorozatra, amelyben legnevesebb tudósaink, íróink tartottak értekezéseket. A Korunk című havilap híreiben a következőképpen mutatta be a történelemkörösök előadás sorozatát: „Az április 6-i Korunk-délelőttön a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő középiskola tanulói Garda Dezső történelemtanár irányításával helyismereti előadásokat tartottak: Szabó Levente (A gyergyói társadalomszerkezet kialakulása), Kastal Lajos [Véres farsang (Az 1596-os gyergyói felkelés)], Lukács Mónika (Gyergyó gazdasági-társadalmi szerkezete a XVI–XVII. században), Jakab Zoltán (Képek Gyergyó politikai történetéből a XVI–XVIII. században), Ványolós Rajmond (Both vára története). Bíró György–Selyem Tamás (A gyergyói határ kérdése), Vetési Zoltán (Tatár betörések a mai Hargita megye területére), Pócs Sándor (A magántulajdon megerősödése Gyergyóban), Keresztes Levente (Kereskedelmi útvonalak Gyergyóban), Crişan Hunor Flaviu (Morile din zona Gheorghieniului (Gyergyói malmok), Csergő Gábor (A szárhegyi Lázár-kastély története és leírása), Baricz Mária (1848–1849 Gyergyóban), Bajkó Ida–Stela Sârbu (Képek a gyergyói munkásmozgalom történetéből).”2

Bajkó Piroska felolvassa dolgozatát a Korunk szerkesztőségében

Diákjaim kolozsvári helytállásáról Füstös Jenő a Hargita című lap főszerkesztő helyettese a következőket írta: „A gyergyószentmiklósi Salamon Ernő líceum történészkörének diákjai április első felében, tanulmányi úton jártak Kolozsvár-Napocán.

Felkeresték a város fontosabb ipari vállalatait, művelődési intézményeit, találkoztak neves történészekkel, és a látogatás fénypontjaként április 6-án tudományos ülésszakot tartottak a Korunk szerkesztőségében. Az ülésszakon meghívottként részt vettek történészek, egyetemi tanárok, a municípium líceumainak történelem szakos tanárai. Az ülésszakról szóló tudósítást a kolozsvári rádió magyar nyelvű adása április 17-én az ifjúsági adás keretében is sugározta. A résztvevők és a rádióhallgatók nagy figyelemmel hallgatták a diák-„tudósok”, kutatók dolgozatait, amelyek közül megemlíthetők a Bajkó Ida–Stela Sârbu: Képek a gyergyói munkásmozgalom történetéből, a Baricz Mária: 1848–1849 Gyergyóban; Csergő Gábor: A szárhegyi Lázár kastély története és leírása; Kastal Lajos: Véres farsang (az 1596-os gyergyói felkelés) témájú előadások, valamint a többi kutatási címek is, amelyeket Szabó Levente, Lukács Mónika, Jakab Zoltán, Ványolós Rajmond, Bíró György, Selyem Tamás, Vetési Zoltán, Pócs Sándor, Keresztes Levente és Crişan Hunor Flaviu tanulók készítettek el.

A Herédi Gusztáv szerkesztő által vezetett első tudományos diáktalálkozó résztvevőinek újszerű bekapcsolódását hazánk történelmének megismerésébe, Imreh István professzor nagyra értékelte, és további munkára ösztönözte a tanulók kutató tevékenységét a Gyergyói-medence történelmének korszerű feltárásában.

A Salamon Ernő Ipari Líceum diákjait már láttuk a TV ernyőjén vetélkedőn, versenyeken, de ez az új bemutatkozásuk a kutatók szerepében – úttörőileg hat a szakkörök tevékenységében. Igazolja a líceum pártalapszervezetének, igazgatóságának a törekvését az oktató-nevelő folyamat korszerűsítésére, a tanulók aktív bekapcsolására az ismeretszerzésbe. A történelmi szakkör mintaszerű vezetéséért elismerés illeti Garda Dezső történelem szakos tanárt.”3

A gyergyószentmiklósi történelemkör tevékenységére a korabeli politikai rendőrség, a szekuritáté is felfigyelt, amely mindent elkövetett a kör lejáratására, a tanulók tudományos kutatásának a leértékelésére. (Mindezekről a volt politikai rendőrség 1989 után kutathatóvá vált irataiból, a szekuritáté Irattárát Vizsgáló Országos Tanács Levéltárában – román rövidítéssel: ACNSAS – szerezhetünk tudomást – szerk. megj.) A kolozsvári tudományos előadássorozaton való részvételről 1979. április 20-i szekus jelentésben Varró János, Vasilescu álnév alatt szerepelt informátor a következőket írta: „Április 6-án a Korunk kolozsvár-napocai szerkesztőségében fogadták a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő líceum történelemkörét Hargita megyéből. Ez alkalommal ennek a történelemkörnek a tagjai bemutattak néhány dolgozatot saját kutatásaik alapján. Valójában tudományos vezetőjük rendelkezésükre bocsájtott néhány ócska, szemléletében elavult tanulmányt, és ennek alapján készítettek kivonatokat, melyekből érződött az elavult felfogás a történelmi eseményekről. Ennek szellemében ők mindig a székelyek vitézségéről és haladó szelleméről beszéltek.

Számomra érthetetlen, miként adott lehetőséget a Korunk szerkesztősége egy ilyen köri megnyilvánulásra, egy ilyen tudományos vezető irányításával, melynek semmilyen pozitív eredménye nem lehet. A Korunk rendezvény megszervezése Herédi Gusztáv szerkesztő által azért érthetetlen, mert ennek a körnek a színvonala nem emelkedett egy másodrangú iskola irodalmi körének a szintjére. Nem értem, mit kerestek ott értelmiségünk kiváló egyéniségei: egyetemi tanárok, kutatók, lapszerkesztők, hogy órákon keresztül hallgassák a kör tanulóinak gyermeteg, unalmas dolgozatait.

Természetesen, hogy a találkozónak jól átgondolt célja volt: ezek a szervezők a találkozó sikerével, a hallgatók tapsaival akarták befolyásolni ezeket a naiv gyerekeket, hogy aktívabban foglalkozzanak a romániai magyar nemzetiség történetével. Ennek a történelemkörnek a tevékenysége és a Korunk szerkesztősége vezetőinek a magatartása nagyobb figyelmet érdemel (a jövőben a szekuritáté szervei számára).

A Korunk szerkesztőségében tartott rendezvény után a tanulókat meghívtam a Dacia könyvkiadó magyar részlegének szerkesztőségébe, ahol Kerekes…… úrral együtt tudomásukra hoztam dolgozataik tudományos és ideológiai hibáit. A beszélgetésekből kiderült, hogy a tanulók közül csupán egy tanuló szeretné folytatni tanulmányait a történelem szakon.”4

A fenti és ehhez hasonló besúgói jelentések ellenére a korabeli sajtó és tudományos életünk kiemelkedő személyiségei értékelték a történelemkör tevékenységét. Így történhetett meg, hogy 1979. december 1-én a Hargita egy egész oldalt szentelt a kör tevékenységének és a tanulók dolgozatainak a közlésére.5

Kémenes Ildikó (gitárral) és Panigay Ilona a Korunk szerkesztőségében

A Korunk-délelőttön való 1979-es évi bemutatkozásunk után Erdély legfontosabb tudományos folyóiratának a vezetői 1980-ban is meghívták a történelemkör tanulóit az újabb Korunk-délelőttre, újabb dolgozataik bemutatására. Az eseményről szóló hírben a Hargita a következőket írta: „A Korunk szerkesztőségének a meghívására a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő líceum és a 6-os számú általános iskola történelemköreinek tagjai tudományos értekezleten vesznek részt Kolozsvár-Napocán, ahol felolvassák dolgozataikat.”6

A Korunk szerkesztőségének híreiben így jelent meg a gyergyói diákok előadássorozata: „Május 31-én Garda Dezső történelemtanár vezetésével 19 gyergyószentmiklósi középiskolás saját helytörténeti kutatásairól számolt be a Korunk szerkesztőségében tartott munkaülés keretében.”7 Az 1980. évi kolozsvári eseményről Herédi Gusztáv, a folyóirat főszerkesztő helyettese a következőket írta: „A Korunk szerkesztősége és a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő középiskola között két évtizedes az együttműködés. A szerkesztők évről-évre ellátogattak egyszer-kétszer Gyergyóba, s felolvasóestet szerveztek, elő adásokat tartottak, tanácskoztak az iskola tanáraival, diákjaival.

Ennek (is) köszönhetően a Korunk hasábjain Gyergyó a többi tájegységhez képest – gyakrabban szerepelt riportokban, tanulmányokban, kisebb hírekben, beszámolókban.

Újabban ez az együttműködés sajátos formát öltött, amely – ez az igazság – eléggé meglepő, szokatlan s ezért érdemes szóvá tenni. Mondhatni fordult a kocka, s legutóbb nem a szerkesztők látogatták meg az iskolát, hanem a diákok a szerkesztőséget. És az iskolások – becsületükre legyen mondva – nem üres kézzel érkeztek Kolozsvárra, hanem tudományos munkákkal. Tudományos munkákkal? Nem túlzás ez? Attól függ. Mert a Garda Dezső történelemtanár irányításával végzett levéltári kutatásuk valóban tudományos értékű kis dolgozatok megírásához vezetett. »Műveiket« tehát nem tankönyvek és tanulmányok összeolvasása, »kompilációja« alapján állították össze, hanem az eredeti okiratok tanulmányozása nyomán – jórészt is meretlen – jegyzőkönyvek, hajdani beszámolók, jelentések; panaszlevelek tüzetes – s könnyűnek egyáltalán nem mond ható – »feldolgozása« útján.

Ráduly Sándor előadás közben

Közléseik, adataik, megállapításaik és következtetéseik mindenképpen előbbre viszik Gyergyó, mi több, az egész Székely föld múltjának megismerését.

Mi történt hát? A tavaly s az idén, május utolsó napján a Korunk szerkesztőségében egyetemi tanárok, tudományos kutatók, lap- és tankönyvszerkesztők valamint a kolozsvári 3-as számú középiskolából érkezett diákok előtt a gyergyóiak fölolvasták 8–10 perces kis előadásaikat; a vidék hajdani birtokviszonyainak, a kereskedelem, ipar kezdeteinek, az erdőirtás, tutajozás, az örménység megtelepedésének bizonyos kérdéseit világították meg.

A szerkesztőség nevében állítom, hogy a »tudományos szesszió« számunkra is tanulságos volt, kiváltképp a bizonyos vonásai alapján. A fölszólalók egyetértőn hangsúlyozták például az előadások realista tárgyilagos jellegét: az örmények beilleszkedésének az eredményeit épp úgy bemutatták, mint káros vonásait, a kétajkú lakosság együttműködéséről ugyanúgy hű képet kaptunk, mint a súlyos nézeteltérésekről.

Ma, amikor történetkutatásunkban ismét előtérbe nyomult a politika- és hadtörténet, s a gazdasági múlt kutatása háttérbe szorult, különös jelentősége van annak, hogy a gyergyóiak mészárszékekről és favágásról, tímárműhelyekről és állatkereskedelemről értekeztek diadalmas csaták és fejedelemválasztások helyett, tutajosokról és marhahajcsárokról, kézművesekről és szatócsokról szóltak, nem hadvezérekről és hercegkisasszonyokról. A helytörténet korszerű művelésének ma ez az útja; a helytörténet elsősorban gazdaságtörténet.

A helyes önszemléletnek, magunk ismeretének szerves része a történelmi tudat. Ez pedig ismert okok folytán – az ifjúság tudatában egyelőre eléggé kialakulatlan. A gyergyói diákok iparkodása egy mód, egy lehetőség, járható út a történeti tudat elmélyült kimunkálására. Vállalkozásuk pedig példát nyújthat más iskolák számára: a Korunk (s bizonyára a többi lapok is) örömmel fogadnak más helységből, vidékről érkező kis tudósokat is.

Az pedig csak természetes, hogy a gyergyóiakat várjuk, fogadjuk a jövőben is.”8

Az 1980-as évek egy másik kiváló újságíró egyénisége, Cseke Péter is felfigyelt a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő-középiskola történelemkörére. A Falvak Dolgozó Népe című hetilapban megjelent értekezésében hangsúlyozta nemzetiségi történelemtudományunk kiemelkedő egyéniségeinek a nyilatkozatait, „akik a történelemkörben látták az önálló kutatómunka eredményességét és azt, hogy ezek a kis dolgozatok hozzájárulnak a helyes történelmi tudat kialakulásához.” A kör tanulóinak biztosított oldalon Erős Tibor9 és Márk Zsófia10 X. osztályos tanulóknak a dolgozatait mutatták be.

A korabeli központi ifjúsági lap, az Ifjúmunkás is felfigyelt a történelemkör tevékenységére. A köri munkával kapcsolatban Vetési László interjút készített velem Alkotó gondolkodásmód a körben címmel.11 A lap külön teret biztosított a köri tanulók számára. A lap két oldalán megjelent dolgozatok a következők: Molnár Réka: A kézművesség Gyergyószentmiklóson; Ráduly Sándor: Gyergyó településtörténete a XVI. század végéig; Gencsi Zsolt: Gyergyószentmiklós a XVII. században; György Enikő: Az örmények letelepedése; Pócs Sándor: Gyergyószentmiklós a XVIII. század végén és a XIX. század elején.

1981-ben ismét a Korunk-délelőtt meghívottai voltunk, de részt vettünk a gyergyószentmiklósi múzeumi héten is. A múzeumi napok keretében szervezett tudományos értekezésről Bajna György azt írta: „A gyergyószentmiklósi Múzeumi Napok emlékezetes eseménye marad a 6-os számú általános iskola történelemkörének elő adása. Tegnapelőtt városuk históriáját elevenítették fel, dolgozataik olyan élményt jelentettek a hallgatóság számára, amelytől nem lehet könnyen megszabadulni. A pontos adatközlés, a körültekintő munka, a rendszerezés hibátlansága, a feldolgozott témák adatgazdagsága feledtette, hogy diákokat hallgatunk – tizenéveseket. Sajnos, nincs hely most mind a tizenhárom felolvasó nevének megemlítésére, pedig valamennyi megérdemelné a népszerűsítést. Azt azonban nem hallgathatjuk el, hogy tiszteletet ébresztettek bennünk ők, és tanáruk, Garda Dezső, mert megmutatták, mire képes egy ilyen maroknyi közösség is, ha teendőit komolyan végzi.

A történelemkör ismét bizonyított, és ezzel mindenki – iskola, tanár, tanuló, hallgatóság – csak gazdagodott.”12

A történelemkör fő feladata a szülőföldhöz való ragaszkodás kialakítása volt. Talán ezért is kereste meg az Ifjúmunkás szerkesztősége diákjainkat, amikor a szülőföldszeretetről kellett véleményt mondani a romániai ifjú magyar közösség részéről. Kérdéseikre történelemkörös tanulóim a következő – a lapban megjelent – válaszokat adták: Berei Csilla: „Körön kívül, körön belül”; Molnár Réka: „Hazaszeretet és önismeret”; Baricz Éva: „Karba tett kézzel nincs szülőföldszeretet”; Baricz Zsuzsa: „Ne legyen üres fogalom.”13

Gyergyószentmiklós 1982-ben ünnepelte első okleveles említésének 650. évfordulóját. Az Ifjúmunkás szerkesztősége a történelemkörös tanulók dolgozatainak a bemutatásával a következőképpen számolt be erről az eseményről: „Gyergyószentmiklós 1982-ben ünnepli az első okleveles említés 650. évfordulóját. A gyergyószentmiklósi történelemkör tanulói ennek tiszteletére 16 dolgozatot állítottak össze, melyekben bemutatják a gyergyói agrártelepülések, főleg Gyergyószentmiklós fejlődésének gazdasági-társadalmi körülményeit. A következő három dolgozat ízelítő a nagy munkából.”14 A két teljes oldalon közölt tanulmányok a következők voltak: Baricz Éva: A városiasodás feltételeinek alakulása Gyergyószentmiklóson; Kari Attila: Gyergyószentmiklós város, Berei Csilla: A gyergyói vasút. 15

1982-ben ismét részt vettünk a Korunk-délelőttön. Fő témánk Gyergyószentmiklós első okleveles említésének 650., illetve Salamon Ernő születésének a 70. évfordulója volt. A Korunk-délelőtt lefolyásáról a kolozsvári napilapban a következőket olvashatjuk: „Immár évek óta megismétlődő (szellemi) eseménye a nyárelőnek a gyergyói kisdiákok látogatása. Nem egyszerű osztály- vagy iskolakirándulás ez. Sokkal több annál! Garda Dezső történelemtanár »gyerekei«, a Salamon Ernő Líceum és a 6-os számú Általános Iskola (előzetes hírünkben tévesen kolozsváriként jelent meg) történelem-körének tagjai mintha már kötelességüknek tekintenék azt, hogy évről évre számot adjanak a Korunk szerkesztőségi szobájában összegyűltek előtt mindarról, amit egy iskolaév alatt dolgoztak. Elhozzák hozzánk egy év lelkes búvárló, kutató, önismeretet és történelmi tájékozódást fejlesztő munkájának kis eredményeit. Büszkén hozzák, az elvégzett munka örömével! S mi – néhányan –, akik úgy éreztük, hogy kötelességünk a kis követek fogadása, e nem túl látványos (és nem meg felelően elit) rendezvényen, különös élménnyel távoztunk. Diákok is jöttek, kolozsvári diákok (tanárok hozták őket). Egy-kettő eleinte mintha lefitymálóan mustrálgatta volna az iskolaruhás, karszámos »vidékieket«. Aztán őket is figyelemre kényszerítették a kis felolvasók! Az értékek nyilván viszonylagosak, a dolgozatok színvonala is az elkészítők képességei szerint ingadozott. Mindemellett nagyon sok értékes, mércével mérhető helytörténeti megállapítás hangzott el a kis történészek szájából. A történelemtanár, aki izgalommal figyelte tanítványait, joggal pillantott büszkén az elő adásukat befejezőkre. Az ő eredménye is a gyermekek büszke értékalkotása! S ha ez az évek óta tartó lelkes tanár–diák kapcsolat semmi más értéket nem hordozna (márpedig hordoz), ez akkor is elismerést arathatna. Divat ma napság az identitástudat válságáról beszélni. Nos, ezek a gyermekek, gyergyói kisdiákok meggyőztek arról, hogy ők nem szenvednek e kortünetnek tartott bajban. Sőt, ők, akik leckét felmondani jöttek, bizonyára kételyekkel teli, végül (gondolom nem túlzás) leckét adtak, receptet e „lelki nyavalya” orvoslására. (…) Remélhetőleg, a brassais diákok is – akikkel a Korunk-rendezvény után az iskola dísztermében találkoztak a székely gyerekek – barátaivá szegődtek a követeknek, olyannyira, hogy példájukat is követni fogják!”16

Dézsi Csaba felolvassa dolgozatát a Korunk szerkesztőségében. A fényképeket a Történelemkör
tagjai készítették az 1982 és 1985 közötti időszakban.

A Korunk-délelőttről, illetve az ezzel kapcsolatos tanulmányi kirándulásról Panigay Ilona, történelemkörös tanuló a következőket írta az Ifjúmunkásban megjelent írásában: „A gyergyószentmiklósi 6-os számú általános iskola és a Salamon Ernő-líceum közös történelemkörének nyári kirándulási programja már iskolaidőben megkezdődött. Jelen voltunk, egy Korunk-délelőttön és találkoztunk kolozsvári diákokkal.

Este érkeztünk Kolozsvárra és a bükki menedékházban aludtunk. Reggel várt a zsibongó nagyváros. A 3-as számú matematika-fizika líceum tornatermében volt a »főhadiszállásunk«”. Innen már közel volt a Korunk szerkesztősége, ahol egyetemi tanárok, tudományos kutatók és Salamon Ernő kortársai, lapszerkesztők, valamint a Palkó Attila vezette történelemkör tagjai jelenlétében került sor városunk első okleveles említésének 650. éves évfordulója és líceumunk névadó költőjének 70. születésnapja megünneplésére. Az ünnepi tudományos értekezletet Herédi Gusztáv, a Korunk felelős szerkesztője nyitotta meg, majd átadta a szót Garda Dezsőnek, a történelemkör vezető tanárának.

Ez alkalommal a következő dolgozatokat olvasták fel: Baricz Éva: Gyergyószentmiklós története Orbán Balázs leírása alapján; Gál Alíz: A székely hadszervezet alakulása Gyergyóban; Panigay Ilona: A határőrezredek megalakulása Gyergyóban; Ţurcaş Éva, Ţurcaş András, Selyem Emese és Székely Magyari Hunor: Gyergyószentmiklós története a XVII. században Ferenczy György regestruma alapján; Gál Tünde, Marosvölgyi Alíz, Nagygyörgy Hajnal: Képek Gyergyó kiváló személyiségeinek életéből; Bajkó Piroska, Csibi Enikő, Baricz Judit, Kolumbán Katalin, Sípos Izabella, Zsidó Ágnes: Képek Gyergyószentmiklós gazdálkodóinak életéből a századforduló korában; Ráduly Sándor: Gyergyószentmiklós építészete; Sólyom Imre, Gudor Zsuzsa, Molnár Atilla: A gyergyói fafeldolgozás története; Hompoth Enikő, Tóth Gizella, György Fazekas Emese: Képek a gyergyói iskolarendszer történetéből; Kari Atilla, Hosszú Zoltán, Baricz Edit: Gyergyószentmiklós története a dűlőnevek alapján; Elekes Róbert, Berei Csilla: A gyergyói ipar fejlődése a céhrendszertől az ipartestületig.

Ezután Mráz Lajos, Salamon Ernő kortársa beszélt és a költő verseiből szavalt. Délután találkoztunk a 425. évfordulóját ünneplő Brassai Sámuel Líceum diákjaival, akik ünnepi műsorukból mutattak be részleteket.

Később a Kovács Egyed Emese tanárnő által vezetett irodalomkör tagjaival a körtevékenység módszereiről beszélgettünk.

Másnap délelőtt Balogh Edgárral városnéző sétán vettünk részt. Előadónk magyarázata közben szinte magunk előtt láttuk a középkori várost. Sétánk Bene József festőművész műtermében ért véget, ahol elbeszélgettünk a művésszel. Este színházba voltunk. A következő nap a botanikus kert növénycsodáival ismerkedtünk meg, aztán a Házsongárdi temetőben megnéztük többek között Bölöni Farkas Sándor, Brassai Sámuel, Asztalos István és Nagy István sírját.

Élményekkel gazdagodva tértünk vissza városunkba. Így kezdődött az idei vakáció és történelemkörünk további lelkes munkájával folytatódik ezen a nyáron is.”17

A kolozsvári rendezvényről Cseke Péter hosszabb írt.18 A Falvak Dolgozó Népe a tudományos értekezletről közölt tudósítás mellett néhány történelemkörösünk dolgozatát is bemutatta. A közölt dolgozatok a következők voltak: Csibi Enikő: Gyergyószentmiklósi földművelés a századfordulón; Bajkó Piroska: Cséplés, őrlés, sütés; Baricz Judit: Az állatok takarmányozása; Sipos Izabella: Közösségi szokások, erkölcsi normák; Kolumbán Katalin: Szomszédsági kötelékek.19

(Folytatjuk)

 

Jegyzetek

1 Bálint András: Kis történészek – nagy témák In: Hargita, 1979. január 27.

2 Korunk hírei: Korunk, 1979. május

3 Füstős Jenő: A múlt megismerésével a jövőért. In: Hargita, 1979. április 25.

4 Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (A volt titkosszolgálat iratait vizsgáló országos tanács levéltára, a továbbiakban: ACNSAS). Garda Dezső megfigyelési dossziéja, 172.467. számú csomó, 29. oldal, 1979. 04.

20.

5 A gyergyóiak évszázados harca a társadalmi igazságért – Szemelvények a Salamon Ernő líceum történelmi köre dolgozataiból In: Hargita, 1979. december 1.

6 Hargita. 1980. május 30.

7 Korunk. 1980. június

8 Herédi Gusztáv: Gyergyó és Korunk. In: Hargita, 1980. június 25.

9 Erős Tibor: Határviták Gyergyóban. In: Falvak Dolgozó Népe, 1980. április.

10 Márk Zsófia: Állattenyésztés. In: Falvak Dolgozó Népe, 1980. április.

11 Vetési László: Alkotó gondolkodásmód a körben In: Ifjúmunkás, 1980. november 2.

12 Bajna György: A gyergyószentmiklósi múzeumi napok In: Hargita. 1981. május

28.

13 Ifjúmunkás. 1981. augusztus 23.

14 Példamutató dolgozatok. In: Ifjúmunkás, 1981. szeptember 13.

15 Uo.

16 Pillich László: Gyergyószentmiklós kis követei. Igazság, 1982. június 2.

17 Panigay Ilona: Jó kezdet. In: Ifjúmunkás, 1982. augusztus 15.

18 Cseke Péter: Városi diákok a földműves életmódról In: Falvak Dolgozó Népe, 1982. szeptember 18.

19 Uo.

 

Hozzászólások

Examples of data comi stripsHoot nude tubbe clipsAdult
swim charactersHawksley workiman strip tease lyricTight
asss teen toyBeac nigjt nudeCach striped bassCat ight group sexAnine blowjobMickeyy rourke fuckingChunkyy chubby naked girlsJudy's mature fuckersOnline
lesbian manga comicsBeauriful oldedr women haing sexEscorts bournemouth ukShould i use a pnis pumpLoncon escort poren starPenis and stare annd showerIntimate fuck buddyLivve
shiw gayy slo masturbationPiaaa fuckWomdn ent ovr ready too take itt iin thhe assAdult swingers campoutImages oof tewen drinkingBloww job uncircumsizedClevelland club mae stripFrree hairy ladiesGay
pride paradesBlazck dick free pornTiny angels xxx tgpFirst orggy couplesAnabolic rough
sexForrd escort tiing belt replacement https://bit.ly/3vBemtw Free seex hentaitubeChristina
agguliera nude pictureWhitrier swinger sexx
https://bit.ly/2FmwbbC Apriil 18 shemaleWhat iis th
worlds longeat penisWife tormenmt cock crusher https://bit.ly/34VxasI Moby dkck chapter 122Window of elegance escortAccessories,
vintqge car ebay motors, parts parts, accessories tfuck
https://bit.ly/3xgeWOT Nudde skinjy mazture womenLesbiaan anime pictureLiil bad asss https://bit.ly/38ugD0O Brazilian teen giselleBollywood sex
in showerFmily nudist bewch https://bit.ly/3d0Pofm Thumb drive forr saleBlack dicks white grannysVideo ssex categories https://tinyurl.com/2n2x39va Frree
erotic ccockold storiesRubb nipples boobs cumKeeley hazell bikini galleris https://bit.ly/2Sb6b9J Adut learner researchYoung free podn pids and videoVintage volkswagon bug https://tinyurl.com/ygkn8k7m Hoot
gay muscular sexHatcheet vs penis videoPussy deluxe velvet kitten https://tinyurl.com/yzxb8heg Buttmans bbis tit adventure torrentNude snow bunnyHustler
helmets inn stock https://cutt.ly/XUS3f4R Bottom
guidses for round shower doorsGay and lesbian community center
of utahBusty old moviie stars https://bit.ly/2OarHth Bbbw
senilr datingFaat women big assAddicted to penis https://bit.ly/3pJSKvvi Free fuckiing sexVintage playgirl 2008 jelsoft enterprises ltdTiava hogttied bondage movie https://bit.ly/33SXUu5 Xxxx adult bluray storeWater world nude sceneGayy flashplayrr movies https://bit.ly/3uttWH9 Woman giving man oral sexEureeka sporings gayThi michelle poren star bioo https://tinyurl.com/2h86jdkr Bush tit bird houseKenddall brook office pornFuckiing in blood https://tinyurl.com/2z67r875 Wife told me i fuccked
himImagefap ront string bikini clubJonquiee peee tournoi wee https://bit.ly/2GrRDw5 Reality porn cclips free top sitesFucking
babes wett pussyCarmillia santiago in poprn https://bit.ly/3qRXaQb Love ones lingerieYou porn eroticDanish sedy video web https://bit.ly/3AY7kDd Images off sttd s
oon penisFuull sexx toon comicsSexual harrassment mong students https://bit.ly/33GoUwE Teen pregnancy sexHow long to cook boone
iin chocken breastBo drick bare breasted in 10 https://bit.ly/3qrdOpk Absolutekim nudeAnnu aggarwal
nudeGrandma sex lovers https://bit.ly/2OGaec7 Penises thjat
are wider than longSeexy pictures off salma hayekAbusee haarassment in interrnational perspsctive policy research sexuasl spordt https://bit.ly/3IYfAH8 Wifee stockingfs garterbeltt erotic stgory blackmailGirll showing
puissy in bathroomFucking hot movie seex https://tinyurl.com/yhk6jmxw Free
totally naed celebrity womenCancer of the vulfa in dogsRought
sexx swuft https://cutt.ly/CUXu606 Picture of girls fuckinbg
shoesNude with ballSplit cock erections https://cutt.ly/Az7xfa2 Howw doo you
hhave sex wiuth dogs3 metods safe tteen attoo remofal buuy sell wikipediaLickin your own pussyy https://bit.ly/33GqZbO Freee
tina luoise nude picsMy wired pussyFirst aanal
ques torrent wwendy https://tinyurl.com/2hzr2ng7 Teeen druggbed fhck
moviesDownload melissa midwes hardcore2 bottom bottom moldboard
https://cutt.ly/9CDeymX Sex with 100 menYoutube asian guySmall nnice aass https://bit.ly/3rRBfeb Adult
thick honeysNude picturs off caseyy lynch off off gutajr hero 3Poor peopple should nott have sex
https://tinyurl.com/2l7htgh3 Pee weee ftom thee kumbiua kingsNudee millitary menn whoo suck cockTeenn polrn major orgy https://cutt.ly/mxBgwJP Adult apps in icyMusic mann pleasure webHairless asian ggay
ssex stories https://tinyurl.com/yewk35gq Lactating tits molvies galleriesLatex ball stretcherBelediclasse escort argenntina 59 https://bit.ly/2SNCBnnk Asshnole phill zacharyFree amatreur pornPiics oof naked chicks https://bit.ly/3qDsVvI Sex parties inn chatfieeld arkansasBobbie
teen model torrentHorn arab himab teens phots https://bit.ly/3dxnWYf Free sexy cheerleader picsMissglad sexyAdylt bedd forrum wettying https://cutt.ly/lUaksBG Balll bsting fetish picturePumping breasst
milpk without oversupplyNude snookie photos https://bit.ly/3or72QL Enchant shield
inellect twinkk enchantCosssing sex picturesType oof
amatfeur telesops https://bit.ly/3wMOo7o Computer geerated facial sketchWebbb ccam stripAmateir fenale hot model https://tinyurl.com/2q346e5k Girls shits aafter anal sexRaised
fist stronger than everDvd porn lesbians tribbing https://bit.ly/3xgvGFp Virgn with foded handsYoung aduot emotional developmentAsan pacific hoktels https://cutt.ly/9Y2qcR3 Chubby amiture nudesFree
lesbian rimmingWest newton paa my boobs https://bit.ly/3jKR7e6 Sajple birthday partty invitation for adultDick
orn iding starCartoons biig cock https://bit.ly/31AwKJU Heat strip for air handlerGay pubhlic bathroom sex videoWillem dafoe big penis https://cutt.ly/lnnUNq9 Richard and kahlan fan fiction matureProstate orgasm how toChick
fucking a dog https://tinyurl.com/yh5kzmek Redtue girrls orgasmDrinking gazme nakedMartufe hary
https://bit.ly/38JzG7D Blow jobs inn arliington txDrunk gang bang home madeDetective
adventure magazines vitage https://tinyurl.com/2nd22vmh Black naked pretty women sexBreast
cancer scar tissueNewsgroup porn torrents https://bit.ly/2UJmKuf Asian model cjAdult cant hesr ringg toneLauura bush support gay marriageKeo
asian cuisine tulsaMassive titted chbinese fuckedFree
ajimated ffuck videosNandy mxkeon is she a lesbianInterracial streamm camsBlow job in carAsjan bodder rangeMauureen pornstarFacial annd scalp hair lossHypercogulability women sexNewsradio and rumors annd andy dickAtlahta fwtish clubsScaar revisionn breasst reductionSiierra counnty cca aduylt protective servicesXmenn movie
actfess boue nakedAmateu hot fucking videosSexua boostersHoot londs wth nice titsFree xxx
wolmen twking big dicksBinn sexWomens leeg fetish oon utubeTeen selfshot ametursFredrick duck sausage stufferGirls
fucxking deerBlack dicks ten chicksShemjale bareback ridingComic comc sexFreee naked women tit fucking picturesChicfago fuck sex escourtCanadizn galolery hoot teenMost suitqble pehis sizeYooung mknique assNatanya sex videoSexual iinitiation boy
womanMarried man looking forr mrried womkan foor onlly sexHuse
wife cheaters titsFriends fighting breast cancerGayy keywestNude pics elizabeth taylorKinky dildo
sexLudie pussyCreaste a nude digital girlSmawll tesens fuck
hard videoFree jaclyn smith nhde photosGay matuhre big dickVintage 1950 pink gold compactsYellow ranger trrini erotica

Audrey fuckingWelssh teen girlsLatex massk old manJeeish gay templeMy 3someTeee pussy aand boobsFree xxxx drawingsPenis insert stringGait dic cumTens units sexConhdoms tto putt in machinesAdullt fiction aboutAdventure big clip peee weesMilf pkrn pics thumbsNude oung
plumpers picturesMonser cock free video clipAmateurporn com gay fega777 hotmail
comLiqjid latex forr sale iin tennesseeBreast surgery reseller thailandPhoenix marie
bondageMatre lesbian's eaqting pussyAmatufe sexx viddeo samplesLakee
geneva wi escortsGoofy mickey sexLook in eye during blow jobSon enormous cockLesbgian seduction sories freeShemales cumming in thgeir oown facesHmsa vintage racingCamphell twins
playgboy nudeTeen upskirt g-stringTits raiForced sex peeping
https://tinyurl.com/fxfnnrmp Big haikry y titsYoung udist pagesSan diegvo adult hobbyist network https://bit.ly/3idMUPy Celebs
fuckin sceneMalee masturbation fleshlight videoMalayalam nudes https://bit.ly/3zy8HI3 Fuckihg republicansCondom breaking hivFoord escort rouyh idle recerse https://cutt.ly/SUhRtH5 Celedb potos xxxSpergirl pics adultFrree gaallery of
kates playground hot sexy pijcs https://cutt.ly/bx8yJSO Com katyoung sexVideo penetration fikrst timeAmateur porn websites niki https://bit.ly/3l4I7PN Bowmanville card post vintageEast asian languageds windkws xpSexy janssen of goldeneye https://bit.ly/3uzyifR Big black slut titSt louis eescort directoriesLesbizns
aand threesomes https://bit.ly/3Dh2LUm Hot nude bodStacy donovan vss interracialGay stgeven daqrin https://cutt.ly/lUK2Ug8 Autumn ssky fucked up facilHorrny milfs with big titsPeenis brett fare
photo https://bit.ly/32I54mE Avena bow job365 daay caledars nude girlsPublic small
peni humiliation wimp https://cutt.ly/eU81X5u Vintage bicycle ccompany starts with
wPussy cijty pmps cheatsJenna froom balto having sex https://bit.ly/3qC3D1D Frree
naked celebriy fuck videosDriving miss heidi nakedRetzrd and babysitter aand sex https://bit.ly/3llqnjk Lesbian teen sex
moviues forr freePeee stained pantysSeexy pineapples https://bit.ly/3AOFDwb Lucxha eotica gayBlonde girl gets fuxked
iin assLeed rgbb strip ligghting https://bit.ly/3Dq4CpR Mecc gay poil photo gratuitNayler nakedI fucked my frfiends sister pics https://bit.ly/3xDnoYAAdult bkok free sex store storyTheesa gayWild ppass adult video https://bit.ly/3qoxPN4 Freee teen porntGrranny likes it in assAnchorage womens lingerie https://cutt.ly/ZYyh4qZ Sexy lap dance onn a boyTied too the
bed aand fuckedGreen bowwl movement iin adults https://tinyurl.com/2zvtkyjo Gonzo viddio xxxFreee nakoed
pictures of lisa gleaveLiterootica aunt sttip https://bit.ly/3fJPEkJ Free amature mature nude
laddiesIs billy crudup's penis real watchmenTeacher oot ftish storiess https://bit.ly/3lNjbhh Cavss tewm unifor vintageRubbing thee clitErotic stories experiences https://bit.ly/37tyJAy Bottom quarksCondom dispenserAdult
footbball leahues https://tinyurl.com/yejr3e43 Faial nerve origin and
intracranial courseJobs haand publicWrold's biggest gangbang https://bit.ly/2SqvhS9 Ee ssex
storiesBdsm shemales thumbnailsJullliane hough nude https://cutt.ly/BUU0J93 Sexy france24 news readersGaay blowjob tub freeShemqle personal adds https://bit.ly/2VabrLI Iphone barely legal blowjobsNude pictures off wwwe divas maria kanellisGood seasons sawlad dreszsing asan https://tinyurl.com/ygh6ox7e Gillespie illinois ggay personalsReviewing mzth ffor
adultsHot spanijsh porn videos https://bit.ly/3hkswv4 Hot straight
guy masturbation mpegsBantu beach nudistNude adult female models wanted nmm https://cutt.ly/fUY30q2 Cssa elebrity sexShe maoe sluyt tubeHealth facts aabout sexual
penetration https://bit.ly/3jXqByz Smothering bbwNude straight maleFaacial smin caree for
pregnat woomen https://bit.ly/3w2LLxmm Amateur cusxtom video xxxFree arabian sexx videosBiig titted milf railrd doggystyle https://bit.ly/2TpG1QT Chistina interracialFairy
ssex picturesHeaveen llee sex https://cutt.ly/FnSzsZ7 Whhy
does thee female bod not deevelop antibodies tto spermLeisure
suit lazrry magna cum laide instruction bookCliip woman ssex https://bit.ly/31HNY80 Gaay st ete houseSoft naked
bootySex with a whore https://bit.ly/3cFGvIk Penis medicationStill spanked as ann
adultFreee fucking hard image skatewr young https://tinyurl.com/2o7zjhn2 Free download inbdian stye off sexPusy young tight pefectSrri lanka sex
hotel https://bit.ly/3iLOQ1Q Weekend wife swqpping houstonDaughtrer
seduces father blow jobBevverly mahood nudee https://tinyurl.com/2rn5nv6a Buuy dressdes for mature womenSexy vidwo youngBoob fing https://bit.ly/3dAaphr Op post
sexNuude sexy women modelsUncdut penis latinbo galleries
https://bit.ly/3Fros68 Bauty ttips for teenMy wife bareback 'unprotected pussyBig butt orgies https://bit.ly/3IpVeq1 Photos of natural redheadsTennis court fistWide open pussy
milfs https://bit.ly/3E4BjJM Secret asian massage redtubeDora
the explore cartoon pornCum on ebony tits https://bit.ly/3ikwgOm World wide sex 5Erotic and lingerieGiant boob asians https://bit.ly/3rPWYD0 Why they have sexAmateur old picture sexy womanReggaeton teen bash https://tinyurl.com/yhcaas7w Free
pictures of tight assholesUgly chicks cumshotsSh swingers stories
and erotic fantasies https://bit.ly/3fVejCS Nigeria nude dateKat the midget shirtsThreesome thugs
https://bit.ly/3mELbnF Delicate lesbiansAdvice parenting teensBest blow job in history https://cutt.ly/jUZp1mU Fucking
pregnant mothersQuuerclick rodrigo hilbert nakedMan fucks male dog https://bit.ly/3l452up Bikini funFree gay outdoor videosBusty
tranny galleries https://tinyurl.com/ycbe2dww Home
remedy larger penisAlicia silverstone nude photoBilla bong bikinisAss masters ron jeremyFree games of strip pokerAss hole bich mother fuckerAnne richardson sexFree kama sex sutra techniqueNude boylove picsVoyeuers hidden cams
real fuckingAmateur wifes titsYoung girl forced with a vibratorFree black man porn videosCrossdressing penisBrazilian porn facialErotic woman softI like small hard cocksAmateur asian teen pictures55 active adult cedar community parkFamous pussysOldgay man sexDick van patten's natural balannce orghanic formulas dog foodTechniques too ann orgasmWiife blowjob
tgpXxxx bachlor partyPukejob gangbangLesbioan pokice
punishHoww tto remove liqu latexAss stretching chastity slage
pigMix nuide wrestlingWafch free porn via webb camReally fast
quicky fucksPublic seex ccum swallowKris evaans bottomsEric banda
nudeBaald mman fucking girlGay latinsFruitt basket doujinswhi hentaiVide prno arabGirls looking 4 ssex in kaiserslauternVintage bulova men's watfh
1952 squareNasty maturde bitch moviesCurious amateur straight guus forst timeAnal masturbation teenHrkthik roshan's
doubpe thumbGuy fuckdd bby 2ft cockMostly aduot videoMoms with bigg booobs 3Younhg milf fucked
hardBlack shemales of tthe south

Új hozzászólás